Informácia k novele zákona o ERP od 1. 1. 2020

Novela zákona o ERP prináša viaceré propodnikateľské opatrenia, ako napr. možnosť ukončenia používania elektronickej registračnej pokladnice podnikateľom alebo inou predĺženie doby na odoslanie údajov do systému e-kasa v prípade, ak je pokladnica v off-line režime, možnosť používania jednej pokladnice e-kasa klient v prípade združení. Novela rieši aj ukončenie certifikácie elektronických registračných pokladníc a zníženie administratívnej záťaže podnikateľov pri dodatočnom doevidovaní paragónov do pokladnice e-kasa klient bez povinnosti vytlačenia pokladničného dokladu.

Dátum publikácie:26. 11. 2019
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

tt_registracna-pokladna-08-2017

3/ERP/2019/I

Informácia k novele zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudne účinnosť dňa 1. 1. 2020

Národná rada Slovenskej republiky dňa 15. 10. 2019 schválila zákon č. 369/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 369/2019 Z. z.“), ktorý nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020 s výnimkou čl. I bodov 21, 24, 30 a 35, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. 1. 2021.

Článkom IV zákona č. 369/2019 Z. z. sa s účinnosťou od 1. 1. 2020 mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP“).

1. bod novely zákona o ERP

S účinnosťou od 1. 1. 2020 sa zo zákona o ERP vypúšťa § 4b, ktorý upravuje konanie o certifikácii ERP (pozri 8. bod novely zákona o ERP), zastavuje sa konanie o certifikácii ERP (pozri 17. bod novely) a v zmysle § 4c zákona o ERP sa bude certifikovať iba pokladničný program chránené dátového úložisko. Preto sa v základných ustanoveniach v § 1 ods. 1 písm. c) zákona o ERP slová "konanie o certifikácii elektronickej registračnej pokladnice“ nahrádzajú slovami „konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska“.

2. a 4. bod novely zákona o ERP

Maximálna lehota na zaslanie uloženej dátovej správy do systému e-kasa podľa § 3 ods. 1, 3 a 7 zákona o ERP obsahujúcej údaje uvedené na pokladničnom doklade, doklade označenom slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“ pri prekročení hraničnej doby odozvy od prvého pokusu o jej zaslanie a lehota rátaná od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na webovom sídle finančnej správy sa predlžuje zo 48 hod. na 96 hod.

Ak podnikateľ, ktorému bol povolený odklad podľa § 3a ods. 2 zákona o ERP, nemôže z dôvodov na strane finančného riaditeľstva zaevidovať údaje z dátovej správy do systému e-kasa, 30 dňová lehota sa považuje za zachovanú, ak sú údaje zaevidované v lehote predĺženej zo 48 hod. na 96 hod. od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na webovom sídle finančnej správy.

Predĺžením lehoty sa zabezpečí, aby podnikateľ stihol v zákonom stanovenej lehote odoslať, resp. zabezpečiť odoslanie dátových správ mimo prevádzkových hodín, počas dní pracovného pokoja, štátnych a cirkevných sviatkov (§ 94 ods. 5 Zákonníka práce), ako aj pri závažných prekážkach na strane operátora alebo dodávateľa internetu a pod.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. 1. 2019 (§ 18cg zákona o ERP) neupravujú, že lehota 96 hod. sa vzťahuje aj na zaslanie uložených dátových správ pri prekročení hraničnej doby odozvy, ak plynutie lehoty na ich odoslanie začalo najneskôr dňa 31. 12. 2019 a k uplynutiu lehoty dôjde dňa 1. 1. 2020 alebo neskôr. Podnikateľ je preto povinný dátovú správu uloženú do 31. 12. 2019 zaslať do systému e-kasa v lehote 48 hod.

3. bod novely zákona o ERP

§ 3 ods. 5 zákona o ERP upravuje možnosť používania jednej spoločnej PEKK podnikateľmi, ktorí vykonávajú činnosť na základe zmluvy o združení podľa § 829 až 841 Občianskeho zákonníka, ak na tom istom predajnom mieste prijímajú tržby za predaný tovar alebo za službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona o ERP.

Keďže zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH“) s účinnosťou od 1. 1. 2014 v § 4, § 4a a nadväzujúcich ustanoveniach už neupravuje postup členov združenia, postup podľa § 3 ods. 5 zákona o ERP sa týka iba podnikateľov, ktorí nie sú platiteľmi DPH.

5. bod novely zákona o ERP

Ide o legislatívnu úpravu poznámky pod čiarou k odkazu 4a k § 3 ods. 2 písm. a) prvému bodu zákona o ERP, nakoľko § 9a zákona o DPH bol zmenený a doplnený zákonom č. 369/2018 Z. z. a nie zákonom č. 368/2018 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon o ERP.

6. bod novely zákona o ERP

§ 4a ods. 2 písm. i) zákona o ERP sa upravuje tak, že slová „OFF-LINE DOKLAD“ pri prekročení hraničnej doby odozvy sa zobrazia na pokladničnom doklade pred QR kódom a nie pred povinnými údajmi uvedenými v § 8 ods. 9.

Podnikateľom sa tak umožní využívať priebežnú tlač dokladu. Zároveň sa zobrazením uvedených slov pred QR kódom zabezpečí rýchla identifikácia pokladničného dokladu zákazníkom pri overovaní pravosti dokladu cez aplikáciu Over doklad.

7. bod novely zákona o ERP

Ide o legislatívnu úpravu. Nakoľko § 4a ods. 2 zákona o ERP od 1. 1. 2019 neupravuje, že PEKK musí umožňovať získať údaje potrebné na plnenie povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov13) (napr. podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.), ako nadbytočná sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 13.

8. bod novely zákona o ERP

Od 1. 7. 2019 sa nemôžu uvádzať do prevádzky ERP a k 1. 1. 2020 sa zastavujú konania o certifikácii ERP (pozri bod 17. novely zákona o ERP), preto sa ako bezpredmetný vypúšťa § 4b zákona o ERP, ktorý upravuje konanie o certifikácii ERP.

9. bod novely zákona o ERP

V § 7a zákona o ERP sa dopĺňa nový ods. 10, podľa ktorého ak podnikatelia, ktorí vykonávajú činnosť na základe zmluvy o združení a v súlade s § 3 ods. 5 zákona o ERP používajú jednu spoločnú PEKK, tak žiadosť o pridelenie kódu podľa § 7a ods. 1 a kópiu zmluvy o združení predloží podľa ich dohody jeden účastník združenia.

10. bod novely zákona o ERP

Vzhľadom na to, že on-line registračná pokladnica (ďalej len „ORP“) je tak isto ako virtuálna registračná pokladnica (ďalej len „VRP“) v zmysle § 2 písm. b) zákona o ERP pokladnicou e-kasa klient, osobitný postup podľa § 8 ods. 11 zákona o ERP pre taxislužbu sa bude vzťahovať aj na ORP.

Podnikateľ nie je od 1. 1. 2020 povinný pri používaní PEKK vyhotoviť a cestujúcemu odovzdať pokladničný doklad, ak vyhotovuje a cestujúcemu vydáva alebo posiela potvrdenie o zaplatenom cestovnom podľa § 30 ods. 5 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 9/2019 Z. z. (ďalej len zákon č. 56/2012 Z. z.“). Podnikateľ v PEKK iba zaeviduje celkovú sumu platenej ceny.

Za poslanie potvrdenia o zaplatenom cestovnom elektronicky v zmysle § 30 ods. 5 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z. sa považuje aj zobrazenie alebo zaslanie potvrdenia dispečingom, ak je podľa § 26 ods. 6 písm. b) tohto zákona cena dohodnutá prostredníctvom digitálnej platformy (poskytovanej napr. spoločnosťou BOLT, HOPIN).

11. bod novely zákona o ERP

V záujme jednoznačnosti sa § 9 ods. 4 zákona o ERP upravuje tak, že podnikateľ je povinný pri používaní ERP archivovať pokladničné doklady vyhotovené podľa § 10 ods. 5, doklady označené slovami

„NEPLATNÝ DOKLAD“, denné uzávierky v tlačovej forme a kópie paragónov v zákonom ustanovenej lehote.

Kópie paragónov je podnikateľ povinný archivovať v zákonom ustanovenej lehote aj pri používaní PEKK. Pri používaní PEKK nie je podnikateľ povinný po zaevidovaní údajov z paragónov do PEKK vytlačiť a uchovávať pokladničné doklady (§ 10 ods. 5 a 6), nakoľko finančná správa má zaevidované údaje k dispozícii v systéme e-kasa.

12. bod novely zákona o ERP

Ako vyplýva z ods. 9 doplneného do § 15 zákona o ERP, ukončenie používania ERP môže okrem servisnej organizácie vykonať aj podnikateľ, resp. ním poverená iná osoba, ktorí zabezpečia vybratie fiskálnej pamäte a uloženie údajov z fiskálnej pamäte na dátové médium spolu so zápisom príslušných záznamov do knihy ERP.

Zároveň sa na podnikateľa vzťahuje povinnosť uchovávať vybranú fiskálnu pamäť a dátové médium (§ 15 ods. 1 a 3) a knihu ERP (§ 13 ods. 2) v zákonom ustanovených lehotách.

13. bod novely zákona o ERP

Niektorí podnikatelia požiadali o pridelenie kódu PEKK napriek tomu, že napr. nie sú povinní evidovať tržby podľa zákona o ERP alebo požiadali o pridelenie kódu PEKK na už používanú VRP, prípadne požiadali o pridelenie kódu PEKK pre ORP, ale rozhodli sa pre používanie VRP, a preto PEKK neuviedli do prevádzky.

Daňový úrad v zmysle doplneného znenia § 15a ods. 1 zákona o ERP na základe oznámenia podnikateľa ukončí používanie PEKK a zruší kód PEKK aj ak PEKK nebola uvedená do prevádzky.

14. bod novely zákona o ERP

Ide o legislatívnu úpravu, ktorou sa v § 16a písm. p) zákona o ERP vypúšťa § 7a ods. 7, nakoľko porušenie povinnosti podnikateľa podľa tohto ustanovenia je uvedené už v § 16a písm. l).

V oboch prípadoch sa za správny delikt uvedený v § 16a písm. l) a v písm. p) zákona o ERP v znení účinnom do 31.12.2019 sa ukladá pokuta podľa § 16b ods. 1 alebo ods. 2 písm. b).

15. bod novely zákona o ERP

Ide o pro podnikateľsky zamerané ustanovenie. Ak na miestnom zisťovaní kontrolór zistí, že podnikateľ nesprístupnil oznámenie podľa § 3 ods. 8 zákona o ERP o tom, že nie je povinný používať PEKK alebo nemá na predajnom mieste preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo úradne osvedčenú fotokópiu týchto preukazov, podnikateľovi nebude pri prvom zistení tohto správneho deliktu podľa doplneného znenia § 16b ods. 1 písm. d) zákona o ERP uložená pokuta, ale bude vyzvaný na odstránenie nedostatkov.

16. bod novely zákona o ERP

V § 17a ods. 2, 3 a 4 zákona o ERP, ktorý upravuje zabezpečenie a prepadnutie ERP, sa slová „Colný úrad Bratislava“ v príslušnom tvare nahrádzajú slovami „finančné riaditeľstvo“ v príslušnom tvare, nakoľko činnosti súvisiace s vykonávaním technickej expertízy prechádzajú do kompetencie finančného riaditeľstva.

17. bod novely zákona o ERP

Prechodnými ustanoveniami k úpravám účinným od 1. 1. 2020 sa v § 18cg zákona o ERP upravuje nasledovné:

  • podľa ods. 1 zákona o ERP konanie o certifikácii ERP podľa § 4b začaté pred 1. 1. 2020 sa zastavuje k 1. 1. 2020,
  • podľa ods. 2 zákona o ERP činnosť servisných organizácii podľa § 5 a register servisných organizácií podľa § 6 sa ukončí k 1. 6. 2020,
  • podľa ods. 3 zákona o ERP servisná organizácia, podnikateľ alebo iná osoba sú povinní ukončiť používanie ERP podľa § 15 ods. 1 a 3 alebo ods. 9 najneskôr do 31. 8. 2020,
  • podľa ods. 4 zákona o ERP technickú expertízu, ktorej vykonávanie začal v súlade s § 17a zákona o ERP Colný úrad Bratislava pred 1. 1. 2020, dokončí finančné riaditeľstvo,
  • konanie o uložení sankcie podľa zákona v znení účinnom do 31. 12. 2019, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31.12.2019, sa podľa ods. 5 zákona o ERP dokončí podľa zákona v znení účinnom do 31. 12. 2019,
  • za porušenie ustanovení zákona v znení účinnom do 31. 12. 2019, o ktorom sa do 31. 12. 2019 neviedlo konanie, sa podľa ods. 6 zákona o ERP uloží sankcia podľa zákona v znení účinnom do 31. 12. 2019, ak je to pre podnikateľa priaznivejšie.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  • 369/2019 Z. z. Novela zákona, o správe daní (daňový poriadok)

Funkcie

Partner