91 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 4. 4. 2020

Správca dane môže na základe žiadosti daňovníka alebo z vlastného podnetu rozhodnutím zmeniť preddavky na daň platené podľa zákona o dani z príjmov, a to najmä ak platené preddavky na daň nezodpovedajú predpokladanej (očakávanej) daňovej povinnosti.

Autor: Mgr. Alexandra Vicová, Mgr. Vladimír Fujak
Právny stav od: 1. 1. 2016
Dátum aktualizácie: 10. 10. 2020

Daňový subjekt je povinný plniť si voči správcovi dane všetky povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Autor: JUDr. Zuzana Reiffová
Právny stav od: 1. 1. 2012
Dátum aktualizácie: 31. 8. 2015

Podľa § 79 DP správca dane použije daňový preplatok podľa ustanovenia § 55 DP o použití platieb, resp. ak nemožno takto postupovať, preplatok sa použije na kompenzáciu nedoplatkov u iného správcu dane. Ak nemožno preplatok použiť uvedeným spôsobom, vráti sa daňovému subjektu.

Autor: JUDr. Zuzana Reiffová, Mgr. Vladimír Fujak
Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum aktualizácie: 6. 7. 2020

Ustanovenie § 61 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávňuje správcu dane prerušiť daňové konanie, ak začalo konanie o predbežnej otázke alebo o inej skutočnosti rozhodujúcej na vydanie rozhodnutia, alebo je potrebné získať informácie prostredníctvom príslušného orgánu v zahraničí podľa osobitného predpisu.

Autor: JUDr. Martina Palušková, Mgr. Vladimír Fujak
Právny stav od: 1. 1. 2018

Úrok z omeškania je v zmysle § 2 písm. b) Daňového poriadku daňou a ako taký ho správca dane vyrubuje formou individuálneho správneho aktu, teda rozhodnutím, proti ktorému Daňový poriadok v zmysle § 72 ods. 1 pripúšťa odvolanie, pretože v súlade s týmto ustanovením „proti rozhodnutiu možno podať odvolanie, ak Daňový poriadok neustanovuje inak alebo ak sa účastník konania odvolania nevzdal písomne alebo ústne do zápisnice.“

Autor: Mgr. Jana Kolesárová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Stavenisko, miesto vykonávania stavebných projektov a montážnych projektov sa považuje za stálu prevádzkareň, len ak výkon činnosti na nich presiahne šesť mesiacov. Stálou prevádzkarňou je aj osoba, ktorá koná v mene daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou a sústavne alebo opakovane prerokováva alebo uzatvára v jeho mene zmluvy na základe splnomocnenia. 

Právny stav od: 1. 1. 2017
Dátum aktualizácie: 30. 3. 2018

Daňová exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke je jedným zo spôsobov vykonania daňovej exekúcie. Daňový exekučný príkaz vydá správca dane po márnom uplynutí lehoty na podanie odvolania voči daňovej exekučnej výzve alebo po zastavení odvolacieho konania, alebo po doručení rozhodnutia odvolacieho orgánu, ktorým sa odvolanie zamietlo, správcovi dane.

Autor: JUDr. Mária Kostolná, Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Dátum aktualizácie: 7. 8. 2020

Ak z dôvodu na strane daňového subjektu nemožno daňovú kontrolu začať v deň uvedený v oznámení o daňovej kontrole, je povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do ôsmich dní od doručenia oznámenia a dohodnúť s ním nový termín začatia.

Autor: Mgr. Martin Fabian
Právny stav od: 1. 1. 2014
Dátum aktualizácie: 3. 10. 2020

Správca dane v rámci daňového konania vykonáva dokazovanie, ktorého účelom je zistiť skutočný reálny stav veci. Správca dane pri vykonávaní dokazovania dbá na to, aby skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie daňovej povinnosti boli zistené čo najúplnejšie. Dokazovať netreba skutočnosti všeobecne známe alebo tie skutočnosti, ktoré sú správcovi dane známe z jeho činnosti.

Autor: JUDr. Mária Kostolná
Právny stav od: 1. 1. 2014
Dátum aktualizácie: 31. 8. 2015

V zmysle zákona o správe daní, ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii u správcu dane,  ktoré majú za následok zrušenie registrácie k niektorej dani, je daňový subjekt povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi dane v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastali alebo požiada o zrušenie registrácie. 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.