1771 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 1. 2020

Aby daňovník správne vykázal optimálny základ dane a následne daňovú povinnosť, je potrebné, aby dôsledne poznal daňový zákon, ktoré príjmy podliehajú dani z príjmov, ktoré príjmy sú oslobodené od dane z príjmov, ktoré výdavky je možné pokladať za daňové. Súčasne by sa mal oboznámiť s pripočítateľnými a odpočítateľnými položkami a so spôsobom výpočtu základu dane.

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2020

Presun zisku sa spravidla realizuje cez cielené oceňovanie výrobkov, služieb a iných plnení, napr. úrokov; odtiaľ vznikol pracovný názov – transferové oceňovanie. Príspevok je zameraný na oceňovanie obchodov medzi závislými osobami najmä pre účely dane z príjmov.

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2020

Príklad dokumentácie obsahuje všetky povinné obsahové náležitosti podľa príslušného usmernenia MF SR. Vzor dokumentácie je vecne zameraný na vybrané kontrolované transakcie.

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Štefánia Haščíková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Vlastné imanie účtovnej jednotky tvorí: základné imanie, kapitálové fondy a fondy tvorené zo zisku, prevedené výsledky hospodárenia minulých rokov a výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2020

Intrakomunitárne dodanie je oslobodené od dane v záujme budovania jednotného trhu EÚ, preto zrkadlovo musí byť intrakomunitárne nadobudnutie predmetom dane. Toto pravidlo vyvoláva aplikačné problémy vtedy, ak sú dve dodania (nadobudnutia) tovaru a len jedna preprava.

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2020

V daňovej aplikačnej praxi často daňový úrad neuzná kontrolovanému daňovému subjektu odpočítanie DPH na vstupe z prijatých faktúr od dodávateľa, ktorý vykazuje vo svojom konaní rôzne nedostatky.

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2020

V praxi niekedy vzniká otázka, kedy je moment prechodu vlastníctva k tovaru. Výklad spoločnej eurosmernice o DPH poskytuje Súdny dvor EÚ, pričom výklad tohto pojmu je napríklad v rozsudku C-401/18 (prípad Herst).

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 21. 7. 2020

Jedným zo zaujímavých opatrení vyplývajúcich z „podnikateľského kilečka“ je úprava možnosti uplatniť si spotrebu pohonných látok do daňových výdavkov. Od 21. 7. 2020 umožňuje zvýšenie preukázateľne vynaložených výdavkov prepočítaných podľa spotreby. V článku na príkladoch vysvetlíme túto zmenu, ale zároveň aj zhrnieme celú problematiku spotreby pohonných látok podľa aktuálneho znenia zákona o dani z príjmov.

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2018

Inštitút odsúhlasenia metódy transferového oceňovania, ktorý je upravený v zákone o dani z príjmov, umožňuje daňovým subjektom písomne požiadať správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy transferového oceňovania (APA – Advance Pricing Arrangement). V tomto príspevku sa venujeme rozboru inštitútu rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania, pričom sa zameriavame na definíciu tohto nástroja v Smernici OECD o transferovom oceňovaní z roku 2017 a tiež v slovenskej právnej úprave. Následne sa venujeme rozboru výhod a nevýhod spojených s uplatnením tohto špecifického postupu na zabezpečenie súladu s princípom nezávislého vzťahu, čo môže daňovým subjektom poskytnúť praktickú pomôcku pri rozhodovaní o podaní žiadosti o APA.

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

E-commerce je čoraz vyhľadávanejšou sférou podnikania. Ponúka bohaté možnosti uplatnenia sa na trhu, zároveň však na firmy kladie špecifické nároky. V článku ponúkame odpovede na široké spektrum otázok súvisiacich s podnikaním na internete – od právnej základne povinností e-shopu, cez účtovné prípady, po špecifiká elektronického obchodu z hľadiska DPH. Pristavíme sa pri zľavových portáloch, povinnostiach zásielkového predaja v medzinárodnom meradle aj pri elektronicky dodávaných službách (Systém MOSS – „Mini one stop shop“).

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.