www.skdp.sk

Jednoduché účtovníctvo

Pomenovanie jednoduché neznamená, že vedenie tejto formy účtovníctva je jednoduché. Účtovná jednotka, ktorá je fyzickou osobou nezapísanou v obchodnom registri, vedie jednoduché účtovníctvo počas celej doby podnikania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, ak uplatňuje pre daňové účely skutočne vynaložené výdavky. Podnikateľ je povinný viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne a zrozumiteľne. V sústave jednoduchého účtovníctva zákon  stanovuje účtovať v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a v pomocných knihách. Zákon ustanovuje obsahovú náplň nielen peňažného denníka, ale aj minimálne údaje ostatných účtovných kníh. Účtovné jednotky otvárajú účtovné knihy ku dňu vzniku, teda ku dňu získania podnikateľského oprávnenia.

Jednoduché účtovníctvo je založené na hotovostnom princípe, to znamená že príjmy a výdavky vstupujú do základu dane v momente ich úhrady. Pri vedení jednoduchého účtovníctva existuje povinnosť rozlišovať príjmy a výdavky z pohľadu zákona o dani z príjmov na také, ktoré základ dane ovplyvňujú a ktoré nie.

Viac informácií k tejto téme s možnosťou filtrovania výsledkov nájdete u nás vo vyhľadávaní (kliknite tu).

AUTOR

S-EPI, s.r.o.

V novembri 2001 sa začala formovať myšlienka fungovania známeho portálu epi.sk. Vývoj odštartovala štúdia, ktorá bola postavená na myšlienke, že tlačené odborné publikácie má dopĺňať aj ich on-line verzia. Pilotným produktom bol základný Slovník slovenského práva, ktorý obsahoval 2 000 výrazov s vysvetleniami. Až po zostavení slovníka sa začala ukazovať potreba prepojenia vysvetlení na zákony, vďaka čomu vznikol samotný princíp fungovania dnešnej Zbierky zákonov. V roku 2003 bol vytvorený prvý funkčný systém, ktorý umožnil vkladať zákony do elektronickej databázy, neskôr sa zákony začali aj konsolidovať.

Dátum publikácie

12.12.2012