Žiadosť o odklad platenia dane (§ 57 zákona č. 563/2009 Z. z.)

Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane povoliť tomuto daňovému subjektu odklad platenia dane, a to až na dobu 24 mesiacov odo dňa splatnosti dane, resp. odo dňa vyrubenia dane. Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najskôr odo dňa splatnosti dane, a to aj spätne.

Dátum publikácie:12. 7. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Správa daní a poplatkov; Správne právo
Právny stav od:6. 2. 2021

Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane povoliť tomuto daňovému subjektu odklad platenia dane, a to až na dobu 24 mesiacov odo dňa splatnosti dane, resp. odo dňa vyrubenia dane. Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najskôr odo dňa splatnosti dane, a to aj spätne.

Na základe žiadosti daňového subjektu správca dane vydáva rozhodnutie, ktorým odklad platenia dane povolí alebo nepovolí (na povolenie odkladu platenia dane nemá daňový subjekt právny nárok).

Za dobu povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach zaplatí daňový subjekt úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky. Pri výpočte úroku sa použije trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň, ktorý nasleduje po dni splatnosti dane; ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 3 %, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 3 %.

Úrok sa vypočíta za každý deň povoleného odkladu platenia dane alebo povoleného platenia dane v splátkach. Ak daňový subjekt zaplatí odloženú sumu dane alebo daň v splátkach uloženú rozhodnutím správcu dane v lehote kratšej, ako ukladá rozhodnutie, správca dane úrok z odloženej sumy vyrubí do dňa zaplatenia odloženej sumy dane alebo do dňa zaplatenia dane v splátkach. Úrok z odloženej sumy vyrubí správca dane rozhodnutím. Úrok z odloženej sumy sa nevyrubí, ak nepresiahne 5 eur. Úrok z odloženej sumy je splatný do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia; tento úrok nemožno vyrubiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom daňový subjekt zaplatil odloženú sumu dane alebo daň v splátkach.

Ak daňový subjekt nesplní podmienky určené v rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo v rozhodnutí o povolení platenia dane v splátkach, ďalší odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach správca dane môže povoliť, iba ak uplynuli najmenej dva roky odo dňa, ktorý bol v poslednom rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo v poslednom rozhodnutí o povolení platenia dane v splátkach určený ako deň, keď mala byť daň zaplatená.

Proti rozhodnutiu o povolení, resp. nepovolení odkladu platenia dane nie je možné podať odvolanie.

V prípade, ak daňový subjekt nezaplatí odloženú daň vo výške a v lehote určenej správcom dane v rozhodnutí, stáva sa splatnou celá suma neuhradenej dane dňom pôvodnej splatnosti dane. Správca dane zo sumy neuhradenej dane vyrubí úrok z omeškania podľa § 156 daňového poriadku. Zároveň je správca dane povinný začať daňové exekučné konanie do 30 pracovných dní odo dňa, keď mala byť daň zaplatená.

Za podanie tejto žiadosti sa platí správny poplatok v sume 9,50 € [položka č. 143 písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov].

Pozn. redakcie: § 57 Daňového poriadku

Poznámky pod čiarou:


Autor: Mgr. Miriama Draškovičová


Aktualizoval: Mgr. Vladimír Fujak

Prílohy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.