1604 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 16. 8. 2019
Autor: Ing. Iveta Petrovická, Ing. Ľudmila Novotná
Právny stav od: 1. 1. 2019

V účtovej triede 5 sa účtujú prvotné náklady alebo druhotné náklady. Na jednotlivé účty tejto účtovej triedy sa účtujú účtovné prípady narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia časovo rozlíšené.

Dátum publikácie: 16. 8. 2019
Autor: Ing. Iveta Petrovická, Ing. Ľudmila Novotná
Právny stav od: 1. 1. 2019

Na účtoch účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy sa účtuje v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania zásob - pri spôsobe A účtovania zásob v priebehu účtovného obdobia spotrebované položky materiálu a predané položky tovaru účtujú na ťarchu účtov 501 -Spotreba materiálu a 504 - Predaný tovar so súvzťažným zápisom v prospech účtov zásob.

Dátum publikácie: 16. 8. 2019
Autor: Ing. Iveta Petrovická, Ing. Ľudmila Novotná
Právny stav od: 1. 1. 2019

Na účtoch tejto účtovej skupiny sa účtujú prvotné náklady za externé služby s výnimkou účtu 513 – Náklady na reprezentáciu, na ktorom sa účtujú náklady na reprezentáciu, a to vrátane vlastných výkonov, ktoré sa použijú na účely reprezentácie.

Dátum publikácie: 16. 8. 2019
Autor: Ing. Iveta Petrovická, Ing. Ľudmila Novotná
Právny stav od: 1. 1. 2019

Na účtoch 521 – Mzdové náklady, 522 – Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti, 523 – Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva sa účtujú všetky požitky zamestnancov vrátane príjmov spoločníkov a členov družstva zo závislej činnosti. Na týchto účtoch sa účtujú mzdy vždy v hrubých sumách. Do hrubej mzdy sa zahrnie aj naturálna mzda, ak je súčasťou mzdy.

Dátum publikácie: 16. 8. 2019
Autor: Ing. Iveta Petrovická, Ing. Ľudmila Novotná
Právny stav od: 1. 1. 2019

V tejto účtovej skupine 53 sa účtujú dane, odvody a obdobné platby charakteru nákladov, ak je účtovná jednotka daňovníkom okrem dane z príjmov, ktorá sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 59 – Dane z príjmov a prevodové účty.

Dátum publikácie: 16. 8. 2019
Autor: Ing. Iveta Petrovická, Ing. Ľudmila Novotná
Právny stav od: 1. 1. 2019

Na ťarchu účtu 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje rozdiel medzi cenou predávaného majetku zúčtovanom na účtoch účtových skupín 01 - Dlhodobý nehmotný majetok, 02 - Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný a vytvorenými oprávkami a opravnými položkami.

Dátum publikácie: 16. 8. 2019
Autor: Ing. Iveta Petrovická, Ing. Ľudmila Novotná
Právny stav od: 1. 1. 2019

V účtovej skupine 55 – Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku sa účtujú náklady súvisiace s hospodárskou činnosťou, ktoré sa neúčtujú na účtoch účtových skupín 50 až 54.

Dátum publikácie: 16. 8. 2019
Autor: Ing. Iveta Petrovická, Ing. Ľudmila Novotná
Právny stav od: 1. 1. 2019

V účtovej triede 5 sa účtujú prvotné náklady alebo druhotné náklady. Na jednotlivé účty tejto účtovej triedy sa účtujú účtovné prípady narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia časovo rozlíšené.

Dátum publikácie: 16. 8. 2019
Autor: Ing. Iveta Petrovická, Ing. Ľudmila Novotná
Právny stav od: 1. 1. 2019

Výška splatnej dane z príjmov pri uzavretí účtovných kníh sa účtuje na ťarchu účtu 591 – Splatná daň z príjmov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 341 – Daň z príjmov.

Dátum publikácie: 16. 8. 2019
Autor: Ing. Iveta Petrovická, Ing. Ľudmila Novotná
Právny stav od: 1. 1. 2019

V účtovej triede 6 sa účtujú výnosy narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia. Prvotné výnosy sa v tejto účtovej triede účtujú časovo rozlíšené. Daň z pridanej hodnoty sa účtuje v prospech účtu 343 - Daň z pridanej hodnoty.

...

Partner