555 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Okrem predstavenia zmien vo formulári súhrnného výkazu od 1. 1. 2020 vysvetlíme celkové súvislosti tejto povinnosti platiteľa DPH, obzvlášť v nadväznosti na nový call-off stock režim. Ukážeme možnosti opravy údajov uvedených v podanom súhrnnom výkaze a v príkladoch namodelujeme rôzne situácie povinného vykazovania DPH.

Dátum publikácie: 17. 12. 2019
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

U platiteľov DPH je posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka spojené s dvoma povinnosťami v súvislosti s odpočítaním DPH. Ide o povinnosť vykonania ročného zúčtovania tej DPH, ktorá bola v priebehu kalendárneho roka odpočítavaná pomernou časťou (bola prepočítaná koeficientom), a povinnosť úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku, ak došlo k zmene účelu jeho použitia alebo k zmene rozsahu jeho použitia na podnikateľský účel.

Dátum publikácie: 17. 12. 2019
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Zúčtovanie vstupnej dane sa vykoná v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka. Táto povinnosť sa však nevzťahuje na všetkých platiteľov, ale len na tých, ktorí prijali na účely svojho podnikania plnenia určené čiastočne aj na činnosť oslobodenú od DPH bez nároku na odpočítanie. U ostatných platiteľov, ktorých sa netýka povinnosť zúčtovania odpočtu dane, sa považuje ich vzťah voči štátnemu rozpočtu za príslušný rok za vyrovnaný.

Dátum publikácie: 17. 12. 2019
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

K prehodnoteniu odpočítanej alebo neodpočítanej dane vzťahujúcej sa k investičnému majetku môže dôjsť u platiteľov, u ktorých na základe určitých zmien v ich podnikateľskej činnosti došlo k zmene pôvodného účelu použitia investičného majetku. Dôsledky takejto zmeny sa odrazia tiež práve v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom došlo k zmene účelu využitia podnikateľského majetku, a to na účely DPH považovaného za investičný majetok.

Dátum publikácie: 17. 12. 2019
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Ak platiteľ dane po nadobudnutí nehnuteľnosti, pri ktorej bol povinný uplatniť len pomernú časť odpočítania dane zodpovedajúcej rozsahu použitia na podnikanie, zmení pôvodne stanovený rozsah použitia tejto nehnuteľnosti na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie, je povinný vykonať úpravu odpočítanej dane podľa § 54a zákona o DPH.

Dátum publikácie: 17. 12. 2019
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Platiteľ, ktorý odpočítal časť dane pri hnuteľnom hmotnom majetku a tento majetok je investičným majetkom, upraví odpočítanú daň, ak v období nasledujúcom po nadobudnutí zmení rozsah použitia majetku na účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie. Obdobie na úpravu odpočítanej dane je päť rokov vrátane roka, v ktorom platiteľ nadobudol hnuteľný hmotný majetok.

Dátum publikácie: 17. 12. 2019
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Komplexný príklad k zúčtovaniu DPH za rok 2019 - konkrétne zdaniteľné plnenia počas roka, výpočet ročného koeficientu, vyplnené daňové priznania za I. – IV. štvrťrok 2019.

Dátum publikácie: 13. 12. 2019
Autor: Ing. Anna Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Ku koncoročným povinnostiam platiteľa dane patrí ročné vyrovnanie odpočítanej dane a úprava odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku. Dané povinnosti sa týkajú platiteľov dane, ktorí si pri predbežnom odpočítaní dane odpočítavajú daň v pomernej výške po prepočte koeficientom alebo ktorí v priebehu kalendárneho alebo hospodárskeho roku zmenia účel použitia investičného majetku.

Dátum publikácie: 13. 12. 2019
Autor: Ing. Anna Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Povinnosť robiť ročné vyrovnanie odpočítanej dane má platiteľ dane, ktorý si kráti odpočítateľnú daň koeficientom v súlade s § 50 zákona o DPH.

Dátum publikácie: 13. 12. 2019
Autor: Ing. Anna Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Úprava odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH má zabezpečiť, aby počas zákonom stanoveného obdobia boli zohľadnené zmeny v používaní investičného majetku (hnuteľného aj nehnuteľného) v rámci podnikania na činnosti zdaňované, príp. oslobodené od dane s možnosťou odpočítania dane, činnosti oslobodené od dane bez možnosti odpočítania dane, príp. činnosti kombinované.

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.