77 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 18. 2. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2019

Právnická osoba uviedla v daňovom priznaní k dani z príjmov nesprávne výšku zaplatených preddavkov, následkom čoho vykázala nesprávne preplatok na dani. Správca dane jej vrátil preplatok krátený o tento rozdiel. Daňovník dostal oznámenie o použití platby na dani z príjmov právnickej osoby na úhradu splatného preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti. Ako sa uvedená skutočnosť prejaví v ďalšom zdaňovacom období?

Dátum publikácie: 10. 12. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2019

Spoločnosti z daňového úradu dôjde výzva na úhradu úrokov za omeškanie s úhradou preddavkov na daň za rok 2014.

1. Spoločnosť vychádza z toho, že mali povinnosť platiť preddavky na daň, zaplatili ich neskôr – má teda daňový úrad nárok uplatniť si úroky z omeškania?

2. Úroky z omeškania sa počítajú od prvého dňa omeškania, najneskôr do dňa, kedy sa podá DPPO za príslušné obdobie?

3. Spoločnosť zaplatí daňovému úradu úroky z omeškania. Čo ale v prípade, že firma bude v strate, a teda v konečnom dôsledku daňový úrad „nemá nárok na zaplatené preddavky" a musí jej ich vrátiť? Vráti jej aj úroky?

Dátum publikácie: 2. 10. 2018
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2019

Daňovník z dôvodu zistenia účtovnej chyby chce teraz podať dodatočné daňové priznanie za rok 2016. Pri prepočítaní dane za rok 2016 však zistil, že daň mala byť už nad 2 500 eur a mali byť platené štvrťročné preddavky. Na finančnej správe sa informoval, aké sankcie mu z toho plynú, no nevedeli mu zodpovedať, či vyrubia aj  sankciu za neplatenie preddavkov. Bude platiť úrok z neuhradených štvrťročných preddavkov?

Dátum publikácie: 5. 9. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2019

Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou po schválení uzávierky za rok 2017 na zhromaždení dňa 26. 4. 2018 vyplácalo podiely na zisku za rok 2017. Počet členov v spoločenstve je 731. Jednému podielnikovi - občanovi SR, bol vypočítaný podiel v sume 621 €. Vzhľadom na zmeny zákona o dani z príjmov a vo vzťahu na zrážkovú daň, podielnikovi bola vyplatená čiastka 621 €, čo mal mať zdanené. Na internetovej stránke FR SR je tlačivo "Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov“. Keďže lehota 15 dní už prešla, môže byť udelená pokuta?

Dátum publikácie: 21. 8. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2019

Spoločnosť je poskytovateľom prepravných služieb a súhrnné výkazy zasielala štvrťročne. Za prvý štvrťrok 2018 spoločnosť začala dodávať aj tovar a nastala situácia, že súhrnné výkazy za mesiace 1, 2, 3/2018 sa zaslali 25. 4. 2018, pretože hodnota tovarov presiahla hodnotu 50 000 € v marci 2018. Následne daňový úrad vyrubil pokutu za nepodanie súhrnného výkazu za 1/2018 do 26. 2. 2018 a súhrnného výkazu za 2/2018 do 26. 3. 2018. Postupoval daňový úrad správne?

Dátum publikácie: 15. 6. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2018

Správca dane pri daňovej kontrole DPH za rok 2014 zistil a napísal do protokolu, že nedošlo k dodaniu prác a faktúry boli vystavené bez ekonomického opodstatnenia. Daňovému subjektu však vznikla daňová povinnosť z dôvodu jej uvedenia na faktúre v zmysle § 69 ods. 5 zákona o DPH. Môže spoločnosť opraviť tieto doklady a podať dodatočné daňové priznanie?

Dátum publikácie: 26. 4. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 11. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2019

Spoločnosť s r. o. má vytvorenú elektronickú schránku na meno konateľa spoločnosti, ktorý je zahraničným štatutárom. Prihlasuje sa na základe dokladu o trvalom pobyte s čipom. Nemá vytvorené zastupovanie. Schránka nie je aktivovaná. Keď sa účtovníčka prihlási (jeho dokladom), ihneď sa dostane priamo do jeho schránky bez možnosti „výberu subjektu". Je to v poriadku? Bola toho názoru, že si v tejto možnosti vyberie názov spoločnosti, ktorú on zastupuje. Aj keď momentálne schránka nie je aktivovaná, bude po jej aktivácii prichádzať komunikácia od verejnej správy aj pre spoločnosť alebo len týkajúca sa jeho osoby?

Dátum publikácie: 21. 2. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2020

Spoločnosť A poskytla spoločnosti B bezúročnú pôžičku 3 000 € na päť mesiacov. Pán Ondrej je konateľom i spoločníkom aj v spoločnosti A, aj v spoločnosti B s viac ako 50 % podielom v oboch s. r. o. na ZI. Je to prípad ekonomického prepojenia medzi závislými osobami a je nutné vypracovať transferovú dokumentáciu v oboch spoločnostiach? Skrátenú, keďže spoločnosti sú MIKRO ÚJ.

Dátum publikácie: 9. 1. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2017

Aká sankcia hrozí za nezverejnenie správy audítora u spoločnosti, ktorá má povinnosť auditu účtovnej závierky? 

Dátum publikácie: 14. 10. 2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

Ako sa postupuje pri archivácii bankových výpisov? Koľko rokov sa musia archivovať?

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.