1685 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 28. 11. 2019
Autor: Ing. Mária Cvečková, CA
Právny stav od: 1. 1. 2019

Výsledkové účtovanie odloženej dane z príjmov priamo ovplyvňuje výsledok hospodárenia po zdanení. V rámci medzinárodných štandardov finančného vykazovania sa riešenie problematiky odloženej dane vyvíjalo postupným formovaním znenia štandardu až po vydanie dnes platného znenia pod číslom IAS 12 Účtovanie daní z príjmov. V článku vysvetlíme, kto je o odloženej dani povinný účtovať podľa slovenskej legislatívy, ako pri tom postupuje a ako zistenia prezentuje v Poznámkach.

Dátum publikácie: 28. 11. 2019
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2018

Daňový režim Patent Box umožňuje využívať viaceré výhody pri zdanení príjmov v nadväznosti na výskum a vývoj, ktorého výsledkom je nehmotný majetok. V príspevku predkladáme náčrt vybraných ustanovení tohto daňového režimu, pričom sa zameriavame na tie daňové zvýhodnenia, ktoré sú dostupné v súvislosti s vývojom softvéru a mohli by byť preto zaujímavé pre rôzne druhy IT spoločností, prípadne pre ďalšie obchodné spoločnosti vyvíjajúce vlastný softvér.

Dátum publikácie: 28. 11. 2019
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Súčasťou daňového konania je aj inštitút svedeckej výpovede. Článok opisuje povinnosť poskytnúť súčinnosť, predvolanie a predvedenie svedka, osoby prítomné pri výsluchu svedka, poučenie svedka, zákaz výsluchu, zápisnicu, nárok na svedočné, neúčasť daňového subjektu pri výpovedi svedka, písomné vyjadrenie svedka a pod.

Dátum publikácie: 28. 11. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

V príspevku sa venujeme praktickej otázke, ako sa určí, či spoločnosti vznikla stála prevádzkareň v SR. Odpovede ponúkame z pohľadu zákona o dani z príjmov a zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ako aj zákona o DPH. Predstavíme jednotlivé typy prevádzkarne a na komplexnom príklade vysvetlíme širšie súvislosti.

Dátum publikácie: 20. 11. 2019
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zákon o dani z príjmov prešiel rozsiahlou novelizáciou, ktorá prináša úpravy vo viacerých oblastiach s pôsobnosťou od začiatku roka 2020 a neskôr. K najdôležitejším patrí zavedenie kategórie mikrodaňovníkov a jednoduchšie pravidlá pre nich, zmeny v odpisovaní a odpočítavaní daňovej straty, zmeny vo výdavkoch, ktoré sú daňovo uznané až po ich zaplatení, nové ustanovenia týkajúce sa hybridných nesúladov, znižovanie administratívneho zaťaženia daňovníkov. V článku prinášame chronologický prehľad zmien v poradí podľa začiatku ich účinnosti – s vysvetleniami a príkladmi.

Dátum publikácie: 20. 11. 2019
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2020

K najdôležitejším zmenám patria napr. zmeny v zamestnaneckých benefitoch, spresnenie podmienok pre oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov, úpravy v nezdaniteľných častiach základu dane, zníženie sadzby dane, úpravy v pohľadávkach a záväzkoch, v odpočítavaní daňovej straty, v preddavkoch na daň z príjmov,...

Dátum publikácie: 20. 11. 2019
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Novela zákona o dani z príjmov prinesie od 1. januára 2021 zmeny v zdaňovaní niektorých zamestnaneckých benefitov a nadväznosti na analýzu zjednodušenia výpočtu základu dane pre malé a stredné podniky sa s cieľom podpory rozvoja malých daňovníkov zavádza pojem „mikrodaňovník“.

Dátum publikácie: 20. 11. 2019
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2020

S účinnosťou od 1. 1. 2022 sa upravuje nový zamestnanecký benefit, a to nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov, ktoré môže byť za určených podmienok oslobodené od dane z príjmov.

Dátum publikácie: 20. 11. 2019
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 12. 1. 2006

Z judikatúry SD EÚ vyberáme rozsudok vo veci spoločnosti Optigen. Nájdeme v ňom zaujímavý a praktický postreh aplikovateľný v procese daňovej kontroly: ako súčasť dvojitej podmienky pre neuznanie odpočtu DPH sa požaduje preukázanie vedomosti žalobcu o podvode na predošlom stupni obchodu.

Dátum publikácie: 20. 11. 2019
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 7. 2019

Študentské príjmy majú svoje špecifiká, z ich obvyklej štruktúry a výšky vyplývajú viaceré daňové osobitosti. V príspevku sa zaoberáme zdaňovaním rôznych príjmov plynúcich študentom vysokých škôl, a to aj z aspektu novoprijatých opatrení na podporu ich štúdia, sociálnej a finančnej situácie.

...

Partner