Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve (za účtovné obdobie 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014)

Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva okrem všeobecných náležitostí (obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo, deň, ku ktorému sa zostavuje, deň jej zostavenia, obdobie a iné údaje uvedené na úvodnej strane účtovnej závierky ustanovené opatrením ministerstva) obsahuje Výkaz o príjmoch a výdavkoch Úč FO 1 - 01 a Výkaz o majetku a záväzkoch Úč FO 2 - 01. Účtovná závierka za účtovné obdobie roka 2020 sa podáva na rovnakých tlačivách, ako za účtovné obdobia 2014 až 2019.

Dátum publikácie:6. 11. 2014
Autor:Ministerstvo financií SR
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov; Účtovníctvo / Jednoduché účtovníctvo
Právny stav od:1. 1. 2015

Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva sa zostavuje z údajov peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov, pomocných kníh a z výsledkov vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov. Zostavená účtovná závierka účtovnej jednotky sa predkladá v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu v termíne pre podávanie daňového priznania k dani z príjmov.

Vysvetlivky k všeobecným náležitostiam

 1. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vypĺňa podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
 2. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
 3. Názov účtovnej jednotky a miesto podnikania sa vypĺňa podľa údajov uvedených v evidencii alebo v povolení, na základe ktorých je účtovná jednotka oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.
 1. Údaje, ktorými sú telefónne číslo a e-mailová adresa sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.
 2. Podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou, sa uvádza len v listinnej podobe. Pri ukladaní účtovnej závierky v elektronickej podobe sa podpisový záznam neuvádza.

Vysvetlivky k Výkazu o príjmoch a výdavkoch Úč FO 1 - 01

V jednotlivých riadkoch sa vykazujú údaje z príslušných prehľadov peňažného denníka.

Vysvetlivky k Výkazu o majetku a záväzkoch Úč FO 2 - 01

 1. V riadku 01 sa vykazujú údaje z knihy dlhodobého nehmotného majetku v zostatkových účtovných cenách a dlhodobý nehmotný majetok v obstarávaní.
 2. V riadku 02 sa vykazujú údaje z knihy dlhodobého hmotného majetku v zostatkových účtovných cenách a dlhodobý hmotný majetok v obstarávaní.
 3. V riadku 03 sa vykazujú údaje z knihy dlhodobého finančného majetku v ocenení podľa § 25 zákona. Pri dlhodobých termínových vkladoch sa vykazujú údaje z peňažného denníka z prehľadu o peňažných prostriedkoch na účtoch v bankách. Pri dlhodobých pôžičkách sa vykazujú údaje z knihy pohľadávok.
 1. V riadku 04 sa vykazuje súčet súm uvedených v riadkoch 05 až 07.
 2. V riadkoch 05 až 07 sa vykazujú údaje z knihy zásob v ocenení podľa § 25 zákona.
 3. V riadku 08 sa vykazujú údaje z knihy pohľadávok v ocenení podľa § 25 zákona.
 4. V riadku 09 sa vykazuje súčet súm uvedených v riadkoch 10 až 12.
 5. V riadkoch 10 a 11 sa vykazujú údaje z peňažného denníka z prehľadu o peňažných prostriedkoch v hotovosti a ceninách a z prehľadu o peňažných prostriedkoch na účtoch v bankách v ocenení podľa § 25 zákona, vrátane peňažných prostriedkov v cudzej mene, ktoré sa vykazujú v ocenení referenčným kurzom v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
 6. V riadku 12 sa vykazujú údaje o ostatnom krátkodobom finančnom majetku.
 7. V riadku 13 sa vykazujú údaje z peňažného denníka z prehľadu o priebežných položkách. Ak je zostatok priebežných položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom denníku v časti „príjem", vykáže sa v tomto riadku znamienko „+". Ak je zostatok priebežných položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom denníku v časti „výdaj", vykáže sa v tomto riadku znamienko „-".
 8. V riadku 14 sa vykazujú údaje z knihy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku.
 9. V riadku 16 sa vykazujú údaje z knihy rezerv.
 10. V riadku 17 sa vykazujú údaje z knihy záväzkov a zostatok sociálneho fondu.
 11. V riadku 18 sa vykazuje zostatok nesplateného úveru a nesplatených pôžičiek z knihy záväzkov a mínusový zostatok na kontokorentnom účte.
 12. V riadku 19 sa vykazujú údaje z knihy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku.
 13. V stĺpcoch 1 a 3 Výkazu o majetku a záväzkoch Úč FO 2 - 01 účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave podvojného účtovníctva, sa nevykazujú žiadne údaje.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ministerstvo financií SR

Prílohy

Archívne verzie

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
 • 628/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v JÚ

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.