3878 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 27. 1. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Spoločnosť má vyslaného zamestnanca v závode v ČR. Jeho mzda sa spracúva na Slovensku podľa platnej legislatívy. V ČR mu bolo pridelené služobné vozidlo, ktorého obstarávacia cena je v CZK. Keďže mzda sa spracúva v eurách a spoločnosť chce zadať správnu sumu hodnoty 1 % na výpočet zvýšenia základu dane, k akému dátumu je potrebné prepočítať kurz CZK na tuzemskú menu (euro)?

Dátum publikácie: 27. 1. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ženy na webovom portáli si vytvorili skupinu. Jedna žena z nich sa zaregistrovala v Poľsku v jednej internetovej spoločnosti. Jedenkrát za týždeň sa uskutoční súhrnná spoločná objednávka na detské oblečenie. Jednotlivé ženy si na webovej stránke poľskej spoločnosti vyberú oblečenie, ktoré chcú. Musí mať táto žena živnosť a podávať daňové priznanie?

Dátum publikácie: 27. 1. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2011

Od 1. 1. 2019 sa zmenil zákon o DPH konkrétne § 38 ods. 3. Ak byt v polyfunkčnom dome nie je dlhodobo prenajatý ani pred zmenou zákona a ostatné 2 poschodia sú prenajímané ako kancelárie s DPH, môže si spoločnosť z nákladov uplatňovať DPH v plnej výške (z energií, z malej opravy strechy do 700 €...)?

Dátum publikácie: 27. 1. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť chce objednať pre zamestnancov „prenájom rehabilitačného centra“ a hradiť to zo sociálneho fondu. Je toto oslobodené od dane z príjmu, aby sa to nedodaňovalo ako nepeňažný príjem zamestnancom. Prípadne aké podmienky musia byť splnené, aby to bolo oslobodené od dane? A je možné uhradiť dary (vecné dary a poukážky na masáže) do súťaže na večierok zo sociálneho fondu s tým, aby ich nebolo potrebné následne zdaňovať zamestnancom vo výplatách ako nepeňažný príjem?

Dátum publikácie: 24. 1. 2020
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločník s. r. o. so sídlom na území SR, občan Českej republiky, predal so ziskom svoj obchodný podiel na spoločnosti slovenskej právnickej osobe. Ako sa vyrovná daň z predaja tohto obchodného podielu?

Dátum publikácie: 24. 1. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť sa zaoberá predajom vozidiel. V 8/2018 sa prihlásili na ŠPZ autá, ktoré sa nepoužívali na podnikanie, ale boli stále ako tovar. Viackrát je spoločnosť nútená prihlásiť tovar na značku, pretože mu končí emisná norma alebo sú iné dôvody, že sa neskôr nedá prihlásiť a nedá sa predať. Tieto vozidlá sú prihlásené a spoločnosť ich má ako tovar až do samotného predaja....

Dátum publikácie: 23. 1. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Podľa novely zákona o zdravotnom poistení si zdravotné poisťovne môžu vyberať poplatok za vydanie výkazu nedoplatkov do výšky 10 €. Je zaplatený poplatok za vydanie výkazu nedoplatkov zdravotnej poisťovni daňovo uznaný výdavok a na aký účet je potrebné tento poplatok zaúčtovať?

Dátum publikácie: 23. 1. 2020
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Fyzická osoba podnikajúca v cestnej doprave mala živnosť a bola tiež zapísaná v obchodnom registri. Živnosť zrušila 1. 4. 2019 a následne odovzdala licencie na prevádzkovanie dopravy. U správcu dane preto zrušila registrácie a prestala platiť preddavky na daň z príjmov. Správca dane zaslal upozornenie o povinnosti platenia preddavkov z dôvodu, že FO je stále zapísaná v obchodnom registri. Je povinná platiť preddavky vzhľadom na vyššie uvedené, ak od februára nemá žiadne príjmy z tejto činnosti (činnosť vykonáva v s. r. o.)?

Dátum publikácie: 22. 1. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2010

V procese zlúčenia 100 % matky s dcérskou účtovnou jednotkou vznikol pri ocenení majetku dcérskej ÚJ reálnou hodnotou rozdiel na účte 416 cca 600 tis. €. Materská ÚJ sa rozhodla zdaňovať tento rozdiel postupne 7 rokov vo svojom DP. Dcérska UJ je už zrušená. Okrem toho pri vylúčení svojho podielu na účte 061 voči vlastnému imaniu zanikajúcej spoločnosti vznikol v otváracej súvahe záporný goodwill vo výške cca 700 tis. €. Záporný goodwill sa odpíše jednorazovo zápisom 075/551 v účtovníctve matky po rozhodnom dni. Môže sa tento záporný goodwill z pohľadu dane z príjmov rozložiť na odpis na 7 rokov?

Dátum publikácie: 22. 1. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 8. 2005

Zahraničná osoba, ktorá má na území SR zriadenú organizačnú zložku, ktorá je aj stálou prevádzkarňou, rozhodla o zrušení organizačnej zložky aj stálej prevádzkarne. K akému dátumu je potrebné zostaviť účtovnú závierku a daňové priznanie k dani z príjmu PO? Je to k dátumu zrušenia organizačnej zložky alebo ku dňu, ktorý bude predchádzať dňu výmazu z obchodného registra? 

...

Partner