3006 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Zásoby sú súčasťou obežného majetku účtovnej jednotky. Do obežného majetku sa zaraďujú preto, že nie sú určené na dlhodobé používanie pri činnosti účtovnej jednotky, ale ich potreba súvisí s bežnou prevádzkovou činnosťou. V závislosti od predmetu činnosti účtovnej jednotky to môže byť výrobná alebo obchodná činnosť (vrátane poskytovania služieb). Zásobami sú materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky a zvieratá a tovar.

Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Obsahom účtovej triedy 2 je finančný majetok a finančné zdroje. Jeho charakteristickou črtou je vysoká likvidnosť, bezprostredná obchodovateľnosť a predpokladaná držba do jedného roka. Ide o tzv. krátkodobý finančný majetok. Pri finančných zdrojoch (pôžičkách a úveroch) sa predpokladá dohodnutá splatnosť do jedného roka, tzv. krátkodobé finančné zdroje.

Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

V tejto účtovej triede 5 – Náklady sa účtujú prvotné náklady alebo druhotné náklady. Na jednotlivé účty tejto účtovej triedy sa účtujú účtovné prípady narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia časovo rozlíšené.

Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

V účtovej triede 6 sa účtujú výnosy narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia. Prvotné výnosy sa v tejto účtovej triede účtujú časovo rozlíšené. Daň z pridanej hodnoty sa účtuje v prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty.

Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Dlhodobým nehmotným majetkom sú zložky majetku s ocenením nad 2 400 € a dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok. Ak je jeho ocenenie nižšie 2 400 €, účtovná jednotka sa môže rozhodnúť, či ho bude evidovať ako DNM, alebo ho bude účtovať do nákladov.

Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastným vývojom alebo v priebehu jeho vývoja sa aktivuje na účte 012 - Aktivované náklady na vývoj, ak je možné preukázať: 

 a) možnosť jeho technického dokončenia tak, že ho bude možné používať alebo predať,
 b) zámer jeho dokončenia, používania alebo predaja,
 c) schopnosť účtovnej jednotky jeho používania a predaja,
 d) spôsob vytvárania budúcich ekonomických úžitkov a existenciu trhu pre výstupy dlhodobého nehmotného majetku alebo pre dlhodobý nehmotný majetok sám o sebe, alebo, ak bude používaný vo vnútri účtovnej jednotky jeho použiteľnosť,
 e) dostupnosť zodpovedajúcich technických zdrojov, finančných zdrojov a ostatných zdrojov pre dokončenie jeho vývoja, použitie alebo predaj,
 f) spoľahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s jeho obstaraním v priebehu vývoja.
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Softvér sa účtuje na účte 013 - Softvér bez ohľadu na to, či je alebo nie je predmetom autorských práv, ak je:

a) kúpený samostatne, a nie je súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia,
b) vytvorený vlastnou činnosťou za účelom používania pre potreby účtovnej jednotky alebo na účely obchodovania s ním, ak nejde o softvér na zákazku alebo o súčasť dodávky hardvéru.
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Na účte 014 - Oceniteľné práva sa účtujú napríklad výrobno-technické poznatky (know how), licencie, užívacie práva právo prechodu cez pozemok, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské práva, dovozné kvóty a vývozné kvóty, obchodné značky, ochranné známky, receptúry, predmety priemyselných práv a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti, ak sa obstarali za odplatu napríklad kúpou, výmenou a nepeňažným vkladom.

Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Na účte 015 - Goodwill sa účtuje goodwill obstaraný napríklad kúpou, výmenou alebo vkladom podniku alebo jeho časti, alebo rozdelením, splynutím alebo zlúčením obchodných spoločností alebo družstiev. Goodwill sa účtuje na účte 015 - Goodwill, ak je kladný rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom obstarávateľa na reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania. Ak je tento rozdiel záporný ide o záporný goodwill a účtuje sa v prospech účtu 015 - Goodwill.

Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Ostatným dlhodobým nehmotným majetkom môžu byť napríklad samostatné využiteľné projekty, výrobné a technologické postupy, utajované informácie, lesné hospodárske plány, hospodársky využiteľné znalosti, ktorých obstarávacia cena je vyššia ako 2 400 eur a majú použiteľnosť dlhšiu ako jeden rok.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.