1577 výsledkov
...
Dátum publikácie: 17. 5. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zásoby je nutné analyzovať, zisťovať ich obrátkovosť, sledovať hospodárnosť spotreby materiálu, správne rozpúšťať vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním do daňových nákladov podľa reálnej spotreby zásob, aby výsledok hospodárenia na konci roka v podvojnom účtovníctve nebol skreslený. Na všetky tieto aspekty sa sústredíme v článku, ktorý pomôže firmám pri riešení problematických situácií v praxi. Názorné príklady priblížia rôzne špecifické účtovné situácie vo vzťahu k DPH i dani z príjmov.

Dátum publikácie: 17. 5. 2021
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Obsahom tohto príspevku je analýza aktuálnych zmien pri zdaňovaní príjmov plynúcich fyzickým osobám pôsobiacim v oblasti športu a kultúry podľa zákona o dani z príjmov. Novinky sa týkajú rozšírenia okruhu príjmov od dane oslobodených a zdaňovania týchto príjmov vo vzťahu k zahraničiu.

Dátum publikácie: 17. 5. 2021
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

V príspevku sa zameriavame na daňové aspekty poskytovania peňažných a nepeňažných plnení poskytovateľom zdravotnej starostlivosti s dôrazom na zmeny účinné od roku 2020 a roku 2021. Rozlišujeme uplatnenie zrážkovej dane, uplatnenie daňových oznamovacích povinností a tento daňový kontext právnych vzťahov dávame do súvislosti s plnením povinností voči NCZI. Cieľom je poskytnúť upozornenie na niektoré špecifiká uvedených právnych režimov, ktoré majú regulovať poskytovanie peňažných a nepeňažných plnení od držiteľov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Dátum publikácie: 17. 5. 2021
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zabezpečenie vykonávania zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok patrí medzi všeobecné povinnosti zamestnávateľa, ktoré musí vykonať v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ako treba posudzovať lekárske preventívne prehliadky z pohľadu dane z príjmov, vysvetlíme v tomto príspevku. Osobitne si vysvetlíme, ako sa daňovo hodnotí posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu a vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie. Taktiež sa pristavíme pri preventívnych prehliadkach poskytnutých zo sociálneho fondu.

Dátum publikácie: 22. 4. 2021
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1. 3. 2021

Finančné riaditeľstvo SR vydalo metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu výdavkov (nákladov) na vlastné stravovanie daňovníka v nadväznosti na novelu Zákonníka práce účinnú od 1. marca 2021.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Naša expertka pripravila odpovede na najčastejšie otázky z oblasti DPH, s ktorými sa na ňu obracajú účtovníci z praxe. V článku sa venuje nasledujúcim problematickým okruhom: účtovný doklad a faktúra – rozdielne definície v právnej úprave; dátum vzniku účtovného prípadu vs. vznik daňovej povinnosti pri obchodných prípadoch; štandardná oprava základu dane – § 25 zákona o DPH; oprava základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach – § 25a zákona o DPH (novinka od roku 2021); ostatné špecifické príklady z praxe.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Daňovým výdavkom je výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, pričom má byť preukázateľne zaúčtovaný v účtovníctve a mal by spĺňať atribúty, ktoré sú pre účtovný doklad zadefinované v zákone o účtovníctve. Účtovný doklad nemá také striktné náležitosti ako „faktúra“, ktorá je presne špecifikovaná v zákone o DPH. Náležitosti faktúry sa musia zohľadniť u tých podnikateľov, ktorých sa zákon o DPH priamo dotýka. 

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Nie vždy je dátum vzniku účtovného prípadu totožný so vznikom daňovej povinnosti. Najčastejšie odchýlky nastávajú pri dodaní tovaru do EÚ, resp. pri nadobudnutí tovaru z EÚ, prípadne pri fakturácii opakovane dodávaných tovarov a služieb, kedy daňová povinnosť vzniká najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje (a to bez ohľadu na skutočnosť, kedy bola reálne zinkasovaná).

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Oprava základu dane v intenciách zákona o DPH je štandardne bonus, skonto, rabat, resp. zvýšenie ceny po vzniku daňovej povinnosti alebo vrátenie tovaru, prípadne skutočnosti na základe reklamačného konania. Nemôže ísť o opravu chybnej (neoprávnenej) fakturácie, resp. opravu chyby z titulu preklepu v cene, množstve alebo ak je použitý nesprávny režim DPH a podobne.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

S účinnosťou od 1. 1. 2021 pribudol ďalší dôvod na opravu základu dane u dodávateľa. Ak má dodávateľ nevymožiteľnú pohľadávku, môže v podstate žiadať o vrátenie DPH prostredníctvom špecifickej opravy základu dane podľa § 25a zákona o DPH.

...

Partner

 

 

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.