773 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 1. 12. 2020
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zmenka je cenný papier v listinnej forme, ktorý predstavuje bezpodmienečný záväzok dlžníka zaplatiť sumu uvedenú na zmenke a na druhej strane nepochybné právo majiteľa zmenky požadovať v stanovenom termíne túto úhradu. Ide o menej rozšírený platobný nástroj, ktorý má svoje špecifiká. Podnikateľské subjekty voliace túto formu vyrovnania záväzku musia poznať všetky podstatné náležitosti zmeniek, spôsoby nakladania s nimi a v neposlednom rade je potrebné, aby ich správne evidovali a zachytili v účtovníctve – pomôcť im v tom môže predkladaný príspevok.

Dátum publikácie: 1. 12. 2020
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 8. 10. 2020

Implementácia právnych noriem EÚ môže mať podstatný vplyv na uplatňovanie vnútroštátnych daňových noriem i v oblasti transferového oceňovania. Ako sa so základnými konštitutívnymi prvkami uplatňovania princípu nezávislého vzťahu vyrovnáva Súdny dvor EÚ, ukazuje i jeho aktuálna rozhodovacia činnosť, a to konkrétne rozsudok vo veci C-558/19 Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj zo dňa 8. októbra 2020. Dominantnou témou rozoberaného rozhodnutia sú limity práva EÚ na uplatňovanie pravidiel transferového oceňovania na cezhraničné transakcie a súčasne na neuplatňovanie rovnakých pravidiel na transakcie medzi rýdzo tuzemskými závislými osobami.

Dátum publikácie: 1. 12. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Tiché spoločenstvo je právny vzťah uzatvorený medzi podnikateľským subjektom a treťou osobou, ktorá za poskytnutie určitého vkladu do firmy získava právo podieľať sa na jej budúcich ziskoch. V príspevku sa venujeme právnemu pozadiu tichej spoločnosti, ako aj poskytovaniu a zdaňovaniu podielov na zisku. Samostatná časť je venovaná účtovaniu o poskytnutom vklade a o podieloch na zisku, a to z pohľadu subjektu, ktorý vklad prijal, a z pohľadu tichého spoločníka.

Dátum publikácie: 1. 12. 2020
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2020

Jednou z častých chýb pri zostavovaní účtovnej závierky je nezaúčtovanie všetkých účtovných prípadov do účtovného obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Dôvodom môže byť, že účtovná jednotka si zamieňa rezervy a nevyfakturované dodávky, čo môže ovplyvniť výsledok hospodárenia v danom roku buď kladne, alebo záporne. V článku na príkladoch vysvetlíme obidva účtovné prípady.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 10. 2020

Vysvetlíme si povinnosti účtovnej jednotky pred vstupom do likvidácie, po vstupe, v priebehu procesu, ako aj po jeho skončení. Priblížime i postup z pohľadu dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a dane z motorových vozidiel.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 10. 2020

Daňovník, ktorý vstúpil do likvidácie, je povinný túto skutočnosť oznámiť príslušným správcom jednotlivých daní do 30 dní od vstupu do likvidácie. Príspevok rozoberá likvidáciu spoločnosti z pohľadu dane z príjmov vrátane zdaňovania likvidačného zostatku, odmeny likvidátora a podávania daňových priznaní v období pandémie koronavírusu, z pohľadu dane z pridanej hodnoty a dane z motorových vozidiel.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2020

V tomto príspevku pokračujeme v téme z minulého vydania nášho periodika a detailne popisujeme ďalšie konštitutívne prvky princípu nezávislého vzťahu, t. j. jeho základnú abecedu. Tentokrát bližšie analyzujeme nasledovné okruhy: použitie colného oceňovania, úspory a ďalšie atribúty súvisiace s lokálnym trhom, osobitosti spojené s pracovnou silou, skupinové synergie a ich vplyv na uplatňovanie princípu nezávislého vzťahu. Pripájame tiež osobitný a detailný výklad pravidiel pre vykonanie funkčnej a rizikovej analýzy.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 28. 10. 2020

Pretože pretrváva nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie, bol opätovne od 1. októbra 2020 vyhlásený núdzový stav (včítane časovo obmedzeného zákazu vychádzania) a boli uzatvorené niektoré prevádzky (napr. verejné stravovanie) – bude štát pokračovať v poskytovaní finančnej kompenzácie. 

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Obsahom tohto príspevku je problematika dvoch zamestnaneckých benefitov týkajúcich sa dopravy a ubytovania pre zamestnancov, a to najmä z aspektu ZDP.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Od dane je oslobodené nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere od zamestnávateľa za účelom zabezpečenia ubytovania zamestnanca v úhrnnej sume najviac 100 eur mesačne a u zamestnanca, ktorého pracovný pomer u tohto zamestnávateľa trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov, v úhrnnej sume najviac 350 eur mesačne.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.