11 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Marta Boráková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Odpovede na najčastejšie otázky spojené s e-kasou v praxi. Aj keď sa zmenil spôsob evidencie tržieb v hotovosti oproti „klasickej“ elektronickej registračnej pokladnici, nezmenil sa spôsob účtovania tržieb v nadväznosti na zákon o účtovníctve a postupov účtovania v jednoduchom i podvojnom účtovníctve. Niektoré situácie sú však špecifické a pri nich sa pristavíme.

Dátum publikácie: 19. 8. 2020
Autor: Ing. Mária Horváthová
Právny stav od: 17. 6. 2020

Zákon podmieňuje nárok na dotáciu na úhradu nájomného poskytnutím zľavy z ceny nájomného od prenajímateľa. Súčasne platí, že výška dotácie nesmie presiahnuť sumu zodpovedajúcu 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania predmetu nájmu.

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Aj napriek tomu, že povinnosť vypracovania registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu bežné podnikateľské subjekty nemajú danú zákonom, je vhodné, aby mali vypracovanú internú smernicu na uchovávanie, ochranu a vyraďovanie písomností. V článku nájdete žiadaný vzor smernice, ako aj výklad povinností pri spracúvaní účtovnej a personálno-mzdovej dokumentácie podľa platnej legislatívy.

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Registratúra je súbor všetkých registratúrnych záznamov evidovaných pôvodcom registratúry, ktorým je právnická alebo fyzická osoba, z činnosti ktorej registratúra vzniká. Registratúrny záznam je informácia evidovaná pôvodcom registratúry, t. j. konkrétna písomnosť.

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Súčasťou registratúr je aj personálna a mzdová agenda. Personálnu agendu predstavuje osobný spis zamestnanca, ktorý obsahuje najmä pracovnú zmluvu, osobný dotazník, doklady a potvrdenia, ktoré vyžaduje zamestnávateľ, a ostatné doklady týkajúce sa vzniku, priebehu a skončenia pracovnoprávneho vzťahu. Mzdovú agendu tvoria písomnosti dokladujúce evidenciu, výpočet, zdaňovanie miezd a realizáciu zákonných a ostatných zrážok zo mzdy.

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Interná smernica upravuje uchovávanie, ochranu a vyraďovanie písomností spoločnosti podľa zákona o archívoch a registratúrach a podľa osobitných predpisov ustanovujúcich povinné uchovávanie písomností. Smernica platí pre všetkých zamestnancov, ktorí akýmkoľvek spôsobom prichádzajú do styku s písomnosťami spoločnosti. Slúži na zabezpečenie jednotného postupu všetkých útvarov spoločnosti pri manipulácii s písomnosťami.

Dátum publikácie: 26. 4. 2019
Autor: Ing. Marta Boráková
Právny stav od: 1. 4. 2019

Zákon definuje pojem e-kasa klient. Ním sa od 1. 1. 2019 rozumie on-line registračná pokladnica a od 1. 4. 2019 aj virtuálna registračná pokladnica. Dosiaľ mali podnikatelia možnosť vybrať si napojenie na systémy finančnej správy v podobe virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) dobrovoľne, po schválení novely zákona bude toto pripojenie na Finančnú správu SR už povinné. Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa stanú on-line registračné pokladnice (ORP).

Dátum publikácie: 4. 12. 2018
Autor: doc. Ing. Viera Bartošová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2018

V prvej časti článku (DÚPP 8/2018) sme sa venovali niektorým metódam a postupom, ktoré sa vo finančno-ekonomickej analýze dlhodobého majetku považujú za základné. Teraz budeme vo finančnej analýze dlhodobého majetku pokračovať – analýzu prehĺbime pomocou ukazovateľov efektívnosti využitia DM a budeme sa zaoberať aj vplyvom odpisov a odpisovej politiky na podnikovú ekonomiku ako celok. 

Dátum publikácie: 15. 11. 2016
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Podnikateľ má povinnosť inventarizovať majetok a záväzky. Neoddeliteľnou súčasťou inventarizácie majetku je aj inventarizácia pokladnice. Zákon o účtovníctve ukladá podnikateľom vykonať inventarizáciu pokladnice ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Príspevok popisuje postup prác pri inventarizácii pokladnice. Súčasťou článku je vzorová interná firemná smernica Inventarizácia pokladnice.

Dátum publikácie: 15. 11. 2016
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Chcete si preveriť svoje vedomosti, ktoré sa týkajú problematiky inventarizácia pokladnice? Urobte si krátky test, ktorý sme si pre vás pripravili.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.