Literatúra

Okrem online obsahu vám ponúkame aj odborné printové periodiká, ktoré tvoríme a vydávame už viac ako 25 rokov. Môžete si zakúpiť jedno číslo alebo ročné predplatné. Súčasťou je aj PDF verzia časopisu.


Daňový a účtovný poradca podnikateľa 8/2021

danove-priznania-2020-375x250

Oprava základu dane a DPH * Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov * Účtovanie transferov * Najčastejšie chyby v ÚZ podnikateľov z pohľadu audítora  *  Podiely na zisku  * Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia – komentár * Zrušenie spoločnosti z pohľadu ZDP

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 6-7/2021

danove-priznania-2020-375x250

Nové podmienky pre povolenie odkladu platenia dane * Doprava z účtovného a daňového hľadiska * Účtovanie emisných kvót * Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov * Zákon o účtovníctve – komentár * Oprava základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke a jej účtovanie * Zásadné zmeny v nadobúdaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vydržaním * Novela Zákonníka práce 

 

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 4-5/2021

danove-priznania-2020-375x250

Platenie preddavkov v roku 2021 * Novinky v zákone o dani z motorových vozidiel prijaté zákonom č. 339/2020 Z. z. * Postupy účtovania v JÚ – komentár * Dotácie v období pandémie, účtovný a daňový pohľad * Štátna pomoc na prelome dvoch účtovných období a jej vplyv na základe dane PO * Inštitút „odklad platenia dane“ pred daňovým exekučným konaním po novom * Zmeny v dotáciách na rozvoj nájomného bývania

Daňový a účtovný poradca podnikateľa

danove-priznania-2020-375x250

Prehľad najvýznamnejších zmien v zdaňovaní od 1. 1. 2021 * Podnikanie FO v jednoduchom účtovníctve – automobil * Elektromobily z daňového hľadiska * Zmena pravidiel v zákone o DPH * Novely daňového poriadku s účinnosťou v r. 2020, 2021 a 2022 * Smernica o tvorbe a používaní opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2/2021

Nehnuteľnosť právnickej osoby v ZDP * Vyčíslenie a účtovanie daňových dôsledkov preplácania nákladov na spotrebu PHL na súkromné účely firemným autom * Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek za rok 2020 účtujúcich v PÚ * Účtovná závierka v JÚ * Daň z nehnuteľností v roku 2021 * Koncoročné povinnosti platiteľa dane

Daňový a účtovný Poradca Podnikateľa

Overovanie účtovnej závierky audítorom * Účtovná závierka 2020 – podvojné účtovníctvo pre podnikateľov * K benefitom týkajúcim sa dopravy a ubytovania pre zamestnancov * Reporty dcérskej spoločnosti pre materskú spoločnosť * Postúpenie pohľadávok v zákone o dani z príjmov * Projekt „Prvá pomoc plus" * K šiestej novele lex corona – Správa daní * Lex corona: K opatreniam účtovníctva a dane z príjmov * Metodický pokyn k § 65 zákona č. 222/2004 Z. z. 

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15/2020

Digitálne platformy a ich daňové posúdenie * Príjmy fyzických osôb – v otázkach a príkladoch * Opravné položky k pohľadávkam v ZDP * Vymáhanie daňových nedoplatkov na miestnych daniach * Novela Obchodného zákonníka * Pravidelný a nepravidelný príjem zamestnanca * Usmernenie č. 28/DZPaU/2020/MU  * Metodický pokyn č.  1/DMV/2020/MP * Smernica o zostavení a zverejnení výročnej správy a účtovnej závierky

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 14/2020

danove-priznania-2017-375x250

Daňová optimalizácia fyzických a právnických osôb * Transferové oceňovanie * Transferová dokumentácia v úplnom rozsahu za rok 2019 (praktický príklad – vzor) * Vlastné zdroje krytia majetku * Dve dodania a jedna preprava – režim DPH (C-414/17) * Odpočet DPH – stačí faktúra (C-430/19) * Právo nakladať s tovarom ako vlastník (C-401/18)

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 12-13/2020

Odpis pohľadávky v ZDP * Možnosti umorovania daňových strát * Elektronické stravovacie karty a rekreačné poukazy v JÚ * Účtovanie štátnej podpory na nájomné pre podnikateľov * Oprava základu dane podľa zákona o DPH a jej účtovanie * Dôkazné prostriedky v daňovom konaní * Zmeny zákona o odpadoch od 1. 7. 2020

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 11/2020

danove-priznania-2017-375x250

Daňová obhajoba v praxi * Zmenky v účtovníctve podnikateľov * Efektívne rozhodovanie pri obnovení činnosti podniku a Cash flow * Dočasná ochrana pred veriteľmi v súvislosti s COVID-19 * Smernica o tvorbe a používaní opravných položiek k zásobám

Dane a účtovníctvo 5/2021

danove-priznania-2020-375x250

Uplatnenie DPH v obchodných vzťahoch – 40 príkladov z praxe * Zníženie DPH z titulu nevymožiteľnej pohľadávky (rozhodnutie SD EÚ C-146/19) * Praktické uplatnenie štatútu mikrodaňovníka od roku 2021 * Zmena formy podnikania – z fyzickej osoby na právnickú osobu (s. r. o.) * Daňový poriadok v roku 2021 * Záväzky v jednoduchom účtovníctve * Určenie DPH podľa pomôcok

 

Dane a účtovníctvo 4/2021

danove-priznania-2020-375x250

10 základných faktov pri podávaní daňového priznania fyzických osôb typu B za rok 2020 * Ako pripraviť transferovú dokumentáciu v čase pandémie COVID-19 * Daňové hľadisko dotačných schém určených na zmiernenie vplyvu koronakrízy * Zníženie základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke * Podvodné konanie a jeho vplyv na odpočet DPH * Účtovanie rôznych režimov pri obaloch * Smernice o účtovaní zásob spôsobom A (materiál, tovar, zásoby vlastnej výroby ) – VZORY

 

Dane a účtovníctvo 3/2021

danove-priznania-2020-375x250

Problémy a otázky pri závierkach v PÚ – 20 rád a riešení * Zákon o účtovníctve a postupy účtovania v roku 2021 * Účtovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia * Preddavky na daň z príjmov FO a PO v roku 2021 * Základná dokumentácia o transferovom oceňovaní * 7 zmien podľa zákona č. 9/2021 Z. z. s najväčším vplyvom na život a podnikanie počas pandémie * Rôzne závery správneho súdu pri skutkovo a právne rovnakých skutočnostiach – vytvorenie stavu právnej neistoty

Dane a účtovníctvo 2/2021

K novele zákona o dani z príjmov * Daň z motorových vozidiel * Mzdové veličiny v roku 2021 * Účtovanie rozdelenia výsledku hospodárenia v účtovnej jednotke * Nová úprava dočasnej ochrany podnikateľov a malého konkurzu * Startup – právna forma podnikania a možnosti financovania

Dane a účtovníctvo 1/2021

Novela zákona o DPH od roku 2021 * Povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2020 * Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov k 31. 12. 2020 * Zostavenie účtovnej závierky za rok 2020 v jednoduchom účtovníctve

Dane a účtovníctvo 11/2020

DPH v jednoduchom účtovníctve * Likvidácia spoločnosti z pohľadu účtovníctva a daní * Aktuálne k príjmom zo slobodných povolaní, a to najmä z daňového aspektu * Princíp nezávislého vzťahu – základná abeceda (II. časť) * E-kasa v nadväznosti na účtovanie – v otázkach a odpovediach * Pochybenie správcu dane pri miestnom zisťovaní

Dane a účtovníctvo 10/2020

danove-priznania-2017-375x250

Vplyv vyhlásenia dátumu považovaného za skončenie pandémie na poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane * Princíp nezávislého vzťahu – základná abeceda I. * Dotácia na úhradu nájomného – účtovný a daňový pohľad * Nehmotný majetok – oceniteľné práva – účtovanie * Podnikanie v cestovnom ruchu – korona opatrenia + osobitný režim DPH * Ready made s. r. o. – výhody a riziká jej kúpy * Zrušenie a likvidácia obchodnej spoločnosti po 1. 10. 2020 

Dane a účtovníctvo 9/2020

danove-priznania-2017-375x250

Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia – „podnikateľské kilečko“ * Spotreba pohonných látok v daňových výdavkoch so zmenami od 21. 7. 2020 * Odsúhlasenie metódy transferového oceňovania – APA * Predaj tovaru a služieb cez internet – právne, daňové a účtovné špecifiká v praxi * Reklamné služby a sponzorstvo v oblasti športu  a uplatňovanie DPH * Overenie účtovnej závierky audítorom podľa nových veľkostných podmienok * Softvér –  účtovanie * Cestovné kancelárie – úľavy podľa podnikateľského „kilečka“

Dane a účtovníctvo 8/2020

danove-priznania-2017-375x250

Transformácia samostatne hospodáriaceho roľníka na spoločnosť s ručením obmedzeným * Rezervy a opravné položky v ZDP * Transferové oceňovanie finančných transakcií * Životné minimum od 1. júla 2020 * Účtovanie koncesie u koncesionára * Vybrané účtovné prípady a ich riešenia v sústave jednoduchého účtovníctva * Neúčinné doručovanie zásielok správcu dane

Dane a účtovníctvo 7/2020

danove-priznania-2017-375x250

Odpočet daňovej straty PO – mimoriadne opatrenie * Pôžičky a úvery počas koronakrízy * K splatnej a odloženej dani z príjmov *  Opatrenia v oblasti účtovníctva a účtovanie štátnej pomoci počas pandémie * Účtovanie zákazkovej výroby u zhotoviteľa * Kryptomena v JÚ a PÚ * Daňová kontrola a daňové konanie počas pandémie * Používanie štátneho jazyka pri správe daní v otázkach a odpovediach

Zákon o archívoch a registratúrach

Podľa právneho stavu k 3. 3. 2021

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Podľa právneho stavu k 4. 2. 2021

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja, Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Podľa právneho stavu k 31. 1. 2021

Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve, Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve

Podľa právneho stavu k 24. 1. 2021

Zákon o dani z príjmov, z pridanej hodnoty, správe daní a Zákon o dani z motorových vozidiel

Podľa právneho stavu k 18. 1. 2021

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Podľa právneho stavu k 24. 11. 2020

Zákon o správnych poplatkoch

Podľa právneho stavu k 23. 11. 2020

Obchodný zákonník, Zákon o obchodnom registri (2020)

Obchodný zákonník, Zákon o obchodnom registri (2020)

Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

podľa právneho stavu k 10. 3. 2020. 

Zákon o miestnych daniach

podľa právneho stavu k 22. 1. 2020.

Funkcie

Partner

 

 

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.