291 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
FS - 12/2019
Dátum publikácie: 23. 12. 2019
Číslo: MF/020541/2019-2974

MF SR v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri príprave investícií a projektov investičného charakteru na základe § 19a zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy s účinnosťou od 1. 1. 2020 vydáva Metodické usmernenie o postupe pri príprave investícií a projektov investičného charakteru podliehajúcich ekonomickému hodnoteniu MF SR.

FS - 12/2019
Dátum publikácie: 19. 12. 2019
Číslo: MF/014842/2019-732

MF SR uverejňuje vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, ktoré sú prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 367/2019 Z. z. zo 16. októbra 2019, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu.

FS - 12/2019
Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Číslo: MF/020133/2019-1411

Metodické usmernenie vychádza zo zákona č. 357/2015 Z. z., medzinárodne uznávaných audítorských štandardov najmä z Medzinárodných štandardov pre profesionálnu prax interného auditu vydaných Inštitútom interných audítorov a Etického kódexu pre výkon vnútorného vydaného ministerstvom financií. Je záväzné pre správcov kapitoly štátneho rozpočtu, ktorí majú povinne zriadený útvar vnútorného auditu.

FS - 12/2019
Dátum publikácie: 5. 12. 2019
Číslo: MF/014649/2019-731
Problematika: daňová

Na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty účinného od 1. 1. 2020 vydalo MF SR poučenie na jeho vyplnenie, ktoré je prílohou oznámenia.

FS - 12/2019
Dátum publikácie: 4. 12. 2019
Číslo: MF/019394/2019-731
Problematika: daňová

Ministerstvo financií SR vydalo na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňového priznania k dani z pridanej hodnoty poučenie na jeho vyplnenie, ktoré je prílohou tohto oznámenia.

FS - 11/2019
Dátum publikácie: 30. 11. 2019
Číslo: MF/015223/2019-74
Problematika: účtovníctva

Novela opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti k výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníkov s cennými papiermi, Burzu cenných papierov a platobné inštitúcie.

FS - 11/2019
Dátum publikácie: 29. 11. 2019
Číslo: MF/015222/2019-74
Problematika: účtovníctva

Novelizuje sa opatrenie, ktorým sa ustanovujú podrobnosti k výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania pre účtovné jednotky zostavujúce účtovné závierky podľa § 17a zákona, ktorými sú banky, pobočky zahraničných bánk, obchodníci s cennými papiermi...

...

Partner