Vyhľadávanie > Odborné články > Aktuálne > Podvojné účtovníctvo
515 výsledkov
...
Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Mária Cvečková, CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Účelom príspevku je vyzdvihnúť často sa opakujúce nepresnosti a dať do pozornosti poňatie niektorých špecifických oblastí účtovania. V roku 2020 pribudlo niekoľko osobitých vplyvov v dôsledku pandémie: rôzne dotácie, zľavy, niektoré nové druhy nákladov, upravované tržby, cudzie zdroje financovania, zvažovanie nepretržitosti trvania účtovnej jednotky, prípadne analýza možných následných udalostí, ale „staré“ témy ostávajú.

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Mária Cvečková, CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Príspevok rozoberá nepeňažné vklady jednotlivého majetku, podniku alebo jeho časti, metodiku účtovania kapitálového fondu z príspevkov a nadväzne na podiely v obchodných spoločnostiach aj tému ocenenia podielov v iných obchodných spoločnostiach, ktorá je aktuálna vzhľadom na ich ocenenie k súvahovému dňu. Kategóriu neobvyklých účtovných prípadov dopĺňa aj účtovanie goodwillu, ktorý sa rozšíril hlavne aplikáciou a rozšírením použitia reálnych cien a viacerých druhov kombinácií podnikov.

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Mária Cvečková, CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Pripomíname účtovanie výskumu a vývoja, zhrnieme dva účtovné problémy, a to zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľností určených na predaj, upozorníme na niektoré dlhodobé záväzky a zádržné, dlhodobé neúročené pohľadávky, účtovanie odloženej dane.

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Mária Cvečková, CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

V poslednej časti rozoberáme praktické odporúčania v súvislosti s účtovnou závierkou: správne určenie veľkostného kritéria účtovnej jednotky, prepojené osoby, alokácia vybraných zostatkov účtov v účtovnej závierke, register majetku verzus účtovné záznamy (OC, suma oprávok, ZC), ocenenie dlhodobého hmotného majetku k súvahovému dňu, saldo záväzkov a účtovná závierka, rezerva alebo nevyfakturovaná dodávka, zostatková doba splatnosti pohľadávok a záväzkov, register zmlúv, účtovanie pri oprave chýb minulých účtovných období, podsúvahová evidencia a informácie v poznámkach, dotácie.

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Katarína Maliňáková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Transfery sú jednou z oblastí, ktorá je špecifická pre organizácie štátnej správy a samosprávy. Pri použití bežného transferu a pri vzniku nákladov z dlhodobého majetku nakúpeného z transferu (odpisy, tvorba opravných položiek, zostatková cena pri likvidácii, predaji, manku alebo škode) sa účtuje o výnosoch. V prípade poskytnutia transferov zo štátneho rozpočtu a zo štátnych finančných aktív je poskytovateľom dotácií štát, ktorého reprezentuje Ministerstvo financií SR, a nie správca kapitoly, cez ktorú bola dotácia poskytnutá.

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Katarína Maliňáková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Príspevok rozoberá účtovanie bežných transferov, účtovanie kapitálových transferov a účtovanie vkladu do základného imania obchodných spoločností a do základného imania štátnych podnikov zo štátnych finančných aktív.

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Katarína Maliňáková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Pri účtovaní transferov nie je veľký rozdiel medzi rozpočtovými a príspevkovými organizáciami samospráv. Jediný rozdiel medzi účtovaním v rozpočtovej a príspevkovej organizácii zriadenej samosprávou je v bankovom účte, na ktorý transfer dostávajú a z ktorého hradia výdavky.

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Katarína Maliňáková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Obec a VÚC vystupuje nielen ako organizácia, ktorá dostáva a spotrebúva transfer, ale aj ako zriaďovateľ, ktorý poskytuje transfer z vlastných zdrojov alebo transfer poskytnutý zo štátneho rozpočtu pre podriadené organizácie. Z hľadiska peňažných tokov je na jednej strane prijímateľom transferu, ale na druhej strane aj poskytovateľom. Bežné transfery zo štátneho rozpočtu

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Katarína Maliňáková
Právny stav od: 1. 1. 2021

V rámci účtovnej konsolidácie predstavujú transfery najväčšiu položku, ktorá podlieha eliminácii v rámci štátnej správy a v rámci samosprávy pri zostavení konsolidovanej účtovnej závierky subjektov verejnej správy, konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy a súhrnnej účtovnej závierky SR.

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Katarína Maliňáková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Spárovanie účtov pre účely konsolidácie v štátnej správe a v územnej samospráve.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.