1836 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 1. 12. 2020
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zmenka je cenný papier v listinnej forme, ktorý predstavuje bezpodmienečný záväzok dlžníka zaplatiť sumu uvedenú na zmenke a na druhej strane nepochybné právo majiteľa zmenky požadovať v stanovenom termíne túto úhradu. Ide o menej rozšírený platobný nástroj, ktorý má svoje špecifiká. Podnikateľské subjekty voliace túto formu vyrovnania záväzku musia poznať všetky podstatné náležitosti zmeniek, spôsoby nakladania s nimi a v neposlednom rade je potrebné, aby ich správne evidovali a zachytili v účtovníctve – pomôcť im v tom môže predkladaný príspevok.

Dátum publikácie: 1. 12. 2020
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 8. 10. 2020

Implementácia právnych noriem EÚ môže mať podstatný vplyv na uplatňovanie vnútroštátnych daňových noriem i v oblasti transferového oceňovania. Ako sa so základnými konštitutívnymi prvkami uplatňovania princípu nezávislého vzťahu vyrovnáva Súdny dvor EÚ, ukazuje i jeho aktuálna rozhodovacia činnosť, a to konkrétne rozsudok vo veci C-558/19 Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj zo dňa 8. októbra 2020. Dominantnou témou rozoberaného rozhodnutia sú limity práva EÚ na uplatňovanie pravidiel transferového oceňovania na cezhraničné transakcie a súčasne na neuplatňovanie rovnakých pravidiel na transakcie medzi rýdzo tuzemskými závislými osobami.

Dátum publikácie: 1. 12. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Tiché spoločenstvo je právny vzťah uzatvorený medzi podnikateľským subjektom a treťou osobou, ktorá za poskytnutie určitého vkladu do firmy získava právo podieľať sa na jej budúcich ziskoch. V príspevku sa venujeme právnemu pozadiu tichej spoločnosti, ako aj poskytovaniu a zdaňovaniu podielov na zisku. Samostatná časť je venovaná účtovaniu o poskytnutom vklade a o podieloch na zisku, a to z pohľadu subjektu, ktorý vklad prijal, a z pohľadu tichého spoločníka.

Dátum publikácie: 1. 12. 2020
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2020

Jednou z častých chýb pri zostavovaní účtovnej závierky je nezaúčtovanie všetkých účtovných prípadov do účtovného obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Dôvodom môže byť, že účtovná jednotka si zamieňa rezervy a nevyfakturované dodávky, čo môže ovplyvniť výsledok hospodárenia v danom roku buď kladne, alebo záporne. V článku na príkladoch vysvetlíme obidva účtovné prípady.

Dátum publikácie: 1. 12. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

V článku si priblížime princípy reťazového obchodu, ako aj kritériá priradenia prepravy v rámci reťazovej dodávky tovaru. Dodanie tovaru do iného členského štátu je oslobodené od DPH, na toto oslobodenie však treba nárok deklaratórne preukázať, s čím býva v praxi často problém. Zamerali sme sa preto na vysvetlenie náležitostí oslobodenia z pohľadu slovenskej i európskej legislatívy zdôrazňujúc spresnenie podmienok od roku 2020. V príkladoch riešime najčastejšie komplikácie súvisiace s dôkazmi o preprave, oznámením identifikačného čísla nadobúdateľa, podávaním súhrnného výkazu a pod.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Komplexnú tému zachytenia účtovných operácií viažucich sa k dani z pridanej hodnoty v JÚ predstavíme v širších súvislostiach, zodpovieme si praktické otázky a na príkladoch si vysvetlíme problematické situácie.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

V pomocnej knihe dane z pridanej hodnoty sa účtuje o práve na odpočítanie dane z pridanej hodnoty alebo o povinnosti platiť daň z pridanej hodnoty. V peňažnom denníku sa rieši inkaso alebo úhrada. U platiteľa DPH sa pohľadávka alebo záväzok člení na základ dane a DPH. Účtovanie inkasa, resp. úhrady má vtedy odlišný princíp.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Z pohľadu DPH je potrebné viesť záznamy pri zdaniteľných plneniach z pohľadu preukázateľnosti transakcie. Povinnosť vyhotoviť faktúru definuje § 72 zákona o DPH. Povinnosť registrácie má zdaniteľná osoba – živnostník, SZČO, účtovník, samostatne hospodáriaci roľník a v podstate každý, kto vykonáva tzv. ekonomickú činnosť. V praxi ide hlavne o činnosť výrobcov, obchodníkov, osôb poskytujúcich rôzne služby, výkon slobodných povolaní, napr. advokát, komerčný právnik, duševná tvorivá činnosť a športová činnosť.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

V tejto časti príspevku si ukážeme názorné príklady účtovania základných transakcií vo väzbe na DPH. Ide o situácie, keď sa vystavujú faktúry s prenosom daňovej povinnosti, ale i s DPH alebo ak sa rieši nárok na odpočítanie DPH z došlých faktúr.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

V nasledujúcich riadkoch sú prezentované najčastejšie príklady pri cezhraničných transakciách – nadobudnutie tovaru z EÚ v domácej a cudzej mene z pohľadu odberateľa, kedy sa plnenie uvedie do daňového priznania a kontrolného výkazu (oddiel B.1). Zrkadlovo je s nadobudnutím tovaru úzko späté aj dodanie tovaru do EÚ z pohľadu dodávateľa, kedy sa transakcia uvedie ako oslobodená podľa § 43 do daňového priznania a do súhrnného výkazu.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.