Informácia FR SR k zákonu č. 47/2021 Z. z. - uplatnenie daňového bonusu, výdavky na testovanie na COVID-19

Finančné riaditeľstvo vydalo informáciu k výhodnejšiemu uplatňovaniu daňového bonusu a k výdavkom súvisiacim so zabezpečením testovania na ochorenie COVID-19. Zavedené nové opatrenia sú vysvetlené aj na konkrétnych príkladoch.

Dátum publikácie:22. 2. 2021
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

tt_vahy-covid-19

Informácia č. 19/DzPaU/2021/I k zákonu č. 47/2021 Z. z.,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky dňa 29. 1. 2021 schválila zákon č. 47/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 47/2021 Z. z.").

Zákonom č. 47/2021 Z. z. sa v Čl. I dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z."). Podľa Čl. II zákona č. 47/2021 Z. z. tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, t. j. od 6. 2. 2021.

Podľa § 37 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. na ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú osobitné predpisy, napr. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP") a iné predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak.

Zavedené opatrenia sa týkajú nasledovných oblastí:

1. Uplatnenie daňového bonusu

Pri uplatnení daňového bonusu podľa § 33 ZDP sa na účely splnenia podmienky dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (čo za zdaňovacie obdobie roku 2020 predstavuje sumu 3 480 €), vymedzenej v § 33 ods. 1 ZDP, považujú v súlade s § 24aa ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. za zdaniteľné príjmy aj oslobodené plnenia, ktoré daňovníci, ktorí dosahujú príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti prijali v súvislosti s niektorými protipandemickými opatreniami.

V súlade s § 24aa ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. ide o nasledovné plnenia:

 1. plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 5/2004 Z. z.")1,
 2. platba podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „zákon č. 299/2020 Z. z.") 2,
 3. prijaté nemocenské z dôvodu, že bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, napr. podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 63/2020 Z. z. (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.")3,
 4. prijaté ošetrovné napr. podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z.3

Spôsob priradenia plnení vymedzených v § 24aa ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 67/2020 Z. z. k príjmom podľa § 5 ZDP alebo k príjmom podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP v prípade, ak daňovník mal v roku 2020 súbeh týchto príjmov, je určený v § 33 ods. 1 ZDP. To znamená, že uvedené plnenie sa priradí k tomu druhu príjmu, v súvislosti s ktorým ho daňovník prijal.

Do výšky zdaniteľných príjmov, ktoré sa posudzujú na účely uplatnenia nároku na daňový bonus, sa v súlade s § 24aa ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. zahrnú:

 • u daňovníka dosahujúceho príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP):
 • u daňovníka dosahujúceho príjmy zo závislej činnosti (§ 5 ZDP):
  • príjmy preukázateľne prijaté za zdaňovacie obdobie 2020 plynúce najdlhšie do 31.01.2021.

Poznámka:

Splnenie ostatných podmienok ustanovených v § 33 ZDP v súvislosti s uplatnením nároku na daňový bonus nie je ustanovením § 24aa zákona č. 67/2020 Z. z. dotknuté. Daňovník môže uplatniť daňový bonus len na vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosť nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu a daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP musí vykázať základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.

Postup podľa § 24aa ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. sa neuplatní, ak daňovník dosiahol za rok 2020 zdaniteľné príjmy z vykonávanej činnosti, z ktorej mu plynú príjmy zo závislej činnosti (§ 5 ZDP) alebo zdaniteľné príjmy z vykonávanej činnosti, z ktorej mu plynú príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) aspoň vo výške 3 480 € (§ 24aa ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z.).

Vo Finančnom spravodajcovi r. 2021 bolo ako príspevok č. 1 uverejnené Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/005681/2021-721 o vydaní doplnenia k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby - typ A, k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby - typ B a k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.

V zmysle predmetného oznámenia daňovník, ktorý podáva za zdaňovacie obdobie roku 2020 daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňové priznanie k DPFO") a uplatní postup podľa § 24aa zákona č. 67/2020 Z. z., uvedie výšku poskytnutého plnenia, ktoré pre účely uplatnenie nároku na daňový bonus započítal do zdaniteľných príjmov:

 • v IX. oddiele - Miesto na osobitné záznamy daňovníka daňového priznania k DPFO typ A, a to v členení podľa druhu poskytnutého plnenia prijatého v súvislosti s príjmami podľa § 5 ZDP,
 • v XIII. oddiele - Miesto na osobitné záznamy daňovníka daňového priznania k DPFO typ B, a to v členení podľa druhu poskytnutého plnenia prijatého v súvislosti s príjmami podľa § 5 ZDP a v súvislosti s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.

1.1 Daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti - príklady

Príklad č. 1:

Daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZDP účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva dosiahol za zdaňovacie obdobie roku 2020 zdaniteľné príjmy vo výške 2 600 €, uplatnil daňové výdavky vo výške 2 400 € a vykázal základ dane vo výške 200 €. V priebehu roku 2020 zaúčtoval ako príjem neovplyvňujúci základ dane príspevok z dôvodu poklesu tržieb poskytnutý v súlade s § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. vo výške 1 000 €. Iné zdaniteľné príjmy v priebehu roku 2020 daňovník nepoberal. Vzniká daňovníkovi nárok na daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti?

Daňovník do úhrnu zdaniteľných príjmov, ktoré sa posudzujú pre splnenie podmienky nároku na daňový bonus v súlade s § 24aa ods. 1 písm. a) zákona č. 67/2020 Z. z. zahrnie nielen zdaniteľný príjem podľa § 6 ods. 1 ZDP vo výške 2 600 €, ale aj oslobodené plnenie poskytnuté podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. vo výške 1 000 €. Nadväzne na znenie § 33 ZDP a § 24aa zákona č. 67/2020 Z. z. vzniká daňovníkovi nárok na daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, pretože splnil podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 3 480 € (jeho zdaniteľné príjmy pri uplatnení § 24aa ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. predstavujú sumu 3 600 €) a zároveň z príjmov podľa § 6 ods. 1 ZDP vykázal základ dane.

Príklad č. 2:

Daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZDP, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP dosiahol za zdaňovacie obdobie roku 2020 zdaniteľné príjmy vo výške 2 800 €, uplatnil daňové výdavky vo výške 3 300 € a vykázal daňovú stratu vo výške 500 €. V priebehu roku 2020 zaevidoval v daňovej evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP ako príjem neovplyvňujúci základ dane príspevok z dôvodu poklesu tržieb poskytnutý v súlade s § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. vo výške 1 200 €. Iné zdaniteľné príjmy v priebehu roku 2020 daňovník nepoberal. Vzniká daňovníkovi nárok na daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti?

Nadväzne na znenie § 33 ZDP a § 24aa zákona č. 67/2020 Z. z. daňovníkovi nevzniká nárok na daňový bonus, pretože napriek tomu, že splnil podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 3 480 € [jeho zdaniteľné príjmy na účely splnenia podmienky dosiahnutia príjmov podľa § 24aa ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. predstavujú sumu 4 000 € (2 800 € + 1 200 €)], nevykázal z príjmov podľa § 6 ods. 1 ZDP základ dane.

Príklad č. 3:

Daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 ZDP nedosiahol za zdaňovacie obdobie roku 2020 žiadne zdaniteľné príjmy. V priebehu roku 2020 zaevidoval v evidencii podľa § 6 ods. 10 ZDP ako príjem neovplyvňujúci základ dane dotáciu z Ministerstva kultúry SR poskytnutú v súlade s § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. vo výške 2 000 €. Okrem toho prijal v decembri 2020 tzv. pandemické nemocenské podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z. za obdobie, kedy nemohol vykonávať svoju činnosť a dosahovať príjmy podľa § 6 ods. 2 ZDP vo výške 1 700 €. Iné zdaniteľné príjmy v priebehu roku 2020 daňovník nepoberal. Vzniká daňovníkovi nárok na daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti?

Nadväzne na znenie § 33 ZDP a § 24aa zákona č. 67/2020 Z. z. daňovníkovi nevzniká nárok na daňový bonus, pretože napriek tomu, že splnil podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 3 480 € [jeho zdaniteľné príjmy na účely splnenia podmienky dosiahnutia príjmov podľa § 24aa ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. predstavujú sumu 3 700 € (2 000 € + 1 700 €)], nevykázal z príjmov podľa § 6 ods. 2 ZDP základ dane.

Príklad č. 4:

Daňovník zrušil k 30.06.2020 živnostenské oprávnenie a od 01.07.2020 sa zamestnal. U zamestnávateľa nemal podané vyhlásenie podľa § 36 ods. 6 ZDP a neuplatňoval si nárok na daňový bonus. V priebehu roku dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti vo výške 1 500 € a príjmy z podnikania vo výške 2 000 €, z ktorých vykázal základ dane. V priebehu roku 2020 zaevidoval v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP ako príjem neovplyvňujúci základ dane príspevok z dôvodu poklesu tržieb poskytnutý v súlade s § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. vo výške 1 000 €. Okrem toho prijal v decembri 2020 tzv. pandemické nemocenské podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z. za obdobie, kedy nemohol vykonávať závislú činnosť a dosahovať príjmy zo závislej činnosti vo výške 1 200 €. Vzniká daňovníkovi nárok na daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti?

Nadväzne na znenie § 33 ZDP a § 24aa zákona č. 67/2020 Z. z. daňovník pre účely uplatnenia nároku na daňový bonus vyčísli výšku zdaniteľného príjmu podľa § 5 ZDP v sume 2 700 € (1 500 € + 1 200 €) a podľa § 6 ods. 1 ZDP v sume 3 000 € (2 000 € + 1 000 €). Keďže daňovník nedosiahol ani po uplatnení § 24aa ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. pri príjmoch podľa § 5 ZDP ani pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 ZDP zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 3 480 €, daňovníkovi nevzniká nárok na daňový bonus. Daňovník nemôže aplikovať ustanovenie § 33 ods. 9 ZDP, pretože hoci vykázal čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 ZDP, zamestnávateľ mu nepriznal daňový bonus a to ani v pomernej časti.

Príklad č. 5:

Daňovník zrušil k 30.06.2020 živnostenské oprávnenie a od 01.07.2020 sa zamestnal. U zamestnávateľa mal podané vyhlásenie podľa § 36 ods. 6 ZDP a uplatňoval si nárok na daňový bonus na jedno dieťa. Zamestnávateľ mu za mesiace júl až september 2020 daňový bonus priznal a vyplatil. V priebehu roku dosiahol daňovník zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti vo výške 1 500 € a príjmy z podnikania vo výške 2 000 €, z ktorých vykázal základ dane. V máji 2020 zaevidoval v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP ako príjem neovplyvňujúci základ dane príspevok z dôvodu poklesu tržieb poskytnutý v súlade s § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. vo výške 1 000 €. Okrem toho prijal v decembri 2020 tzv. pandemické nemocenské podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z. za obdobie kedy nemohol vykonávať závislú činnosť a dosahovať príjmy zo závislej činnosti vo výške 1 200 €. Vzniká daňovníkovi nárok na daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti?

Nadväzne na znenie § 33 ZDP a § 24aa zákona č. 67/2020 Z. z. daňovník pre účely uplatnenia nároku na daňový bonus vyčísli výšku zdaniteľného príjmu podľa § 5 ZDP v sume 2 700 € (1 500 € + 1 200 €) a podľa § 6 ods. 1 ZDP v sume 3 000 € (2 000 € + 1 000 €). Hoci daňovník nedosiahol ani po uplatnení § 24aa ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. pri príjmoch podľa § 5 ZDP ani pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 ZDP zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 3 480 €, má v súlade s § 33 ods. 9 ZDP nárok na uplatnenie daňového bonusu za celý rok 2020, pretože mu zamestnávateľ priznal daňový bonus v pomernej časti a daňovník vykázal čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 ZDP.

Príklad č. 6:

Daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZDP účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva dosiahol za zdaňovacie obdobie roku 2020 zdaniteľné príjmy vo výške 8 300 €, uplatnil daňové výdavky vo výške 7 400 € a vykázal základ dane vo výške 900 €. V priebehu roku 2020 zaúčtoval ako príjem neovplyvňujúci základ dane príspevok z dôvodu poklesu tržieb poskytnutý v súlade s § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. vo výške 800 €. Iné zdaniteľné príjmy v priebehu roku 2020 daňovník nepoberal. Uplatní daňovník postup podľa § 24aa ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.?

Daňovník spĺňa podmienku výšky dosiahnutých zdaniteľných príjmov podľa § 6 ods. 1 ZDP aspoň vo výške 3 480 € a zároveň z týchto príjmov vykázal základ dane a preto mu vzniká nárok na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti podľa § 33 ods. 1 ZDP a postup podľa § 24aa ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. neuplatní. Z tohto dôvodu nebude vXIII. oddiele daňového priznania k DPFO typ B uvádzať výšku príspevku podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.

 

1.2 Daňovník s príjmami zo závislej činnosti

V súlade s § 24aa ods. 4 zákona č. 67/2020 Z. z. zamestnanec, ktorý na účely uplatnenia daňového bonusu podľa § 33 ZDP za zdaňovacie obdobie 2020 nespĺňa podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP aspoň vo výške 3 480 € (6-násobok minimálnej mzdy) a v súvislosti s týmito príjmami dosahoval príjmy podľa § 24aa ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., je povinný v lehote do 15.02.2021 oznámiť zamestnávateľovi výšku prijatých príjmov pre účely ich započítania na uplatnenie daňového bonus v členení podľa citovaného ustanovenia. Zamestnávateľ na tieto príjmy prihliadne pri vykonávaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 ZDP (ďalej len „ročné zúčtovanie"), ak zamestnanec o vykonanie ročného zúčtovania požiada.

Príklad č. 7:

Zamestnanec v zdaňovacom období 2020 dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy len v niektorých kalendárnych mesiacoch, preto mu zamestnávateľ len v týchto mesiacoch priznal daňový bonus. Dňa 27.01.2021 požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, pričom jeho zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2020 predstavujú sumu 2 500 €. Vzniká zamestnancovi nárok na daňový bonus na vyživované dieťa aj za zostávajúce kalendárne mesiace roka 2020, ak v novembri a decembri 2020 prijal tzv. pandemické ošetrovné podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z. vo výške 1 200 €?

V súlade s § 33 ZDP a § 24aa zákona č. 67/2020 Z. z. vzniká zamestnancovi nárok na daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, pretože splnil podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 3 480 € (jeho zdaniteľné príjmy pri uplatnení § 24aa ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. predstavujú sumu 3 700 €).

Ak zamestnanci do 15.02.2021 oznámia zamestnávateľovi výšku prijatých príjmov pre účely ich započítania na uplatnenie daňového bonusu podľa § 24aa zákona č. 67/2020 Z. z., pričom zamestnávateľ im už ročné zúčtovanie za rok 2020 vykonal, potom zamestnávateľ postupuje v súlade s § 40 ods. 2 ZDP. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi sumu rozdielu daňového bonusu, na ktorú zamestnancovi vznikol nárok podľa § 33 ZDP v nadväznosti na § 24aa zákona č. 67/2020 Z. z.

Príklad č. 8:

Zamestnanec s príjmami podľa § 5 ZDP, časť roka 2020 poberal nemocenské dávky v sume 1 000 €, časť roka tzv. pandemické nemocenské v sume 1 000 €, a tzv. pandemické ošetrovné v sume 2 500 €. Vzniká zamestnancovi nárok na daňový bonus na vyživované dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti, ak zamestnanec v roku 2020 nepoberal žiadne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP?

V súlade s § 33 ZDP nadväzne na § 24aa zákona č. 67/2020 Z. z. vzniká zamestnancovi nárok na daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, pretože splnil podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 3 480 € (zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti 0 + tzv. pandemické nemocenské a ošetrovné 3 500 €).

Príklad č. 9:

Zamestnanec v ustanovenej lehote požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Dňa 22.02.2021 doručí zamestnávateľovi oznámenie podľa § 24aa ods. 4 zákona č. 67/2020 Z. z. Ako postupuje zamestnávateľ, ak ročné zúčtovanie zamestnancovi do dňa doručenia oznámenia nevykonal?

V § 24aa ods. 4 zákona č. 67/2020 Z. z. je ustanovená lehota pre zamestnanca, v ktorej má zamestnanec zamestnávateľovi oznámiť poberanie daného plnenia. Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a nepredloží požadované doklady v ustanovenom termíne, potom zamestnanec v súlade s § 38 ods. 5 ZDP je povinný podať daňové priznanie. Zamestnávateľ vystaví zamestnancovi potvrdenie o zdaniteľných príjmoch podľa § 39 ods. 5 ZDP.

 

Zákon č. 67/2020 Z. z. neustanovuje vzor oznámenia, ktorým zamestnanec oznamuje zamestnávateľovi plnenia podľa § 24aa ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.

Vzhľadom k tomu, že zamestnanec doručuje zamestnávateľovi žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania v súlade s § 38 ods. 1 ZDP v listinnej podobe, ak sa so zamestnávateľom nedohodli na doručení elektronickými prostriedkami, odporúča sa, aby zamestnanec oznamoval zamestnávateľovi poberanie príjmov podľa § 24aa ods. 4 zákona č. 67/2020 Z. z. rovnakým spôsobom.

2. Výdavky (náklady) súvisiace so zabezpečením testovania na ochorenie COVID-19

V súlade s ustanovením § 24ab ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. sú počas obdobia pandémie daňovým výdavkom podľa § 19 ZDP aj výdavky (náklady) na testovanie na ochorenie COVID-19 vrátane výdavkov (nákladov) súvisiacich so zabezpečením testovania vynaložené počas obdobia pandémie:

Príklad č. 10:

Zamestnávateľ v októbri 2020 z dôvodu predchádzania šíreniu nákazlivej choroby COVID-19 na základe vlastného rozhodnutia zabezpečil pretestovanie svojich zamestnancov a ich blízkych osôb, ktoré so zamestnancom žijú v spoločnej domácnosti, PCR testami. Sú výdavky (náklady) vynaložené zamestnávateľom na testovanie a výdavky (náklady) súvisiace so zabezpečením testovania daňovým výdavkom zamestnávateľa? Predstavuje nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi, vrátane plnenia poskytnutého blízkym osobám zamestnanca, žijúcim s ním v spoločnej domácnosti zdaniteľný príjem zamestnanca?

V súlade s § 24ab ods. 1 písm. a) zákona č. 67/2020 Z. z. sú výdavky (náklady) vynaložené zamestnávateľom na testovanie zamestnancov a ich blízkych osôb, ktoré žijú so zamestnancom v spoločnej domácnosti a výdavky (náklady) súvisiace so zabezpečením tohto testovania daňovými výdavkami podľa § 19 ZDP.

V súlade s § 24ab ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. plnenia poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom, za účelom vykonania testovania vrátane testovania blízkej osoby žijúcej so zamestnancom v spoločnej domácnosti nie sú predmetom dane zamestnanca podľa § 5 ZDP.

Príklad č. 11:

Zamestnávateľ preplatil svojim zamestnancom výdavky (náklady), ktoré títo zamestnanci, resp. blízke osoby, ktoré žijú so zamestnancom v spoločnej domácnosti vynaložili na svoje pretestovanie PCR testami, resp. antigénovými testami. Sú takto vynaložené výdavky (náklady) zamestnávateľa jeho daňovými výdavkami? Predstavuje peňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi, vrátane plnenia poskytnutého blízkym osobám zamestnanca, žijúcim s ním v spoločnej domácnosti zdaniteľný príjem zamestnanca?

Výdavky (náklady), ktoré vznikajú zamestnávateľovi z dôvodu preplatenia výdavkov na testovanie samotného zamestnanca a jeho blízkych osôb, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, sú súlade s § 24ab ods. 1 písm. a) zákona č. 67/2020 Z. z. daňovými výdavkami podľa § 19 ZDP.

V súlade s § 24ab ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. uvedené peňažné plnenie nie je predmetom dane zamestnanca podľa § 5 ZDP.

 

Príklad č. 12:

Daňovník, ktorý dosahuje príjmy zo živnosti, sa z dôvodu, že sa necítil zdravotne v poriadku, rozhodol že podstúpi PCR test na ochorenie COVID-19, pričom spolu s ním sa dala otestovať aj jeho manželka, s ktorou žije v spoločnej domácnosti. K testovaniu prišlo v októbri 2020 a poplatok za vykonanie oboch testov uhradil daňovník z podnikateľského účtu. Možno úhradu za vykonané testy po nadobudnutí účinnosti zákona č. 47/2021 Z. z. považovať za daňový výdavok podľa § 19 ZDP? Je plnenie poskytnuté daňovníkom manželke jej zdaniteľným príjmom?

K testovaniu daňovníka a manželky, ktorá s ním žije v domácnosti prišlo počas obdobia pandémie a preto nadväzne na znenie § 24ab ods. 1 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z. sú výdavky vynaložené daňovníkom na testovanie seba a manželky, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti, daňovým výdavkom podľa § 19 ZDP. Plnenie, ktoré poskytol daňovník manželke, nie je v súlade s § 3 ods. 2 písm. a) ZDP predmetom dane, pretože sa jedná o dar, ktorý nebol manželke poskytnutý v súvislosti s výkonom činnosti podľa § 5 alebo § 6 ZDP.

Poznámka:
Na uplatnenie daňových výdavkov u daňovníka nemá vplyv skutočnosť, že daňovník realizoval úhradu z podnikateľského účtu. Rovnako by išlo o daňový výdavok aj v prípade, ak by daňovník realizoval platbu so „súkromných prostriedkov" za predpokladu, že tento výdavok bude preukázaný a bude zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP.

 

 • daňovníkom na fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť pre daňovníka v mieste jeho podnikania.
  Ide o fyzické osoby, ktoré v mieste podnikania daňovníka vykonávajú svoju činnosť pre tohto daňovníka. Môže ísť o zamestnancov spolupracujúcich spoločností, ktorí vykonávajú svoju činnosť pre daňovníka na jeho pracovisku, napr. zamestnanci externej spoločnosti, ktorí vykonávajú formou poskytovania služieb servisné činnosti, upratovacie činnosti a pod. Rovnako môže ísť o fyzické osoby, ktoré vykonávajú svoju podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť pre daňovníka v mieste jeho podnikania.

V prípade zabezpečenia testovania fyzických osôb, ktoré vykonávajú činnosť pre daňovníka v mieste jeho podnikania, predstavuje takéto plnenie pre fyzickú osobu príjem, ktorého zdaniteľnosť je potrebné posúdiť nadväzne na to, v akom postavení táto fyzická osoba činnosť pre daňovníka vykonáva. Ak túto činnosť vykonáva v postavení zamestnanca inej právnickej alebo fyzickej osoby, potom sa jedná o príjem podľa § 5 ods. 1 písm. g) ZDP v nadväznosti na § 5 ods. 2 ZDP, ktorý je v súlade s § 24ab ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. vylúčený z predmetu dane.

Ak fyzická osoba vykonáva činnosť pre daňovníka v mieste jeho podnikania v postavení fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 ZDP, potom predstavuje takéto plnenie pre fyzickú osobu príjem, ktorý je v súlade s § 3 ods. 1 písm. a) ZDP predmetom dane, pretože je darom prijatým v súvislosti s výkonom činnosti podľa § 6 ZDP. Ak by prišlo k prefakturácii výdavkov (nákladov) na testovanie vrátane výdavkov (nákladov) súvisiacich so zabezpečením testovania fyzickej osoby, ktorá vykonáva činnosť pre daňovníka v mieste jeho podnikania v postavení fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 ZDP, medzi daňovníkom a touto fyzickou osobou, zdaniteľný príjem by fyzickej osobe neplynul (v tomto prípade už nejde o dar prijatým v súvislosti s výkonom činnosti podľa § 6 ZDP, ale plnenie, ktoré bolo následne prefakturované) a prefakturované výdavky (nákladov) na testovanie vrátane výdavkov (nákladov) súvisiacich so zabezpečením testovania by v súlade s § 24ab ods. 1 písm. c) boli jej daňovým výdavkom.

Príklad č. 13:

Daňovník zabezpečil v novembri 2020 testovanie na ochorenie COVID-19 nielen pre svojich zamestnancov, ale aj pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú pre daňovníka určitú činnosť v mieste jeho podnikania. Je možné považovať takto vynaložené výdavky (náklady) na testovanie vrátane súvisiacich výdavkov (nákladov) so zabezpečením testovania za jeho daňové výdavky?

Výdavky (náklady), ktoré vynaložil daňovník na testovanie na ochorenie COVID-19 vrátane súvisiacich výdavkov (nákladov) so zabezpečením testovania, tak pre svojich zamestnancov, ako aj pre fyzické osoby, ktoré pre neho vykonávajú činnosť v mieste jeho podnikania, sú súlade s § 24ab ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 67/2020 Z. z. daňovými výdavkami podľa § 19 ZDP.

 

Obdobie pandémie je zadefinované v § 2 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. a je to obdobie od 12.03.2020, kedy vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa osobitného predpisu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda SR mimoriadnu situáciu odvolá.

Z uvedeného vyplýva, že pri posudzovaní výdavkov (nákladov) na testovanie na ochorenie COVID-19 vrátane výdavkov (nákladov) súvisiacich so zabezpečením testovania podľa § 24ab zákona č. 67/2020 Z. z. bude daňovník postupovať počas celého obdobia pandémie, tzn. aj spätne za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2020, resp. hospodársky rok 2019/2020 alebo hospodársky rok 2020/2021, ktorého aspoň jeden mesiac uplynie v období pandémie, pričom predmetné výdavky (náklady) boli vynaložené v období pandémie.

Príklad č. 14:

Daňovník s hospodárskym rokom od 01.05.2019 do 30.04.2020 z dôvodu predchádzania šíreniu nákazlivej choroby COVID-19 na základe vlastného rozhodnutia zabezpečil v apríli 2020 testovanie na ochorenie COVID-19 antigénovými testami pre svojich zamestnancov a ich blízkych osôb, ktoré so zamestnancom žijú v spoločnej domácnosti. Sú výdavky (náklady) vynaložené daňovníkom na testovanie a výdavky (náklady) súvisiace so zabezpečením testovania jeho daňovými výdavkami?

V súlade s § 24ab ods. 1 písm. a) zákona č. 67/2020 Z. z. sú výdavky (náklady) vynaložené daňovníkom na testovanie zamestnancov a ich blízkych osôb, ktoré žijú so zamestnancom v spoločnej domácnosti a výdavky (náklady) súvisiace so zabezpečením tohto testovania daňovými výdavkami podľa § 19 ZDP, nakoľko tieto výdavky (náklady) boli vynaložené v období pandémie.

Keďže za zdaňovacie obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2020 už bolo podané daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby, daňovník môže podať dodatočné daňové priznanie za uvedené zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatní predmetné výdavky (náklady) v daňových výdavkoch.

Príklad č. 15:

Daňovník s hospodárskym rokom od 01.04.2020 do 31.03.2021 zabezpečil v novembri 2020 testovanie na ochorenie COVID-19 antigénovými testami pre svojich zamestnancov a ich blízkych osôb, ktoré so zamestnancom žijú v spoločnej domácnosti ako aj pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú pre daňovníka činnosť v mieste jeho podnikania. Sú náklady vynaložené daňovníkom na testovanie a náklady súvisiace so zabezpečením testovania jeho daňovými výdavkami?

V súlade s § 24ab ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 67/2020 Z. z. sú náklady vynaložené daňovníkom na testovanie na ochorenie COVID-19 antigénovými testami a náklady súvisiace so zabezpečím testovania pre vyššie uvedené osoby daňovými výdavkami podľa § 19 ZDP.

 

V súlade s § 24ab ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z., suma na úhradu výdavkov zamestnanca, vrátane nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi zamestnávateľom, na účely vykonania testovania na ochorenie COVID-19 vrátane testovania blízkej osoby žijúcej so zamestnancom v spoločnej domácnosti (§ 115 až § 117 Občianskeho zákonníka) nie je počas obdobia pandémie predmetom dane zamestnanca podľa § 5 ZDP.

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že predmetom dane nie sú sumy na úhradu výdavkov zamestnanca, na účely vykonania testovania zamestnanca alebo jeho blízkej osoby žijúcej so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktoré zamestnávateľ poskytol zamestnancovi v nepeňažnej alebo v peňažnej forme.

Príklad č. 16:

Zamestnanec bol v apríli 2020 v úzkom kontakte s pozitívnou osobou, preto ako samoplatca spolu so svojou družkou a jej synom absolvovali PCR testovanie na ochorenie COVID-19, za čo zamestnanec s družkou uhradil 210 €. Zamestnávateľ v máji 2020 preplatil zamestnancovi výdavky vynaložené na testovanie v sume 210 €, ktoré spolu s jeho mesačnou mzdou zdanil v súlade s § 35 ZDP. Môže zamestnávateľ v rámci ročného zúčtovania za rok 2020 uvedené plnenie oslobodiť od dane?

V súlade s § 24ab ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. suma na úhradu výdavkov zamestnanca na účely vykonania testovania na ochorenie COVID-19, nie je počas obdobia pandémie predmetom dane zamestnanca. Obdobie pandémie začalo plynúť od 12.03.2020, preto ak družka so synom žili spolu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, suma 210 € poskytnutá zamestnávateľom zamestnancovi predstavuje príjem, ktorý nie je predmetom dane. Zamestnávateľ postupuje v súlade s § 40 ZDP, t. j. zamestnancovi vráti zrazený preddavok na daň (daň), ktorý bol zrazený z príjmu, ktorý nie je predmetom dane.

 

Vypracoval:
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
Odbor daňovej metodiky
Február 2021

 

Poznámky pod čiarou:

1 Podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj projekty na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, ktoré schvaľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny po schválení podmienok vládou SR a realizuje ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ide napríklad o tie plnenia, ktoré sa poskytujú podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. v rámci projektu Prvá pomoc, resp. Prvá pomoc PLUS.

2 Podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. môže Ministerstvo kultúry SR v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na účely odstraňovania následkov mimoriadnych udalostí alebo znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu [§ 2 písm. a) zákona č. 387/2020 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu] na oblasť kultúry.

3 V súlade s § 293er zákona č. 461/2003 Z. z. sa jedná o tzv. pandemické nemocenské a tzv. pandemické ošetrovné vyplácané za obdobie, kedy daňovník nemohol vykonávať svoju činnosť a teda dosahovať príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

4 Podľa § 115 Občianskeho zákonníka domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby.

Podľa § 116 Občianskeho zákonníka blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Podľa § 117 Občianskeho zákonníka stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.

 

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
 • 47/2021 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.