Vyhľadávanie > Vzory zmlúv a právnych podaní
259 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Autor: Mgr. Veronika Tóthová
Právny stav od: 1. 10. 2020
Dátum aktualizácie: 5. 11. 2020

Ustanovenie § 54 zákona o správe daní ustanovuje podmienky, za ktorých daňový alebo colný úrad vydá do piatich pracovných dní od podania žiadosti písomný súhlas s návrhom na výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. 

Autor: JUDr. Dagmar Pagáčová
Právny stav od: 1. 10. 2020
Dátum aktualizácie: 10. 10. 2020
Rozdelenie obchodného podielu je možné len pri jeho prevode alebo prechode na dediča alebo právneho nástupcu spoločníka. Na rozdelenie podielu je potrebný súhlas valného zhromaždenia. Rozdelenie obchodného podielu môže spoločenská zmluva aj vylúčiť. Pri rozdelení obchodného podielu však musí byť zachovaná výška vkladu. 
Autor: JUDr. Tímea Kovácsová
Právny stav od: 1. 10. 2020

Likvidátor koná v mene spoločnosti v úkonoch smerujúcich k likvidácii. Ustanovením likvidátora do funkcie prechádza naňho pôsobnosť štatutárneho orgánu. Ustanovením likvidátora sa však výrazne oslabuje funkcia konateľa spoločnosti v rozsahu, v ktorom prechádza na likvidátora.

Autor: Mgr. Jana Kolesárová
Právny stav od: 1. 10. 2020

Podľa § 105b Obchodného zákonníka nemôže obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným založiť len osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu alebo má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie podľa osobitného zákona; to neplatí, ak mu príslušný správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, na založenie spoločnosti udelí súhlas.

Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 4. 4. 2020

V odôvodnených prípadoch, najmä ak suma preddavkov na daň nezodpovedá predpokladanej výške dane, na ktorú sú platené, môže správca dane na žiadosť daňovníka určiť preddavky inak, tzn. spôsobom, ktorý zodpovedá dani, na ktorú sú platené.

Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 4. 4. 2020

Správca dane môže na základe žiadosti daňovníka alebo z vlastného podnetu rozhodnutím zmeniť preddavky na daň platené podľa zákona o dani z príjmov, a to najmä ak platené preddavky na daň nezodpovedajú predpokladanej (očakávanej) daňovej povinnosti.

Autor: JUDr. Zuzana Reiffová, Mgr. Vladimír Fujak
Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum aktualizácie: 6. 7. 2020

Ustanovenie § 61 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávňuje správcu dane prerušiť daňové konanie, ak začalo konanie o predbežnej otázke alebo o inej skutočnosti rozhodujúcej na vydanie rozhodnutia, alebo je potrebné získať informácie prostredníctvom príslušného orgánu v zahraničí podľa osobitného predpisu.

Autor: Mgr. Martin Fabian, Mgr. Jana Kochan
Právny stav od: 1. 1. 2020

O výsledku každej daňovej kontroly je správca dane spravidla povinný vyhotoviť protokol, ktorý obsahuje výsledok daňovej kontroly vrátane vyhodnotenia dôkazov.

Autor: Mgr. Vladimír Fujak
Právny stav od: 1. 1. 2020

V zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní môže správca dane stanoviť zástupcu tomu, koho pobyt nie je známy, alebo komu sa nepodarilo doručiť písomnosť na známu adresu mimo územia Slovenskej republiky, alebo tomu, kto nemôže vystupovať samostatne, pričom navrhovaný zástupca s takýmto plnomocenstvom musí súhlasiť.

Autor: Mgr. Martin Fabian, JUDr. Dagmar Pagáčová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Správca dane môže svojím rozhodnutím za účelom zabezpečenia daňového nedoplatku daňového subjektu zriadiť záložné právo na predmet zálohu vo vlastníctve daňového subjektu. Predmetom zálohu môžu byť všetky veci, ktoré sú spôsobilé byť predmetom vlastníckeho práva, t. j. najmä nehnuteľnosti, hnuteľné veci, cenné papiere a iné.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.