Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roku 2021, 2020 (od 1. 12. 2020)

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobia, ktoré sa začínajú najskôr 1. januára 2020 a končia najneskôr 28. februára 2021, je povinný daňovník podať do 31. marca 2021 na tlačive daňového priznania, ktorého vzor určí Ministerstvo financií Slovenskej republiky a uverejní na svojom webovom sídle.

Dátum publikácie:17. 12. 2020
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z motorových vozidiel
Právny stav od:1. 12. 2020

Poučenie na vyplnenie daňového priznania (ďalej len „priznanie“) k dani z motorových vozidiel (ďalej len „daň“) podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Priznanie k dani podáva daňovník (§ 3 zákona) vecne príslušnému správcovi dane. Správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa trvalého pobytu fyzickej osoby a podľa sídla právnickej osoby. Ak nemožno takto určiť miestu príslušnosť, postupuje sa podľa § 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 563/2009 Z. z.“).

Ak ide o vybrané hospodárske subjekty, správu dane vykonáva Úrad pre vybrané hospodárske subjekty (§ 6 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Daňovník je povinný podať priznanie k dani (§ 9 zákona) za zdaňovacie obdobie do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia správcovi dane a v tejto lehote daň zaplatiť, okrem daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, ktorý ukončil podnikanie, prerušil podnikanie alebo ktorý zomrel.

Ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie, priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie, podáva jeho právny nástupca do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia správcovi dane. Posledným dňom lehoty na podanie priznania je daň splatná.

Ak je na majetok daňovníka vyhlásený konkurz, priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz, sa podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia správcovi dane. Posledným dňom lehoty na podanie priznania je daň splatná.

Ak sa daňovník zrušuje s likvidáciou, priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré končí posledným dňom mesiaca jeho vstupu do likvidácie, podáva likvidátor do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia správcovi dane. Posledným dňom lehoty na podanie priznania je daň splatná.

Ak daňovník ukončil podnikanie (podnikanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť) alebo prerušil podnikanie, priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil alebo prerušil podnikanie, podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia správcovi dane. Posledným dňom lehoty na podanie priznania je daň splatná.

Ak daňovník zomrie počas zdaňovacieho obdobia alebo po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie daňového priznania podľa § 9 ods. 2 prvej vety (do 31. januára), priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zomrel, je povinný podať dedič, ak je viac dedičov ten, komu to vyplýva z dohody dedičov. Ak sa dedičia nedohodnú, dediča, ktorý podá priznanie, určí správca dane. Priznanie sa podáva do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel, pričom správca dane môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie priznania. Posledným dňom

lehoty na podanie priznania je daň splatná. (Ak dedičstvo pripadlo Slovenskej republike, priznanie sa nepodáva).

Pred uplynutím lehoty na podanie priznania môže daňovník podať opravné priznanie (§ 16 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z.). Ak daňovník zistí, že daň má byť vyššia, ako je uvedená v podanom priznaní, je povinný podať správcovi dane do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení dodatočné priznanie s uvedením obdobia, ktorého sa dodatočné priznanie týka (§ 16 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z.). V rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň splatná. Dodatočné priznanie je daňovník povinný podať aj vtedy ak zistí, že daň má byť vyššia, ako bola správcom dane vyrubená (§ 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z.). Dodatočné priznanie je oprávnený podať daňovník v prípade, ak zistí, že daň uvedená v podanom priznaní má byť nižšia alebo daň má byť nižšia, ako bola správcom dane vyrubená alebo priznanie neobsahuje správne údaje (§ 16 ods. 4 písm. a), b) a c) zákona č. 563/2009 Z. z.).

Postup pri vypĺňaní priznania

Údaje v priznaní sa vyplňujú podľa predtlače. Nevyplnené riadky sa nevyčiarkujú. Daňovník alebo osoba, ktorá podáva priznanie, je povinná vyplniť na každej strane priznania v hornej časti DIČ/RČ.

Podľa predtlače sa vyznačí, či ide o fyzickú osobu (FO), právnickú osobu (PO) alebo zahraničnú osobu, ktorá nemá pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ).

Riadok č. 01 – FO uvedie DIČ, v prípade ak ho nemá pridelené, uvedie rodné číslo; PO uvádza DIČ, ak PO nemá pridelené DIČ údaj na riadku 01 nevypĺňa.

Riadok č. 02 - riadok vypĺňa len zahraničná FO, ktorá nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike.

Druh priznania - daňovník vyznačí druh podávaného priznania podľa toho, či ide o priznanie podľa § 15 zákona č. 563/2009 Z. z., opravné priznanie podľa § 16 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z., alebo dodatočné priznanie podľa § 16 ods. 2, 3 alebo 4 zákona č. 563/2009 Z. z.

Zdaňovacie obdobie – daňovník vyplní začiatok a koniec príslušného zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva priznanie. Ak daňovník podáva dodatočné priznanie, uvedie dátum zistenia skutočností na podanie tohto priznania.

Zdaňovacie obdobie podľa § 9 ods. 1, 3, 4, 5, 6, 7 - daňovník vyznačí príslušný údaj v kolónke s týmto označením. Vyznačenie príslušnej kolónky závisí od toho, či daňovník podáva daňové priznanie za ročné zdaňovacie obdobie (vyznačí sa kolónka s označením „1“) alebo za iné ako ročné zdaňovacie obdobie.

Ak daňovník podáva daňové priznanie za iné ako ročné zdaňovacie obdobie, vyznačí príslušný údaj v kolónke s označením „Zdaňovacie obdobie podľa § 9 ods. 1, 3, 4, 5, 6, 7“ podľa toho, či ide o daňovníka:

 • ktorý sa zrušuje bez likvidácie (vyznačí „x“ v kolónke s označením „3“ )

 • na ktorého majetok, bol vyhlásený konkurz (vyznačí „x“ kolónku s označením „4“ )

 • ktorý sa zrušuje s likvidáciou (vyznačí „x“ v kolónke s označením „5“ )

 • ukončil alebo prerušil podnikanie (vyznačí „x“ v kolónke s označením „6“ )

 • ktorý zomrel (vyznačí „x“ v kolónke s označením „7“ ).

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Riadok č. 03 - fyzická osoba uvedie svoje priezvisko, ktoré má právo a povinnosť používať. Zahraničné osoby, ktoré majú zložené priezviská, uvedú časť priezviska podľa cestovného pasu.

Riadok č. 04 - fyzická osoba uvedie svoje meno v súlade s rodným alebo krstným listom. Zahraničné osoby uvedú meno v súlade s cestovným pasom.

Riadok č. 05 - uvedie sa titul, ktorého je fyzická osoba nositeľom podľa platných právnych predpisov pred menom aj za priezviskom. (Nie je povinnosť vyplňovať tento riadok).

Riadok č. 06 - fyzická osoba vyplní, ak má dodatok obchodného mena.

Riadok č. 07 - právnická osoba uvedie obchodné meno alebo názov právnickej osoby tak, ako je zapísané v uznesení resp. vo výpise z obchodného registra.

Riadky č. 08 - 14 vyplní sa adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby s uvedením údajov podľa predtlače.

Riadky č. 15 - 20 vyplní zahraničná osoba, ak má organizačnú zložku zapísanú v obchodnom registri umiestnenú na území Slovenskej republiky. Ak má zahraničná osoba na území Slovenskej republiky umiestnených viac organizačných zložiek, údaje o nich vyplní v VII. Oddiele – Poznámky.

II. ODDIEL – ÚDAJE O OSOBE, KTORÁ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE

Vyznačí sa, o ktorú z osôb pri podávaní priznania ide.

Riadky č. 21 - 34 – podľa predtlače sa označí, o ktorú z uvedených osôb ide.

III. ODDIEL – VÝPOČET DANE

Riadok č. 01 – uvedie sa dátum prvej evidencie vozidla podľa osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II (ďalej len „doklad“) vozidla. Údaj o prvej evidencii vozidla je uvedený v riadku B osvedčenia o evidencii časť II.

Riadok č. 02 – dátum vzniku daňovej povinnosti a dátum zániku daňovej povinnosti. Ak daňová povinnosť trvá z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, daňovník r. 02 nevypĺňa. Daňovník vyplňuje vznik a/alebo zánik daňovej povinnosti iba vtedy, ak pri vozidle vznikla a/alebo zanikla daňová povinnosť v zdaňovacom období iba raz. Ak pri vozidle v priebehu zdaňovacieho obdobia opakovane vznikla a zanikla daňová povinnosť, tieto riadky daňovník nevypĺňa; opakované dátumy vzniku a zániku daňovej povinnosti daňovník uvádza v oddiele VII. - Poznámky.

Daňovník podľa § 3 písm. e) – zamestnávateľ je tiež povinný uviesť v priznaní vznik a zánik daňovej povinnosti; opakovaný vznik a zánik daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia uvedie v VII. Oddiele – Poznámky.

Vznik/zánik oslobodenia sa v riadku 02 nevypĺňa. V prípade vzniku/zániku oslobodenia v zdaňovacom období sa v riadku 19 uvádza počet mesiacov/dní, počas ktorých vozidlo nebolo oslobodené.

Riadok č. 03 – uvedie sa kategória vozidla vyznačená v dokladoch k vozidlu (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4), pričom kategória vozidla podľa § 1 zákona je:

L – motorové vozidlo, s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky,

M - motorové vozidlo najmenej so štyrmi kolesami určené na dopravu osôb,

N - motorové vozidlo najmenej so štyrmi kolesami určené na dopravu nákladov,

O - prípojné nemotorové vozidlo.

Riadok č. 04 – vyznačí sa, či ide o ťahač alebo náves.

Riadok č. 05 – uvedie sa evidenčné číslo vozidla podľa údajov v dokladoch vozidla.

Riadok č. 06 – č. 09 sa povinne vypĺňajú, z dôvodu určenia príslušnej ročnej sadzby dane nasledovne:

Riadok č. 06 – pre osobné vozidlo (vozidlo kategórie L a M1) sa uvedie zdvihový objem motora v cm3 podľa údajov v dokladoch vozidla.

Riadok č. 07 – pre vozidlo (kategória L, M a N), ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil) sa uvedie výkon motora v kW.

Riadok č. 08 – pre úžitkové vozidlo a autobus (kategória vozidiel M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4) sa uvedie hmotnosť vozidla v tonách podľa údajov v dokladoch vozidla. (Ak je dokladom vozidla osvedčenie o evidencii časť II ide o najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť a ak je dokladom vozidla technický preukaz ide o celkovú hmotnosť vozidla).

Riadok č. 09 – pre úžitkové vozidlo a autobus sa uvedie počet náprav podľa údajov v dokladoch vozidla.

Riadok č. 10 – uvedie sa daňovník - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podľa:

 • písm. a) - je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla,

 • písm. b) - má v doklade ako držiteľa zapísanú organizačnú zložku,

 • písm. c) - používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla,

 • písm. d) - používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,

 • písm. e) - je zamestnávateľom, ak vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Riadok č. 11 – uvedie sa, či je vozidlo podľa § 4 odseku 1 písm. b) až písm. d) oslobodené od dane za celé zdaňovacie obdobie alebo za časť zdaňovacieho obdobia; iba ak bolo vozidlo oslobodené počas celého zdaňovacieho obdobia, daňovník ďalej priznanie nevypĺňa.

Ak je vozidlo oslobodené podľa § 4 odseku 1 písm. a) zákona (vozidlo diplomatických misií a konzulárnych úradov a ak je zaručená vzájomnosť), daňovník priznanie nepodáva.

Riadok č. 12 – uvedie sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 alebo prílohe č. 1a k zákonu.

Pre určenie percenta zníženia alebo zvýšenia ročnej sadzby dane je rozhodujúci dátum prvej evidencie vozidla. Ak dôjde k zmene ročnej sadzby dane počas zdaňovacieho obdobia v závislosti od dátumu jeho prvej evidencie, daňovník uvedie v daňovom priznaní v riadku 13 dve ročné sadzby dane.

Riadok č. 13 – vyznačí sa percento zníženia ročnej sadzby dane alebo zvýšenia ročnej sadzby dane uvedenej v prílohe č. 1 a č. 1a k zákonu, ktoré sa určuje od dátumu prvej evidencie vozidla a v prípade vozidiel kategórie O4 bez závislosti od dátumu prvej evidencie vozidla.

Ak sa ročná sadzba dane počas zdaňovacieho obdobia v závislosti od dátumu prvej evidencie vozidla neupravuje (nezvyšuje, neznižuje), t. j. pre výpočet dane (pomernej sadzby dane) sa bude používať iba ročná sadzba dane z riadku č. 12, v riadku č. 13 sa nevyznačí žiadne z percent znížení alebo zvýšení ročnej sadzby dane a to ani v stĺpci sadzba 1 a ani v stĺpci sadzba 2.

Ak sa v zdaňovacom období uplatní na časť zdaňovacieho obdobia ročná sadzba dane z riadku č. 12 a na časť zdaňovacieho obdobia ročná sadzba dane zvýšená alebo znížená v závislosti od prvej evidencie vozidla, v stĺpci sadzba 1 riadku č. 13 sa nevyznačí žiadne z percent znížení alebo zvýšení ročnej sadzby dane a stĺpci sadzba 2 riadku č. 13 sa vyznačí príslušné percento zníženia alebo zvýšenia ročnej sadzby dane alebo v stĺpci sadzba 1 sa uvedie ročná sadzba dane, ktorá sa uplatnila v zdaňovacom období ako prvá a stĺpci sadzba 2 sa uvedie ročná sadzba dane, ktorá sa uplatnila následne.

Ak sa v zdaňovacom období uplatnia na časť zdaňovacieho obdobia súčasne dve zvýšenia ročnej sadzby dane alebo dve zníženia ročnej sadzby dane, uvedú sa osobitne vyznačením príslušného percenta v stĺpci sadzba 1 a sadzba 2 riadku č. 13 .

Riadok č. 14 – uvedie sa ročná sadzba dane upravená po znížení alebo zvýšení z riadku č. 13 alebo nezmenená z riadku č. 12. Vypočítaná sadzba dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol.

Riadok č. 15 – vyznačí sa zníženie ročnej sadzby dane o 50%, ak ide o vozidlo:

 • hybridné motorové vozidlo,

 • motorové vozidlo s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG),

 • motorové vozidlo na vodíkový pohon.

Riadok č. 16 – uvedie sa ročná sadzba dane upravená po znížení podľa riadku č. 15. Ak sa ročná sadzba dane z riadku č. 14 neupravuje podľa riadku č. 15, uvedie sa v riadku č. 16 rovnaká ročná sadzba dane ako v riadku č. 14. Vypočítaná sadzba dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol.

Riadok č. 17 – vyznačí sa zníženie ročnej sadzby dane o 50%, ak ide o vozidlo, ktoré sa použilo počas zdaňovacieho obdobia v rámci kombinovanej dopravy.

Riadok č. 18 - uvedie sa ročná sadzba dane upravená po znížení z riadku č. 17. Ak sa ročná sadzba dane z riadku č. 16 neupravuje podľa riadku č. 17, uvedie sa v riadku č. 18 rovnaká ročná sadzba dane ako v riadku č. 16. Vypočítaná sadzba dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol.

Riadok č. 19 – uvedie sa počet mesiacov, v ktorých vozidlo v zdaňovacom období podliehalo dani, alebo sa uvedie počet dní, v ktorých sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme. (počet dní sa uvádza iba pri vozidle

– autobuse v r. 19b).

Riadok č. 20 - uvedie sa údaj z riadku č. 18 (ak sa vozidlo použilo počas celého zdaňovacieho obdobia) alebo výpočet pomernej časti dane, ak sa vozidlo nepoužívalo na podnikanie počas celého zdaňovacieho obdobia (vznik alebo zánik daňovej povinnosti počas zdaňovacieho obdobia, zánik oslobodenia od dane) alebo, ak sa pri výpočte dane za zdaňovacie obdobie alebo časť zdaňovacieho obdobia použili dve ročné sadzby dane. Výpočet pomernej časti dane sa použije aj v prípade daňovníkov, ktorí majú iné ako ročné zdaňovacie obdobie, t. j. ak ide o daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, ak je na majetok daňovníka vyhlásený konkurz, ak sa daňovník zrušuje s likvidáciou, ak daňovník ukončil alebo prerušil podnikanie, ak daňovník zomrie.

Výpočet pomernej časti dane je súčinom počtu mesiacov použitia vozidla na podnikanie a 1/12 príslušnej ročnej sadzby dane. Pomerná časť dane sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

Výpočet pomernej časti dane ako súčin počtu mesiacov použitia vozidla na podnikanie a 1/12 príslušnej ročnej sadzby dane sa týka aj vozidla záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, horskej záchrannej služby, leteckej záchrannej služby, požiarnej ochrany alebo používaného výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe, ak došlo v priebehu zdaňovacieho obdobia k zániku oslobodenia od dane.

Výpočet pomernej časti dane v prípade vozidla používaného na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme (autobus) je súčinom počtu dni použitia vozidla na podnikanie a 1/365 alebo v prestupnom roku 1/366 ročnej sadzby dane. Pomerná časť dane sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

Riadok č. 21 – uvedie sa daň alebo výsledná pomerná časť dane.

Výslednou daňou bude buď daň z riadku č. 20 alebo súčet pomerných častí dane podľa sadzby 1 a sadzby 2 v riadku č. 20.

Rozdiely z dodatočného daňového priznania

Riadok č. 22 - uvedie sa daň podľa riadku č. 21 priznania alebo predchádzajúceho dodatočného priznania.

Riadok č. 23 - uvedie sa daň z riadku č. 21 dodatočného priznania.

Riadok č. 24 - uvedie sa kladný alebo záporný rozdiel riadkov č. 23 (údaj z dodatočného priznania) a č. 22 (údaj z priznania), t. j. daň na úhradu v prípade kladného rozdielu (r. 23 - r. 22) alebo daňový preplatok v prípade záporného rozdielu (r. 23 - r. 22).

IV. ODDIEL – SUMARIZÁCIA DANE ZA VŠETKY VOZIDLÁ Z PRIZNANIA ALEBO PREDCHÁDZAJÚCEHO PODANÉHO DODATOČNÉHO PRIZNANIA

Riadok č. 35 – uvedie sa počet všetkých vozidiel uvedených v priznaní alebo v podanom predchádzajúcom dodatočnom priznaní.

Riadok č. 36 – uvedie sa celková daň za všetky vozidlá v priznaní (súčet riadkov 21 v prípade podaného priznania alebo predchádzajúceho dodatočného priznania).

Riadky č. 37 - 39 - sa vypĺňajú, ak daňovník platil preddavky na daň podľa § 10 zákona.

Riadok č. 37 - uvedie sa celková suma zaplatených preddavkov na daň podľa § 10 zákona alebo suma 0, ak daňovník preddavky neplatil.

Riadok č. 38 - vyplní sa v prípade kladného rozdielu medzi celkovou daňou za všetky vozidlá (r. 36) a zaplatenými preddavkami na daň (r. 37).

Riadok č. 39 - vyplní sa v prípade záporného rozdielu medzi celkovou daňou za všetky vozidlá (r. 36) a zaplatenými preddavkami na daň ( r. 37).

Riadok č. 40 - uvedie sa výška predpokladanej dane, ktorá predstavuje súčet ročnej sadzby dane za všetky vozidlá, ktoré sú predmetom dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia s prihliadnutím na § 7 zákona a nie je oslobodené od dane. Tento údaj je východiskový pri platení preddavkov na daň podľa § 10 zákona.

Riadok č. 41 - uvedie sa počet strán III. Oddielu, ktoré sa predkladajú s priznaním.

V. ODDIEL – SUMARIZÁCIA DANE ZA VŠETKY VOZIDLÁ Z DODATOČNÉHO PRIZNANIA

Riadky č. 42 - 45 sa vypĺňajú v prípade podávania dodatočného priznania.

Riadok č. 42 - uvedie sa počet všetkých vozidiel, ktoré sú predmetom dodatočného priznania.

Riadok č. 43 - uvedie sa celková daň za všetky vozidlá z dodatočného priznania (súčet riadkov 23 z dodatočného priznania).

Riadok č. 44 - uvedie sa kladný alebo záporný rozdiel medzi celkovou daňou z dodatočného priznania (r. 43) a celkovou daňou z priznania (r. 36).

Riadok č. 45 - uvedie sa počet strán III. Oddielu, ktoré sa predkladajú v dodatočnom priznaní.

VI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU

Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani, ktorý žiada podľa § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. vrátiť, vyplní podľa predtlače tento oddiel.

VII. ODDIEL – POZNÁMKY

Slúži pre potreby daňovníka, najmä na uvedenie dátumu opakovaného vzniku a zániku daňovej povinnosti alebo oslobodenia pri jednom a tom istom vozidle v zdaňovacom období, uvedenia adresy organizačných zložiek zahraničných osôb, ak ich je viac ako jedna s vyplnenými údajmi podľa riadkov I. oddielu (15-20).

Informácie:

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo použilo na podnikanie, ak zákon neustanovuje inak. Používaním vozidla na podnikanie sa na účely tohto zákona rozumie

 1. skutočné používanie vozidla na podnikanie,

 2. účtovanie o vozidle (podľa zákona o účtovníctve),

 3. evidovanie vozidla v daňovej evidencii (podľa § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 463/2013 Z. z.),

 4. uplatňovanie výdavkov spojených s používaním vozidla alebo

 5. používanie vozidla na podnikanie daňovníkom podľa § 3 písm. c) až e) (užívateľom alebo zamestnávateľom).

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k

 1. vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel v Slovenskej republike,

 2. ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,

 3. vydaniu potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla,

 4. zániku daňovníka bez likvidácie,

 5. vykonaniu zápisu prevodu držby vozidla do dokladov vozidla,

 6. ukončeniu použitia vozidla daňovníkom,

  • ktorý používa v vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,

  • ktorý používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,

  • ktorým je zamestnávateľ a ktorý vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, ak v zdaňovacom období, ktorým je kalendárny rok, neboli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 1 zákona a v tomto zdaňovacom období o tomto vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla. Túto skutočnosť je daňovník povinný oznámiť v lehote na podanie priznania do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia, pričom túto skutočnosť neuvádza v priznaní. Oznámenie o zániku daňovej povinnosti sa podáva na tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky a uverejnilo ho na svojom webovom sídle.

Daňovník vypočíta pomernú časť dane ako súčin jednej dvanástiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa vozidlo použilo na podnikanie.

Ak sa na podnikanie používalo vozidlo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme (autobus) pomerná časť dane sa vypočíta ako 1/365-ina alebo 1/366-ina ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo použilo na podnikanie.

Preddavky na daň sa platia v lehotách podľa § 10 zákona.

Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane uvedenej v prílohe č. 1 zákona upravenej podľa

§ 7 zákona za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia a nie je oslobodené od dane podľa § 4 ods. 1 písm. b) až d).

Ak sa zmení skutočnosť, na základe ktorej bola predpokladaná daň vypočítaná daňovníkom, správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak na základe jeho žiadosti.

Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur.

Pozn. redakcie: § 3 zákona č. 361/2014 Z. z.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ministerstvo financií SR

Prílohy

Archívne verzie

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.