Literatúra

Okrem online obsahu vám ponúkame aj odborné printové periodiká, ktoré tvoríme a vydávame už viac ako 25 rokov. Môžete si zakúpiť jedno číslo alebo ročné predplatné. Súčasťou je aj PDF verzia časopisu.


Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2-3 /2022

Novela daňového poriadku (rok 2022) * Novela zákona o dani z príjmov (rok 2022) * Novela zákona o DPH (rok 2021 a 2022) * Koniec roka v účtovníctve * Zdaňovanie vozidiel za rok 2021 * Účtovná závierka v JÚ * Povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2021

Daňový a účtovný Poradca Podnikateľa 1/2022

K aktuálnym zmenám týkajúcim sa stravovania zamestnancov a osôb samostatne * Nesprávne fakturované údaje a ich oprava podľa zákona o DPH a zákona o účtovníctve * Účtovná závierka 2021 v praxi: Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov * Zmeny vyplývajúce z novelizovaného znenia zákona č. 98/2004 Z. z., platné od 1.júla 2021 * Triedenie účtovných jednotiek v roku 2021 * Smernica, ktorá stanovuje zásady pre účtovanie nákladov a výnosov * Minimálna mzda od 1. januára 2022

 

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15/2021

Pripravovaná novela zákona o účtovníctve (rok 2022) * Dodanie služieb spojených s nehnuteľnosťou * Komentár ku opatreniu MFSR č. MF/24342/2007-74 * Informácia o postupnom zrušení ďalších povinností novelou zákona proti byrokracii * Kúpna zmluva – nehnuteľnosti * Nájomná zmluva – nehnuteľnosti * Príkazná zmluva

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 13-14/2021

Digitálne účtovníctvo * Zákazková výroba * AdSence * Používanie automobilu zahrnutého do obchodného majetku v podnikaní * Vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku * Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty * Smernica o vedení účtovníctva účtovnej jednotky * Zamestnanec verzus živnostník z hľadiska daní a odvodov v roku 2021 * 23/DZPaU/2021/MP - Metodický pokyn * 1/ERP/2021/MP - Metodický pokyn 

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 12/2021

Novela zákona o účtovníctve od roku 2022 * Fyzické osoby účtujúce v PÚ * Dlhodobé a krátkodobé účty pri pohľadávkach a záväzkoch * Schválenie a rozdelenie výsledku hospodárenia – účtovný pohľad * Status „mikrodaňovníka“ pre účely ZDP * Verejná obchodná spoločnosť najmä z aspektu dane z príjmov * Zmeny v zákone o upomínacom konaní a v Civilnom sporovom poriadku * Ekonomické hodnotenie podniku s dôrazom na jeho finančné charakteristiky * Piata novela zákona lex corona s účinnosťou od 15. júla 2021

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 11/2021

Osobitná úprava DPH – OSS od 1. júla 2021 * Opravné a dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby * Súhlas so zasielaním elektronických faktúr * Usmernenie Európskej komisie pre návrat zamestnancov na pracoviská, úpravu pracovísk a ochranu zamestnancov v prostredí s vírusom SARS-CoV-2 * Zmeny v oblasti dovozu a vývozu

 

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 9-10/2021

danove-priznania-2020-375x250

Legálne možnosti optimalizácie dane z príjmov fyzickej osoby  * Komentár k úplnému zneniu zákona o dani z príjmov 

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 8/2021

danove-priznania-2020-375x250

Oprava základu dane a DPH * Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov * Účtovanie transferov * Najčastejšie chyby v ÚZ podnikateľov z pohľadu audítora  *  Podiely na zisku  * Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia – komentár * Zrušenie spoločnosti z pohľadu ZDP

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 6-7/2021

danove-priznania-2020-375x250

Nové podmienky pre povolenie odkladu platenia dane * Doprava z účtovného a daňového hľadiska * Účtovanie emisných kvót * Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov * Zákon o účtovníctve – komentár * Oprava základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke a jej účtovanie * Zásadné zmeny v nadobúdaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vydržaním * Novela Zákonníka práce 

 

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 4-5/2021

danove-priznania-2020-375x250

Platenie preddavkov v roku 2021 * Novinky v zákone o dani z motorových vozidiel prijaté zákonom č. 339/2020 Z. z. * Postupy účtovania v JÚ – komentár * Dotácie v období pandémie, účtovný a daňový pohľad * Štátna pomoc na prelome dvoch účtovných období a jej vplyv na základe dane PO * Inštitút „odklad platenia dane“ pred daňovým exekučným konaním po novom * Zmeny v dotáciách na rozvoj nájomného bývania

Dane a účtovníctvo 2/2022

Vybrané zmeny v ZDP od januára 2022 * Výdavky na stravovanie u podnikajúcich FO * Testovanie zamestnancov v období pandémie * Komentár novely daňového poriadku s účinnosťou od 1. januára 2022 * Informácia k spusteniu obojsmernej elektronickej komunikácie pri správe daní od 1. 1. 2022 * Zmena registrácie platiteľov DPH * Škola účtovania IV.: Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok * Smernica k prirodzeným úbytkom zásob * Mzdové veličiny v roku 2022 * Daň z nehnuteľností v roku 2022 * Povinnosť platiteľa preukázať existenciu obchodného vzťahu

Dane a účtovníctvo 1/2022

Zmeny zákona o DPH v roku 2022 * Koncoročné povinnosti platiteľa dane * Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve * Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2021

Dane a účtovníctvo 11/2021

Elektronizácia účtovníctva v pripravovanej novele zákona * Fakturácia v praktických súvislostiach – 3. časť: Fakturácia z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov * Subjekt daňového odpisovania * Uplatňovanie daňových strát u mikrodaňovníka * DAC 6 v príkladoch * Účtovné princípy a zásady, základy oceňovania * Nedodržanie štandardnej odbornej starostlivosti pri nájme vozidla

Dane a účtovníctvo 10/2021

Fakturácia v praktických súvislostiach II: Cezhraničné dodanie tovaru a služieb v rámci EÚ, dovoz a vývoz, oprava základu dane * Dedenie z pohľadu zákona o dani z príjmov * Darovanie z pohľadu zákona o dani z príjmov * DAC 6 a súvisiace oznamovacie povinnosti – výzvy a nástrahy * Účtovanie výskumu a vývoja * Seriál pre začínajúcich alebo menej skúsených účtovníkov II.: Účet – jeho účel a druhy, účet ziskov a strát, prepojenie závierkových účtov a poznámky * Umelo vytvorený reťazec s cieľom odpočítania DPH

 

Dane a účtovníctvo 9/2021

danove-priznania-2020-375x250

Fakturácia v praktických súvislostiach – 1. časť * Dodanie tovaru do IČŠ – preukazovanie oslobodenia * Kontrolované zahraničné spoločnosti v príkladoch * Cestovné kancelárie a cestovné agentúry v čase koronakrízy * Zákazková výroba verzus nedokončená výroba * Obstaranie dlhodobého majetku zámenou * Seriál pre začínajúcich alebo menej skúsených účtovníkov I.: Účtovníctvo je reč čísiel v súvislostiach * Sprostredkovateľská zmluva, ktorá nemohla byť podkladom pre fakturáciu

 

Dane a účtovníctvo 8/2021

danove-priznania-2020-375x250

Transferové oceňovanie – jednoducho a prakticky * Kontrolované zahraničné spoločnosti fyzických osôb – základné súvislosti a praktické dôsledky * K niektorým daňovým a nedaňovým výdavkom SZČO (aj v pozícii zamestnávateľa) * Stručne k aktuálnym zmenám týkajúcim sa použitia podielu zaplatenej dane * Oslobodenie od DPH pri vývoze tovaru * Novela zákona o živnostenskom podnikaní * Združenie bez právnej subjektivity a uvádzanie údajov v daňovom priznaní k DPH

 

Dane a účtovníctvo 7/2021

danove-priznania-2020-375x250

Dodanie tovaru na diaľku a osobitné úpravy od 1. 7. 2021 * Uplatňovanie DPH pri obchodoch s tovarom v rámci EÚ * Ubytovacie služby verzus prenájom nehnuteľnosti z pohľadu daní a účtovníctva * Intenzita využívania majetku a odpočet DPH (C-672/16); prípad Imofloresmíra * Platobné brány * Zaokrúhľovanie daní a prepočet cudzej meny * Technická rekultivácia pozemku * Superodpočet“ na zníženie základu dane z príjmov v roku 2021 

Dane a účtovníctvo 6/2021

danove-priznania-2020-375x250

Firemné zásoby v podvojnom účtovníctve pri obchodovaní v praxi * Smernice k účtovaniu zásob spôsobom B – materiál, tovar, zásoby vlastnej výroby * Účtovanie zásob a zásob vlastnej výroby v JÚ * Aktuálne k zdaňovaniu príjmov športovcov a umelcov * Zrážková daň poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v roku 2021 * Lekárske preventívne prehliadky v ZDP

Dane a účtovníctvo 5/2021

danove-priznania-2020-375x250

Uplatnenie DPH v obchodných vzťahoch – 40 príkladov z praxe * Zníženie DPH z titulu nevymožiteľnej pohľadávky (rozhodnutie SD EÚ C-146/19) * Praktické uplatnenie štatútu mikrodaňovníka od roku 2021 * Zmena formy podnikania – z fyzickej osoby na právnickú osobu (s. r. o.) * Daňový poriadok v roku 2021 * Záväzky v jednoduchom účtovníctve * Určenie DPH podľa pomôcok

 

Dane a účtovníctvo 4/2021

danove-priznania-2020-375x250

10 základných faktov pri podávaní daňového priznania fyzických osôb typu B za rok 2020 * Ako pripraviť transferovú dokumentáciu v čase pandémie COVID-19 * Daňové hľadisko dotačných schém určených na zmiernenie vplyvu koronakrízy * Zníženie základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke * Podvodné konanie a jeho vplyv na odpočet DPH * Účtovanie rôznych režimov pri obaloch * Smernice o účtovaní zásob spôsobom A (materiál, tovar, zásoby vlastnej výroby ) – VZORY

 

Zákon o miestnych daniach

Podľa právneho stavu k 3. 1. 2022 

Zákon o účtovníctve

Podľa právneho stavu k 3. 1. 202

Zákon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty, Zákon o správe daní (2022)

Podľa právneho stavu k 4. 1. 2022

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, minerálneho oleja, alkoholických nápojov, elektriny, uhlia a zemného plynu

Podľa právneho stavu k 26. 11. 2021

Živnostenský zákon

Podľa právneho stavu k 14. 7. 2021 

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Podľa právneho stavu k 12. 7. 2021 

Colný zákon

Podľa právneho stavu k 25. 5. 2021

Zákon o správnych poplatkoch

Podľa právneho stavu k 20. 5. 2021

Zákon o archívoch a registratúrach

Podľa právneho stavu k 3. 3. 2021

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Podľa právneho stavu k 4. 2. 2021

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.