Literatúra

Okrem online obsahu vám ponúkame aj odborné printové periodiká, ktoré tvoríme a vydávame už viac ako 25 rokov. Môžete si zakúpiť jedno číslo alebo ročné predplatné. Súčasťou je aj PDF verzia časopisu.


Daňový a účtovný poradca podnikateľa 11/2020

danove-priznania-2017-375x250

Daňová obhajoba v praxi * Zmenky v účtovníctve podnikateľov * Efektívne rozhodovanie pri obnovení činnosti podniku a Cash flow * Dočasná ochrana pred veriteľmi v súvislosti s COVID-19 * Smernica o tvorbe a používaní opravných položiek k zásobám

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 9-10/2020

danove-priznania-2017-375x250

Daňové povinnosti dedičov po úmrtí poručiteľa * Poznámky k účtovnej závierke podnikateľov * Projekt "prvá pomoc" pre udržanie zamestnanosti * Smernica o tvorbe a používaní opravných položiek k pohľadávkam

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 7-8/2020

danove-priznania-2017-375x250

Osobné bankroty pohľad zamestnanec, zamestnávateľ * Výdavky s podmienkou zaplatenia * Komentár k úplnému zneniu zákona o dani z príjmov

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 5-6/2020

danove-priznania-2017-375x250

Zmeny zákona o DPH v roku 2020 * Novela daňového poriadku (rok 2020 – 2021) * Pravidlá riešenia medzinárodných daňových sporov * Dohovor proti narúšaniu základov dane a presunov zisku (BEPS) * Hybridné nesúlady * Komentár k úplnému zneniu zákona o DPH

 

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 4/2020

danove-priznania-2017-375x250

Zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti * Pôžička od spoločníka * K novele zákona o sociálnej ekonomike * Mzdové veličiny pre rok 2020 *Metodický pokyn k uplatňovaniu DPH v režime call-off stock * Postupy účtovania v JÚ – komentár

Daňový a účtovný poradca podnikateľa

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1. 1. 2020 * Novela zákona o dani z motorových vozidiel od 1. 1. 2020 * Pokuta za správne delikty v oblasti účtovníctva * Novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov * Smernica o obehu účtovných dokladov v účtovnej jednotke

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2/2020

Novely zákona o dani z príjmov * Účtovná závierka v JÚ za rok 2019 * Účtovná závierka v PÚ podnikateľov k 31. 12. 2019 * K vydaniu súhlasu správcu dane podľa daňového poriadku nadväzne na zákon proti byrokracii  * Koncoročné povinnosti platiteľa dane  * 1/SP/2019/MP - Metodický pokyn k § 12 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. 

Daňový a účtovný Poradca Podnikateľa

Zálohy – účtový a daňový pohľad * Príspevok na športovú činnosť dieťaťa aj z daňového aspektu * Krátkodobý finančný majetok * Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek účtujúcich v PÚ za rok 2019 * Daňové výdavky pri obstaraní motorového vozidla * Daň z motorových vozidiel * Minimálna mzda v roku 2020 * Úprava DPH pri investičnom majetku * Pomerné odpočítanie DPH * Smernica o inventarizácií pokladnice

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15/2019

Zmena právnej formy podnikania * Nezisková organizácia a uplatňovanie zákona o DPH * Účtovanie v cudzej mene v podvojnom účtovníctve * Vlastné a cudzie zdroje krytia majetku * Príklady k posudzovaniu zdrojovosti a zdaniteľnosti príjmov z poskytovania služieb a vzniku službovej stálej prevádzkarne podľa ZDP a ZZDZ * Ako sa nedopustiť chýb pri zdaňovaní vo vzťahu k zahraničiu * Rozsudok v mene Slovenskej Republiky - 3Sžfk/41/2017

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 14/2019

Aktuálne k obstarávaniu nehnuteľností a ku zdaňovaniu príjmov z ich predaja * Daňové exekučné konanie: vybrané právne otázky * Určenie miesta dodania prepravných služieb * Smernica o poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov *Metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa § 49a a k úprave odpočítanej dane podľa § 54a zákona č. 222/2004 Z. z.

Dane a účtovníctvo 7/2020

danove-priznania-2017-375x250

Odpočet daňovej straty PO – mimoriadne opatrenie * Pôžičky a úvery počas koronakrízy * K splatnej a odloženej dani z príjmov *  Opatrenia v oblasti účtovníctva a účtovanie štátnej pomoci počas pandémie * Účtovanie zákazkovej výroby u zhotoviteľa * Kryptomena v JÚ a PÚ * Daňová kontrola a daňové konanie počas pandémie * Používanie štátneho jazyka pri správe daní v otázkach a odpovediach

Dane a účtovníctvo 6/2020

danove-priznania-2017-375x250

Mimoriadne opatrenia na zmiernenie dôsledkov pandémie koronavírusu * Ďalšie zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov * COVID-19 a medzinárodné zdaňovanie * Otázky k vyplateniu dividend, kapitálového fondu z príspevkov a k iným špecifickým druhom príjmov * Mikrodaňovník * Odpočítanie DPH – hmotnoprávne a procesnoprávne podmienky * Sociálny fond * Nepriznaný daňový výdavok na naftu – judikát

Dane a účtovníctvo 5/2020

danove-priznania-2017-375x250

Koronavírus – opatrenia v oblasti dane z príjmov * Príklady z praxe súvisiace s koronavírusom * Porovnávanie v transferovom oceňovaní a výber metódy – praktické aspekty * Vybrané daňové úpravy súvisiace s finančným majetkom * Zdaňovanie príjmov zo zahraničia * Daň z príjmov – príklady problematických okruhov * Účtovanie kariet multisport * Zaručená elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní * Absencia listinných dôkazov pre odpočítanie DPH

Dane a účtovníctvo 4/2020

danove-priznania-2017-375x250

Zmeny v odpisovaní hmotného majetku * Odpočet daňovej straty PO * Všetko o fakturácii * Súhrnný výkaz pre DPH v roku 2020 * Dvojitá podmienka neuznania odpočtu DPH – 3 rozsudky SD EÚ * Uchovávanie, ochrana a vyraďovanie písomností podnikateľských subjektov * Novely daňového poriadku v otázkach a odpovediach * Daňová kontrola – 6 netradičných odhalení z praxe * Úroky za zadržiavanie nadmerného odpočtu

Dane a účtovníctvo 3/2020

danove-priznania-2017-375x250

Daňové priznania právnických osôb – 10 tipov z praxe * Výdavky po zaplatení od 1. 1. 2020 * Daňový bonus za rok 2019 a od roku 2020 * Príjmy plynúce poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa * Zákon o DPH v kontexte zmien od roku 2020 * Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2020 * Dary a výhry v podvojnom účtovníctve * Nepriznaný daňový výdavok na naftu

Dane a účtovníctvo 2/2020

Zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 1. januára 2020 vyplývajúce z noviel zákona o dani z príjmov * Daňová strata a jej odpočítavanie * Transferová dokumentácia rok po vydaní nového usmernenia – najčastejšie chyby * Mzdové veličiny v roku 2020 * Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2019 * Pokladnica e-kasa klient – zmeny od 1. januára 2020 * Právne minimum podnikateľa – prehľad povinností a novinky pre rok 2020 * Nepreukázanie uskutočnenia stavebných prác

Dane a účtovníctvo 1/2020

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve * Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2019 * Povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2019 * Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2019 a prechode na rok 2020

 

Dane a účtovníctvo 11/2019

Zmeny zákona o DPH od 1. 1. 2020 * Veľký prehľad zmien v zákone o dani z príjmov * Príjmy študentov vysokých škôl z aspektu aktuálnych zmien * Transferová dokumentácia v praxi – metodický prehľad * Špecifická metodika účtovania – mikro, malá, veľká účtovná jednotka * K nazeraniu do spisov daňového subjektu u správcu dane po novom * Nedôvodné porušenie daňovej kontroly

Dane a účtovníctvo 10/2019

Vzorové príklady, ako viesť skrátenú dokumentáciu transferového oceňovania * Niektoré špecifiká pri uplatnení daňových výdavkov v praxi * Hmotný majetok odpisovaný na účely ZDP * Ťažko ohodnotiteľný nehmotný majetok – najnovšie trendy OECD * Uskutočnenie obchodnej záležitosti na základe komisionárskej zmluvy * Informácia o návrhu novely daňového poriadku

Dane a účtovníctvo 9/2019

danove-priznania-2017-375x250

Účtovanie cenných papierov * Zamedzenie dvojitého zdanenia – nové pravidlá pre riešenie sporov * Dodanenie neuhradených záväzkov * Daňová exekúcia * Dôkazné bremeno o dodaní tovaru

Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

podľa právneho stavu k 10. 3. 2020. 

Zákon o miestnych daniach

podľa právneho stavu k 22. 1. 2020.

Zákon o účtovníctve

podľa právneho stavu k 20. 1. 2020.

Zákon o DZP, DPH, správe daní, používaní ERP a Zákon z motorových vozidiel

podľa právneho stavu k 5. 12. 2019

Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja

podľa právneho stavu k 26. 11. 2019

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja, Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

podľa právneho stavu k 31. 7. 2019.

Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

podľa právneho stavu k 30. 7. 2019.

Obchodný zákonník

podľa právneho stavu k 7.6.2019 (Úplné znenia zákonov 25/2019).

Zákon o dani z príjmov, DPH, správe daní, používaní ERP (2019)

podľa právneho stavu k 20. 2. 2019

Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve (2019)

podľa právneho stavu k 1. 2. 2019

Funkcie

Partner