9 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 22. 3. 2016

Stiahnite si editovateľné vzory tlačív pre neziskové organizácie účtujúce v sústave podvojného účtovníctva. Nájdete tu účtovnú závierku, poznámky, súvahu, výkaz ziskov a strát, výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky a výkazy spolu s vysvetlivkami.

Právny stav od: 1. 1. 2016

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva okrem všeobecných náležitostí obsahuje tieto súčasti: súvahu, výkaz ziskov a strát, poznámky. Zostavená účtovná závierka účtovnej jednotky sa predkladá v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu v termínoch pre podávanie daňových priznaní a účtovná závierka schválená príslušným orgánom účtovnej jednotky sa predkladá v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu do 30 dní po jej schválení, ak účtovná jednotka znova otvorila účtovné knihy. Údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky a z mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu v registri účtovných závierok.

Právny stav od: 1. 1. 2015

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky je dokument, ktorý sa doručuje do registra účtovných závierok. Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ukladá do registra účtovných závierok tá účtovná jednotka, ktorá má povinnosť schvaľovania účtovnej závierky.

Právny stav od: 1. 1. 2015

Poznámky sú nevyhnutnou súčasťou účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky a podávajú sa prvýkrát za účtovné obdobie 2014. Tlačivo slúži pre tie účtovné jednotky, ktoré spĺňajú podmienky na to, aby boli považované v účtovnom období roku 2014 za mikro účtovné jednotky a rozhodli sa tak. Ide o tlačivo, ktoré sa prvýkrát používa pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie končiace 31. 12. 2014 a neskôr. Poznámky zahŕňajú požadovanú obsahovú náplň a štruktúru popisných informácií a číselných údajov. Sú spracované v Exceli s možnosťou modifikácie.

Právny stav od: 1. 1. 2015

Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky pozostáva zo Súvahy, Výkazu ziskov a strát a z Poznámok. Za účtovné obdobie roka 2019 sa podáva na rovnakých tlačivách, ako za účtovné obdobie roka 2018, 2017, 2016, 2015 a 2014.

Právny stav od: 1. 1. 2014
Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo ako celok a má povinnosť vyhotoviť účtovnú závierku tak, aby poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva. Účtovná jednotka je povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Účtovná závierka sa zostavuje vždy, keď sa zavrú účtovné knihy.
Právny stav od: 1. 1. 2014

Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva za účtovné obdobie 2013. Pre účtovné obdobie roka 2013 bolo vydané nové opatrenie pre individuálnu účtovnú závierku s novými výkazmi.

Právny stav od: 1. 1. 2014

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva okrem všeobecných náležitostí obsahuje tieto súčasti: súvahu, výkaz ziskov a strát, poznámky. Zostavená účtovná závierka účtovnej jednotky sa predkladá v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu v termínoch pre podávanie daňových priznaní a účtovná závierka schválená príslušným orgánom účtovnej jednotky sa predkladá v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu do 30 dní po jej schválení, ak účtovná jednotka znova otvorila účtovné knihy. Údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky a z mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu v registri účtovných závierok.

Právny stav od: 1. 1. 2012

Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo ako celok a má povinnosť zhotoviť účtovnú závierku tak, aby poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva. Účtovná závierka je definovaná v zákone o účtovníctve ako štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú. 

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.