1625 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 14. 1. 2020
Autor: Ing. Karin Štecová, PhD.
Právny stav od: 27. 12. 2019

Ohlasovacie povinnosti, ktoré je potrebné splniť za rok 2019 do 28. februára 2020, spôsob vypĺňania tlačív, ako aj samostatné tlačivá poskytneme a vysvetlíme v tomto článku. Ktoré tlačivá sú platné na ohlasovanie za rok 2019?

Dátum publikácie: 17. 12. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Obsahom tohto príspevku je sprehľadnenie prác vykonávaných pred zostavením účtovnej závierky, uzatváranie účtovných kníh a samotné zostavenie účtovných výkazov so zameraním na FO – podnikateľov. Článok je nadštandardne obsiahly a zachytáva množstvo čiastkových úkonov z praxe, ktoré sú predpokladom na správne zvládnutie závierkových prác. Autorka využíva zrozumiteľnú a názornú formu komplexného príkladu, každý krok ilustruje ukážkou konkrétneho zápisu v účtovníctve fiktívnej firmy.

Dátum publikácie: 17. 12. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Na účely podania daňového priznania pre daň z príjmov platí, že daňovník je povinný zostaviť účtovnú závierku v súlade so zákonom o účtovníctve ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania (do konca marca 2020, resp. v predĺženej lehote – t. j. do 30. 6. 2020 alebo do 30. 9. 2020) ju uložiť podľa zákona o účtovníctve do registra účtovných závierok.

Dátum publikácie: 17. 12. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva okrem všeobecných náležitostí obsahuje Výkaz o príjmoch a výdavkoch Úč FO 1 - 01 a Výkaz o majetku a záväzkoch Úč FO 2 - 01. Podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou, sa uvádza len v účtovnej závierke predloženej v listinnej podobe. Pri ukladaní účtovnej závierky do registra účtovných závierok v elektronickej podobe sa podpisový záznam neuvádza.

Dátum publikácie: 17. 12. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Pohľadávky sa účtujú v knihe pohľadávok, a to dňom vzniku účtovného prípadu. Účtovný prípad vzniká dňom dodania tovaru, služby, v deň inkasa pohľadávky, v deň poskytnutia preddavku dodávateľovi, pričom tento deň je dňom pohybu (úbytku alebo prírastku) peňažných prostriedkov v hotovosti alebo na účte v banke.

Dátum publikácie: 17. 12. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Záväzky sa účtujú v knihe záväzkov, a to dňom vzniku účtovného prípadu. Podľa § 2 postupov účtovania účtovný prípad vzniká dňom dodania tovaru, služby, v deň úhrady záväzku, v deň prijatia preddavku od odberateľa, pričom tento deň je dňom pohybu (úbytku alebo prírastku) peňažných prostriedkov v hotovosti alebo na účte v banke.

Dátum publikácie: 17. 12. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

V účtovných jednotkách vznikajú rôzne transakcie v súvislosti s dlhodobým majetkom. Po obstaraní sa majetok používa, čo má za následok zaznamenávanie účtovných a daňových odpisov. Pri vyradení nastávajú rôzne špecifické situácie. Zohľadní sa viacero účtovných kníh v jednoduchom účtovníctve.

Dátum publikácie: 17. 12. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zásoby sa vykazujú v knihe zásob, ak nie je interným predpisom stanovené, že sa účtujú bezodkladne po ich obstaraní do spotreby. Do knihy zásob sa uvádzajú i nespotrebované zásoby alebo zásoby požičané mimo účtovnú jednotku. V rámci ukončovacích prác pri zostavovaní účtovnej závierky sa porovnáva stav zásob v účtovníctve s fyzickým stavom. Môže dôjsť k rôznym situáciám.

Dátum publikácie: 17. 12. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Príklad zachytáva množstvo čiastkových úkonov z praxe, ktoré sú predpokladom na správne zvládnutie závierkových prác. Autorka využíva zrozumiteľnú a názornú formu komplexného príkladu, každý krok ilustruje ukážkou konkrétneho zápisu v účtovníctve fiktívnej firmy.

Dátum publikácie: 17. 12. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Účtovná závierka predstavuje zhrnutie údajov z bežného účtovníctva, a to k súvahovému dňu, tzn. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ich usporiadanie do jednotlivých účtovných výkazov, resp. súčastí účtovnej závierky. Aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, je potrebné pred uzavretím účtovných kníh a zostavením účtovnej závierky vykonať nemalé množstvo prác, a to v súlade s účtovnými predpismi účinnými k 31. 12. 2019.

...

Partner