829 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2022

Prinášame novoročný prehľad aktualít v zdaňovaní daňou z príjmov pre nasledujúce obdobie. Pozornosť venujeme týmto okruhom: zníženie poplatku za odsúhlasenie metódy transferového oceňovania pre vybrané daňové subjekty; zavedenie nového odpočtu na investície; zníženie superodpočtu na výskum a vývoj; zjemnenie podmienok na podávanie prehľadu zamestnávateľom; zavedenie pravidiel pre reverzné hybridné subjekty a ustanovenie daňového režimu kontrolovaných zahraničných spoločností aj pre fyzické osoby.

Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: JUDr. Klára Klabníková
Právny stav od: 26. 11. 2021

V súvislosti so zabezpečením testovania na ochorenie COVID-19 zamestnancov a osôb blízkych daňovníkom vznikajú zamestnávateľom a podnikateľom výdavky vynaložené počas obdobia pandémie. Tieto náklady je potrebné správne zúčtovať a posúdiť aj z daňového hľadiska.

Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2022

Nové pravidlá pre stravovanie sa dotkli nielen zamestnancov, ale i osôb s príjmami z podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti. Od roku 2022 sa už na daňové účely nevyžaduje preukázateľný doklad, ale výška uznanej výšky úhrady za stravu je obmedzená zákonným limitom tak, aby sa odstránili nerovnosti pri zdaňovaní rôznych foriem stravovania. V článku zhrnieme princípy platné pre minulý i tento rok. Spomenieme aj situáciu, ak je fyzická osoba zamestnávateľom účtujúcim v sústave jednoduchého účtovníctva a poskytuje stravovacie poukážky, prípadne finančný príspevok na stravu v kontexte Zákonníka práce.

Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2022

Prehľad aktuálnych súm, sadzieb a koeficientov potrebných na správny výpočet mzdy zamestnanca. Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky na rok 2022, mzdové zvýhodnenia, sadzba dane z príjmov fyzických osôb, nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus, príspevok na rekreáciu a na športovú činnosť, poistné, náhrada príjmu pri PN, nemocenské dávky, stravné, cestovné náhrady, exekučné zrážky a i.

Dátum publikácie: 14. 12. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2022

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 408/2021 Z. z., ktorým sa novelizuje daňový poriadok, ale aj iné daňové zákony, napr. zákon o dani z príjmov a zákon o dani z pridanej hodnoty.

Dátum publikácie: 14. 12. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2022

Novelou zákona o dani z príjmov sa znižuje daňové zvýhodnenie, ktoré spočíva v odpočte výdavkov na výskum a vývoj od základu dane, tzv. superodpočet. Zavádza sa tiež nový dočasný nástroj, ktorého cieľom je podpora investícií s vyššou pridanou hodnotou, teda produktívnych investícií s previazaním na priemysel. Príspevok obsahuje numerický príklad na odpočet nákladov na investície.

Dátum publikácie: 23. 11. 2021
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2022

Novelou zákona o dani z príjmov sa od 1. 1. 2022 zjednocuje posudzovanie hodnoty oslobodenia stravovania zabezpečeného v nepeňažnej forme (zabezpečenie stravovania na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov) a v peňažnej forme (finančný príspevok na stravovanie), pričom na oslobodenie sa bude vzťahovať strop stanovený nielen Zákonníkom práce, ale aj ďalšími zákonmi upravujúcimi štátnu službu jednotlivých profesií.

Dátum publikácie: 18. 11. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Na 35 príkladoch si zhrnieme fakturáciu v modelových situáciách z praxe podnikateľských účtovných jednotiek – tento raz z pohľadu obchodného práva, podvojného účtovníctva a dane z príjmov. Faktúram sa venujeme v širokých súvislostiach a najmä riešime reálne problémy, ktoré sa pri ich vystavovaní, prijímaní a spracúvaní objavujú.

Dátum publikácie: 18. 11. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Právnou normou definujúcou odberateľsko-dodávateľské vzťahy je Obchodný zákonník, pričom pohľadávky a záväzky sú vymedzené v tretej časti ako obchodné záväzkové vzťahy. Zmluvy, ktoré sú upravené len Občianskym zákonníkom (nájomná zmluva, poistná zmluva, kúpna zmluva na nehnuteľnosti, zmluva o združení, pôžička, výpožička, darovanie a pod.), sa však budú vždy riadiť Občianskym zákonníkom.

Dátum publikácie: 18. 11. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Podnikatelia v obchodnej praxi majú povinnosť okrem špecifických aspektov DPH zaznamenávať účtovné prípady chronologicky a vecne na príslušné účty pohľadávok, záväzkov. Každý účtovný záznam musí byť podložený účtovným dokladom. Medzi závažné porušenia účtovníctva, ktorých by si mali byť podnikatelia vedomí, patrí nevedenie účtovníctva, nezostavenie účtovnej závierky, vykonávanie účtovných zápisov mimo účtovných kníh, vykonávanie zápisov o účtovnom prípade, ktorý nevznikol, ako aj zatajovanie a nezaúčtovanie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.