1693 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2020

Odpočet daňovej straty je legálny nástroj znižovania základu dane, a tým aj daňovej povinnosti daňovníka. Od 1. januára 2020 sa pre odpočet daňových strát zavádzajú nové pravidlá, ktoré sa použijú na daňové straty vykázané v zdaňovacích obdobiach, ktoré začínajú najskôr v tomto kalendárnom roku.

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2020

Veľká novelizácia zákona o dani z príjmov sa dotkla aj oblasti odpisovania hmotného majetku. Zmeny súvisia so zavedením samostatnej odpisovej skupiny pre elektromobily, s rozšírením legislatívnej skratky „nájomná zmluva“ o výpožičku podľa Občianskeho zákonníka a zavedením statusu mikrodaňovníka na účely ZDP.

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 1. 2020

V podnikateľskej praxi je faktúra najčastejšie využívaný daňový a účtovný doklad, preto je dôležité vedieť, aké náležitosti má obsahovať podľa požiadaviek rôznych zákonov. V článku prinášame komplexnú pomôcku k fakturácii osobitne pre rôzne skupiny podnikateľov i súkromné osoby – pripájeme i vzor faktúry.

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Prvýkrát sa nový vzor daňového priznania k DPH použil za obdobie január 2020 (t. j. vo februári 2020). Štvrťročný platiteľ DPH podá daňové priznanie k DPH na novom vzore prvýkrát za obdobie 1. štvrťrok 2020 (t. j. v apríli 2020). Predstavujeme zmeny v obsahu riadkov daňového priznania.

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Okrem predstavenia zmien vo formulári súhrnného výkazu od 1. 1. 2020 vysvetlíme celkové súvislosti tejto povinnosti platiteľa DPH, obzvlášť v nadväznosti na nový call-off stock režim. Ukážeme možnosti opravy údajov uvedených v podanom súhrnnom výkaze a v príkladoch namodelujeme rôzne situácie povinného vykazovania DPH.

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2007

Trojica rozsudkov SD EÚ, ktorú by mal poznať každý platiteľ DPH z dôvodu, že ponúka relevantné argumenty pre daňovú obhajobu aj v domácom prostredí. SD EÚ dlhodobo judikuje, že zmarenie odpočtu DPH je možné len za splnenia dvojitej podmienky – štátne orgány majú daňovníkovi zavinenie preukázať objektívne (či bol spáchaný daňový podvod), ako aj subjektívne (vedomosť odberateľa o tomto podvode). Vylúčenie práva na odpočet DPH je prípustné, len ak sú splnené obidva body tejto dvojitej podmienky.

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Aj napriek tomu, že povinnosť vypracovania registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu bežné podnikateľské subjekty nemajú danú zákonom, je vhodné, aby mali vypracovanú internú smernicu na uchovávanie, ochranu a vyraďovanie písomností. V článku nájdete žiadaný vzor smernice, ako aj výklad povinností pri spracúvaní účtovnej a personálno-mzdovej dokumentácie podľa platnej legislatívy.

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Prehľad zmien a noviniek pri správe daní – vybrané novelizované ustanovenia daňového poriadku predstavujeme formou otázok mieriacich na ich uplatenenie v praxi.

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Emil Burák, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Prinášame nekonvenčné know-how z oblasti výkonu daňovej kontroly – poučné a úsmevné príklady toho, ako správca dane uspel vďaka originálnym metódam a vlastnému dôvtipu v zdanlivej dôkaznej núdzi. Dve zahraničné a štyri slovenské ilustrácie ponúkajú poučenie, akým stratégiám a argumentom sa má kontrolovaný daňovník radšej vyhnúť.

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 14. 11. 2019

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, ktorý nastoľuje súlad medzi domácou a európskou legislatívou vo veci zadržania nadmerného odpočtu počas výkonu daňovej kontroly a vyslovuje jednoznačné stanovisko: nárok na úrok z nadmerného odpočtu sa platiteľovi prizná, ak obdobie zadržania nadmerného odpočtu je viac ako šesť mesiacov odo dňa uplynutia lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu. Štát má teda šesť mesiacov na to, aby uplatnil svoju právomoc kontrolovať oprávnenosť nadmerného odpočtu bez toho, aby sa na toto obdobie zadržania finančných prostriedkov vzťahoval inštitút nároku na úrok z nadmerného odpočtu.

...

Partner