Literatúra

Okrem online obsahu vám ponúkame aj odborné printové periodiká, ktoré tvoríme a vydávame už viac ako 25 rokov. Môžete si zakúpiť jedno číslo alebo ročné predplatné. Súčasťou je aj PDF verzia časopisu.


Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15/2019

Zmena právnej formy podnikania * Nezisková organizácia a uplatňovanie zákona o DPH * Účtovanie v cudzej mene v podvojnom účtovníctve * Vlastné a cudzie zdroje krytia majetku * Príklady k posudzovaniu zdrojovosti a zdaniteľnosti príjmov z poskytovania služieb a vzniku službovej stálej prevádzkarne podľa ZDP a ZZDZ * Ako sa nedopustiť chýb pri zdaňovaní vo vzťahu k zahraničiu * Rozsudok v mene Slovenskej Republiky - 3Sžfk/41/2017

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 14/2019

Aktuálne k obstarávaniu nehnuteľností a ku zdaňovaniu príjmov z ich predaja * Daňové exekučné konanie: vybrané právne otázky * Určenie miesta dodania prepravných služieb * Smernica o poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov *Metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa § 49a a k úprave odpočítanej dane podľa § 54a zákona č. 222/2004 Z. z.

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 13/2019

Kapitálový fond z príspevkov * Účtová trieda 5 * Účtová trieda 6 * Vecná a miestna príslušnosť správcu dane * Opatrenie MF SR č. MF/15464/2013-74 s komentárom

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 11-12/2019

Finančný prenájom u podnikajúcej FO účtujúcej v sústave JÚ * Postupy účtovania v PÚ – komentár

Daňový a účtovný poradca podnikateľa

danove-priznania-2017-375x250

Dokumentačná povinnosť k transferovému oceňovaniu * Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice s komentárom * Technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb * Princíp nezávislého vzťahu v rozhodnutiach Súdneho dvora EU

 

 

Daňový a účtovný poradca podnikateľa

danove-priznania-2017-375x250

Používanie registračnej pokladnice e-kasa od 1. 4. 2019, Rozdiely v účtovaní obchodných spoločností a družstiev, Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, Prenájom nehnuteľnosti a nájom v ubytovacích zariadeniach, Súkromná výroba destilátu od roku 2019

 

Daňový a účtovný poradca podnikateľa

danove-priznania-2017-375x250

Dokumentácia transferového oceňovania k pôžičkám od roku 2018 (v rozsahu skrátenej dokumentácie) * Komentár k zákonu o dani z pridanej hodnoty (zákon č. 222/2004 Z. z.)

Daňový a účtovný poradca podnikateľa

danove-priznania-2017-375x250

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2019 * Povinnosti zamestnávateľov v súvislosti so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti * Novely daňového poriadku * Vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov na dani * Metodický pokyn k fakturácii podľa zákona č. 222/2004 Z. z. * Dokumentácia o transferovom oceňovaní: Nové pravidlá pre roky 2018 a 2019

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 4/2019

Zmeny živnostenského zákona od roku 2019 * Novela zákona o DPH k 1. 1. 2019 * Príspevok na rekreáciu v roku 2019 * Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov * Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti 2018 * Transferové oceňovanie: Nehmotný majetok – II. časť

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2-3/2019

Koncoročné povinnosti platiteľa dane * Konsolidovaná účtovná závierka v podmienkach SR * Daň z nehnuteľností v roku 2019 * Účtovná závierka v JÚ * Mikro účtovná jednotka* Zvýšenie daňového zvýhodnenia odpočtom výdavkov na výskum a vývoj od základu dane za ZO 2018 * Zrušenie a likvidácia obchodnej spoločnosti * K zákonu č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia * Metodický pokyn k vzniku a zániku daňovej povinnosti pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením...

Dane a účtovníctvo 9/2019

danove-priznania-2017-375x250

Účtovanie cenných papierov * Zamedzenie dvojitého zdanenia – nové pravidlá pre riešenie sporov * Dodanenie neuhradených záväzkov * Daňová exekúcia * Dôkazné bremeno o dodaní tovaru

Dane a účtovníctvo 8/2019

danove-priznania-2017-375x250

Nehnuteľnosti – špecifické aspekty z pohľadu daní a účtovníctva * Priebežná účtovná závierka cestovných kancelárií * Podanie daňového priznania fyzických osôb z príjmov zo zahraničia * Príjmy z prenájmu nehnuteľností * Kontrolované zahraničné spoločnosti – nový daňový koncept na zamedzenie daňových únikov * Životné minimum od 1. júla 2019 * Dôkazné bremeno o dodaní tovaru * Ukončenie používania elektronickej registračnej pokladnice

Dane a účtovníctvo 7/2019

danove-priznania-2017-375x250

Prepravné služby – základné princípy, vývoz a dovoz v koncepte oslobodenia od dane * Špecifiká účtovania v poľnohospodárstve * Manká a škody v daňových výdavkoch * Stála prevádzkareň * Transferové oceňovanie: konsolidovaný celok, iné prepojenie a nehmotný majetok * Aktuálne k systému duálneho vzdelávania aj z daňového aspektu * Daňový odborník – pojem, význam a rozlíšenie

Dane a účtovníctvo 6/2019

danove-priznania-2017-375x250

Daňová optimalizácia v rokoch 2018 a 2019 – 2. časť * Pravidlá pre podávanie dodatočných daňových priznaní * Dotácie a základ dane z príjmov právnickej osoby * Zdaňovanie príjmov z príležitostných činností * Daňovo-odvodové zaťaženie zamestnanec verzus živnostník v roku 2019 * Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov z daňového a účtovného hľadiska * Zákonnosť rozhodnutia správneho orgánu, nevysporiadanie sa s námietkami

Dane a účtovníctvo 5/2019

danove-priznania-2017-375x250

Daňová optimalizácia v rokoch 2018 a 2019 – 1. časť * Zámena majetku z daňového hľadiska * Daňový bonus na zaplatené úroky * Odpustenie zmeškania lehoty na podanie daňového priznania * Transferové oceňovanie a daňová kontrola * Účtovanie palivových kariet * Používanie pokladnice e-kasa od 1. 4. 2019 * Zjednodušenie podnikania v taxislužbe * Vládne opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia III. * Konkurencia dvoch plnomocenstiev, bezdôvodné vystavenie dobropisov, podhodnotenie ceny

Dane a účtovníctvo 4/2019

danove-priznania-2017-375x250

Finančný lízing z hľadiska DPH * Zlúčenie, splynutie a rozdelenie obchodných spoločností * Účtovanie zásob vlastnej výroby * Nezdaniteľné časti základu dane platné od 1. 1. 2019 * K základu dane a odpočítavaniu daňových strát FO * Nové pravidlá pre dokumentáciu o transferovom oceňovaní * Obozretnosť podnikateľa pri odpočítaní DPH

Dane a účtovníctvo 3/2019

danove-priznania-2017-375x250

Daňové priznanie s príjmami dosiahnutými v zahraničí * Započítanie daňovej licencie * Odpočet daňovej straty PO * Platenie preddavkov na daň z príjmov FO v roku 2019 * Transferové oceňovanie nehmotného majetku * Novela postupov účtovania v sústave JÚ a PÚ platná od 1. 1. 2019 * Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2018

Dane a účtovníctvo 2/2019

Zmeny zákona o DPH od 1. 1. 2019 * Aktuálne k podpore domáceho cestovného ruchu aj z aspektu dane z príjmov * Virtuálna mena z hľadiska zdanenia fyzických osôb * Daňová rezidencia * Hnuteľné veci a daň z príjmov fyzickej osoby * Likvidácia obchodnej spoločnosti * Prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa a daňový bonus * Súkromné pálenie destilátov * Nepriznaný daňový výdavok za stavebné práce

Dane a účtovníctvo 1/2019

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov k 31. 12. 2018 * Zostavenie účtovnej závierky za rok 2018 v jednoduchom účtovníctve * Povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2018 * Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2018 a prechode na rok 2019

Dane a účtovníctvo 11/2018

Mzdové veličiny od 1. 1. 2019 * Tuzemské samozdanenie stavebných prác * Špecifiká zásob v podvojnom účtovníctve vo väzbe na osobitné predpisy * Predaj podniku v podvojnom účtovníctve * Sponzorstvo v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov * Diskriminácia dôchodcov pri platení preddavkov na daň * Monitorovanie zamestnancov kamerovým systémom * Daňová povinnosť pri predaji tovaru za symbolickú cenu

 

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja, Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

podľa právneho stavu k 31. 7. 2019.

Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

podľa právneho stavu k 30. 7. 2019.

Obchodný zákonník

podľa právneho stavu k 7.6.2019 (Úplné znenia zákonov 25/2019).

Zákon o dani z príjmov, DPH, správe daní, používaní ERP (2019)

podľa právneho stavu k 20. 2. 2019

Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve (2019)

podľa právneho stavu k 1. 2. 2019

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja a alkoholických nápojov (2019)

podľa právneho stavu k 25. 1. 2019

Zákon o cestovných náhradách

podľa právneho stavu k 10. 12. 2018

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov (2018)

podľa právneho stavu k 11. 12. 2018

Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve (2018)

podľa právneho stavu k 10.12.2018

Zákon o účtovníctve (2018)

podľa právneho stavu k 10. 9. 2018

Funkcie

Partner