Vyhľadávanie > Odborné články > Archívne > Správa daní > JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
10 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Kocis.jpg

Pôsobí ako advokát a špecializuje sa na medzinárodné daňové právo a právo transferového oceňovania. Absolvoval postgraduálne štúdium v odbore medzinárodné daňové právo na University of Florida, Levin College of Law v USA, kde zároveň spolupracoval na výskume v oblasti medzinárodného zdaňovania. Vyučoval daňové právo na právnickej fakulte a pôsobil vo viacerých medzinárodných poradenských spoločnostiach so zameraním na nadnárodné spoločnosti pôsobiace v Slovenskej republike. V súčasnosti ako advokát poskytuje právne služby klientom so zameraním na daňové, obchodné a farmaceutické právo. Venuje sa tiež spracovaniu dokumentácie o transferovom oceňovaní, vypracovaniu stanovísk a odporúčaní v oblasti transferového oceňovania a zastupuje klientov v daňových konaniach. Zároveň sa venuje lektorskej činnosti, pravidelne publikuje v domácich a zahraničných periodikách a je spoluautorom monografie „Interpretácia noriem daňového práva orgánmi verejnej správy a súdnej moci“. V roku 2015 publikoval monografiu Úvod do práva transferového oceňovania, ktorá sa ako prvá publikácia na Slovensku venuje právnym aspektom transferového oceňovania.

Dátum publikácie: 4. 2. 2016
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2016

Zmeny zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2016 v oblasti medzinárodného zdaňovania sa týkajú transferového oceňovania, zdaňovania príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdaňovania podielov na zisku v špecifických prípadoch, stálej prevádzkarne, prenájmu pracovnej sily.

Dátum publikácie: 4. 2. 2016
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2016

Zmeny zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2016 v oblasti medzinárodného zdaňovania sa týkajú transferového oceňovania, zdaňovania príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdaňovania podielov na zisku v špecifických prípadoch, stálej prevádzkarne, prenájmu pracovnej sily.

Dátum publikácie: 4. 2. 2016
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2019

Z novely ZDP vyplývajú aj viaceré zmeny v spôsobe zdaňovania príjmov plynúcich pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú zároveň daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou (tzn. ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi). Vo všeobecnosti už podľa doterajšej právnej úpravy platilo, že predmetom dane daňových rezidentov sú príjmy zo zdrojov v SR, ako aj príjmy zo zdrojov v zahraničí (tzv. celosvetové príjmy). Podľa nových pravidiel sa zdaňovanie príjmov špecifického okruhu rezidentov (poskytovateľov zdravotnej starostlivosti) bude spravovať osobitnými pravidlami o zrážkovej dani, čím dochádza k rozšíreniu uplatňovania režimu zrážkovej dane aj na príjmy poskytovateľov od držiteľov, ktorých zdroj je v zahraničí.

Dátum publikácie: 4. 2. 2016
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

Novela ZDP prináša aj dve špecifické ustanovenia, ktorých účelom je predovšetkým boj proti daňovým únikom a zabránenie zníženiu základu dane, pričom tieto implementujú Smernicu 2011/96/EÚ o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch.

Dátum publikácie: 4. 2. 2016
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

Novela ZDP prináša tiež precizovanie niektorých ustanovení týkajúcich sa stálych prevádzkarní. V definícii stálej prevádzkarne v § 16 sa upravujú podmienky vzniku tzv. službovej stálej prevádzkarne a upravuje sa tiež spôsob odsúhlasenia metódy na určenie základu dane stálej prevádzkarne.

Dátum publikácie: 4. 2. 2016
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2019

Nová právna úprava spresňuje zdanenie výnosu dlhopisov a pokladničných poukážok a výnosu z ich predaja plynúcich zo zdrojov v zahraničí daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie.

Dátum publikácie: 4. 2. 2016
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2019

Chcete si preveriť svoje vedomosti, ktoré sa týkajú problematiky medzinárodného zdaňovania v oblasti dane z príjmov v roku 2016? Urobte si krátky test, ktorý sme si pre vás pripravili.

Dátum publikácie: 29. 4. 2015
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2016

Vzhľadom na novú právnu úpravu, ktorá rozširuje osobnú pôsobnosť transferového oceňovania aj na tuzemské osoby, upozorňujeme na definičné vymedzenie závislosti v zákone o dani z príjmov. Práve definícia závislých osôb stojí na počiatku uplatňovania pravidiel transferového oceňovania a determinuje daňovo-právne postavenie daňových subjektov. V tomto príspevku sa preto bližšie venujeme niektorým praktickým implikáciám platnej a účinnej právnej úpravy v oblasti osobnej pôsobnosti práva transferového oceňovania, vysvetľujeme uplatňovanie vybraných foriem závislosti a poukazujeme na vybrané problematické oblasti.

Dátum publikácie: 29. 4. 2015
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2015

Chcete si preveriť svoje vedomosti z vymedzenia vzájomnej závislosti daňových subjektov? Urobte si krátky test, ktorý sme si pre vás pripravili.

Dátum publikácie: 4. 4. 2014
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav do: 31. 12. 2016

Cieľom tohto príspevku je vymedziť základné línie vybraných rozhodnutí SD EÚ týkajúcich sa transferového oceňovania, na základe ktorých je možné v konkrétnych prípadoch praxe ďalej stavať a systematicky ich uplatňovať (rozsudky vo veciach C-324/00, C-524/04, C-311/08). Kým prvé dve z týchto rozhodnutí sa dotýkajú problematiky tzv. podkapitalizácie s nepriamym dosahom na oblasť transferového oceňovania, v treťom rozhodnutí sa Súdny dvor venoval rýdzo otázke transferového oceňovania. Všetky tri rozhodnutia spolu úzko súvisia a vo svojej nadväznosti ponúkajú náčrt postoja Súdneho dvora EÚ k problematike transferového oceňovania.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.