Sponzorstvo v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov

Kedy je sponzorské u donora daňovo uznateľným výdavkom a aké povinnosti má sponzorovaná osoba? Ako sa u nej takýto príjem daňovo posudzuje?

Dátum publikácie:6. 12. 2018
Autor:Ing. Martina Oravcová

tt_sport-sponzor

Sponzorstvo je považované za spôsob podpory zo strany osoby alebo organizácie – sponzora, ktorý dáva k dispozícii sumu peňazí alebo vecné prostriedky a za to dostáva protislužbu, zvyčajne propagáciu.

Až do schválenia zákona o športe v našom právnom poriadku neexistovala úprava sponzorstva ako modelu financovania zo súkromných zdrojov. Takýmito modelmi boli len darovanie a reklama.

Zákonom o športe sa zaviedol nový typ zmluvy, a to zmluva o sponzorstve v športe. Zámerom zavedenia tohto modelu zmluvy bolo prispieť k spre­hľadneniu financovania športu, trans­parentnosti, zníženiu korupcie i zvýšeniu motivácie súkromného sektora podporiť šport.

Nadväzne na nový zákon o športe bol novelizovaný aj zákon o dani z príjmov. Na to, aby bolo sponzorské daňovo uznateľným výdavkom u sponzora z pohľadu dane z príjmov, je potrebné, aby bolo sponzorské uhradené a zmluva o sponzorstve v športe bola zverejnená v informačnom systéme športu, pričom túto povinnosť zákon ukladá sponzorovanému.

Na strane sponzorovaného potom vzni­ká povinnosť verejne priebežne vykazovať použitie sponzorského, pričom v prípade, že do konca dohodnutého obdobia sponzorské nevyužije, je sponzorovaný povinný sponzorovi nevyčerpanú sumu sponzorského vrátiť. Na strane sponzorovaného ide o obdobný režim ako pri dotáciách.

Príjemcom sponzorského daru môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba (napr. športový klub). Zdaňovanie sponzorského daru u fyzických osôb je závislé od ich postavenia (zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba) a spôsobu vykázania základu dane.

V prípade právnických osôb je pre zdaňovanie sponzorských darov rozhodujúce, či vedú jednoduché účtovníctvo alebo podvojné účtovníctvo.

Sponzorské ako daňový výdavok u sponzora

V zmysle § 17 ods. 19 písm. h) zákona o dani z príjmov sú uznanými daňovými výdavkami aj výdavky na sponzorské, avšak daňovými výdavkami sú až po zaplatení.

Ďalej musia byť splnené tieto podmienky:

  • sponzorský dar bol poskytnutý počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe,
  • uznajú sa výdavky len vo výške, v akej boli sponzorovaným športov­com reálne v tomto zdaňovacom období aj použité a
  • sponzor vykázal kladný základ dane.

Príklad:

Sponzor (obchodná spoločnosť) uzatvoril zmluvu o sponzorstve v športe podľa zákona o športe na obdobie od 1. 11. 2018 do 30. 9. 2019 na sumu 9 000 eur. Uvedená suma bola sponzorovanému poukázaná v novembri 2018.

V decembri 2018 použil sponzorovaný sumu 5 000 eur z poskytnutej sumy podľa účelu dohodnutého v zmluve o sponzorstve v športe (na úhradu nákladov na tréningové sústredenie športovca, na štartovné na turnajoch vrátane ubytovania a stravy). Akú sumu sponzorského si môže sponzor za zdaňovacie obdobie roku 2018 uplatniť v daňových výdavkoch?

Podľa § 52b ods. 5 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov, sa poskytnuté sponzorské na základe zmluvy o sponzorstve v športe účtuje na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť.

Súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú v súlade so znením § 17 ods. 19 písm. h) ZDP aj výdavky (náklady) na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe uzatvorenej podľa § 50 a § 51 zákona o športe, poskytnuté počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe v rozsahu podľa jeho skutočného použitia v príslušnom zdaňovacom období, ak v príslušnom zdaňovacom období sponzor vykáže kladný základ dane.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak sponzor uzatvoril zmluvu o sponzorstve v športe v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o športe na obdobie od 1. 11. 2018 do 30. 9. 2019 na sumu 9 000 eur a v decembri 2018 sponzorovaný použije 5 000 € z poskytnutej sumy, potom táto suma bude daňovým výdavkom sponzora v roku 2018, ak sponzor vykáže za rok 2018 kladný základ dane. V daňovom priznaní sponzora sa suma 4 000 eur vykáže ako suma zvyšujúca základ dane na riadku 305 tlačiva priznania.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Sponzorstvo v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov

1. Darovanie, reklama, sponzoring

2. Zmluva o sponzorstve v športe

3. Sponzorské ako daňový výdavok u sponzora

4. Príjem zo sponzorského u sponzorovaného

5. Sponzorské v podvojnom účtovníctve

6. Sponzorské v jednoduchom účtovníctve

7. Zahrnovanie sponzorského do základu dane u sponzorovaného

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Miroslava Brnová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner