Vyhľadávanie > Odborné články > Aktuálne > Podvojné účtovníctvo
478 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 1. 12. 2020
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zmenka je cenný papier v listinnej forme, ktorý predstavuje bezpodmienečný záväzok dlžníka zaplatiť sumu uvedenú na zmenke a na druhej strane nepochybné právo majiteľa zmenky požadovať v stanovenom termíne túto úhradu. Ide o menej rozšírený platobný nástroj, ktorý má svoje špecifiká. Podnikateľské subjekty voliace túto formu vyrovnania záväzku musia poznať všetky podstatné náležitosti zmeniek, spôsoby nakladania s nimi a v neposlednom rade je potrebné, aby ich správne evidovali a zachytili v účtovníctve – pomôcť im v tom môže predkladaný príspevok.

Dátum publikácie: 1. 12. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Tiché spoločenstvo je právny vzťah uzatvorený medzi podnikateľským subjektom a treťou osobou, ktorá za poskytnutie určitého vkladu do firmy získava právo podieľať sa na jej budúcich ziskoch. V príspevku sa venujeme právnemu pozadiu tichej spoločnosti, ako aj poskytovaniu a zdaňovaniu podielov na zisku. Samostatná časť je venovaná účtovaniu o poskytnutom vklade a o podieloch na zisku, a to z pohľadu subjektu, ktorý vklad prijal, a z pohľadu tichého spoločníka.

Dátum publikácie: 1. 12. 2020
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2020

Jednou z častých chýb pri zostavovaní účtovnej závierky je nezaúčtovanie všetkých účtovných prípadov do účtovného obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Dôvodom môže byť, že účtovná jednotka si zamieňa rezervy a nevyfakturované dodávky, čo môže ovplyvniť výsledok hospodárenia v danom roku buď kladne, alebo záporne. V článku na príkladoch vysvetlíme obidva účtovné prípady.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 10. 2020

Vysvetlíme si povinnosti účtovnej jednotky pred vstupom do likvidácie, po vstupe, v priebehu procesu, ako aj po jeho skončení. Priblížime i postup z pohľadu dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a dane z motorových vozidiel.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 10. 2020

Obchodná spoločnosť je povinná viesť účtovníctvo aj v priebehu likvidácie spoločnosti, t. j. odo dňa zrušenia spoločnosti do dňa výmazu spoločnosti z obchodného registra. V priebehu likvidácie sa účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, v ich časovej a vecnej súvislosti.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Marta Boráková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Odpovede na najčastejšie otázky spojené s e-kasou v praxi. Aj keď sa zmenil spôsob evidencie tržieb v hotovosti oproti „klasickej“ elektronickej registračnej pokladnici, nezmenil sa spôsob účtovania tržieb v nadväznosti na zákon o účtovníctve a postupov účtovania v jednoduchom i podvojnom účtovníctve. Niektoré situácie sú však špecifické a pri nich sa pristavíme.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Ľudmila Novotná
Právny stav od: 1. 1. 2020

V oblasti overovania účtovnej závierky v roku 2019 a v roku 2020 došlo k zmenám, a to zákonom č. 363/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2020 a zákonom č. 198/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2021 a od 1. 1. 2022. Budú mať uvedené zmeny vplyv na overovanie účtovnej závierky audítorom zostavenej k 31. 12. 2019 alebo nie? 

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2020

Základným cieľom tohto odborného článku je poskytnúť praktickú pomôcku pre podnikateľské subjekty a osoby zúčastňujúce sa procesu zostavovania účtovnej závierky. Článok nenahrádza všeobecne záväzné právne predpisy. V celom článku uvádzame deň zostavenia závierky 31. 12. 2020, čo platí vtedy, keď je účtovné obdobie totožné s kalendárnym rokom

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zníženie administratívnej náročnosti u mikro účtovnej jednotky zahŕňa uplatňovanie niektorých zjednodušených postupov oceňovania, účtovania a zjednodušené vykazovanie. 

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Mária Cvečková, CA
Právny stav od: 1. 1. 2020

Cieľom tohto príspevku je poukázať na niektoré základné súvislosti, ktoré sú príčinou osobitnej a špecifickej komunikácie medzi podnikmi v skupine, konkrétne medzi dcérskou a materskou spoločnosťou. Túto špecifickú komunikáciu v praxi poznáme najčastejšie pod pomenovaním ako „reporting“ alebo ako vypracovanie „konsolidovaného balíka“ (angl. skratka: Consolidated package). Ide o veľmi širokú a náročnú oblasť týkajúcu sa účtovníctva a výkazníctva v rámci skupín podnikov.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.