4124 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 12. 8. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 4. 2009

Dňa 25. 5. 2020 spoločnosť dostala upomienku od inej spoločnosti na neuhradenú faktúru. Spoločnosť zistila, že faktúru neeviduje, tak druhú spoločnosť požiadala o faktúru, ktorú jej poslali e-mailom. Faktúra za projektovú službu je s dátumom zdaniteľného plnenia 11. 12. 2019 a splatná bola 25. 12. 2019. Projektová služba bola vykonaná, ale faktúra do učtárne neprišla, údajne ju posielali poštou. Úhradu hneď nepožadovali, pretože ústna dohoda medzi majiteľmi bola, že odberateľská spoločnosť uhradí dotyčnú faktúru, až keď spoločnosti príde úver z banky, v apríli 2020. Na základe toho prišla v máji 2020 upomienka. Ako postupovať ohľadne DPH, ktorá je vo výške 5 000 €? Môže sa uplatniť právo na odpočítanie dane podľa § 51 ods. 2 - odpočítať daň v 5/2020? Môže spoločnosť faktúru zaúčtovať v 5/2020? Faktúra bude okontovaná na účet 042 obstaranie dlhodobého majetku (rekonštrukcia budovy), takže hospodársky výsledok neovplyvní.

Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Bytový podnik s. r. o. (100 % vlastníkom je mesto) je platiteľ DPH podľa § 4 zákona o DPH. Mesto je tiež platiteľom DPH podľa § 4 zákona o DPH. Mesto má uzavreté zmluvy s Bytovým podnikom s. r. o. (ďalej len „BP s. r. o.“) o spravovaní a údržbe mestského majetku. Za výkon správy dostáva BP s. r. o. odmenu, ktorú fakturuje na mesačnej báze mestu...

Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Bytový podnik s. r. o. (100 % vlastníkom je mesto) je platiteľ DPH podľa § 4 zákona o DPH. Mesto je tiež platiteľom DPH podľa § 4 zákona o DPH. Mesto má uzavreté zmluvy s Bytovým podnikom s. r. o. (ďalej len „BP s. r. o.“) o spravovaní a údržbe mestského majetku. Za výkon správy dostáva BP s. r. o. odmenu, ktorú fakturuje na mesačnej báze mestu...

Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Bytový podnik s. r. o. (100 % vlastníkom je mesto) je platiteľ DPH podľa § 4 zákona o DPH. Mesto je tiež platiteľom DPH podľa § 4 zákona o DPH. Mesto má uzavreté zmluvy s Bytovým podnikom s. r. o. (ďalej len „BP s. r. o.“) o spravovaní a údržbe mestského majetku. Za výkon správy dostáva BP s. r. o. odmenu, ktorú fakturuje na mesačnej báze mestu...

Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť vedie účtovníctvo správy bytových domov, ktoré spravuje na základe zmluvy o výkone správy (nejde o spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov). Môže viesť účtovnú evidenciu domu mimo jej hlavného účtovníctva? Viedla by účtovníctvo oddelene za každý bytový dom. Je takáto možnosť?

Dátum publikácie: 10. 8. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Občan daroval finančný dar (peniaze) spoločnosti s r. o., ktorá je platiteľ DPH. Aká povinnosť vyplýva z prijatého finančného daru spoločnosti s r. o. z hľadiska DPH aj dane z príjmov? 

Dátum publikácie: 10. 8. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019

Na základe ročného výkazu by mala spoločnosť dostať za účtovné obdobie 2019 po vzájomnom odsúhlasení kladnú sumu v €, tieto náklady sú ale nad rámec Zmluvy, v ktorej sa píše ...ak dopravcovi vzniknú neočakávané náklady... Keďže vynaložené náklady neboli vzájomne odsúhlasené, spoločnosť nevie určiť presnú sumu výnosov, ba ani nevie, či vôbec z požadovanej sumy jej bude niečo preplatené. Ako zaúčtovať tento účtovný prípad?

Dátum publikácie: 10. 8. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Spoločnosť vlastní stavebné pozemky. K uvedeným pozemkom vybudovala verejnú kanalizáciu a vodovod. Kanalizáciu a vodovod spoločnosť prenajala na obdobie 4 rokov vodárenskej spoločnosti za nájomné 1 euro ročne. Po uplynutí tohto času vodárenská spoločnosť kanalizáciu a vodovod prevezme do svojho výlučného vlastníctva za 1 euro. Spoločnosť o budovaní kanalizácie a vodovodu účtovala na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj, pretože boli budované na účel predaja. Je správne evidovať vybudovanú kanalizáciu a vodovod počas nájmu na účte 133?

Dátum publikácie: 10. 8. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 29. 4. 2015

S. r. o. je niekoľko mesiacov v platobnej neschopnosti, avšak konateľ chce v činnosti spoločnosti ešte pokračovať, neustále hľadá nových partnerov pre spoluprácu, aby mohla spoločnosť ďalej pokračovať v činnosti. Náklady spojené s úhradou faktúr hradí zo súkromných účtov. Je správne účtovať napr. úhradu faktúr zápisom 321/365? Musí konateľ vklad do spoločnosti v hotovosti účtovať cez registračnú pokladnicu – eKasu? Spoločnosť chce vklad peňazí zaúčtovať zápisom 211/365 alebo 221/365, a keď bude mať dostatok finančných prostriedkov, potom čiastku vráti. Je uvedený postup správny?

Dátum publikácie: 10. 8. 2020
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Čo má s. r. o. zahrnúť do základu dane pri premiestnení tovaru – hodnotu tovaru a dopravu z Indie až po miesto určenia v SR? Ako sa má s. r. o. vyrovnať s FA od českej spoločnosti, keď FA je bez DPH (odvolávka na článok 144 a 146 Smernice rady 2006/112) a len úsek India - Slovinsko bol zohľadnený v colnej deklarácii? Čo s úsekom Slovinsko - hranice SR - miesto určenia SR? Má z tohto úseku spraviť s. r. o. samozdanenie z prijatej služby voči českej spoločnosti alebo túto dopravu zahrnúť do premiestnenia tovaru (internej FA) a vyrovnať DPH z nadobudnutia (premiestnenia) tovaru? Aké IČ DPH má s. r. o. uvádzať pri premiestnení tovaru zo Slovinska (nadobudnutie tovaru) v kontrolnom výkaze v oddiele B.1. - IČ DPH s. r. o. alebo IČ DPH daňového zástupcu?

...

Partner