15 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 1. 7. 2021

Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty je povinný do 25 dní po skončení každého zdaňovacieho obdobia podať každý platiteľ dane okrem platiteľa dane registrovaného pre daň podľa § 5 alebo § 6 zákona o DPH.

Právny stav od: 1. 7. 2021

Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4, § 4b, § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. To znamená, že nie všetci platitelia dane podávajú kontrolný výkaz rovnako, ale každý podľa svojho zdaňovacieho obdobia, a to buď mesačne alebo štvrťročne.

Právny stav od: 1. 1. 2020

Ak prepravu tovaru z tuzemska do iného členského štátu vykonáva dodávateľ alebo odberateľ, dodávateľ musí preukázať, že sú splnené podmienky oslobodenia od dane podľa § 43 ods. 1 až 4 zákona o DPH potvrdením o prijatí tovaru odberateľom alebo osobou ním poverenou. Potvrdenie o prijatí tovaru musí obsahovať zákonom stanovené údaje. Prinášame editovateľný vzor tlačiva.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 80 zákona o DPH platiteľ dane, zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH a daňový zástupca podľa § 69a alebo § 69aa zákona o DPH za zastúpené zahraničné osoby elektronickými prostriedkami najneskôr do 25 dní po skončení obdobia, v ktorom dodali do iného členského štátu Európskej únie tovar oslobodený od dane, dodali do iného členského štátu službu príjemcovi, ktorý je povinný platiť daň, zúčastnili sa na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ, odoslali alebo prepravili tovar v režime call-off stock, alebo pri transakciách v režime call-off stock došlo k nahradeniu pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru alebo k vráteniu tovaru do tuzemska.

Právny stav od: 1. 1. 2018

Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona o DPH každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4, § 4b, § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Od 1. 1. 2017 musí platiteľ dane, ktorý uskutoční dodávku s prenosom daňovej povinnosti v stavebníctve, vykazovať vyhotovené faktúry v kontrolnom výkaze aj napriek tomu, že tieto dodávky neuvádza v daňovom priznaní. Faktúra sa uvedie v časti A.2. kontrolného výkazu.

Právny stav od: 1. 1. 2016

Platitelia, ktorých ročný obrat je nižší ako 100 000 eur, na ktorých nebol vyhlásený konkurz alebo ktorí nevstúpili do likvidácie, si od 1. 1. 2016 môžu zvoliť osobitnú úpravu uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby. Oznámenie o začatí alebo skončení uplatňovania osobitnej úpravy sa podáva na tlačive, ktorého vzor zverejní Finančné riaditeľstvo SR na portáli Finančnej správy SR.

Právny stav od: 1. 1. 2014

Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH má každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má v tuzemsku bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a dosiahne obrat 49 790 € za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

Právny stav od: 1. 1. 2013

Pre skupinu je miestne príslušný daňový úrad, v ktorého územnom obvode má zástupca skupiny sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň. Registráciu skupiny vykoná daňový úrad k 1. januáru kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti o registráciu skupiny. Ak je žiadosť o registráciu skupiny podaná po 31. októbri kalendárneho roka, daňový úrad vykoná registráciu skupiny k 1. januáru druhého kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti.

Právny stav od: 1. 1. 2013

Zdaniteľná osoba (§ 3 zákona o DPH), ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň vtedy, ak dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat  (§ 4 ods. 9 zákona o DPH) 49 790 €.

Právny stav od: 1. 1. 2013

Osoba podnikajúca a usadená v zahraničí, ktorá má v tuzemsku  miesto podnikania alebo prevádzkareň spĺňajúcu podmienky § 4 ods. 7 zákona o DPH, sa registruje pre daň podľa § 4  zákona o DPH, t. j. ako tuzemská zdaniteľná osoba. Daňový úrad vydá na základe žiadosti zdaniteľnej osobe osvedčenie o registrácii a pridelí jej identifikačné číslo pre daň. Zdaniteľná osoba (§ 3 zákona o DPH), sa stane platiteľom dane tým dňom, ktorý je uvedený v osvedčení o registrácii. Zdaniteľná osoba môže podať žiadosť o registráciu aj vtedy, ak nedosiahla stanovenú výšku obratu.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.