1849 výsledkov
...
Dátum publikácie: 6. 5. 2021
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Svoju pozornosť sústredíme na možnosti daňovej optimalizácie hlavne pri zdaňovaní príjmov fyzických osôb, ktoré vyplývajú najmä priamo zo zákona. Primárne je zameraný na okruh podnikateľov a iné samostatne zárobkovo činné osoby, ale týka sa aj ďalších daňovníkov.

Dátum publikácie: 22. 4. 2021
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1. 3. 2021

Finančné riaditeľstvo SR vydalo metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu výdavkov (nákladov) na vlastné stravovanie daňovníka v nadväznosti na novelu Zákonníka práce účinnú od 1. marca 2021.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Naša expertka pripravila odpovede na najčastejšie otázky z oblasti DPH, s ktorými sa na ňu obracajú účtovníci z praxe. V článku sa venuje nasledujúcim problematickým okruhom: účtovný doklad a faktúra – rozdielne definície v právnej úprave; dátum vzniku účtovného prípadu vs. vznik daňovej povinnosti pri obchodných prípadoch; štandardná oprava základu dane – § 25 zákona o DPH; oprava základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach – § 25a zákona o DPH (novinka od roku 2021); ostatné špecifické príklady z praxe.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Daňovým výdavkom je výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, pričom má byť preukázateľne zaúčtovaný v účtovníctve a mal by spĺňať atribúty, ktoré sú pre účtovný doklad zadefinované v zákone o účtovníctve. Účtovný doklad nemá také striktné náležitosti ako „faktúra“, ktorá je presne špecifikovaná v zákone o DPH. Náležitosti faktúry sa musia zohľadniť u tých podnikateľov, ktorých sa zákon o DPH priamo dotýka. 

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Nie vždy je dátum vzniku účtovného prípadu totožný so vznikom daňovej povinnosti. Najčastejšie odchýlky nastávajú pri dodaní tovaru do EÚ, resp. pri nadobudnutí tovaru z EÚ, prípadne pri fakturácii opakovane dodávaných tovarov a služieb, kedy daňová povinnosť vzniká najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje (a to bez ohľadu na skutočnosť, kedy bola reálne zinkasovaná).

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Oprava základu dane v intenciách zákona o DPH je štandardne bonus, skonto, rabat, resp. zvýšenie ceny po vzniku daňovej povinnosti alebo vrátenie tovaru, prípadne skutočnosti na základe reklamačného konania. Nemôže ísť o opravu chybnej (neoprávnenej) fakturácie, resp. opravu chyby z titulu preklepu v cene, množstve alebo ak je použitý nesprávny režim DPH a podobne.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

S účinnosťou od 1. 1. 2021 pribudol ďalší dôvod na opravu základu dane u dodávateľa. Ak má dodávateľ nevymožiteľnú pohľadávku, môže v podstate žiadať o vrátenie DPH prostredníctvom špecifickej opravy základu dane podľa § 25a zákona o DPH.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Prinášame rôzne špecifické príklady z praxe z oblasti DPH, napr. dodanie služby anglickým dodávateľom – povinnosť samozdanenia, právo na odpočítanie DPH zo samozdaneni, nadobudnutie tovaru z Čiech – fakturácia od belgickej spoločnosti, dodanie tovaru v tuzemsku belgickou firmou registrovanou v SR, webinár zo zahraničia, služba konfigurácie verzus dodanie tovaru s montážou do ČR, tovar od poľského dodávateľa, došlá faktúra za jeho prepravu z Bieloruska, účtovanie vrátenej DPH, dodania týkajúce sa respirátorov, nárok na vrátenie DPH zo zahraničia, nadobudnutie tovaru zo zahraničia, dodávka tovaru do Talianska fakturovaná anglickej firme, materiál z Veľkej Británie, trojstranný obchod – prvý a druhý odberateľ: zmena v daňovom priznaní v roku 2021 a mnohé iné...

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2021

Od roku 2021 môže daňovník prvýkrát získať postavenie mikrodaňovníka. Aké sú podmienky na získanie tohto štatútu? Aké daňové výhody z neho vyplývajú? Prostredníctvom príkladov a praktických rád vysvetlíme výhodnejšie odpisovanie hnuteľného majetku, odpočítavanie daňovej straty do výšky základu dane, jednoduchšie zahrnovanie opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam do daňových výdavkov atď.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2021

Podnikáte na živnosť ako fyzická osoba, ale chcete zmeniť právnu formu podnikania na spoločnosť s ručením obmedzeným? Aké sú najvýznamnejšie právne, účtovné a daňové súvislosti, na ktoré pri takomto prechode musíte pamätať?

...

Partner

 

 

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.