8 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 20. 8. 2018
Autor: JUDr. Kvetoslava Kolínová
Právny stav od: 1. 3. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2019

Obchodná spoločnosť predáva pohony, motory, ďalšie strojárenské komponenty. Keďže robí klientom aj servis a údržbu ich výrobných zariadení, nakupuje aj olej, ktorý sa používa v malých množstvách pri servise klientskych zariadení. Na faktúrach okrem služby uvádza aj položku spotrebovaného oleja. V apríli 2018 spoločnosť nakúpila väčšie množstvo oleja, ktoré celé vyfakturovala svojmu zákazníkovi. Ide o cca 1 127 litrov. Dodávateľ oleja spoločnosť upozornil, že má povinnosť registrácie podľa vyššie uvedeného zákona. Ako má postupovať?

Dátum publikácie: 22. 8. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 15. 12. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2019

Daňovník (právnická osoba) chce dovážať a vyvážať domáce pivo ako maloobchod a veľkoobchod. Je povinný platiť spotrebné dane v prípade domáceho predaja, v prípade dovozu z EÚ, v prípade dovozu z 3. krajín? Pivo si dáva vyrábať na základe vlastnej receptúry v pivovaroch – fľaškované.

Dátum publikácie: 26. 8. 2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2018

S. r. o. vlastní fotovoltaické zariadenie na výrobu elektrickej energie a je platiteľom spotrebnej dane z elektriny. Časť elektriny spotrebuje ona a časť dodá spätne do siete. Stredoslovenská energetika jej mesačne fakturuje dodanú elektrinu bez spotrebnej dane a ona následne má túto elektrinu zdaniť spotrebnou daňou a pri daňovej povinnosti nad 5 € podať daňové priznanie. Keďže jej nevychádza platiť túto daň (daňová povinnosť je pod 5 €), otázkou je, či je povinnosť účtovať o tejto dani, aj keď daňová povinnosť je napr. 1,40 € a odvod dane je 0 €? Na konci roka vystaví Stredoslovenskej energetike faktúru za dodanú elektrinu – ako túto faktúru zaúčtovať?

Dátum publikácie: 17. 1. 2014
Autor: JUDr. Kvetoslava Kolínová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016

Spoločnosť nakupuje minerálne oleje z iného členského štátu EÚ, pričom tieto používa vo výrobe ako chladiace emulzie. Minerálne oleje sú používané na iné účely ako palivo alebo pohonná látka. Nakúpený minerálny olej má nomenklatúrne zatriedenie 3403 19 90 a 3403 99 00. Spoločnosť mýli ustanovenie § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z., kde je uvedené, že predmetom dane je tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3403. To znamená, že je tam uvedená celá skupina 3403, pričom v § 6 ods. 1 písm. g) je stanovená sadzba dane, kde sa uvádza len jeden kód nomenklatúry 3403 19 10. Následne sa v § 6 ods. 2 uvádza, že na minerálny olej, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane a ktorý sa použil ako pohonná látka alebo ako palivo, sa uplatní sadzba dane toho minerálneho oleja v odseku 1, ktorému sa účelom použitia alebo vlastnosťami najviac približuje. Vzniká spoločnosti daňová povinnosť pri nákupe minerálneho oleja?

Dátum publikácie: 13. 9. 2011
Autor: Ing. Nora Šišková, JUDr. Kvetoslava Kolínová
Právny stav od: 1. 1. 2011
Právny stav do: 31. 12. 2011

Dodávateľ z ČR (platiteľ DPH) dodal slovenskému platiteľovi 100 ks fľaškového tichého vína a následne ho vyfakturoval. Slovenská firma tovar samozdanila, odviedla DPH aj si uplatnila odpočet na vstupe. Víno rozdala svojim odberateľom pri príležitosti výročia spoločnosti a DPH v tom istom mesiaci odviedla, pretože ho darovala bezodplatne. Ak by víno spotrebovala na pohostenie jej partnerov pri príležitosti posedenia, DPH by rovnako odviedla, pretože na vstupe si ju uplatnila a odpočet DPH z tovaru použitého na reprezentačné účely nie je možný. Je to správny postup z hľadiska DPH? Dodávateľ k faktúre priložil zjednodušený sprievodný doklad, ktorého výtlačok číslo 3 žiada zaslať potvrdený späť. Tiché víno má sadzbu spotrebnej dane nula, takže spoločnosť nemá žiadnu povinnosť odvodu spotrebnej dane. Má spoločnosť nejakú povinnosť nahlásiť túto skutočnosť dovozu vína na colný úrad, prípadne je potrebné, aby bol sprievodný doklad pred vrátením dodávateľovi potvrdený colným úradom? Je nejaký rozdiel v jej povinnosti z hľadiska toho, či víno rozdá svojim odberateľom, alebo či ho spotrebuje pri pohostení (v druhom prípade je spoločnosť konečným spotrebiteľom a v prvom prípade ďalej s vínom podniká, i keď ho odovzdá bezodplatne)?

Dátum publikácie: 26. 8. 2008
Autor: JUDr. Kvetoslava Kolínová
Právny stav od: 1. 3. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2011

Existuje predpis, ktorý stanovuje povinnosť vykazovať výšku spotrebnej dane z minerálneho oleja na faktúre, ak dodávateľ je povinný spotrebnú daň odviesť? Ak neexistuje predpis, ktorý stanovuje povinnosť vykazovať výšku spotrebnej dane z minerálneho oleja na faktúre, akým spôsobom daňovník preukáže správcovi dane, že nadobudol minerálny olej „preukázateľne zdanený“ v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a na obdržanej faktúre výška spotrebnej dane nie je uvedená. "Preukázanie“ daňovník potrebuje za účelom vrátenia dane v zmysle § 15 ods. 6 písm. b), pretože minerálny olej dodal do tretieho štátu alebo do EÚ.

Dátum publikácie: 13. 4. 2007
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2007
Právny stav do: 31. 12. 2011

Obchodná spoločnosť je oprávneným príjemcom podľa zákona o spotrebnej dani z vína a podľa zákona o spotrebnej dani z liehu na prijímanie vína a liehu v pozastavení dane z iného členského štátu (nemá daňový sklad). Ako by mala spoločnosť ohľadom uvedených spotrebných daní účtovať: 

1.
– príjem tovaru z iného členského štátu,
– vznik záväzku voči colnému úradu zo spotrebnej dane,  
2.
– predaj tovaru v tuzemsku – vznik pohľadávky,
– úbytok tovaru zo skladu,
3.
– predaj tovaru – dodanie do iného členského štátu – vznik pohľadávky,
– vznik nároku na vrátenie spotrebnej dane?

Dátum publikácie: 13. 10. 2006
Autor: Ing. Lenka Osvaldová
Právny stav od: 1. 1. 2006
Právny stav do: 31. 12. 2011

Účtovná jednotka (s. r. o.) prevádzkuje pohostinstvo, zásoby účtuje spôsobom B. V § 44 ods. 12 zákona č. 278/2006 Z. z. je uvedené, že účtovná jednotka má viesť evidenciu alkoholu podľa účtovných dokladov, v ktorých uvádza obchodný názov spotrebného balenia, objemovú koncentráciu, počet prijatých a vydaných spotrebiteľských balení, stav zásob atď.

Z účtovania spôsobu B táto evidencia neexistuje. Musí účtovná jednotka prejsť od januára 2007 na A spôsob účtovania zásob alebo môže mať pomocnú evidenciu alkoholu a zostala by pri spôsobe B účtovania zásob? Účtovná jednotka (s. r. o.) inak nemá povinnosť účtovať zásoby spôsobom A.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.