40 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 23. 11. 2021
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2022

Novelou zákona o dani z príjmov sa od 1. 1. 2022 zjednocuje posudzovanie hodnoty oslobodenia stravovania zabezpečeného v nepeňažnej forme (zabezpečenie stravovania na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov) a v peňažnej forme (finančný príspevok na stravovanie), pričom na oslobodenie sa bude vzťahovať strop stanovený nielen Zákonníkom práce, ale aj ďalšími zákonmi upravujúcimi štátnu službu jednotlivých profesií.

Dátum publikácie: 23. 11. 2021
Autor: Ing. Anna Jurišová, Ing. Jana Turóciová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ak je účtovná jednotka platiteľom DPH, potom faktúra má obsahovať nielen náležitosti podľa zákona o DPH, ale aj náležitosti podľa zákona o účtovníctve. Zákon o DPH v § 74 neustanovuje ako povinnú náležitosť faktúry jej slovné označenie „faktúra“. Preto, ak má doklad náležitosti podľa § 74 zákona o DPH, považuje sa za faktúru aj v prípade, ak je označený inak ako faktúra, napríklad ako dobropis alebo ťarchopis.

Dátum publikácie: 23. 11. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2021

Základným cieľom tohto odborného článku je poskytnúť praktickú pomôcku pre podnikateľské subjekty a osoby zúčastňujúce sa procesu zostavovania účtovnej závierky. V závere dávame do pozornosti špecifická metodiky pre – mikro, malé a veľké účtovné jednotky. V celom článku uvádzame deň zostavenia závierky 31. 12. 2021, čo platí vtedy, keď je účtovné obdobie totožné s kalendárnym rokom. Pokiaľ má účtovná jednotka individuálne zvolený hospodársky rok, použije samozrejme deň zostavenia závierky v súlade so svojím hospodárskym rokom a právny stav aktuálny k tomuto dňu.

Dátum publikácie: 23. 11. 2021
Autor: Ing. Edita Vargaeštoková
Právny stav od: 1. 7. 2021

Nové a upravené ustanovenia zákona č. 98/2004 Z. z. v znení platnom od 1. 7. 2021, sa dotýkajú v prevažnej miere skvapalnených plynných uhľovodíkov, a to tých, ktoré sa používajú na výrobu tepla. Nižšie v texte si povieme o zníženej sadzbe spotrebnej dane, užívateľských podnikoch a odberných poukazoch. Priblížime si tiež nový vzor daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja a nový vzor hlásenia distribútora pohonných látok.

Dátum publikácie: 23. 11. 2021
Autor: Ing. Ľudmila Novotná
Právny stav od: 1. 1. 2021

Povinnosť zatriedenia účtovných jednotiek do veľkostných skupín mikro, malá a veľká účtovná jednotka sa ustanovila zákonom č. 333/2014 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 431/2002 Z. z.  Ide o účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva.

Dátum publikácie: 23. 11. 2021
Autor: Ing. Martin Mikláš

Náklady a výnosy sa účtujú na príslušných účtoch nákladových druhov a výnosových položiek časovo rozlíšené, s výnimkou nákladových druhov, ktoré tvoria komplexné náklady budúcich období.

Dátum publikácie: 19. 11. 2021
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 15. 11. 2021

Finančné riaditeľstvo SR vydalo metodický pokyn k osobitnej oznamovacej povinnosti platiteľa podľa § 6 zákona o DPH, ktorým sa s účinnosťou od 15. novembra platiteľom ukladá povinnosť oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR každý účet, ktorý používajú alebo budú používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane, ako aj každú zmenu týkajúcu sa takéhoto účtu.

Dátum publikácie: 18. 11. 2021
Autor: Ing. Mária Horváthová, Ing. Silvia Matulová
Právny stav od: 1. 1. 2022

Schválená novela zákona o účtovníctve od 1. 1. 2022 posilňuje tendenciu digitalizovať vykonávanie účtovníctva a ešte viac zjednodušiť spracovanie a archivovanie dokladov. Z tohto dôvodu bude po novom možné dokumenty previesť do elektronickej podoby bez nutnosti použiť zaručenú konverziu, čo otvára dvere ďalším možnostiam, ako sa vyhnúť záplave papierov. V článku zhrnieme základné zásady pre prijímanie, obeh, spracovanie a archiváciu dokladov a osobitne upozorníme na podmienky zaručujúce preukázateľnosť a vierohodnosť účtovného záznamu pred aj po transformácii.

Dátum publikácie: 18. 11. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Na 35 príkladoch si zhrnieme fakturáciu v modelových situáciách z praxe podnikateľských účtovných jednotiek – tento raz z pohľadu obchodného práva, podvojného účtovníctva a dane z príjmov. Prejdeme okruhy ako: vzájomné započítanie pohľadávok, všeobecná premlčacia doba, postúpenie pohľadávky. Predstavíme zmeny v zákone o účtovníctve od roku 2022, ktoré sa týkajú spoločnosti v kríze a časového rozlíšenia. Z praktického aspektu rozoberieme daňové posúdenie pohľadávok a ich príslušenstva , opravné položky k pohľadávkam u mikrodaňovníka, úpravu základu dane o neuhradené záväzky. Faktúram sa venujeme v širokých súvislostiach a najmä riešime reálne problémy, ktoré sa pri ich vystavovaní, prijímaní a spracúvaní objavujú.

Dátum publikácie: 18. 11. 2021
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2021

Kto môže majetok daňovo odpisovať? V zákone o dani z príjmov je právo na uplatnenie daňových odpisov založené buď na vlastníckom princípe, alebo princípe ekonomického vlastníctva. V určitých presne špecifikovaných situáciách majú teda možnosť uplatniť daňové odpisy aj tí daňovníci, ktorí nie sú právnym vlastníkom hmotného majetku, ale využívajú majetok na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. Na príkladoch si ukážeme, aké možnosti majú jednotlivé skupiny daňovníkov – od majiteľov v (bez)podielovom spoluvlastníctve, dlžníkov pri zabezpečení záväzku prevodom vlastníckeho práva na veriteľa, kupujúcich, ktorí vlastnícke právo nadobudnú neskôr, cez správcov majetku až po nájomcov a ďalšie špecifické kategórie používateľov predmetného majetku.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.