Literatúra

Okrem online obsahu vám ponúkame aj odborné printové periodiká, ktoré tvoríme a vydávame už viac ako 25 rokov. Môžete si zakúpiť jedno číslo alebo ročné predplatné. Súčasťou je aj PDF verzia časopisu.


Daňový a účtovný poradca podnikateľa 13-14/2021

Digitálne účtovníctvo * Zákazková výroba * AdSence * Používanie automobilu zahrnutého do obchodného majetku v podnikaní * Vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku * Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty * Smernica o vedení účtovníctva účtovnej jednotky * Zamestnanec verzus živnostník z hľadiska daní a odvodov v roku 2021 * 23/DZPaU/2021/MP - Metodický pokyn * 1/ERP/2021/MP - Metodický pokyn 

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 12/2021

Novela zákona o účtovníctve od roku 2022 * Fyzické osoby účtujúce v PÚ * Dlhodobé a krátkodobé účty pri pohľadávkach a záväzkoch * Schválenie a rozdelenie výsledku hospodárenia – účtovný pohľad * Status „mikrodaňovníka“ pre účely ZDP * Verejná obchodná spoločnosť najmä z aspektu dane z príjmov * Zmeny v zákone o upomínacom konaní a v Civilnom sporovom poriadku * Ekonomické hodnotenie podniku s dôrazom na jeho finančné charakteristiky * Piata novela zákona lex corona s účinnosťou od 15. júla 2021

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 11/2021

Osobitná úprava DPH – OSS od 1. júla 2021 * Opravné a dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby * Súhlas so zasielaním elektronických faktúr * Usmernenie Európskej komisie pre návrat zamestnancov na pracoviská, úpravu pracovísk a ochranu zamestnancov v prostredí s vírusom SARS-CoV-2 * Zmeny v oblasti dovozu a vývozu

 

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 9-10/2021

danove-priznania-2020-375x250

Legálne možnosti optimalizácie dane z príjmov fyzickej osoby  * Komentár k úplnému zneniu zákona o dani z príjmov 

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 8/2021

danove-priznania-2020-375x250

Oprava základu dane a DPH * Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov * Účtovanie transferov * Najčastejšie chyby v ÚZ podnikateľov z pohľadu audítora  *  Podiely na zisku  * Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia – komentár * Zrušenie spoločnosti z pohľadu ZDP

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 6-7/2021

danove-priznania-2020-375x250

Nové podmienky pre povolenie odkladu platenia dane * Doprava z účtovného a daňového hľadiska * Účtovanie emisných kvót * Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov * Zákon o účtovníctve – komentár * Oprava základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke a jej účtovanie * Zásadné zmeny v nadobúdaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vydržaním * Novela Zákonníka práce 

 

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 4-5/2021

danove-priznania-2020-375x250

Platenie preddavkov v roku 2021 * Novinky v zákone o dani z motorových vozidiel prijaté zákonom č. 339/2020 Z. z. * Postupy účtovania v JÚ – komentár * Dotácie v období pandémie, účtovný a daňový pohľad * Štátna pomoc na prelome dvoch účtovných období a jej vplyv na základe dane PO * Inštitút „odklad platenia dane“ pred daňovým exekučným konaním po novom * Zmeny v dotáciách na rozvoj nájomného bývania

Daňový a účtovný poradca podnikateľa

danove-priznania-2020-375x250

Prehľad najvýznamnejších zmien v zdaňovaní od 1. 1. 2021 * Podnikanie FO v jednoduchom účtovníctve – automobil * Elektromobily z daňového hľadiska * Zmena pravidiel v zákone o DPH * Novely daňového poriadku s účinnosťou v r. 2020, 2021 a 2022 * Smernica o tvorbe a používaní opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2/2021

Nehnuteľnosť právnickej osoby v ZDP * Vyčíslenie a účtovanie daňových dôsledkov preplácania nákladov na spotrebu PHL na súkromné účely firemným autom * Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek za rok 2020 účtujúcich v PÚ * Účtovná závierka v JÚ * Daň z nehnuteľností v roku 2021 * Koncoročné povinnosti platiteľa dane

Daňový a účtovný Poradca Podnikateľa

Overovanie účtovnej závierky audítorom * Účtovná závierka 2020 – podvojné účtovníctvo pre podnikateľov * K benefitom týkajúcim sa dopravy a ubytovania pre zamestnancov * Reporty dcérskej spoločnosti pre materskú spoločnosť * Postúpenie pohľadávok v zákone o dani z príjmov * Projekt „Prvá pomoc plus" * K šiestej novele lex corona – Správa daní * Lex corona: K opatreniam účtovníctva a dane z príjmov * Metodický pokyn k § 65 zákona č. 222/2004 Z. z. 

Dane a účtovníctvo 9/2021

danove-priznania-2020-375x250

Fakturácia v praktických súvislostiach – 1. časť * Dodanie tovaru do IČŠ – preukazovanie oslobodenia * Kontrolované zahraničné spoločnosti v príkladoch * Cestovné kancelárie a cestovné agentúry v čase koronakrízy * Zákazková výroba verzus nedokončená výroba * Obstaranie dlhodobého majetku zámenou * Seriál pre začínajúcich alebo menej skúsených účtovníkov I.: Účtovníctvo je reč čísiel v súvislostiach * Sprostredkovateľská zmluva, ktorá nemohla byť podkladom pre fakturáciu

 

Dane a účtovníctvo 8/2021

danove-priznania-2020-375x250

Transferové oceňovanie – jednoducho a prakticky * Kontrolované zahraničné spoločnosti fyzických osôb – základné súvislosti a praktické dôsledky * K niektorým daňovým a nedaňovým výdavkom SZČO (aj v pozícii zamestnávateľa) * Stručne k aktuálnym zmenám týkajúcim sa použitia podielu zaplatenej dane * Oslobodenie od DPH pri vývoze tovaru * Novela zákona o živnostenskom podnikaní * Združenie bez právnej subjektivity a uvádzanie údajov v daňovom priznaní k DPH

 

Dane a účtovníctvo 7/2021

danove-priznania-2020-375x250

Dodanie tovaru na diaľku a osobitné úpravy od 1. 7. 2021 * Uplatňovanie DPH pri obchodoch s tovarom v rámci EÚ * Ubytovacie služby verzus prenájom nehnuteľnosti z pohľadu daní a účtovníctva * Intenzita využívania majetku a odpočet DPH (C-672/16); prípad Imofloresmíra * Platobné brány * Zaokrúhľovanie daní a prepočet cudzej meny * Technická rekultivácia pozemku * Superodpočet“ na zníženie základu dane z príjmov v roku 2021 

Dane a účtovníctvo 6/2021

danove-priznania-2020-375x250

Firemné zásoby v podvojnom účtovníctve pri obchodovaní v praxi * Smernice k účtovaniu zásob spôsobom B – materiál, tovar, zásoby vlastnej výroby * Účtovanie zásob a zásob vlastnej výroby v JÚ * Aktuálne k zdaňovaniu príjmov športovcov a umelcov * Zrážková daň poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v roku 2021 * Lekárske preventívne prehliadky v ZDP

Dane a účtovníctvo 5/2021

danove-priznania-2020-375x250

Uplatnenie DPH v obchodných vzťahoch – 40 príkladov z praxe * Zníženie DPH z titulu nevymožiteľnej pohľadávky (rozhodnutie SD EÚ C-146/19) * Praktické uplatnenie štatútu mikrodaňovníka od roku 2021 * Zmena formy podnikania – z fyzickej osoby na právnickú osobu (s. r. o.) * Daňový poriadok v roku 2021 * Záväzky v jednoduchom účtovníctve * Určenie DPH podľa pomôcok

 

Dane a účtovníctvo 4/2021

danove-priznania-2020-375x250

10 základných faktov pri podávaní daňového priznania fyzických osôb typu B za rok 2020 * Ako pripraviť transferovú dokumentáciu v čase pandémie COVID-19 * Daňové hľadisko dotačných schém určených na zmiernenie vplyvu koronakrízy * Zníženie základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke * Podvodné konanie a jeho vplyv na odpočet DPH * Účtovanie rôznych režimov pri obaloch * Smernice o účtovaní zásob spôsobom A (materiál, tovar, zásoby vlastnej výroby ) – VZORY

 

Dane a účtovníctvo 3/2021

danove-priznania-2020-375x250

Problémy a otázky pri závierkach v PÚ – 20 rád a riešení * Zákon o účtovníctve a postupy účtovania v roku 2021 * Účtovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia * Preddavky na daň z príjmov FO a PO v roku 2021 * Základná dokumentácia o transferovom oceňovaní * 7 zmien podľa zákona č. 9/2021 Z. z. s najväčším vplyvom na život a podnikanie počas pandémie * Rôzne závery správneho súdu pri skutkovo a právne rovnakých skutočnostiach – vytvorenie stavu právnej neistoty

Dane a účtovníctvo 2/2021

K novele zákona o dani z príjmov * Daň z motorových vozidiel * Mzdové veličiny v roku 2021 * Účtovanie rozdelenia výsledku hospodárenia v účtovnej jednotke * Nová úprava dočasnej ochrany podnikateľov a malého konkurzu * Startup – právna forma podnikania a možnosti financovania

Dane a účtovníctvo 1/2021

Novela zákona o DPH od roku 2021 * Povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2020 * Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov k 31. 12. 2020 * Zostavenie účtovnej závierky za rok 2020 v jednoduchom účtovníctve

Dane a účtovníctvo 11/2020

DPH v jednoduchom účtovníctve * Likvidácia spoločnosti z pohľadu účtovníctva a daní * Aktuálne k príjmom zo slobodných povolaní, a to najmä z daňového aspektu * Princíp nezávislého vzťahu – základná abeceda (II. časť) * E-kasa v nadväznosti na účtovanie – v otázkach a odpovediach * Pochybenie správcu dane pri miestnom zisťovaní

Živnostenský zákon

Podľa právneho stavu k 14. 7. 2021 

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Podľa právneho stavu k 12. 7. 2021 

Colný zákon

Podľa právneho stavu k 25. 5. 2021

Zákon o správnych poplatkoch

Podľa právneho stavu k 20. 5. 2021

Zákon o archívoch a registratúrach

Podľa právneho stavu k 3. 3. 2021

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Podľa právneho stavu k 4. 2. 2021

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja, Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Podľa právneho stavu k 31. 1. 2021

Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve, Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve

Podľa právneho stavu k 24. 1. 2021

Zákon o dani z príjmov, z pridanej hodnoty, správe daní a Zákon o dani z motorových vozidiel

Podľa právneho stavu k 18. 1. 2021

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Podľa právneho stavu k 24. 11. 2020

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.