Vyhľadávanie > Odborné články > Archívne > JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
34 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Kocis.jpg

Pôsobí ako advokát a špecializuje sa na medzinárodné daňové právo a právo transferového oceňovania. Absolvoval postgraduálne štúdium v odbore medzinárodné daňové právo na University of Florida, Levin College of Law v USA, kde zároveň spolupracoval na výskume v oblasti medzinárodného zdaňovania. Vyučoval daňové právo na právnickej fakulte a pôsobil vo viacerých medzinárodných poradenských spoločnostiach so zameraním na nadnárodné spoločnosti pôsobiace v Slovenskej republike. V súčasnosti ako advokát poskytuje právne služby klientom so zameraním na daňové, obchodné a farmaceutické právo. Venuje sa tiež spracovaniu dokumentácie o transferovom oceňovaní, vypracovaniu stanovísk a odporúčaní v oblasti transferového oceňovania a zastupuje klientov v daňových konaniach. Zároveň sa venuje lektorskej činnosti, pravidelne publikuje v domácich a zahraničných periodikách a je spoluautorom monografie „Interpretácia noriem daňového práva orgánmi verejnej správy a súdnej moci“. V roku 2015 publikoval monografiu Úvod do práva transferového oceňovania, ktorá sa ako prvá publikácia na Slovensku venuje právnym aspektom transferového oceňovania.

Dátum publikácie: 7. 3. 2019
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2017

Výber niektorých praktických príkladov uvádzaných Smernicou OECD 2017, ktorý má za cieľ vysvetliť uplatnenie princípu nezávislého vzťahu na kontrolované transakcie medzi závislými osobami s účasťou nehmotného majetku.

Dátum publikácie: 30. 11. 2017
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2018

Správne vedenie transferovej dokumentácie stojí na začiatku riešenia problematiky transferového oceňovania v každej obchodnej spoločnosti. Príspevok sa bližšie venuje základným pravidlám pre vedenie dokumentácie o transferovom oceňovaní s ilustratívnymi praktickými príkladmi.

Dátum publikácie: 20. 6. 2017
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017

Pri bližšom pohľade na mechanizmus pôsobenia pravidiel transferového oceňovania je možné konštatovať, že uplatňovanie princípu nezávislého vzťahu je nerozlučne spojené s pojmami závislá osoba a kontrolovaná transakcia. V tejto súvislosti bude platiť, že transferové oceňovanie sa neuplatní na transakcie medzi nezávislými osobami a tiež, že transferové oceňovanie sa uplatní len na také transakcie závislých osôb, ktoré budú kontrolovanými transakciami. Správna identifikácia kontrolovanej transakcie stojí preto na začiatku akejkoľvek analýzy transferového oceňovania dotknutých daňových subjektov, ktoré sú závislými osobami.

Dátum publikácie: 20. 6. 2017
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2019

Funkcionalita transferového oceňovania je založená na úpravách základu dane o rozdiel, o ktorý sa ceny a podmienky v kontrolovaných transakciách líšia od cien a podmienok v nekontrolovaných transakciách. Tento mechanizmus na účely transferového oceňovania nazývame primárnou úpravou základu dane. S cieľom vyhnúť sa nežiaducim následkom transferového oceňovania v podobne dvojitého zdanenia v jeho ekonomickom alebo právnom zmysle je potrebné pri vykonávaní primárnej úpravy základu dane súčasne odkazovať aj na tzv. korešpondujúcu úpravu základu dane, ktorá na druhej strane kontrolovanej transakcie vyvažuje dôsledky uplatnenia princípu nezávislého vzťahu. Zvýšenie základu dane u jednej závislej osoby by preto v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok malo súčasne umožňovať zníženie základu dane u druhej závislej osoby.

Dátum publikácie: 20. 6. 2017
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2019

V tomto príspevku sme sa venovali dvom základným inštitútom transferového oceňovania, a to posúdeniu existencie kontrolovanej transakcie a vyhodnoteniu vzájomného vzťahu primárnej a korešpondujúcej úpravy základu dane pri predchádzaní prípadom dvojitého zdanenia.

Dátum publikácie: 26. 4. 2017
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2020

Cieľom príspevku je ponúknuť zhrnutie základných východísk transferového oceňovania, a to predovšetkým pokiaľ ide o identifikáciu uplatnenia, resp. neuplatnenia týchto pravidiel na konkrétne situácie daňových subjektov. Na praktických príkladoch ilustrujeme spôsob určenia rozsahu povinností v oblasti transferového oceňovania, ktoré sa v konkrétnom prípade uplatnia. 

Dátum publikácie: 26. 4. 2017
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2020

Podľa novelizovaného zákona o dani z príjmov platí, že ekonomickým alebo personálnym prepojením je účasť jednej osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo jej blízkej osoby alebo v ktorých má táto osoba alebo jej blízka osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel. Touto zmenou došlo k rozšíreniu osobnej pôsobnosti práva transferového oceňovania, t. j. k rozšíreniu pravidiel transferového oceňovania na subjekty, ktoré pred touto zmenou transferovému oceňovaniu nepodliehali.

Dátum publikácie: 26. 4. 2017
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2020

Aj v uvedenej majetkovej štruktúre môžeme konštatovať dôležitosť posúdenia vzájomných vzťahov spoločností v skupine prostredníctvom uplatnenia definície nepriameho odvodeného podielu. Aj v tomto prípade sa preto ukazuje potreba dostatočného poznania závislých vzťahov v skupine závislých osôb, pretože tieto sú rozhodujúce pre uplatnenie pravidiel transferového oceňovania. Z uvedeného je tiež možné vyvodiť odporúčanie o dôslednom poznaní nielen vlastníckej štruktúry, ale aj celkového usporiadania vzťahov medzi spoločnosťami zúčastnenými na vzájomných transakciách.

Dátum publikácie: 26. 4. 2017
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2020

Podľa novelizovaného zákona o dani z príjmov je tzv. iným prepojením právny vzťah alebo iný obdobný vzťah vytvorený predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty. Nižšie uvedené príklady dávajú do pozornosti niektoré aspekty súvisiace s uplatňovaním tejto formy závislosti.

Dátum publikácie: 26. 4. 2017
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2020

Vyššie uvedené príklady ilustrujú uplatnenie jednotlivých definícií závislosti, tak ako sú uvedené v novelizovanom zákone o dani z príjmov.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.