202 výsledkov
...
Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Daňový poriadok prešiel v poslednom období takmer desiatimi novelizáciami, pričom v priebehu roka 2021 nadobudli alebo nadobudnú účinnosť viaceré dôležité zmeny. V príspevku si prejdeme jednotlivé upravené, resp. nové ustanovenia, čím zosumarizujeme čiastkové novely do syntetického prehľadu vhodného ako pomôcka na orientáciu v aktuálnych pravidlách správy daní.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 5. 2021

Dlhé roky sa vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam alebo práva zodpovedajúceho vecného bremenu v aplikačnej praxi osvedčovalo vydaním notárskej zápisnice – osvedčenia o vydržaní. S účinnosťou od 1. 5. 2021 prichádza do procesnej stránky tohto inštitútu zásadná zmena, mení sa a dopĺňa Civilný mimosporový poriadok. Táto agenda sa teda presúva z právomoci notárov do právomoci súdov ako konanie o potvrdení vydržania.

Dátum publikácie: 25. 3. 2021
Autor: JUDr. Klára Klabníková
Právny stav od: 1. 1. 2021

S plošným predĺžením lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020, ktoré sa podáva v roku 2021, nemožno počítať, ale je možné využiť predĺženie lehoty na jeho podanie podľa ZDP. Aby sa predišlo zvyšovaniu stavu daňových nedoplatkov, ako aj počtu daňových exekučných konaní, odporúča sa daňovému subjektu využiť odklad platenia dane alebo splátok dane podľa daňového poriadku. Toto ustanovenie prešlo podstatnými legislatívnymi úpravami v prospech daňového subjektu, znížila sa napr. úroková sadzba pri výpočte úroku za dobu povoleného odkladu z 10 % na 3 %.

Dátum publikácie: 15. 3. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Nárok na odpočet DPH môže byť zamietnutý, ak by bolo preukázané, že platiteľ, ktorému bol dodaný tovar alebo poskytnutá služba, vedel/mal vedieť, že toto plnenie je súčasťou daňového podvodu zo strany dodávateľa alebo iného predchádzajúceho subjektu. V článku prinášame prierez opakujúcimi sa situáciami, v ktorých daňovník a štát stoja proti sebe v dokazovaní podvodného konania. Rekapitulujeme ustálené názory Súdneho dvora EÚ a vyberáme prípady z tuzemskej praxe, ktoré môžu slúžiť ako výstraha, ale aj ako argumentačná základňa v prípadnom spore so správcom dane.

Dátum publikácie: 26. 2. 2021
Autor: Ing. Božena Jurčíková, Ing. Peter Jurčík
Právny stav od: 1. 1. 2021

Aby sa daňový subjekt nedostal do situácie, kedy správca dane vymáha daňový nedoplatok z úradnej moci a spôsobmi, ktoré umožňuje daňové exekučné konanie obsiahnuté v daňovom poriadku, umožňuje daňový poriadok využiť inštitút odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach.

Dátum publikácie: 26. 2. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ako sa bude aplikovať pravidlo o možnosti zníženia už priznanej DPH na výstupe z dôvodu, že odberateľ svoj záväzok nezaplatí. Výklad spoločnej smernice o DPH poskytuje Súdny dvor EÚ, pričom výkladové prvky k téme zníženia dane z titulu nevymožiteľnej pohľadávky poskytol SDEÚ napríklad v rozsudku C-146/19 (prípad SCT).

Dátum publikácie: 18. 2. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 26. 5. 2020

Rozsudok krajského súdu spôsobil stav právnej neistoty, pretože vo veci tej istej žalobkyne a totožného predmetu konania sa zásadne odklonil od svojich záverov uvedených v predchádzajúcom rozsudku, pričom ani neuviedol dôvody tohto odklonu. Správca dane navrhol, aby kasačný súd napadnutý rozsudok krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Právny stav od: 1. 1. 2021

V priebehu roka 2020 bolo schválených šesť noviel zákona o správe daní (daňový poriadok) s účinnosťou ich uplatnenia už v priebehu roka 2020, od 1. 1. 2021, od 1. 8. 2021 a od 1. 1. 2022. Článok popisuje aj budúcu plánovanú novelu daňového poriadku.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 26. 2. 2020

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, podľa ktorého pri určení toho, či bolo uskutočnené dodanie tovaru, nie je rozhodujúce nadobudnutie právneho vlastníctva v zmysle Obchodného zákonníka k tovaru žalobcom ako kupujúcim, napríklad tvrdením o odovzdaní a prevzatí tovaru podloženým príslušnými protokolmi, ale to, aby kupujúci získal právo disponovať s tovarom ako vlastník.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Právny stav od: 29. 9. 2020

V poradí šiestou novelou zákona č. 67/2020 Z. z. je jeho novela č. 264/2020 Z. z. Táto novela reaguje na také nastavenie opatrení na zamedzenie šírenia pandémie, ktoré umožňujú správnym úradom (daňový úrad, colný úrad, samospráva) pokračovať v konaniach, ktoré boli prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie; zároveň vy­žadovať od daňových subjektov aj riadne plnenie ich daňových povinností peňažnej alebo nepeňažnej povahy.

...

Partner

 

 

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.