500 výsledkov
...
Dátum publikácie: 2. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

V článku sa sústredíme na vybrané transakcie s krátkodobým a dlhodobým finančným majetkom z pohľadu dane z príjmov i účtovníctva. Bližšie sa pristavíme jednak pri často riešenom predaji obchodných podielov, jednak pri poskytovaní pôžičiek medzi závislými osobami. Na príkladoch si vysvetlíme, kedy oslobodiť prevod obchodného podielu v tuzemskej, príp. zahraničnej spoločnosti, či je možné požičať peniaze bez úrokov, resp. aké sú pravidlá nízkej kapitalizácie.

Dátum publikácie: 17. 5. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zásoby je nutné analyzovať, zisťovať ich obrátkovosť, sledovať hospodárnosť spotreby materiálu, správne rozpúšťať vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním do daňových nákladov podľa reálnej spotreby zásob, aby výsledok hospodárenia na konci roka v podvojnom účtovníctve nebol skreslený. Na všetky tieto aspekty sa sústredíme v článku, ktorý pomôže firmám pri riešení problematických situácií v praxi. Názorné príklady priblížia rôzne špecifické účtovné situácie vo vzťahu k DPH i dani z príjmov.

Dátum publikácie: 17. 5. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zásoby spadajú medzi krátkodobé aktíva. Ide o obežný majetok, ktorého charakteristickou črtou je jednorazová spotreba. Vo firme sa takýto obežný majetok (ktorým sú aj peniaze) používa štandardne do 1 roka, spotrebúva sa väčšinou jednorazovo a v podnikovom transformačnom procese sa neustále pohybuje a mení svoju podobu.

Dátum publikácie: 17. 5. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Účtovanie zásob podľa spôsobu A je povolené pre všetky účtovné jednotky, avšak účtovanie zásob podľa spôsobu B môžu uplatniť len tie účtovné jednotky, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť auditu.

Dátum publikácie: 17. 5. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Na zabezpečenie plynulého chodu výrobného procesu musí mať každý výrobný podnik na sklade suroviny a materiál, a to v množstve a v druhoch potrebných na splnenie výrobných a ostatných úloh. Materiál je nevyhnutný samozrejme aj pre firmy poskytujúce služby – t. j. pre každý segment trhu. Je to základná vstupná surovina. Ide o typ obežného majetku, ktorý môže byť priamy alebo nepriamy z pohľadu vnútropodnikového členenia.

Dátum publikácie: 17. 5. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

O tovare sa účtuje, ak sa nakupuje s cieľom predaja, pričom nakúpený tovar sa zachováva v nezmenenej podobe, nepoužíva sa, neprenajíma a nevykonáva sa na ňom technické zhodnotenie. Tovarom sú aj výrobky vlastnej výroby, ktoré sa aktivovali (účtová skupina 62 – Aktivácia) a odovzdali do vlastných predajní účtovnej jednotky.

Dátum publikácie: 17. 5. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zásoby vlastnej výroby štandardne vznikajú vo výrobnom procese, ale i pri činnostiach, ktorých výsledkom nie sú hmotné produkty, napr. pri poskytovaní služieb alebo pri tvorivej duševnej práci a pod. Samozrejme, v ojedinelých prípadoch sa môžu aj nakúpiť, zabezpečiť externe. Pri výstupoch – hmotných produktoch platí, že nedokončená výroba vzniká už vtedy, keď je vyskladnený materiál a bola vykonaná prvá operácia.

Dátum publikácie: 17. 5. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Na účtoch účtovej skupiny 19 – Opravné položky k zásobám sa účtuje tvorba opravných položiek k zásobám so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 505, ak ide o nakupované zásoby, alebo účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob, ak ide o zásoby vlastnej výroby.

Dátum publikácie: 17. 5. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Spôsob A účtovania zásob je prehľadnejší, pohyb zásob je viditeľný priamo v hlavnej knihe, no v menších účtovných jednotkách sa viac využíva spôsob B. Pri oboch metódach účtovania by sa však mala viesť analytická evidencia. Na obstaranie zásob sa v praxi nahliada inak z pohľadu majiteľa firmy (resp. manažéra) a z pohľadu účtovníka.

Dátum publikácie: 17. 5. 2021
Autor: Ing. Martin Mikláš
Právny stav od: 1. 1. 2021

Cieľom tejto smernice je vymedziť druh zásob, ktorý predstavuje v spoločnosti materiál, spôsob jeho oceňovania a metódy, ktoré účtovná jednotka používa v účtovníctve, a spôsob jeho účtovania. Táto smernica stanovuje postup oceňovania zásob pri prvom vykázaní zásob, obehu a spotreby materiálu a jeho inventarizácie, rovnako aj kontroly dodržiavania právnych predpisov z pohľadu daní a účtovníctva pre zobrazenie skutočnosti pri zabezpečení všetkých účtovných zásad pri zvolenej metóde účtovania spôsobom B v zmysle zákona o účtovníctve.

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.