4090 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 27. 5. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 23. 4. 2020

Zamestnávateľ chce čerpať príspevok na úhradu časti mzdy zamestnanca podľa Opatrenia č. 3 na podporu zamestnávateľov zasiahnutých MS. V mesiacoch marec a apríl 2020 boli niektorí zamestnanci podľa § 142 Zákonníka práce, odsek 3 a 4 z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa doma. Zamestnávateľ im vyplácal 100 % mzdu v mesiaci marec a v mesiaci apríl 75 % mzdu po dohode so zástupcami zamestnancov. Je možné na týchto zamestnancov čerpať príspevok na úhradu časti mzdy?

Dátum publikácie: 25. 5. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 23. 4. 2020

Zamestnávateľ má nútene zatvorené prevádzky, niektoré v nákupných centrách má ešte stále zatvorené a výrazne mu klesli tržby. Pre splnenie získania príspevku pre zamestnávateľa je podmienka mať aj zaplatené dane. Zamestnávateľ ale nemá dostatok financií na zaplatenie splatnej DPH. V zmysle § 10 lex korony sa za daňový nedoplatok nepovažuje dlžná suma dane, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie, a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak v zmysle § 10 lex korony sa za daňový nedoplatok nepovažuje dlžná suma dane atď., znamená to naozaj, že zamestnávateľ má daňový nedoplatok, a teda nemá dôvod žiadať o odklad správcu dane?

Dátum publikácie: 25. 5. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2019

Má zamestnanec nárok na daňový bonus a prídavok na dieťa aj v prípade, keď po maturite nastúpi dieťa do zamestnania, prípadne uzatvorí niektorú z dohôd?

Dátum publikácie: 25. 5. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2015

1. Ak použil zamestnanec vlastné motorové vozidlo na služobnú cestu, na žiadosti o použitie je uvedené, že za cenu cestovného lístka, platí zamestnávateľ aj v tomto prípade za toto vozidlo daň z motorových vozidiel? Je potrebné aj zdokladovanie technického preukazu?

2. Ak je vozidlo zaevidované na inú spoločnosť, ktorá za neho platí daň z motorových vozidiel, aká dokumentácia je potrebná? Stačí čestné prehlásenie zamestnanca, alebo je potrebný napr. odpis z daňového priznania, že bola daň zaplatená inde?

Dátum publikácie: 25. 5. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2009

Môže konateľ/spoločník (zároveň aj zamestnanec) spoločnosti použiť na služobnú cestu osobný automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve, ani vo vlastníctve spoločnosti, ale je vo vlastníctve inej – tretej osoby? V prípade, že je na služobnú cestu použitý takýto automobil vo vlastníctve tretej osoby, avšak predmetný automobil bol v minulosti majetkom danej spoločnosti, má konateľ pri takejto ceste nárok len na náhradu za spotrebovanú PHL alebo má nárok aj na základnú náhradu za 1 km?

Dátum publikácie: 25. 5. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2006

Ako má spoločnosť účtovne opraviť stav na účte 321, ktorý je vo výške 457,04 €, a stav dodávateľských faktúr (sú len 3) je 456,97 €? Rozdiel je 7 centov.

Dátum publikácie: 25. 5. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Ako postupovať po účtovnej stránke pri likvidácii s. r. o.? S. r. o. je v likvidácii od 29. 2. 2020. V účtovníctve je k tomuto dátumu zaúčtované všetko, čo sa do tohto dátumu udialo, bankový výpis, pohľadávky, záväzky, mzdy, predaj DHM. Niektoré pohľadávky a záväzky boli uhradené v marci. Na daňový úrad podať mimoriadnu účtovnú závierku, daňové priznanie a výkazy k 29. 2. 2020 a v akom termíne? V marci je potrebné doúčtovať bankový výpis? Po troch mesiacoch k 31. 5. 2020 podáva spoločnosť riadne daňové priznanie?

Dátum publikácie: 22. 5. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 2. 2019

Spoločnosť robila rekonštrukciu kotolne, rušila plynovú kotolňu a prešla na vykurovanie tepelnými čerpadlami a menila radiátory. V administratívnej budove vymenila radiátory, ktoré sú na vykurovanie, ale aj na chladenie v lete a ovládané elektronicky. Zároveň celé vykurovanie je riadené cez softvér. Môže spoločnosť odpisovať tepelné čerpadlá a radiátory na základe § 22 ods.15 zákona o dani z príjmov?

Dátum publikácie: 22. 5. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Firma dostala faktúru po podaní daňového priznania k DPH. Táto faktúra je však bez DPH, čiže neovplyvní výšku dane. Je potrebné aj tak podať dodatočné daňové priznanie alebo nie? Faktúra sa nahrá v účtovníctve do nového obdobia?

Dátum publikácie: 21. 5. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť má zamestnanca (Rakúšana), ktorý v dôsledku COVID-19 bol vyslaný do Rakúska, aby mohol svoju prácu vykonávať z domu, tzv. home office. To znamená, že sa nachádza na adrese svojho trvalého bydliska. Má nárok na diéty z toho titulu, že je v zahraničí a vykonáva prácu v zahraničí? Ak by bol na Slovensku, čo bežne býval, dostával stravné podľa § 152 Zákonníka práce. Ak bol na pracovnej ceste, dostával prislúchajúce diéty danej krajiny. Ako môže spoločnosť postupovať v tomto prípade? Má nárok na diéty danej krajiny, kde sa nachádza, lebo tam vykonáva prácu, aj keď z domu?

...

Partner