107 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Autor: Mgr. Jana Kolesárová
Právny stav od: 1. 9. 2018
Právny stav do: 30. 9. 2020

Novelou Obchodného zákonníka č. 246/2012 Z. z. bolo do ustanovení Obchodného zákonníka zapracované ustanovenie § 105b, podľa ktorého spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok.

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 19. 7. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2020

Príkazná zmluva je typ zmluvy upravený v ustanoveniach § 724 až § 732 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Ide o zmluvu, predmetom ktorej je záväzok obstarať nejakú vec alebo vykonať inú činnosť. 

Autor: Mgr. Matej Trnavský, JUDr. Alexandra Vicová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Dátum aktualizácie: 5. 5. 2015
Právny stav do: 12. 7. 2018

Ust. § 44 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) stanovuje povinnosť fyzickým a právnickým osobám, ktoré vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú úhrady v prospech daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, okrem daňovníka podľa § 2 písm. t) alebo daňovníka štátu tvoriaceho Európsky hospodársky priestor, povinný zrážať sumu vo výške 19 % z peňažného plnenia a v prospech daňovníka nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) povinný zrážať sumu vo výške 35 % z peňažného plnenia.

Autor: JUDr. Martina Palušková
Právny stav od: 1. 1. 2014
Dátum aktualizácie: 31. 8. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2015

Všeobecná právna úprava vrátenia daňových preplatkov je obsiahnutá v § 79 Daňového poriadku. Podľa § 2 písm. d) Daňového poriadku je daňovým preplatkom: „suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň.“

Autor: Mgr. Veronika Tóthová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Dátum aktualizácie: 4. 8. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2017

Voči rozhodnutiu správcu dane o zastavení daňového konania sa môže daňovník odvolať, a to do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, ak nie je stanovené inak. V zmysle § 62 ods. 3 zákona o správe daní je možnosť podať odvolanie vylúčená v prípade, ak ide o rozhodnutie podľa písm. a) až c) a g).

Autor: Mgr. Martin Fabian
Právny stav od: 31. 12. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016

Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane povoliť tomuto daňovému subjektu odklad platenia dane, a to až na dobu 24 mesiacov odo dňa splatnosti dane, resp. odo dňa vyrubenia dane.

Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 7. 2013
Právny stav do: 14. 4. 2014
Zodpovedná osoba je fyzická osoba, ktorá je prevádzkovateľom písomne poverená vykonávať dohľad nad ochranou osobných údajov a ktorá v rámci svojej činnosti dozerá na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov.
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016

V prípade, ak návrh na vyhlásenie konkurzu podáva dlžník, platí fikcia, že je v úpadku, preto predlženie nemusí dokazovať. ZKR uvedeným uľahčuje dlžníkovi prístup ku konkurznému konaniu tým, že ak podá návrh na vyhlásenie konkurzu, vytvára uvedenú fikciu. Pri dlžníckom návrhu na vyhlásenie konkurzu sa úpadok nepreukazuje a súd ho nemusí skúmať.

Autor: JUDr. Peter Vachan
Právny stav od: 1. 10. 2012
Dátum aktualizácie: 3. 11. 2015
Právny stav do: 31. 8. 2018

Novelou Obchodného zákonníka č. 246/2012 Z. z. bolo do ustanovení Obchodného zákonníka zapracované ustanovenie § 105b, podľa ktorého spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok.

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 10. 2012
Dátum aktualizácie: 6. 7. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2017

Pokiaľ platiteľ skončí v tuzemsku činnosť, ktorá je predmetom dane z pridanej hodnoty, tak je povinný v súlade s § 81 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení požiadať príslušný daňový úrad o zrušenie registrácie.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.