Jednoduché účtovníctvo

Pomenovanie jednoduché účtovníctvo neznamená, že vedenie tejto formy účtovníctva je jednoduché. Účtovná jednotka, ktorá je fyzickou osobou nezapísanou v obchodnom registri, vedie jednoduché účtovníctvo počas celej doby podnikania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, ak uplatňuje pre daňové účely skutočne vynaložené výdavky. Podnikateľ je povinný viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne a zrozumiteľne. V sústave jednoduchého účtovníctva zákon  stanovuje účtovať v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a v pomocných knihách. Zákon ustanovuje obsahovú náplň nielen peňažného denníka, ale aj minimálne údaje ostatných účtovných kníh. Účtovné jednotky otvárajú účtovné knihy ku dňu vzniku, teda ku dňu získania podnikateľského oprávnenia.

Dátum publikácie:12.12.2012
Autor:S-EPI, s.r.o.

Jednoduché účtovníctvo je založené na hotovostnom princípe, to znamená že príjmy a výdavky vstupujú do základu dane v momente ich úhrady. Pri vedení jednoduchého účtovníctva existuje povinnosť rozlišovať príjmy a výdavky z pohľadu zákona o dani z príjmov na také, ktoré základ dane ovplyvňujú a ktoré nie.

Viac informácií k tejto téme s možnosťou filtrovania výsledkov nájdete u nás vo vyhľadávaní.

Funkcie

Partner