253 výsledkov
...
Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 10. 5. 2021

Pri predaji iného ako založeného tovaru na základe oprávnenia na maloobchodný alebo veľkoobchodný predaj tovaru je podnikateľ povinný používať na evidenciu tržby prijatej v hotovosti pokladnicu e-kasa klient.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Dušan Adamček
Právny stav od: 1. 1. 2021

V dobe kovidovej, ostatne tak, ako vždy v nezvyčajný situáciách, je dobré dôslednejšie a hlbšie sa zaoberať problémami v oblasti BOZP na pracoviskách. Európska agentúra pre BOZP (EU-OSHA)  zverejnila usmernenia na zabezpečenie BOZP v podmienkach pandémie COVID-19 pod názvom COVID-19: Späť na pracovisko, úprava pracovísk a ochrana pracovníkov.

Dátum publikácie: 2. 6. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., JUDr. Zuzana Petriganová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Podľa Občianskeho zákonníka má právnická osoba právo na ochranu svojho mena a dobrej povesti. Dobrá povesť, renomé alebo tiež „goodwill“ obsahuje predovšetkým určité morálne, ale aj kvalitatívne vlastnosti charakterizujúce právnickú osobu, podľa ktorých sa hodnotí a prijíma spoločnosťou. V článku vysvetlíme, aké môžu byť následky porušenia dobrej povesti právnickej osoby, kedy vzniká škoda a ako funguje priznanie morálneho či finančného zadosťučinenia s poukazom na judikatúru a prax súdov a Európskeho súdu pre ľudské práva.

Dátum publikácie: 22. 4. 2021
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1. 3. 2021

Finančné riaditeľstvo SR vydalo metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu výdavkov (nákladov) na vlastné stravovanie daňovníka v nadväznosti na novelu Zákonníka práce účinnú od 1. marca 2021.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Novela Zákonníka práce od začiatku marca rieši osobitosti výkonu práce z domácnosti zamestnanca, ale upravuje aj možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie. Podrobnejšie upravuje domácku prácu/teleprácu, možnosť dočasného prideľovania zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami, definuje pojem „zamestnanec trvalo sa starajúci o dieťa“, spresňuje právnu úpravu v súvislosti s predĺžením skúšobnej doby...

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 5. 2021

Dlhé roky sa vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam alebo práva zodpovedajúceho vecného bremenu v aplikačnej praxi osvedčovalo vydaním notárskej zápisnice – osvedčenia o vydržaní. S účinnosťou od 1. 5. 2021 prichádza do procesnej stránky tohto inštitútu zásadná zmena, mení sa a dopĺňa Civilný mimosporový poriadok. Táto agenda sa teda presúva z právomoci notárov do právomoci súdov ako konanie o potvrdení vydržania.

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2020

Súčasná zložitá situácia na trhu si vyžaduje akútne riešenia pre mnoho podnikov. Jedným zo spôsobov na preklenutie platobnej neschopnosti je alternatívna forma financovania, ktorú poznáme pod názvom faktoring. Tento pojem sa spája s predajom krátkodobých pohľadávok plynúcich z predaja tovaru alebo služieb pred dobou ich splatnosti. Inou možnosťou je úver poskytnutý bankou. V článku si priblížime obidve formy financovania – ich účtovné prevedenie a daňové spracovanie.

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2020

Pri alternatívnej forme financovania faktoringom ide o predaj krátkodobých pohľadávok v čase ich vzniku, pred lehotou ich splatnosti, zabezpečený faktoringovou spoločnosťou, tzv. faktorom. V článku predstavíme druhy faktoringu, výhody a využitie faktoringu, riziká faktoringu pre klienta, učtovanie faktoringu a rozoberieme postúpenie pohľadávky z hľadiska zákona o dani z príjmov pri faktoringu.

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2020

Banky v podnikateľskom prostredí poskytujú najčastejšie úvery ako revolvingový, kontokorentný alebo terminovaný úver na pokrytie záväzkov z podnikania, kým dôjde k návratnosti pohľadávok za tovar alebo služby. Obsahom príspevku je účtovanie kontokorentného úveru a účtovanie dlhodobých bankových úverov v podvojnom účtovníctve a v jednoduchom účtovníctve.

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zmena právnej úpravy malého konkurzu v zákone o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 1. 1. 2021 vytvára právny rámec pre jednoduché, efektívne a rýchle likvidačné konanie. Po vzore existujúceho inštitútu oddlženia je jej cieľom zlepšiť kľúčové parametre týkajúce sa likvidačných konaní, ako je čas inkasa pohľadávky veriteľom alebo miera vymáhateľnosti pohľadávky.

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.