278 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
FS - 10/2019
Dátum publikácie: 24. 10. 2019
Číslo: MF/018247/2019-726
Problematika: daňová

Na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel ustanoveného opatrením MF SR 2014 č. MF/21694/2014­725 vydalo MF SR poučenie na jeho vyplnenie, ktoré je prílohou tohto oznámenia a ktoré sa použije od 1. januára 2020.

FS - 10/2019
Dátum publikácie: 22. 10. 2019
Číslo: MF/014640/2019-731
Problematika: daňová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty platný od 1. 1. 2020.

FS - 10/2019
Dátum publikácie: 21. 10. 2019
Číslo: MF/015139/2019-721

Ministerstvo financií SR odporúča daňovníkom dane z príjmov pri podávaní daňového priznania využiť odporúčaný vzor tlačiva potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ B, alebo k dani z príjmov právnickej osoby. Odporúčané vzory potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A, typ B a k dani z príjmov právnickej osoby sú prílohou oznámenia.

FS - 10/2019
Dátum publikácie: 21. 10. 2019
Číslo: MF/014886/2019-721
Problematika: daňová

Ministerstvo financií SR oznamuje, že vydalo poučenia k jednotlivým daňovým priznaniam dani z príjmov fyzickej osoby - typ: A, platné pri podávaní daňového priznania u daňovníka, ktorému posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul po 31. 12. 2019, k dani z príjmov fyzickej osoby - typ: B, k dani z príjmov právnickej osoby.

FS - 10/2019
Dátum publikácie: 21. 10. 2019
Číslo: MF/013624/2019-721
Problematika: daňová

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. augusta 2019 č. MF/013624/2019-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov.

FS - 10/2019
Dátum publikácie: 10. 10. 2019
Číslo: MF/014711/2019-721
Problematika: daňová

Ministerstvo financií SR určilo za zdaňovacie obdobie roku 2019 nový vzor tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti, Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a na zdaňovacie obdobie roku 2020 určilo vzor tlačiva Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti.

FS - 7/2019
Dátum publikácie: 31. 7. 2019
Číslo: MF/006095/2019-1411
Problematika: finančnej kontróly a vnútorného auditu

MF SR vydáva metodické usmernenie s cieľom upraviť overovanie verejného obstarávania v rámci výkonu vládneho auditu a vnútorného auditu vo vzťahu k vlastným zdrojom SR.

FS - 5/2019
Dátum publikácie: 30. 5. 2019
Číslo: MF/013218/2019-243
Problematika: finančnej kontroly

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydáva pokyn, ktorým sa upravuje spôsob a rozsah predkladania výsledkov kontrol, vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi, auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami ministerstva oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

FS - 5/2019
Dátum publikácie: 22. 5. 2019
Číslo: MF/007422/2019-75
Problematika: finančná

Opatrením sa ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané tehotným príslušníčkam finančnej správy.

FS - 5/2019
Dátum publikácie: 22. 5. 2019
Číslo: MF/007421/2019-75
Problematika: finančná

Opatrením sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnota služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí.

...

Partner