7 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 10. 6. 2011
Právny stav do: 31. 12. 2012

Zákonom č. 333/2011 Z. z. sa realizuje prvá fáza reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov v dôsledku čoho sa vytvorí nové Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, pričom zostanú zachované daňové a colné úrady. Uvedeným krokom sa predíde nárazovému prerušeniu ustálených procesov, čo by mohlo nežiaduco pôsobiť na riadnu funkčnosť finančnej správy a negatívne ovplyvniť prístup relevantných subjektov k tejto správe. Súčasne s týmto návrhom sa predkladá aj návrh zákona o finančnej správe, ktorým dôjde k zlúčeniu daňových a colných úradom a vytvoria sa finančné úrady. Takto sa vytvoria predpoklady pre inštitucionálne zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov k 1. januáru 2013.

Právny stav od: 10. 6. 2011
Právny stav do: 31. 12. 2012

Zákonom č. 354/2011 Z. z. sa realizuje druhá fáza reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov. Zlúčením existujúcich daňových a colných úradom sa vytvoria finančné úrady, ktoré budú vykonávať komplexnú správu daní a cla. Týmto sa zavŕši inštitucionálna príprava na pripojenie výberu poistných odvodov k 1. januáru 2013.

Právny stav od: 14. 11. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2012

Cieľom zákona č. 105/2004 Z. z. je zaviesť hlavne ustanovenia základnej smernice 92/12/EHS upravujúcej všeobecný systém, držbu, prepravu a kontrolu tovarov podliehajúcich spotrebnej dani, čo je premietnuté v zavedení mechanizmu fungovania daňových skladov, oprávnených príjemcov a s tým súvisiacim pozastavením dane a zložením zábezpeky na daň, v systéme kontroly pohybu tovaru prostredníctvom kolobehu sprievodného dokumentu, v dôslednom vedení evidencií umožňujúcich kontrolu výroby, dovozu, pohybu a spotreby liehu, s cieľom minimalizácie priestoru pre možné daňové úniky. Fungovanie tohto mechanizmu je neodmysliteľne spojené s dôslednou správou a kontrolou.

Právny stav od: 14. 11. 2003
Právny stav do: 31. 8. 2012

Cieľom zákona č. 104/2004 Z. z. je potreba zosúladenia platného právneho stavu so smernicami Rady Európskej únie, a to:
-
smernicou Rady č. 92/12/EHS o všeobecnom systéme, držbe, preprave a kontrole tovarov podliehajúcich spotrebným daniam, v znení smerníc 92/108/EHS, 94/74/ES a 96/99/ES,
- smernicou Rady č. 92/83/EHS o zosúladení štruktúry spotrebných daní z alkoholu a alkoholických nápojov,
- smernicou Rady č. 92/84/EHS o zbližovaní sadzieb spotrebných daní z alkoholu a alkoholických nápojov,

Právny stav od: 14. 11. 2003
Právny stav do: 31. 8. 2012

Cieľom zákona č. 107/2004 Z. z. je zaviesť hlavne ustanovenia základnej smernice 92/12/EHS upravujúcej všeobecný systém, držbu, prepravu a kontrolu tovarov podliehajúcich spotrebnej dani, čo je premietnuté v zavedení mechanizmu fungovania daňových skladov, oprávnených príjemcov a s tým súvisiacim pozastavením dane a zložením zábezpeky na daň, v systéme kontroly pohybu tovaru prostredníctvom kolobehu sprievodného dokumentu, v dôslednom vedení evidencií umožňujúcich kontrolu výroby, dovozu, pohybu a spotreby piva, s cieľom minimalizácie priestoru pre možné daňové úniky. Fungovanie tohto mechanizmu je neodmysliteľne spojené s dôslednou správou a kontrolou.

Právny stav od: 20. 11. 2002
Právny stav do: 31. 12. 2011
Zákonom č. 114/2003 Z. z. sa určuje povinnosť správcu dane ukončiť kontrolu v lehote šesť mesiacov od účinnosti zákona. Týmto zákonom sa zabezpečí rýchlejšie uzavretie daňovej kontroly. Zrýchlením daňovej kontroly sa vytvorí istota ohľadne príjmov štátneho rozpočtu. Zároveň sa finančné prostriedky, ktoré sú daňovým preplatkom, rýchlejšie vrátia daňovníkom, čo bude mať priaznivý účinok na rozvoj podnikateľských aktivít.  
Právny stav od: 15. 3. 2000
Právny stav do: 31. 12. 2002
Cieľom zákona je zvýšiť nároky na Slovenskú komoru audítorov pri zabezpečovaní neustáleho vzdelávania formou organizovania preškoľovania audítorov k aktuálnym otázkam z účtovnej a daňovej legislatívy s cieľom zvyšovania profesionálnej úrovne audítorov. Upúšťa sa od osvedčovania odborných vedomostí vo forme skúšok, ktoré nie je ani v jednej z krajín Európskej únie a túto povinnosť neustanovuje ani Ôsma smernica Rady Európskej únie. V nadväzností na odporúčania Federiation des Experts Comptsbles Européens (FEE) vypúšťa sa zo zákona povinné striedanie audítorov. Utvára sa nový orgán komory, ktorého úlohou je kontrola kvality vykonávania audítorskej činnosti smerujúca k dodržiavaniu povinností audítora. Predmetom kontroly je spis, v ktorom audítor zaznamenáva všetky významné skutočnosti v priebehu overovania účtovnej závierky. Novela obsahuje niektoré ďalšie ustanovenia, ktoré sú zdôvodnené v osobitnej časti.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.