301 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
FS - 6/2020
Dátum publikácie: 16. 6. 2020
Číslo: MF/012286/2020-421

Cieľom príručky je bližšie upraviť záväzné požiadavky na rozpočtové rámce vyplývajúce zo smernice, ustanovené v ústavnom zákone č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a zákone č. 523/2004 Z. z. Obsahom príručky sú nasledovné časti: I. Prognózy, II. Strednodobé rozpočtové rámce, III. Komplexný rozsah rozpočtových rámcov.

FS - 6/2020
Dátum publikácie: 2. 6. 2020
Číslo: MF/009077/2020-411

Rozpočet verejnej správy na roky 2021 až 2023 sa zostavuje za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy, ktoré sú Štatistickým úradom Slovenskej republiky zaradené do sektora verejnej správy.

FS - 5/2020
Dátum publikácie: 18. 5. 2020
Číslo: MF/011498/2020-721
Problematika: daňová

Ministerstvo financií SR na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňových priznaní podľa zákona o dani z príjmov vydalo doplnenie k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B a k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby v súvislosti so zvýhodneným odpočtom daňových strát v čase pandémie.

FS - 4/2020
Dátum publikácie: 18. 4. 2020
Číslo: MF/009754/2016-442

V nadväznosti na zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa mení a dopĺňa pokyn MF SR č. MF/009754/2016-442 na zúčtovanie dotácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej republiky v znení dodatku č. 1.

FS - 4/2020
Dátum publikácie: 17. 4. 2020
Číslo: MF/007222/2020-74

Opatrenie MF SR č. MF/007222/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov.

FS - 4/2020
Dátum publikácie: 16. 4. 2020
Číslo: M F/008939/2020-441

MF SR vydáva „Pokyn na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2019 pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu“.

...

Partner