210 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Právny stav od: 13. 6. 2019

Zákon bol vypracovaný nadväzne na situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s implementáciou on-line registračných pokladníc a ich uvedenia do prevádzky. Vzhľadom na nedostatočné pokrytie trhu on-line registračnými pokladnicami bolo potrebné v záujme ochrany podnikateľských subjektov prijať príslušné opatrenie. Zákon ustanovuje odklad ukladania pokút za ustanovených podmienok pre tých podnikateľov, ktorí nebudú mať včas uvedené on-line registračné pokladnice do prevádzky.

Právny stav od: 24. 4. 2019

Cieľom zákona je pokračovať v snahe o odbúranie administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb prostredníctvom tzv. druhej vlny znižovania administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy, rozšíriť rozsah údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické osoby a právnické osoby nebudú musieť orgánom verejnej moci predkladať v listinnej podobe.

Právny stav od: 23. 4. 2019

Cieľom zákona je transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní do slovenského právneho poriadku. Z hľadiska povinností, ktoré smernica ukladá a musia byť transponované, ide primárne o čl. 7, podľa ktorého členské štáty majú zabezpečiť, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia prijímali a spracúvali elektronické faktúry, ktoré sú v súlade s európskou normou.

Právny stav od: 2. 4. 2019

Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov bol zrušený ako reakcia na predbežné opatrenie prijaté zo strany Európskej komisie na pozastavenie uplatňovania tohto zákona.

Právny stav od: 8. 3. 2019

Zákonom sa vytvára legislatívny rámec pre užšiu spoluprácu dvoch alebo viacerých verejných vysokých škôl, ktoré budú môcť založiť zakladateľskou zmluvou záujmové združenie právnických osôb, ktoré môže používať v názve „konzorcium vysokých škôl“.

Právny stav od: 6. 3. 2019

Cieľom zákona je znížiť administratívne zaťaženie a podporiť malé a stredné podniky prostredníctvom dane z príjmov a takisto aj opatrenia vyplývajúce z Návrhu opatrení na odstránenie bariér pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku vrátane dodávateľskej siete. 

Právny stav od: 4. 3. 2019

Novela zákona upravuje znenie zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku (ďalej len „zákon o pôde“) s cieľom zabezpečenia takého právneho prostredia, ktoré určí postup vlastníkov (oprávnených osôb) aj doterajších užívateľov (povinných osôb) lesných pozemkov v procese prinavracania užívacích práv k lesným pozemkom, pri súčasnom rešpektovaní zákona o lesoch a špecifík lesného hospodárstva. Novelou zákona o pôde sa upravuje znenie § 22 a § 22a. Na zmeny a úpravy v zákone o pôde nadväzujú navrhované úpravy zákona o lesoch tak, aby sa vytvorili podmienky pre urýchlenie ukončenia reprivatizačného procesu.

Právny stav od: 11. 1. 2019

Cieľom zákona je aproximácia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3.apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby,prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014) v platnom znení v časti článkov 15 a 16 v oblasti vysledovateľnosti tabakových výrobkov a stanovenia jedinečného identifikátora. Súčasťou konceptu vysledovateľnosti je systém vyhľadávania a sledovania tabakových výrobkov a bezpečnostných prvkov natabakových výrobkoch kompatibilný na úrovni Európskej únie.

Právny stav od: 9. 11. 2018

Návrh nového zákona predstavuje kontinuitu so súčasnou právnou úpravou z ktorej vychádza a na ktorú nadväzuje, zároveň využíva poznatky získané z aplikačnej praxe k zákonu č. 307/2014 Z. z v znení zákona č. 125/2016 Z. z., s cieľom prehĺbiť, rozšíriť a zefektívniť ochranu poskytovanú oznamovateľom protispoločenskej činnosti, najmä zriadenie úradu, poskytnutím oznamovateľovi postavania oznamovateľa v trestnom konaní; úpravou definície oznámenia, ktorej súčasťou už nebude kvalitatívne kritérium „významnej miery“ prispenia oznámených skutočností nasvedčujúcich spáchanie, resp. páchanie protispoločenskej činnosti a rozšírením definície závažnej protispoločenskej činnosti o trestné činy právnických osôb.

Právny stav od: 28. 9. 2018

Hlavným účelom predloženého návrhu zákona je preto zavedenie dvojnásobnej výšky sumy daňového bonusu na každé vyživované dieťa do 6. roku veku, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti. S účinnosťou od 1. apríla 2019 sa oproti súčasnosti zvýši výška daňového bonusu u daňovníka, ktorý vyživuje dieťa do 6 roku veku, o 22,17 eura mesačne na každé takto vyživované dieťa.

...

Partner