1819 výsledkov
...
Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 10. 2020

Obchodný zákonník od 1. 10. 2020 po novom upravuje podmienky pre zrušenie, neplatnosť a zánik spoločností, čo vyvoláva aj zmeny v zdaňovacích obdobiach daňovníkov, ktorí sú právnickými osobami. Vysvetlíme, ako treba postupovať pri určovaní zdaňovacích období podľa aktuálnych pravidiel.

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Rok 2021 prináša zmeny aj v zákonoch o spotrebných daniach. Hlavným zámerom noviel je transpozícia smerníc EÚ, zníženie administratívnej záťaže a vyšší stupeň elektronizácie v oblasti spotrebnej dane. V článku sumarizujeme novinky v dani z tabakových výrobkov a z alkoholických nápojov.

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2020

Súčasná zložitá situácia na trhu si vyžaduje akútne riešenia pre mnoho podnikov. Jedným zo spôsobov na preklenutie platobnej neschopnosti je alternatívna forma financovania, ktorú poznáme pod názvom faktoring. Tento pojem sa spája s predajom krátkodobých pohľadávok plynúcich z predaja tovaru alebo služieb pred dobou ich splatnosti. Inou možnosťou je úver poskytnutý bankou. V článku si priblížime obidve formy financovania – ich účtovné prevedenie a daňové spracovanie.

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zmena právnej úpravy malého konkurzu v zákone o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 1. 1. 2021 vytvára právny rámec pre jednoduché, efektívne a rýchle likvidačné konanie. Po vzore existujúceho inštitútu oddlženia je jej cieľom zlepšiť kľúčové parametre týkajúce sa likvidačných konaní, ako je čas inkasa pohľadávky veriteľom alebo miera vymáhateľnosti pohľadávky.

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová
Právny stav od: 1. 11. 2020

Predstavujeme novelu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu účinnú od 1. 11. 2020. V zmysle V. AML (Anti Money Laundering) smernice reviduje existujúce možnosti boja proti praniu špinavých peňazí a reaguje na nové riziká i hrozby. Jej cieľom je zlepšiť prístupnosť k registru konečných užívateľov výhod, sprísniť pravidlá využitia anonymných predplatených platobných prostriedkov, monitorovať neobvyklé obchodné operácie vykonávané prostredníctvom virtuálnej meny a sprecizovať postup finančnej spravodajskej jednotky pri výmene informácií s príslušnými orgánmi členských štátov.

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Prinášame odpovede na časté otázky z oblasti daní vznikajúce v súvislosti s brexitom. Na praktických príkladoch si ukážeme transakcie s tovarom a službami, ktoré prebiehajú pri obchodných vzťahoch s Veľkou Britániou a Severným Írskom medzi obchodnými partnermi. Rozoberieme účtovný, daňový pohľad a vykázanie plnení v daňovom priznaní k DPH a v súhrnnom výkaze. Priblížime podávanie žiadostí o nárok na vrátenie zahraničnej DPH i spôsob uplatnenia oslobodených transakcií pri vývoze a dovoze v rámci Spojeného kráľovstva v roku 2021.

Dátum publikácie: 26. 2. 2021
Autor: Ing. Jana Fülöpová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zákon č. 339/2020 Z. z. vstúpil do ustanovení, ktoré pozitívne ovplyvnia výsledok daňovej záťaže najmä prevádzkovateľov v autobusovej a kamiónovej doprave. Tento vplyv sa prejaví pri podaní daňového priznania už za zdaňovacie obdobie roku 2020, za ktoré sa lehota na podanie daňového priznania a zaplatenia dane posunula do 31. marca 2021.

Dátum publikácie: 26. 2. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Poslednou známou daňovou povinnosťou na výpočet preddavkov v preddavkovom období  je daň vypočítaná zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, zníženého o odpočet daňovej straty, uvedeného v poslednom daňovom priznaní, a to pri použití sadzby dane vo výške 19 %. 

Dátum publikácie: 26. 2. 2021
Autor: Ing. Božena Jurčíková, Ing. Peter Jurčík
Právny stav od: 1. 1. 2021

Aby sa daňový subjekt nedostal do situácie, kedy správca dane vymáha daňový nedoplatok z úradnej moci a spôsobmi, ktoré umožňuje daňové exekučné konanie obsiahnuté v daňovom poriadku, umožňuje daňový poriadok využiť inštitút odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach.

Dátum publikácie: 26. 2. 2021
Autor: Ing. Mária Horváthová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Žiadosť o dotáciu podáva nájomca vo vzájomnej súčinnosti s prenajímateľom, pretože žiadosť podpisuje nájomca a tiež prenajímateľ. Prenajímateľ týmto podpisom zároveň deklaruje, že poskytuje zľavu z ceny z nájomného. Osobitosťou je, že peňažné prostriedky na úhradu nákladov nájomného sú pripísané na účet prenajímateľa.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.