1662 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 14. 10. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Právna forma podnikania je spôsob, ktorým legislatíva upravuje formálne postavenie podnikateľa. Podnikateľ môže pôsobiť ako fyzická osoba alebo ako právnická osoba, čo je rozhodujúce kritérium pre výber právnej formy. Právna forma môže mať podobu podniku jednotlivca (fyzickej osoby) alebo podobu obchodnej spoločnosti (verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti, akciovej spoločnosti, jednoduchej spoločnosti na akcie, spoločnosti s ručením obmedzeným), družstva alebo štátneho podniku.

Dátum publikácie: 14. 10. 2019
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Z definície ekonomickej činnosti a zdaniteľnej osoby na účely DPH vyplýva, že môžu zahŕňať aj neziskové organizácie, ak vykonávajú činnosť, z ktorej dosahujú príjmy z podnikania. Neziskové organizácie na jednej strane poskytujú všeobecne prospešné služby, na druhej strane môžu tiež podnikať. Z hľadiska DPH akékoľvek podnikanie neziskových organizácií je činnosť, ktorá je predmetom zákona o DPH.

Dátum publikácie: 14. 10. 2019
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zákon o účtovníctve v § 4 ods. 7 ustanovuje povinnosť viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku v peňažných jednotkách meny euro. Ak sú majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene, je účtovná jednotka povinná účtovať v eurách aj v cudzej mene. 

Dátum publikácie: 14. 10. 2019
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Cieľom tohto príspevku je pomôcť čitateľom vyhnúť sa chybám pri zdaňovaní príjmov vo vzťahu k zahraničiu. Keďže ide o veľmi širokú problematiku, nie je možné ju v tomto článku v plnom rozsahu podrobnejšie rozobrať.

Dátum publikácie: 14. 10. 2019
Autor: Ing. Ľudmila Novotná
Právny stav od: 1. 1. 2019

V účtovných knihách a publikáciách sa často stretávame s pojmom „zdroj alebo zdroje krytia majetku“. Čo tento pojem znamená, je obsahom nasledovného príspevku.

Dátum publikácie: 14. 10. 2019
Autor: JUDr. Ivan Rumana
Právny stav od: 1. 1. 2015

Rozhodnutie sa viaže k zákonu o DPH. Najvyšší súd tu identifikoval nejednoznačnosť výkladu zákona a uložil Krajskému súdu vyžiadať si metodické usmernenie.

Dátum publikácie: 14. 10. 2019
Autor: MUDr. Viliam Bršiak, MPH
Právny stav od: 1. 8. 2019

Zmenou vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z. sa pre faktor fyzickej záťaže zmenili hlavne kritériá pre zaradenie do kategórií rizika 3 a 4. Zmeny v novelizácii sú pre faktory práce a pracovného prostredia: lasery, pulzné svetlo a fyzická záťaž.

Dátum publikácie: 14. 10. 2019
Autor: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 1. 9. 2019

Príklady sú prílohou metodického pokynu k zabezpečeniu jednotného postupu správcu dane pri posudzovaní zdaniteľnosti a spôsobu zdanenia príjmov z poskytovania služieb a vzniku tzv. službovej stálej prevádzkarne daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky. Jeho cieľom je zabezpečenie jednotného postupu správcu dane podľa § 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. plynúcich z poskytovania služieb na území Slovenskej republiky, resp. v osobitných prípadoch aj v zahraničí, a vzniku tzv. službovej stálej prevádzkarne nerezidenta umiestnenej na tomto území.

Dátum publikácie: 14. 10. 2019
Autor: MUDr. Viliam Bršiak, MPH
Právny stav od: 1. 8. 2019

Zmenou vyhlášky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci bude rozhodujúcim faktorom technologické teplo na pracovisku a nie vplyvy počasia, ako doteraz.

Dátum publikácie: 4. 10. 2019
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1. 10. 2019

Od 1. 10. 2019 sa zavádzajú nové pravidlá uplatňovania DPH pri dodaniach tovarov a služieb, ktoré sa dodávajú za poukazy. Cieľom je zabezpečiť jednotné zaobchádzanie z hľadiska DPH vo všetkých štátoch EÚ tak, aby sa eliminovali javy v podobe narúšania hospodárskej súťaže, dvojitého zdanenia alebo nezdanenia.

...

Partner