Žiadosť o zaplatenie dane v splátkach (§ 57 zákona č. 563/2009 Z. z.)

Správca dane môže povoliť platenie dane v splátkach, len ak bude dlžná suma zabezpečená niektorým zo spôsobov zabezpečenia záväzkov podľa Občianskeho zákonníka alebo Daňového poriadku.

Dátum publikácie:13. 7. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky
Právny stav od:6. 2. 2021

Postup správcu dane a daňového subjektu týkajúci sa platenia dane v splátkach v prípade, ak daňový subjekt nemá dostatok finančných prostriedkov na jednorazovú úhradu dane alebo rozdielu dane v lehote splatnosti, je vymedzený v § 57 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“).

V zmysle tohto ustanovenia má daňový subjekt právo písomne požiadať správcu dane o povolenie zaplatenia dane v splátkach.

Správca dane môže povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach za podmienok, ktoré určí finančné riaditeľstvo a uverejní ich na svojom webovom sídle.

Platenie dane v splátkach môže byť povolené najviac na 24 mesiacov odo dňa splatnosti dane alebo rozdielu dane oproti vyrubenej dani. Platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najskôr odo dňa doručenia rozhodnutia o povolení platenia dane v splátkach.

Za dobu povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach zaplatí daňový subjekt úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky. Pri výpočte úroku sa použije trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň, ktorý nasleduje po dni splatnosti dane; ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 3 %, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 3 %.

Úrok sa vypočíta za každý deň povoleného odkladu platenia dane alebo povoleného platenia dane v splátkach. Ak daňový subjekt zaplatí odloženú sumu dane alebo daň v splátkach uloženú rozhodnutím správcu dane v lehote kratšej, ako ukladá rozhodnutie, správca dane úrok z odloženej sumy vyrubí do dňa zaplatenia odloženej sumy dane alebo do dňa zaplatenia dane v splátkach. Úrok z odloženej sumy vyrubí správca dane rozhodnutím.

Úrok z odloženej sumy sa nevyrubí, ak nepresiahne 5 eur.

Úrok z odloženej sumy je splatný do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia; tento úrok nemožno vyrubiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom daňový subjekt zaplatil odloženú sumu dane alebo daň v splátkach.

Pozn. redakcie: § 57 daňového poriadku

Poznámky pod čiarou:


Autor: Mgr. Miriama Draškovičová


Aktualizoval: Mgr. Vladimír Fujak

Prílohy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.