1722 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 29. 6. 2020
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 4. 4. 2020

Jedným z mimoriadnych opatrení na zmiernenie následkov pandémie je aj možnosť daňovníkov odpočítať si v úhrne neuplatnené daňové straty vykázané v zdaňovacích obdobiach 2015 až 2018 od základu dane za zdaňovacie obdobie roka 2019. Osobitný spôsob odpočtu, ako aj postup pri vyplnení daňového priznania  k dani z príjmov za rok 2019 vysvetlíme v príkladoch.

Dátum publikácie: 29. 6. 2020
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 17. 4. 2020

Ekonomická situácia, ktorá nastala následkom pandémie COVID-19, spôsobuje problémy s cash flow jednotlivým podnikateľským subjektom. Článok ponúka tému pôžičiek a úverov z právneho, ekonomického, ako aj daňového pohľadu, pričom sa venuje viacerým možnostiam získania finančnej injekcie – od bánk, cez nový program nepriamej finančnej pomoci, odklad splátok povolený zákonom, až po pôžičku od spoločníka či inej právnickej osoby s poukazom na pravidlá nízkej kapitalizácie.

Dátum publikácie: 29. 6. 2020
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2020

Účtovanie o odloženej dani z príjmov sa vzťahuje na účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v zmysle zákona o účtovníctve, alebo ktoré sa tak rozhodnú. Od 1. 1. 2020 majú povinnosť overenia riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky i verejná obchodná a komanditná spoločnosť. Hlavnou úlohou odložených daní je rovnomerné rozloženie daňového základu, t. j. dočasných rozdielov medzi účtovnou a daňovou hodnotou majetku a záväzkov v jednotlivých obdobiach. Problém účtovného zobrazenia dane z príjmov spočíva v zobrazení bežných a budúcich daňových dôsledkov z budúcich vyrovnaní účtovnej hodnoty majetku a záväzkov vykázaných v súvahe a z ostatných transakcií bežného obdobia vykázaných v účtovnej závierke.

Dátum publikácie: 29. 6. 2020
Autor: Ing. Emil Burák, PhD.
Právny stav od: 19. 4. 2020

Zodpovedné daňové správanie podnikateľských subjektov i ostatných daňových poplatníkov sa vždy opiera aj o aktuálny daňový program štátu. Programové vyhlásenie vlády z 19. 4. 2020 kladie dôraz na stabilizáciu verejných financií zasiahnutých prebiehajúcou krízou a zvýšenie efektivity vynakladania verejných prostriedkov. Pripravili sme výber z podstaty materiálu.

Dátum publikácie: 29. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 4. 4. 2020

Článok sa venuje „koronaúčtovníctvu“. V prvej časti predstavuje možnosti odkladu splnenia povinností podľa zákona o účtovníctve z dôvodu mimoriadnej situácie. V druhej vysvetľuje, ako v účtovníctve  zachytiť rôzne formy štátnej pomoci – dotácie na podporu udržania prevádzky, udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb, odklad splácania úveru alebo poistného, ako aj odpustenie platenia poistného.

Dátum publikácie: 29. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 4. 4. 2020

V súlade s § 20 ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach sa v súvislosti s účtovnou závierkou za rok 2019 predlžuje lehota na zostavenie účtovnej závierky, lehota na uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok, lehota na overenie účtovnej závierky a výročnej správy audítorom.

Dátum publikácie: 29. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 4. 4. 2020

Príspevok objasňuje účtovanie štátnej pomoci poskytnutej počas obdobia pandémie – dotácie na podporu udržania prevádzky, finančnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb, odklad splácania úveru, ako aj odklad splatnosti poistného a odpustenie platenia poistného.

Dátum publikácie: 29. 6. 2020
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 1. 2020

Účtovanie zákazkovej výroby významne ovplyvňuje vykázaný výsledok hospodárenia v jednotlivých účtovných obdobiach. Preto je dôležité správne zostavenie rozpočtu už v jeho prípravnej fáze, jeho prípadné korigovanie pri zmene dohodnutých podmienok a priebežné sledovanie a vykazovanie nákladov a výnosov v účtovníctve. V článku ponúkame praktické návody pre účtovníctvo výrobnej spoločnosti v rôznych štádiách a situáciách.

Dátum publikácie: 29. 6. 2020
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 10. 2018

Virtuálnu menu možno charakterizovať ako digitálnu internetovú menu, ktorá je založená na zložitom a šifrovanom matematickom algoritme. Obchodovanie s ňou podlieha daňovým aj účtovným povinnostiam. V príspevku objasníme, ako pohyb virtuálnej meny zobraziť v jednoduchom aj podvojnom účtovníctve, či už ide o transakciu na verejnom trhu alebo individuálny obchod, ťažbu, nadobudnutie výmenou za tovar, prípadne službu.

Dátum publikácie: 29. 6. 2020
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 25. 4. 2020

Zákon o mimoriadnych opatreniach upravuje v daňovej oblasti okrem iného postup v prípade zmeškania zákonom stanovenej alebo správcom dane určenej lehoty na vykonanie určitého úkonu daňovým subjektom, prerušenie daňovej kontroly, ktorá začala plynúť pred začatím obdobia pandémie, ako aj lehoty na vykonanie daňovej kontroly, ktorá začne počas obdobia pandémie, prerušenie daňového konania, ktoré začalo pred obdobím pandémie alebo začne počas obdobia pandémie. Jednotlivé úľavy bližšie analyzujeme v predmetnom článku.

...

Partner