4011 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2008

V roku 2017 konateľ s. r. o požičal druhej s. r. o. 25 tisíc € na základe zmluvy o pôžičke. Dlžník peniaze nevrátil. Spoločnosť sa súdila a v júni 2019 dostala rozhodnutie o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu banky dlžnej spoločnosti. Suma sa skladá z istiny 25 tis. €, pokuta, trovy, spolu 44 tis. €. Má spoločnosť túto pohľadávku v účtovníctve navýšiť o úroky atď.? 

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Slovenský subjekt fakturuje stavebné práce. Popri montážnych prácach v jednej faktúre fakturuje aj prenájom vysokozdvižného zariadenia a dopravu, ktoré priamo súvisia s výkonom montážnych prác. Môže v takomto prípade preniesť daňovú povinnosť aj na cenu prenájmu a dopravy?

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť s r. o. poskytla v roku 2017 dlhodobú pôžičku tretej osobe vo výške 10 000 €, a to bezúročne (nejde o závislé osoby). Poskytnutie danej pôžičky spoločnosť zaúčtovala na účtoch 067/221. V roku 2019 dlžník vrátil 2 000 €. Zostatok pohľadávky z dôvodu nesplatenej pôžičky vo výške 8 000 € spoločnosť – veriteľ (z interných dôvodov v spoločnosti) – vo februári 2020 na základe zmluvy o postúpení pohľadávky predala novému veriteľovi (závislej osobe), a to v nominálnej hodnote pohľadávky, t. j. 8 000 €. Aký je účtovný predpis daného obchodného prípadu a vplyv na základ dane z príjmov právnických osôb?

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Dvaja zamestnanci požiadali zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu. Každý z nich predložil k žiadosti účtovný doklad s označením zamestnanca na sumu 200 €. V akej sume bude zamestnancom vyplatený príspevok na rekreáciu, ak jeden z nich má pracovný pomer na kratší pracovný čas, a to na 80 % úväzok? Ako bude zamestnávateľ postupovať, ak zamestnanci v priebehu roka opäť požiadajú o príspevok na rekreáciu, napríklad predložia účtovné doklady na sumu 150 €?

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 5. 2004

Pani Nováková, tak ako veľa žien, ktoré pracujú doma, sa rozhodla, že začne šiť ochranné rúška pre ľudí, ktorí to potrebujú. Oslovila ju aj jedna firma, ktorá by si objednala 50 ks bavlnených rúšok po 3 eurá za kus. Spolu uvedená suma predstavuje 150 eur. Je možné uplatniť oslobodenie 500 eur pri tomto druhu príjmu? Ide o príležitostný príjem fyzickej osoby alebo iný príjem?

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019

Päť spoločníkov vlastniacich podiely v spoločnosti XY s. r. o. predalo všetkých 100 % obchodných podielov dvom spoločnostiam (s. r. o.), ktoré sa stali novými vlastníkmi predanej spoločnosti (slovenská firma nadobudla 50 % podielu a zahraničná firma v rámci EU vlastní 50 % podielov na základnom imaní). Ako celú takúto transakciu správne ošetriť z hľadiska zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky, prípadne povinnej transferovej dokumentácie?

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Ak daňovník poberal od júla 2019 starobný dôchodok a mal príjem zo živnosti - základ dane 2 440 €, vzťahuje sa na neho celá ročná nezdaniteľná časť základu dane alebo len čiastočná ako rozdiel vyplateného starobného dôchodku a nezdaniteľnej časti?

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Spoločnosť dostala dodatočný bonus z dosiahnutého ročného obratu za včasné uhradenie faktúr v roku 2019. Dodatočný bonus bol poskytnutý na základe prílohy k zmluve, v ktorej je dohodnuté, že dodatočný bonus bude poskytnutý v nasledujúcom roku. Na sumu dodatočného bonusu bol vystavený dobropis so sumou s DPH, s dátumom vystavenia a plnenia rok 2020. Sumu bonusu je možné uplatniť pri úhrade faktúr vystavených v roku 2020. Zároveň je na dobropise uvedené, že nezakladá nárok na peňažné plnenie. V prípade nevyužitia služieb nemožno dodatočný bonus uplatniť. V ktorom zdaňovacom období má spoločnosť s r. o. znížiť daňové náklady z dôvodu poskytnutej zľavy? 

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Tuzemská spoločnosť dodala tovar gréckej firme. Faktúru má tuzemská spoločnosť zaslať bulharskej firme registrovanej na DPH v Grécku. Fakturovať s DPH alebo bez?

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Ako má postupovať spoločnosť pri fakturácii PR služieb (balík služieb, ktoré zahŕňajú napr. konzultačné služby, prieskum trhu, komunikáciu s tretími stranami, preklady z jedného jazyka do druhého, lokalizácia webu, produkcia videa, písanie textov, grafické práce, organizovanie podujatí, správa sociálnych sietí, organizovanie tlačovej konferencie, ktorá zahŕňa prenájom kongresovej sály v hoteli a občerstvenie)? 

...

Partner