253 výsledkov
...
Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Novela Zákonníka práce od začiatku marca rieši osobitosti výkonu práce z domácnosti zamestnanca, ale upravuje aj možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie. Podrobnejšie upravuje domácku prácu/teleprácu, možnosť dočasného prideľovania zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami, definuje pojem „zamestnanec trvalo sa starajúci o dieťa“, spresňuje právnu úpravu v súvislosti s predĺžením skúšobnej doby...

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 5. 2021

Dlhé roky sa vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam alebo práva zodpovedajúceho vecného bremenu v aplikačnej praxi osvedčovalo vydaním notárskej zápisnice – osvedčenia o vydržaní. S účinnosťou od 1. 5. 2021 prichádza do procesnej stránky tohto inštitútu zásadná zmena, mení sa a dopĺňa Civilný mimosporový poriadok. Táto agenda sa teda presúva z právomoci notárov do právomoci súdov ako konanie o potvrdení vydržania.

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2020

Súčasná zložitá situácia na trhu si vyžaduje akútne riešenia pre mnoho podnikov. Jedným zo spôsobov na preklenutie platobnej neschopnosti je alternatívna forma financovania, ktorú poznáme pod názvom faktoring. Tento pojem sa spája s predajom krátkodobých pohľadávok plynúcich z predaja tovaru alebo služieb pred dobou ich splatnosti. Inou možnosťou je úver poskytnutý bankou. V článku si priblížime obidve formy financovania – ich účtovné prevedenie a daňové spracovanie.

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2020

Pri alternatívnej forme financovania faktoringom ide o predaj krátkodobých pohľadávok v čase ich vzniku, pred lehotou ich splatnosti, zabezpečený faktoringovou spoločnosťou, tzv. faktorom. V článku predstavíme druhy faktoringu, výhody a využitie faktoringu, riziká faktoringu pre klienta, učtovanie faktoringu a rozoberieme postúpenie pohľadávky z hľadiska zákona o dani z príjmov pri faktoringu.

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2020

Banky v podnikateľskom prostredí poskytujú najčastejšie úvery ako revolvingový, kontokorentný alebo terminovaný úver na pokrytie záväzkov z podnikania, kým dôjde k návratnosti pohľadávok za tovar alebo služby. Obsahom príspevku je účtovanie kontokorentného úveru a účtovanie dlhodobých bankových úverov v podvojnom účtovníctve a v jednoduchom účtovníctve.

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zmena právnej úpravy malého konkurzu v zákone o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 1. 1. 2021 vytvára právny rámec pre jednoduché, efektívne a rýchle likvidačné konanie. Po vzore existujúceho inštitútu oddlženia je jej cieľom zlepšiť kľúčové parametre týkajúce sa likvidačných konaní, ako je čas inkasa pohľadávky veriteľom alebo miera vymáhateľnosti pohľadávky.

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová
Právny stav od: 1. 11. 2020

Predstavujeme novelu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu účinnú od 1. 11. 2020. Predmetom novely bolo niekoľko vecných okruhov, najmä zlepšiť prístupnosť k registru konečných užívateľov výhod, sprísniť pravidlá využitia anonymných predplatených platobných prostriedkov, monitorovať neobvyklé obchodné operácie vykonávané prostredníctvom virtuálnej meny a sprecizovať postup finančnej spravodajskej jednotky pri výmene informácií s príslušnými orgánmi členských štátov.

Dátum publikácie: 26. 2. 2021
Autor: Ing. Božena Jurčíková, Ing. Peter Jurčík
Právny stav od: 1. 1. 2021

Aby sa daňový subjekt nedostal do situácie, kedy správca dane vymáha daňový nedoplatok z úradnej moci a spôsobmi, ktoré umožňuje daňové exekučné konanie obsiahnuté v daňovom poriadku, umožňuje daňový poriadok využiť inštitút odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach.

Dátum publikácie: 26. 2. 2021
Autor: Ing. Mária Horváthová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Žiadosť o dotáciu podáva nájomca vo vzájomnej súčinnosti s prenajímateľom, pretože žiadosť podpisuje nájomca a tiež prenajímateľ. Prenajímateľ týmto podpisom zároveň deklaruje, že poskytuje zľavu z ceny z nájomného. Osobitosťou je, že peňažné prostriedky na úhradu nákladov nájomného sú pripísané na účet prenajímateľa.

Dátum publikácie: 26. 2. 2021
Autor: Ing. Mária Horváthová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Na prelome dvoch účtovných období boli povinne zatvorené prevádzky a v účtovníctve posudzujeme poskytnutie zliav z ceny nájomného a nárok na dotáciu v rámci závierkových účtovných prípadov pri zostavovaní účtovnej závierky k 31. decembru 2020.

...

Partner

 

 

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.