Literatúra

Okrem online obsahu vám ponúkame aj odborné printové periodiká, ktoré tvoríme a vydávame už viac ako 25 rokov. Môžete si zakúpiť jedno číslo alebo ročné predplatné. Súčasťou je aj PDF verzia časopisu.


Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2/2021

Nehnuteľnosť právnickej osoby v ZDP * Vyčíslenie a účtovanie daňových dôsledkov preplácania nákladov na spotrebu PHL na súkromné účely firemným autom * Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek za rok 2020 účtujúcich v PÚ * Účtovná závierka v JÚ * Daň z nehnuteľností v roku 2021 * Koncoročné povinnosti platiteľa dane

Daňový a účtovný Poradca Podnikateľa

Overovanie účtovnej závierky audítorom * Účtovná závierka 2020 – podvojné účtovníctvo pre podnikateľov * K benefitom týkajúcim sa dopravy a ubytovania pre zamestnancov * Reporty dcérskej spoločnosti pre materskú spoločnosť * Postúpenie pohľadávok v zákone o dani z príjmov * Projekt „Prvá pomoc plus" * K šiestej novele lex corona – Správa daní * Lex corona: K opatreniam účtovníctva a dane z príjmov * Metodický pokyn k § 65 zákona č. 222/2004 Z. z. 

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15/2020

Digitálne platformy a ich daňové posúdenie * Príjmy fyzických osôb – v otázkach a príkladoch * Opravné položky k pohľadávkam v ZDP * Vymáhanie daňových nedoplatkov na miestnych daniach * Novela Obchodného zákonníka * Pravidelný a nepravidelný príjem zamestnanca * Usmernenie č. 28/DZPaU/2020/MU  * Metodický pokyn č.  1/DMV/2020/MP * Smernica o zostavení a zverejnení výročnej správy a účtovnej závierky

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 14/2020

danove-priznania-2017-375x250

Daňová optimalizácia fyzických a právnických osôb * Transferové oceňovanie * Transferová dokumentácia v úplnom rozsahu za rok 2019 (praktický príklad – vzor) * Vlastné zdroje krytia majetku * Dve dodania a jedna preprava – režim DPH (C-414/17) * Odpočet DPH – stačí faktúra (C-430/19) * Právo nakladať s tovarom ako vlastník (C-401/18)

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 12-13/2020

Odpis pohľadávky v ZDP * Možnosti umorovania daňových strát * Elektronické stravovacie karty a rekreačné poukazy v JÚ * Účtovanie štátnej podpory na nájomné pre podnikateľov * Oprava základu dane podľa zákona o DPH a jej účtovanie * Dôkazné prostriedky v daňovom konaní * Zmeny zákona o odpadoch od 1. 7. 2020

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 11/2020

danove-priznania-2017-375x250

Daňová obhajoba v praxi * Zmenky v účtovníctve podnikateľov * Efektívne rozhodovanie pri obnovení činnosti podniku a Cash flow * Dočasná ochrana pred veriteľmi v súvislosti s COVID-19 * Smernica o tvorbe a používaní opravných položiek k zásobám

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 9-10/2020

danove-priznania-2017-375x250

Daňové povinnosti dedičov po úmrtí poručiteľa * Poznámky k účtovnej závierke podnikateľov * Projekt "prvá pomoc" pre udržanie zamestnanosti * Smernica o tvorbe a používaní opravných položiek k pohľadávkam

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 7-8/2020

danove-priznania-2017-375x250

Osobné bankroty pohľad zamestnanec, zamestnávateľ * Výdavky s podmienkou zaplatenia * Komentár k úplnému zneniu zákona o dani z príjmov

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 5-6/2020

danove-priznania-2017-375x250

Zmeny zákona o DPH v roku 2020 * Novela daňového poriadku (rok 2020 – 2021) * Pravidlá riešenia medzinárodných daňových sporov * Dohovor proti narúšaniu základov dane a presunov zisku (BEPS) * Hybridné nesúlady * Komentár k úplnému zneniu zákona o DPH

 

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 4/2020

danove-priznania-2017-375x250

Zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti * Pôžička od spoločníka * K novele zákona o sociálnej ekonomike * Mzdové veličiny pre rok 2020 *Metodický pokyn k uplatňovaniu DPH v režime call-off stock * Postupy účtovania v JÚ – komentár

Dane a účtovníctvo 2/2021

K novele zákona o dani z príjmov * Daň z motorových vozidiel * Mzdové veličiny v roku 2021 * Účtovanie rozdelenia výsledku hospodárenia v účtovnej jednotke * Nová úprava dočasnej ochrany podnikateľov a malého konkurzu * Startup – právna forma podnikania a možnosti financovania

Dane a účtovníctvo 1/2021

Novela zákona o DPH od roku 2021 * Povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2020 * Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov k 31. 12. 2020 * Zostavenie účtovnej závierky za rok 2020 v jednoduchom účtovníctve

Dane a účtovníctvo 11/2020

DPH v jednoduchom účtovníctve * Likvidácia spoločnosti z pohľadu účtovníctva a daní * Aktuálne k príjmom zo slobodných povolaní, a to najmä z daňového aspektu * Princíp nezávislého vzťahu – základná abeceda (II. časť) * E-kasa v nadväznosti na účtovanie – v otázkach a odpovediach * Pochybenie správcu dane pri miestnom zisťovaní

Dane a účtovníctvo 10/2020

danove-priznania-2017-375x250

Vplyv vyhlásenia dátumu považovaného za skončenie pandémie na poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane * Princíp nezávislého vzťahu – základná abeceda I. * Dotácia na úhradu nájomného – účtovný a daňový pohľad * Nehmotný majetok – oceniteľné práva – účtovanie * Podnikanie v cestovnom ruchu – korona opatrenia + osobitný režim DPH * Ready made s. r. o. – výhody a riziká jej kúpy * Zrušenie a likvidácia obchodnej spoločnosti po 1. 10. 2020 

Dane a účtovníctvo 9/2020

danove-priznania-2017-375x250

Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia – „podnikateľské kilečko“ * Spotreba pohonných látok v daňových výdavkoch so zmenami od 21. 7. 2020 * Odsúhlasenie metódy transferového oceňovania – APA * Predaj tovaru a služieb cez internet – právne, daňové a účtovné špecifiká v praxi * Reklamné služby a sponzorstvo v oblasti športu  a uplatňovanie DPH * Overenie účtovnej závierky audítorom podľa nových veľkostných podmienok * Softvér –  účtovanie * Cestovné kancelárie – úľavy podľa podnikateľského „kilečka“

Dane a účtovníctvo 8/2020

danove-priznania-2017-375x250

Transformácia samostatne hospodáriaceho roľníka na spoločnosť s ručením obmedzeným * Rezervy a opravné položky v ZDP * Transferové oceňovanie finančných transakcií * Životné minimum od 1. júla 2020 * Účtovanie koncesie u koncesionára * Vybrané účtovné prípady a ich riešenia v sústave jednoduchého účtovníctva * Neúčinné doručovanie zásielok správcu dane

Dane a účtovníctvo 7/2020

danove-priznania-2017-375x250

Odpočet daňovej straty PO – mimoriadne opatrenie * Pôžičky a úvery počas koronakrízy * K splatnej a odloženej dani z príjmov *  Opatrenia v oblasti účtovníctva a účtovanie štátnej pomoci počas pandémie * Účtovanie zákazkovej výroby u zhotoviteľa * Kryptomena v JÚ a PÚ * Daňová kontrola a daňové konanie počas pandémie * Používanie štátneho jazyka pri správe daní v otázkach a odpovediach

Dane a účtovníctvo 6/2020

danove-priznania-2017-375x250

Mimoriadne opatrenia na zmiernenie dôsledkov pandémie koronavírusu * Ďalšie zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov * COVID-19 a medzinárodné zdaňovanie * Otázky k vyplateniu dividend, kapitálového fondu z príspevkov a k iným špecifickým druhom príjmov * Mikrodaňovník * Odpočítanie DPH – hmotnoprávne a procesnoprávne podmienky * Sociálny fond * Nepriznaný daňový výdavok na naftu – judikát

Dane a účtovníctvo 5/2020

danove-priznania-2017-375x250

Koronavírus – opatrenia v oblasti dane z príjmov * Príklady z praxe súvisiace s koronavírusom * Porovnávanie v transferovom oceňovaní a výber metódy – praktické aspekty * Vybrané daňové úpravy súvisiace s finančným majetkom * Zdaňovanie príjmov zo zahraničia * Daň z príjmov – príklady problematických okruhov * Účtovanie kariet multisport * Zaručená elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní * Absencia listinných dôkazov pre odpočítanie DPH

Dane a účtovníctvo 4/2020

danove-priznania-2017-375x250

Zmeny v odpisovaní hmotného majetku * Odpočet daňovej straty PO * Všetko o fakturácii * Súhrnný výkaz pre DPH v roku 2020 * Dvojitá podmienka neuznania odpočtu DPH – 3 rozsudky SD EÚ * Uchovávanie, ochrana a vyraďovanie písomností podnikateľských subjektov * Novely daňového poriadku v otázkach a odpovediach * Daňová kontrola – 6 netradičných odhalení z praxe * Úroky za zadržiavanie nadmerného odpočtu

Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

podľa právneho stavu k 10. 3. 2020. 

Zákon o miestnych daniach

podľa právneho stavu k 22. 1. 2020.

Zákon o účtovníctve

podľa právneho stavu k 20. 1. 2020.

Zákon o DZP, DPH, správe daní, používaní ERP a Zákon z motorových vozidiel

podľa právneho stavu k 5. 12. 2019

Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja

podľa právneho stavu k 26. 11. 2019

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja, Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

podľa právneho stavu k 31. 7. 2019.

Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

podľa právneho stavu k 30. 7. 2019.

Obchodný zákonník

podľa právneho stavu k 7.6.2019 (Úplné znenia zákonov 25/2019).

Zákon o dani z príjmov, DPH, správe daní, používaní ERP (2019)

podľa právneho stavu k 20. 2. 2019

Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve (2019)

podľa právneho stavu k 1. 2. 2019

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.