29 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 15. 4. 2020

Cieľom zákona je vytvorenie podmienok na zabezpečenie výkonu štátnej správy, samosprávnej pôsobnosti, zabezpečenie plnenia úloh zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zabezpečenie poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Zákon je reakciou na vyhlásenú mimoriadnu situáciu (uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov) a núdzový stav (uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020 a uznesením vlády SR č. 169 z 27. marca 2020).

Právny stav od: 23. 8. 2019

Cieľom zákona je spresniť a doplniť základné pojmy, zaviesť osobitné ustanovenia pre nabíjacie stanice na nabíjanie elektrických vozidiel, zaviesť ustanovenie pre oslobodenie od spotrebnej dane z uhlia pri technicky odôvodnených stratách, a spresnenie predmetu dane a úprava podmienok na uplatnenie zníženej sadby dane na motorový benzín.

Právny stav od: 11. 1. 2019

Cieľom zákona je aproximácia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3.apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby,prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014) v platnom znení v časti článkov 15 a 16 v oblasti vysledovateľnosti tabakových výrobkov a stanovenia jedinečného identifikátora. Súčasťou konceptu vysledovateľnosti je systém vyhľadávania a sledovania tabakových výrobkov a bezpečnostných prvkov natabakových výrobkoch kompatibilný na úrovni Európskej únie.

Právny stav od: 25. 5. 2018

Cieľom navrhovanej úpravy je umožniť súkromnú výrobu destilátov z vlastného ovocia pre vlastnú spotrebu fyzickými osobami výlučne za zákonom presne stanovených podmienok

Právny stav od: 18. 8. 2017

Cieľom zákona je zaviesť základnú sadzbu dane na motorový benzín a motorovú naftu, zaviesť daňovo zvýhodnenú sadzbu dane na motorový benzín a motorovú naftu, spresniť a doplniť ustanovenia o užívateľskom podniku, doplniť niektoré ustanovenia o zábezpeke na daň, sprísniť podmienky na vydanie povolenia na distribúciu a povolenia na predaj pohonných látok a upraviť sankcie za daňové delikty a priestupky s prihliadnutím na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.

Právny stav od: 18. 8. 2017

Cieľom zákona je nastavenie zmeny systému označenia spotrebiteľského balenia cigár v prípade zmeny sadzby dane (preznačenie), úprava a doplnenie vybraných ustanovení o zábezpeke na daň, doplnenie oslobodení od dane z tabakovej suroviny a vrátenia dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku odobratých ako vzorka alebo zničených colným úradom, spresnenie a doplnenie vybraných ustanovení upravujúcich obchodovanie s tabakovou surovinou a úprava sankcií ukladaných správcom dane za daňové delikty a priestupky s prihliadnutím na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.

Právny stav od: 19. 8. 2016

Cieľom zákona je zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu, zabezpečenie rovnováhy medzi daňovými príjmami a cieľmi v oblasti verejného zdravia a zdaňovanie nových tabakových výrobkov.

Právny stav od: 29. 5. 2015

Zákon zavádza opatrenia, ktorých cieľom je ochrana zdravia obyvateľov elimináciou nelegálne vyrobených liehovín a súčasne zamedzenie daňových únikov na spotrebnej dani z liehu.

Právny stav od: 29. 5. 2015

Zákon má umožniť zjednodušenie realizácie tlače kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľských tabakových výrobkov v štátnej tlačiarni, vymedziť práva a povinnosti štátnej tlačiarne a Finančného riaditeľstva SR a znížiť administratívnu záťaž odberateľov kontrolných známok.

Právny stav od: 22. 8. 2014

Cieľom zákona je spresniť a doplniť ustanovenia zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktoré upravuje obchodovanie s pohonnými látkami v daňovom voľnom obehu a rozšíriť okruh osôb, ktoré budú môcť byť zaradené do evidencie spotrebiteľov pohonných látok.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.