Korona opatrenia – otázky a odpovede k dani z príjmov z FR SR (aktualizované 19. 5. 2020)

Odpovede na otázky týkajúce sa podania daňového priznania, predĺženia lehoty na podanie daňového priznania, platenia preddavkov na daň, hlásenia o vyúčtovaní dane a poukázania podielu zaplatenej dane, ktoré poskytlo Finančné riaditeľstvo v súvislosti s epidémiou. FR SR ich priebežne aktualizuje.

Dátum publikácie:21. 5. 2020
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

danove priznanie 2019

Upravené v nadväznosti na zákon č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. – ďalšie mimoriadne opatrenia v oblasti dane z príjmov a na Nariadenie vlády Slovenskej republike č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou.

 

1. Registrácia na daň z príjmov

Ak by daňový subjekt nepodal žiadosť o registráciu v lehote podľa § 49a zákona o dani z príjmov, pričom zákonom stanovená lehota na podanie tejto žiadosti uplynie počas obdobia pandémie, zo zákona sa mu odpustí zmeškanie tejto lehoty za podmienky, že túto žiadosť podá do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Uvedené sa vzťahuje aj na oznamovaciu povinnosť daňovníka (napr. zmena sídla, názvu ...), ktorému stanovená lehota na podanie oznámenia pripadne počas obdobia pandémie. Daňovník pokutu nedostane, ak si svoju registračnú a oznamovaciu povinnosť splní v uvedenej predĺženej lehote.


2.
Podanie daňového priznania k dani z príjmov a platenie dane z príjmov

2.1. Daňovník podal daňové priznania v lehote do 31. marca 2020

Otázka

Daňové priznanie za rok 2019 som podal do 31. marca 2020, ale nezaplatil som v tejto lehote daň. Vzťahuje sa aj na mňa nová lehota a môžem zaplatiť daň do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie?

Odpoveď

Áno, takýto daňovník môže zaplatiť daň v novej lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Otázka

Ak som v lehote do 31. marca 2020 podal daňové priznanie, ale nezaplatiť som daň a po tomto dátume som zistil, že daňové priznanie obsahuje nesprávne údaje, mám podať opravné alebo dodatočné daňové priznanie ?

Odpoveď

Do lehoty na podanie daňového priznania – t. j. do konca kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie daňovník podáva opravné daňové priznanie.

Otázka

Ak som v lehote do 31. marca 2020 podal daňové priznanie a bol mi vrátený preplatok na dani môžem podať ešte do konca kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie opravné daňové priznanie.

Odpoveď

Áno, aj takýto daňovník môže podať do konca kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie opravné daňové priznanie.

Upozornenie:
Ak by daňovník po vrátení preplatku do lehoty na podanie daňového priznania v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. podal opravné daňové priznanie, v ktorom uvedie nižší daňový preplatok, ako mu bol vrátený, správca dane uloží daňovníkovi pokutu vo výške 100% z uvedeného rozdielu. Pokuta sa neuloží, ak daňovník podá toto opravné daňové priznanie, ktorým si zníži daňový preplatok, pred vrátením daňového preplatku.

2.2. Daňovník podal oznámenie, resp. žiadosť o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania (spoločné pre FO aj PO) do 31. marca 2020

Otázka

Predĺžil som si lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 prostredníctvom oznámenia napr. do 31. mája 2020 alebo do 30. júna 2020. Dokedy musím podať daňové priznanie a daň zaplatiť?

Odpoveď

Daňovník je povinný podať daňové priznanie za rok 2019 do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V lehote na podanie daňového priznania je povinný daňovník daň aj zaplatiť. Ak napr. vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, daňové priznanie je daňovník povinný podať do 31. augusta 2020.


Otázka

Mám zdaňovacie obdobie hospodársky rok od 01. októbra 2018 do 30. septembra 2019 a predĺžil som si lehotu na podanie daňového priznania do 31. marca 2020 dokedy musím podať daňové priznanie?

Odpoveď

Daňovník je povinný podať daňové priznanie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V lehote na podanie daňového priznania je povinný daňovník daň aj zaplatiť. Ak napr. vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, daňové priznanie je daňovník povinný podať do 31. augusta 2020.


Otázka

Som živnostník a od roku 2019 som v konkurze. Na základe žiadosti podanej dňa 3. marca 2020 mi správca dane predĺžil lehotu na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2019 o tri mesiace a to do 30. júna 2020. V akej lehote som povinný podať daňové priznanie k DPFO za rok 2019 a zaplatiť daň z príjmov?

Odpoveď

Daňové priznanie za rok 2019 ste povinný podať do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, daňové priznanie ste povinný podať do 31. augusta 2020 a v tejto lehote ste povinný daň z príjmov aj zaplatiť.


2.3.
Daňovník nepodal oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania (spoločné pre FO aj PO)

Otázka

Mám zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019 a nepredĺžil som si lehotu na podane daňového priznania prostredníctvom oznámenia, v akej lehote mám povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019 a aj zaplatiť daň?

Odpoveď

Takýto daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie ak napr. vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane je do 31. augusta 2020.


Otázka

Mojím zdaňovacím obdobím je hospodársky rok od 01. decembra 2018 do 30. novembra 2019 a lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby mi uplynula 29. februára 2020. Vzťahuje sa aj na mňa nová lehota a môžem zaplatiť daň do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie?

Odpoveď

Nie. Takýto daňovník nemôže podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb v novej lehote t.j. mesiac po skončení pandémie, pretože posledný deň lehoty na podanie daňového priznania a zaplatenia dane mu uplynul pred začatím obdobia pandémie ( vláda vyhlásila pandémiu dňa 12. marca 2020 )

Ak by si takýto daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania v zmysle zákona o dani z príjmov do 31. mája 2020, lehota na podanie by mu pripadla na obdobie pandémie a mohol by podať daňové priznanie v novej lehote – t.j. do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie, v ktorej by bola daň aj splatná.


Otázka

Daňové priznanie za rok 2019 som podal do 31. marca 2020, ale nezaplatil som v tejto lehote daň. Vzťahuje sa aj na mňa nová lehota a môžem zaplatiť daň do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie?

Odpoveď

Áno, takýto daňovník môže zaplatiť daň v novej lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Otázka

Som daňovník nezriadený alebo nezaložený na podnikanie (občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia, SVB atď.) a mám povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019, ale nepredĺžil som si lehotu na podanie daňového priznania prostredníctvom oznámenia. Kedy mám povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň?

Odpoveď

Aj takýto daňovník nezriadený alebo nezaložený na podnikanie má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 a daň zaplatiť v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie ak napr. vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane je do 31. augusta 2020.


Otázka

Som daňovník nezriadený alebo nezaložený na podnikanie (občianske združenie, nezisková organizácia, SVB, nadácia atď.) a mám povinnosť podať daňové priznanie, ale nemáme povinnosť daň zaplatiť. Vzťahuje sa aj na mňa nová lehota na podanie daňového priznania ?

Odpoveď

Áno, aj takíto daňovníci môžu podať daňové priznanie za rok 2019 v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.


Otázka

Ak je obchodná spoločnosť v likvidácii resp. v konkurze a uplynie jej lehota na podanie daňového priznania a zaplatenia dane počas obdobia pandémie, v akej lehote je povinná podať daňové priznanie a daň zaplatiť?

Odpoveď

Ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb uplynie počas obdobia pandémie, daňové priznanie môže daňovník podať v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V rovnakej lehote zaplatí aj daň.


Otázka

Som živnostník a od roku 2019 som v konkurze. Vzťahuje sa aj na mňa možnosť podať daňové priznanie za rok 2019 a zaplatiť daň z príjmov do konca mesiaca po skončení obdobia pandémie?

Odpoveď

Áno, daňové priznanie k DPFO za rok 2019 ste povinný podať do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, daňové priznanie ste povinný podať do 31. augusta 2020 a v tejto lehote ste povinný daň z príjmov aj zaplatiť.


2.4.
Daňové priznanie podané po skončení obdobia pandémie v predĺženej lehote

Otázka

Mám zdaňovacie obdobie hospodársky rok od 01. apríla 2019 do 31. marca 2020, som povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň najneskôr do 30. júna 2020. Za predpokladu, že obdobie pandémie skončí v júli 2020, som povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň do 31. augusta 2020. Môžem si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania?

Odpoveď

Áno, daňovník si môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, t.j. do 31. augusta 2020. Na základe podaného oznámenia si daňovník môže predĺžiť pôvodnú lehotu na podanie daňového priznania, ktorá uplynula 30. júna 2020, až do 30. septembra 2020.


Otázka

Som daňovník v konkurze resp. v likvidácií, posledný deň lehoty na podanie daňového priznania a zaplatenie dane uplynie napr. dňa 30. júna 2020, ak obdobie pandémie skončí v júli 2020, som povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň do 31. augusta 2020. Môžem si túto lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť?

Odpoveď

Áno, daňovník môže požiadať správcu dane o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania, t.j. do 17. augusta 2020 (vrátane). Správca dane môže daňovníkovi rozhodnutím predĺžiť pôvodnú lehotu na podanie daňového priznania, ktorá uplynie 30. júna 2020 najviac o tri kalendárne mesiace, tzn. až do 30. septembra 2020.


Otázka

Som daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok 2019, správcovi dane som do 31. marca 2020 podal oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania napr. do 30. júna 2020. Môžem si opätovne predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania o ďalšie tri kalendárne mesiace, napr. do 30. septembra 2020?

Odpoveď

Ak by obdobie pandémie skončilo napr. v júli 2020, tento daňovník je povinný podať daňové priznanie za rok 2019 v lehote do 31. augusta 2020, túto lehotu si už nemôže opätovne predĺžiť.


Otázka

Som daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok 2019, nemám zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí do 31. marca 2020 som nepodal oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Ak pandémia skončí napr. v júli 2020 a lehota na podanie daňového priznania bude do 31. augusta 2020 môžem si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania o ďalšie tri kalendárne mesiace?

Odpoveď

Nie, daňovník je povinný podať daňové priznanie do 31. augusta 2020, uvedenú lehotu nie je možné predĺžiť.


2.5.
Podanie daňového priznania za zomretého daňovníka na dani z príjmov

FYZICKÉ OSOBY

Otázka

Podnikateľ, fyzická osoba zomrel 18. februára 2020. Za rok 2019 dosiahol zdaniteľné príjmy vo výške 18 500 eur a za časť roka 2020 dosiahol zdaniteľné príjmy vo výške 3 540 eur. V akej lehote som ako jeho dedič povinný podať daňové priznanie k DPFO za rok 2019 a daňové priznanie za rok 2020 a v akej lehote som povinný zaplatiť daň z príjmov?

Odpoveď

Daňové priznanie k DPFO za rok 2019 a daňové priznanie za časť roka 2020 ste povinný podať v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, daňové priznanie za rok 2019 a daňové priznanie za časť roka 2020 ste povinný podať do 31. augusta 2020. V tejto lehote ste povinný aj zaplatiť daň z príjmov.


Otázka

Živnostník, ktorý zomrel 15. septembra 2019, dosiahol za časť roka 2019 zdaniteľné príjmy vo výške 17 000 eur. Na základe žiadosti bola správcom dane predĺžená lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 za zomrelého daňovníka do 30. apríla 2020. V akej lehote som ako jeho dedič povinný podať daňové priznanie k DPFO za rok 2019 a zaplatiť daň z príjmov, ak by obdobie pandémie skončilo v júli 2020?

Odpoveď

Daňové priznanie k DPFO za rok 2019 ste povinný podať v lehote do 31. augusta 2020 (ak obdobie pandémie skončí v júli 2020). V rovnakej lehote ste povinný aj zaplatiť daň z príjmov.


Otázka

Podnikateľ, fyzická osoba zomrel 18. septembra 2019. Za rok 2019 dosiahol zdaniteľné príjmy vo výške 17 000 eur. Na základe žiadosti bola správcom dane predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 za zomrelého daňovníka do 30. septembra 2020. V akej lehote som ako dedič povinný podať daňové priznanie k DPFO za rok 2019 a zaplatiť daň z príjmov, ak by obdobie pandémie skončilo v júli 2020?

Odpoveď

Daňové priznanie k DPFO za rok 2019 ste povinný podať v lehote do 30. septembra 2020. V rovnakej lehote ste povinný aj zaplatiť daň z príjmov.


Otázka

Živnostník, ktorý zomrel 8. apríla 2020, dosiahol za časť roka 2020 zdaniteľné príjmy vo výške 6 350 eur. Ak by obdobie pandémie skončilo v júli 2020 a lehota na podanie daňového priznania za rok 2020 je do 31. augusta 2020, môžem požiadať správcu dane o predĺženie tejto lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2020?

Odpoveď

Áno môžete, ak žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020 za zomrelého daňovníka podáte najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020 (31. augusta 2020, ak obdobie pandémie skončí v júli 2020), správca dane môže lehotu na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2020 predĺžiť.


2.6.
Príjmy zo zdrojov v zahraničí

Otázka

V roku 2019 som dosiahol aj zdaniteľné príjmy zo zdroja v zahraničí a nepodal som správcovi dane v lehote do 31. marca 2020 oznámenie o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019. V akej lehote som povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 a zaplatiť daň z príjmov?

Odpoveď

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 ste povinný podať a daň z príjmov zaplatiť v lehote do dokonca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, daňové priznanie ste povinný podať do 31. augusta 2020 a v tejto lehote ste povinný daň z príjmov aj zaplatiť.


Otázka

V roku 2019 som dosiahol aj zdaniteľné príjmy zo zdroja v zahraničí, a nepodal som oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019. Ak by obdobie pandémie skončilo v júli 2020, dokedy môžem podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania a akú novú lehotu môžem v oznámení uviesť?

Odpoveď

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 môžete podať v lehote do 31. augusta 2020 (ak by obdobie pandémie skončilo v júli 2020) a v tomto oznámení si môžete predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 najdlhšie do 30. septembra 2020 (najviac o šesť mesiacov od 31. marca 2020).


Otázka

V roku 2019 som dosiahol aj zdaniteľné príjmy zo zdroja v zahraničí, podal som v lehote do konca marca 2020 správcovi dane oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 do 30. septembra 2020. V akej lehote som povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 a zaplatiť daň z príjmov, ak obdobie pandémie skončí v júli 2020?

Odpoveď

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 ste povinný podať v lehote do 30. septembra 2020 a v tejto lehote ste povinný daň z príjmov aj zaplatiť.


Otázka

V roku 2019 som dosiahol aj zdaniteľné príjmy zo zdroja v zahraničí, podal som v lehote do konca marca 2020 správcovi dane oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 do 30. júna 2020. Ak by obdobie pandémie skončilo v júli 2020, môžem podať opätovne oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania v lehote uvedenej v § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 zákona (v lehote do 31. augusta 2020)?

Odpoveď

Nie, v lehote do 31. augusta 2020 nemôžete podať opätovné oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 ste je povinný podať v lehote do 31. augusta 2020 a v tejto lehote ste povinný daň z príjmov aj zaplatiť.


Otázka

Daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou na území SR v marci 2020 zanikla stála prevádzkareň (ukončil v marci 2020 podnikateľskú činnosť na území SR a nemá iné zdaniteľné príjmy na území SR), v akej lehote je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov a zaplatiť daň, ak by obdobie pandémie skončilo v júli 2020?

Odpoveď

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov a zaplatiť daň v lehote do 31. augusta 2020.

3. Odpočet daňovej straty

3.1 Odpočet daňovej straty právnickej osoby

Otázka

Daňovník má zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019, akým spôsobom si môže uplatniť odpočet daňových strát v zmysle mimoriadnych opatrení?

Odpoveď

Daňovník si môže pri podaní daňového priznania odpočítať len tie časti neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018, na ktorých odpočítanie mu vzniká nárok podľa zákona o dani z príjmov, t.j. nie tie časti daňových strát, na ktorých odpočítanie daňovníkovi zanikol nárok z dôvodu vykázania nedostatočnej výšky základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.

Daňovník si môže pri podaní daňového priznania za rok 2019 uplatniť zostávajúcu časť vo výške

- ¼ vykázanej daňovej straty za rok 2015

- ½ vykázanej daňovej straty za rok 2016

- ¾ vykázanej daňovej straty za rok 2017

- celú vykázanú daňovú stratu za rok 2018.

Daňovník má možnosť uplatniť si tieto daňové straty najviac v úhrnnej výške 1 mil. eur a to len do výšky vykázaného základu dane.

Upozornenie:
Daňovník najskôr odpočíta zostávajúcu časť daňovej straty z roku 2015, potom zostávajúcu časť daňovej straty z roku 2016, potom zostávajúcu časť daňovej straty 2017 a nakoniec daňovú stratu za rok 2018 do výšky vyčísleného základu dane.

Otázka

Ako bude daňovník postupovať pri vypĺňaní daňového priznania za rok 2019 ak uplatňujem odpočet daňovej straty podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z.

Odpoveď

Ak sa daňovník rozhodne odpočítať daňovú stratu podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. v znení zákona č. 96/2020

Z. z., nevypĺňajú sa údaje v tabuľke D. Odpočet tejto daňovej straty sa premietne v riadku 500, kde sa uvedie základ dane znížený o odpočet daňovej straty podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. v znení zákona č. 96/2020 Z.

z. a v časti VII. - Miesto na osobitné záznamy daňovníka, kde sa uvedie rozpis odpočítaných daňových strát, a to v členení:

Zdaňovacie obdobie vykázania daňovej straty

Suma vykázanej daňovej straty

Suma odpočítanej daňovej straty v r. 500

Zostatok neodpočítanej daňovej straty, ktorú je možné odpočítať

v budúcich zdaňovacích obdobiach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úhrn odpočítaných daňových strát v r. 500 najviac vo výške 1 000 000 eur a max. vo výške základu dane

uvedeného v r. 400

 

 

 

Uvedený spôsob vyplnenia daňového priznania v súvislosti s odpočtom daňovej straty podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov upravuje Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011498/2020-721 o vydaní doplnenia k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B a k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby č. MF/011498/2020-721 uverejnené vo Finančnom spravodajcovi 2020 príspevok č. 8.

Otázka

Môže si daňovník uplatniť odpočet daňovej straty štandardným postupom podľa § 30 zákona o dani z príjmov?

Odpoveď

Pri uplatňovaní odpočtu daňovej straty môže daňovník využiť ten postup, ktorý je pre neho výhodnejší. To znamená, že môže uplatniť postup podľa § 30 zákona o dani z príjmov, vyplnením tabuľky D, ktorej údaje sa prenášajú do r. 410 priznania alebo vyplní len r. 500, kde bude uvedená suma základu dane znížená o úhrn daňových strát odpočítaných podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. v znení zákona č. 96/2020 Z. z.“. Uvedené postupy uplatňovania odpočtu daňových strát v zdaňovacom období nie je možné kombinovať.

Otázka

Daňovník má zdaňovacie obdobie kalendárny rok a v daňovom priznaní za rok 2019 dosiahol základ dane vo výške 2 mil. eur. Za zdaňovacie obdobie 2018 vykázal daňovú stratu vo výške 1,4 mil. eur. Akú časť daňovej straty si môže daňovník odpočítať od základu dane vyčísleného v daňovom priznaní?

Odpoveď

Ak sa daňovník rozhodne pri odpočte daňovej straty postupovať podľa § 30 zákona o dani z príjmov, od základu dane vyčísleného za zdaňovacieho obdobie 2019 odpočíta jednu štvrtinu vykázanej daňovej straty vo výške 350 000 eur.

Ak sa daňovník rozhodne pri odpočte daňovej straty postupovať podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z., od základu dane vyčísleného za zdaňovacie obdobie 2019 odpočíta daňovú stratu najviac vo výške 1 mil. eur.

Otázka

Daňovník má hospodársky rok od 01.10.2018 do 30.09.2019 a posledný deň základnej zákonnej lehoty na podanie daňového priznania uplynie 31. decembra 2019. Na základe oznámenia podaného správcovi dane si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania o 3 kalendárne mesiace do 31. marca 2020. Môže si aj takýto daňovník pri podaní daňového priznania za uvedený hospodársky rok uplatniť odpočet úhrnu daňových strát za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 v zmysle mimoriadnych opatrení? Odpoveď

Takýto daňovník si nemôže uplatniť odpočet úhrnu daňových strát za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie hospodárskeho roka 2018/2019. Tento odpočet si môže daňovník uplatniť v daňovom priznaní až za zdaňovacie obdobie hospodárskeho roka 2019/2020.

Otázka

Daňovník má hospodársky rok od 01.11.2018 do 31.10.2019 a posledný deň základnej zákonnej lehoty na podanie daňového priznania uplynie 31. januára 2020. Môže si aj takýto daňovník pri podaní daňového priznania za uvedený hospodársky rok uplatniť odpočet úhrnu daňových strát za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 v zmysle mimoriadnych opatrení?

Odpoveď

Áno, takýto daňovník si môže podaním dodatočného daňového priznania uplatniť odpočet daňových strát v zmysle mimoriadnych opatrení.

Otázka

Daňovník podal daňové priznanie za rok 2019 vo februári 2020, v ktorom si umoril daňovú stratu podľa § 30 zákona o dani z príjmov. Môže daňovník podať opravné, resp. dodatočné daňové priznanie a uplatniť si odpočet daňovej straty v súlade s § 24b zákona č. 67/2020 Z. z.?

Odpoveď

Daňovník má možnosť uplatniť odpočet daňovej straty v súlade s § 24b ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., a to aj vtedy, ak pred účinnosťou zákona č. 96/2020 Z. z. podal daňové priznanie za rok 2019. Ak obdobie pandémie skončí napr. v júli 2020, potom do 31. augusta 2020 vrátane môže daňovník podať opravné daňové priznanie. Po uvedenej lehote môže daňovník uplatniť odpočet daňovej straty v súlade s § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. podaním dodatočného daňového priznania.

3.2 Odpočet daňovej straty fyzickej osoby

Otázka

Som podnikateľ a v predchádzajúcich rokoch som vykázal daňové straty. Akým spôsobom si môžem za rok 2019 uplatniť odpočet daňových strát v zmysle mimoriadnych opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu?

Odpoveď

V daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019 si môžete od základu dane odpočítať len tie časti neuplatnených daňových strát vykázaných za roky 2015 až 2018, na ktorých odpočítanie Vám vznikol nárok podľa zákona o dani z príjmov, t. j. nie tie časti daňových strát, na ktorých odpočítanie nárok zanikol z dôvodu vykázania nedostatočnej výšky základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.

Základ dane vykázaný za rok 2019 môžete znížiť najviac vo výške

- ¼ daňovej straty vykázanej za rok 2015

- ½ daňovej straty vykázanej za rok 2016

- ¾ daňovej straty vykázanej za rok 2017

- celú daňovú stratu vykázanú za rok 2018.

Tieto straty si môžete odpočítať najviac v úhrnnej výške 1 mil. eur, a to len do výšky vykázaného základu dane. Straty začnete odpočítavať od najskoršej vykázanej straty po naposledy vykázanú daňovú stratu, teda od straty z roku 2015 po stratu z roku 2018.

Otázka

Za rok 2015 som vykázal daňovú stratu. Za rok 2016 som vykázal základ dane, ktorý som si znížil o ¼ straty z roku 2015. Za rok 2017 som znovu vykázal daňovú stratu a základ dane vykázaný za rok 2018 som znížil o ¼ straty z roku 2017. O ktoré straty si môžem znížiť základ dane vykázaný za rok 2019?

Odpoveď

Základ dane vykázaný v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019 môžete znížiť o ¼ straty z roku 2015 a o ¾ straty z roku 2017, najviac však v úhrnnej hodnote 1 000 000 eur.

Otázka

Za rok 2017 som vykázal daňovú stratu vo výške 10 tis. eur. Za rok 2018 som vykázaný základ dane vo výške 1 000 eur znížil o ¼ straty z roku 2017, ale iba do výšky vykázaného základu dane v roku 2018, teda iba o 1 000 eur. Môžem si v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019 znížiť základ dane o celú neuplatnenú stratu z roku 2017, teda o sumu 9 000 eur?

Odpoveď

Nie, základ dane vykázaný za rok 2019 si môžete znížiť iba o ¾ straty vykázanej v roku 2017, teda iba o 7 500 eur.

Otázka

Som podnikateľ a vykázal som tieto daňové straty:

- za rok 2015 vo výške 10 000 eur

- za rok 2016 vo výške 8 000 eur

- za rok 2017 som vykázal základ dane, ktorý som znížil o ¼ straty z roku 2015 a ¼ straty z roku 2016

- za rok 2018 som vykázal stratu vo výške 11 000 eur.

Akú výšku straty si môžem odpočítať od základu dane vykázaného za rok 2019 vo výške 15 000 eur?

Odpoveď

Od základu dane vykázaného za rok 2019 si môžete odpočítať:

- ¼ straty z roku 2015 vo výške 2 500 eur

- 2/4 straty z roku 2016 vo výške 4 000 eur

- zo straty vykázanej v roku 2018 sumu iba 8 500 eur (najviac do výšky vykázaného základu dane).

Otázka

Podal som daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 v marci 2020, v ktorom som si znížil základ dane iba o ¼ straty vykázanej za rok 2018, nakoľko ešte v marci pri podaní daňového priznania nebolo možné odpočítať vyššiu sumu neuplatnenej straty. Môžem podať opravné daňové priznanie za rok 2019, v ktorom si odpočítam od základu dane celú stratu z roku 2018, keďže som dosiahol vysoký základ dane?

Odpoveď

Áno, do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 môžete podať opravné daňové priznanie, ktorým znížite základ dane o stratu vykázanú v roku 2018. Ak by obdobie pandémie skončilo napr. v júni 2020, potom opravné daňové priznanie za rok 2019 môžete podať do 31. júla 2020. Po tomto termíne už môžete podať iba dodatočné daňové priznanie za rok 2019.

Otázka

Chcem si znížiť základ dane z príjmov vykázaný v daňovom priznaní za rok 2019 o stratu z minulých rokov vo vyššej sume podľa zákona č. 67/2020 Z. z.. Ako to mám vypísať v daňovom priznaní?

Odpoveď

Ak si uplatníte odpočítanie daňových strát vykázaných v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach vo vyššej sume podľa zákona č. 67/2020 Z. z., nevyplňujete v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019 riadky 49 až 54, ale odpočítate tieto daňové straty priamo na riadku 55, kde uvediete rozdiel medzi čiastkovým základom dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona a uplatnenou daňovou stratou. Zároveň rozpíšete uplatňovanú daňovú stratu v oddiele

XIII. – miesto pre osobitné záznamy, a to v členení

 

Rok vykázania daňovej straty

 

Suma vykázanej daňovej straty

Suma uplatnenej daňovej straty

na r. 55

Zostatok neuplatnenej daňovej straty pre jej douplatňovanie v budúcich zdaňovacích obdobiach

2015

 

 

 

2016

 

 

 

2017

 

 

 

2018

 

 

 

 

Úhrn uplatnených daňových strát na r. 55 najviac vo výške 1 000 000 eur, ale max. vo výške čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 uvedenom na r. 47.

 

 

4. Vrátenie preplatku na dani z príjmov (spoločné pre FO a PO)

Otázka

Podal som daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2019 ešte pred obdobím pandémie – 10. marca 2020, v ktorom som si vyčíslil daňový preplatok v sume 400 eur a v daňovom priznaní som požiadal o jeho vrátenie. Dokedy mi bude vrátený?

Odpoveď

Daňový preplatok bude z účtu správcu dane odpísaný najneskôr do 07. mája 2020.

Upozornenie:
Ak by daňovník po vrátení preplatku do lehoty na podanie daňového priznania v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. podal opravné daňové priznanie, resp. po lehote na podanie daňového priznania dodatočné daňové priznanie, v ktorom uvedie nižší daňový preplatok, ako mu bol vrátený, správca dane uloží daňovníkovi pokutu vo výške 100% z uvedeného rozdielu a sumu, o ktorú pôvodný preplatok znížil, a ktorá mu bola už vrátená, bude musieť daňový subjekt vrátiť. Pokuta sa neuloží, ak daňovník podá toto opravné resp. dodatočné daňové priznanie, ktorým si zníži daňový preplatok, pred vrátením daňového preplatku.

Otázka:

Podal som daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2019 do 31. marca 2020 (nepredĺžil som si lehotu na podanie daňového priznania), v daňovom priznaní som požiadal o vrátenie daňového preplatku, dokedy mi bude vrátený?

Odpoveď

Daňový preplatok bude z účtu správcu dane odpísaný najneskôr do 07. mája 2020. Upozornenie:

Ak by daňovník po vrátení preplatku do lehoty na podanie daňového priznania v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. podal opravné daňové priznanie, resp. po lehote na podanie daňového priznania dodatočné daňové priznanie, v ktorom uvedie nižší daňový preplatok, ako mu bol vrátený, správca dane uloží daňovníkovi pokutu vo výške 100% z uvedeného rozdielu a sumu, o ktorú pôvodný preplatok znížil, a ktorá mu bola už vrátená, bude musieť daňový subjekt vrátiť. Pokuta sa neuloží, ak daňovník podá toto opravné resp. dodatočné daňové priznanie, ktorým si zníži daňový preplatok, pred vrátením daňového preplatku.

Otázka

Podal som daňové priznanie do 31. marca 2020 (nepredĺžil som si lehotu na podanie daňového priznania), v daňovom priznaní som zabudol požiadať o vrátenie daňového preplatku. Ak následne podám osobitnú žiadosť o vrátenie tohto daňového preplatku, dokedy mi bude vrátený?

Odpoveď

V tomto prípade sa neaplikuje ustanovenie § 10a zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov, ale postupuje sa podľa § 79 ods. 2 daňového poriadku, podľa ktorého preplatok sa vráti do 30 dní od doručenia žiadosti o vrátenie preplatku na dani z príjmov.

Otázka

Nepredĺžil som si lehotu na podanie daňového priznania, ak podám daňové priznanie napr. 26. mája 2020 a v daňovom priznaní požiadam o vrátenie daňového preplatku, dokedy mi bude vrátený daňový preplatok?

Odpoveď

Daňový preplatok, ktorý si daňový subjekt uplatní v daňovom priznaní podanom počas obdobia pandémie, správca dane daňovému subjektu vráti do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňový subjekt podal daňové priznanie – t. j. v tomto prípade do 40 dní od konca mája 2020.

Za deň vrátenia daňového preplatku sa považuje deň, keď bola suma preplatku odpísaná z účtu správcu dane.

Upozornenie:
Ak by daňovník po vrátení preplatku do lehoty na podanie daňového priznania v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. podal opravné daňové priznanie, resp. po lehote na podanie daňového priznania dodatočné daňové priznanie, v ktorom uvedie nižší daňový preplatok, ako mu bol vrátený, správca dane uloží daňovníkovi pokutu vo výške 100% z uvedeného rozdielu a sumu, o ktorú pôvodný preplatok znížil, a ktorá mu bola už vrátená, bude musieť daňový subjekt vrátiť. Pokuta sa neuloží, ak daňovník podá toto opravné resp. dodatočné daňové priznanie, ktorým si zníži daňový preplatok, pred vrátením daňového preplatku.

Otázka

V lehote do 31. marca 2020 som si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30. júna 2020. Ak v tejto lehote aj daňové priznanie podám, dokedy mi bude vrátený daňový preplatok za predpokladu, že obdobie pandémie skončí v júli 2020?

Odpoveď

Daňový preplatok, ktorý si daňový subjekt uplatní v daňovom priznaní podanom počas obdobia pandémie, správca dane daňovému subjektu vráti do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňový subjekt podal daňové priznanie – t. j. v tomto prípade do 40 dní od konca júna 2020.

Upozornenie:
Ak by daňovník po vrátení preplatku do lehoty na podanie daňového priznania v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. podal opravné daňové priznanie, resp. po lehote na podanie daňového priznania dodatočné daňové priznanie, v ktorom uvedie nižší daňový preplatok, ako mu bol vrátený, správca dane uloží daňovníkovi pokutu vo výške 100% z uvedeného rozdielu a sumu, o ktorú pôvodný preplatok znížil, a ktorá mu bola už vrátená, bude musieť daňový subjekt vrátiť. Pokuta sa neuloží, ak daňovník podá toto opravné resp. dodatočné daňové priznanie, ktorým si zníži daňový preplatok, pred vrátením daňového preplatku.

Otázka

V daňovom priznaní za rok 2019 , ktoré som podal do 31. marca 2020 (nepredĺžil som si lehotu na podanie daňového priznania), som vykázal preplatok na dani. Tento preplatok nežiadam vrátiť späť. Môžem správcu dane požiadať o preúčtovanie tohto daňového preplatku na úhradu preddavkov na daň z príjmov?

Odpoveď

Daňový subjekt môže v súlade s § 79 ods. 2 daňového poriadku požiadať o preúčtovanie daňového preplatku na nesplatný preddavok na daň.

 

4. Preddavky

4.1. Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby

Otázka

Nepredĺžili sme si lehotu na podanie daňového priznania, daňové priznanie za rok 2019 sme podali do 31. marca 2020. V roku 2019 sme na základe podaného daňového priznania za rok 2018 platili štvrťročné preddavky, z podaného daňového priznania za rok 2019 nám povinnosť platiť preddavky nevzniká, ako postupovať pri platení preddavkov?

Odpoveď

V súlade s § 1 ods. 1 Nariadenia vlády č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou, ak výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná podľa podaného daňového priznania za rok 2019 je nižšia ako výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná z daňového priznania za rok 2018, daňovník platí preddavky vypočítané podľa daňového priznania za rok 2019 – t. j. v tomto prípade daňovník počnúc II. štvrťrokom 2020 až do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020 preddavky neplatí.

Otázka

Nepredĺžili sme si lehotu na podanie daňového priznania, daňové priznanie za rok 2019 sme podali a daň zaplatili do 31. marca 2020. V roku 2019 sme na základe podaného daňového priznania za rok 2018 platili štvrťročné preddavky, daň na účely určenia výšky preddavkov z tohto daňového priznania však nepresiahla 5000 eur. Z podaného daňového priznania za rok 2019 nám povinnosť platiť preddavky nevzniká, ako postupovať pri platení preddavkov?

Odpoveď

Od 1. januára 2020 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020

Z. z. – t. j. do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie právnická osoba pri platení preddavkov vychádza z daňového priznania za rok 2018. Ak daň na účely určenia výšky preddavkov nepresiahne 5 000 eur, daňovník štvrťročné preddavky v období od 1. januára 2020 až do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020 neplatí.

Otázka

V lehote do 31. marca 2020 sme si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30. júna 2020 a daňové priznanie podáme 18. mája 2020. V roku 2019 sme na základe podaného daňového priznania za rok 2018 platili štvrťročné preddavky. Z podaného daňového priznania za rok 2019 nám povinnosť platiť preddavky nevzniká, ako postupovať pri platení preddavkov?

Odpoveď

V súlade s § 1 ods. 1 Nariadenia vlády č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou, ak výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná podľa podaného daňového priznania za rok 2019 je nižšia ako výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná z daňového priznania za rok 2018, daňovník platí preddavky vypočítané podľa daňového priznania za rok 2019 – t. j. v tomto prípade daňovník počnúc II. štvrťrokom 2020 až do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020 preddavky neplatí.

Otázka

Daňovník podal dňa 28. apríla 2020 daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2019, z ktorého mu vyplynula povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1500 eur. Na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2018 daňovník platil za mesiace január až apríl 2020 mesačné preddavky na daň vo výške 2000 eur. V akej výške bude platiť preddavky na daň po podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019?

Odpoveď

Daňovník počnúc mesiacom máj 2020 bude v súlade s § 1 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1500 eur za predpokladu, že nepodá vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.

Otázka

Na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2018 vyplýva daňovníkovi povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške 2 000 eur. Daňovník má v súlade s § 42 ods. 10 zákona o dani z príjmov určené rozhodnutím platenie preddavkov na daň inak, z ktorého vyplýva platiť mesačné preddavky za mesiace apríl až jún 2020 vo výške 500 eur. Dňa 25. apríla 2020 podal daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2019, z ktorého mu vyplýva povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1500 eur. V akej výške bude platiť preddavky na daň po podaní daňového priznania za rok 2019?

Odpoveď

Daňovník bol povinný v súlade s § 42 ods. 7 zákona o dani z príjmov platiť za mesiace január až marec 2020 mesačné preddavky na daň vo výške 2000 eur. V súlade s § 1 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. je daňovník povinný za mesiace apríl až jún 2020 platiť preddavky na daň na základe rozhodnutia o určení platenia preddavkov na daň inak, za predpokladu, že nepodá vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.

Otázka

Daňovník za mesiace január až marec 2020 platil mesačné preddavky na daň vo výške 2000 eur na základe daňového priznania za rok 2018. Dňa 25.3.2020 podal daňové priznanie za rok 2019, z ktorého má daňovník povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1800 eur. Dňa 15. mája 2020 podá daňovník opravné daňové priznanie za rok 2019, z ktorého mu vyplynula povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1400 eur. V akej výške bude platiť preddavky na daň?

Odpoveď

Daňovník bude v roku 2020 za mesiace január až marec 2020 platiť mesačné preddavky na daň vo výške 2000 eur, za mesiac apríl a máj 2020 mesačné preddavky na daň vo výške 1800 eur (za predpokladu, že daňovník nepodá vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.) a počnúc mesiacom jún 2020 bude platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1400 eur (za predpokladu, že daňovník nepodá vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.).

Upozornenie:
Ak by daňovník preddavok na daň za mesiac apríl 2020 splatný 30. apríla 2020 už zaplatil na základe daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za rok 2018 – t. j. vo výške 2000 eur, môže požiadať správcu dane o vrátenie rozdielu na zaplatenom preddavku na daň za mesiac apríl 2020 v súlade s § 42 ods. 12 zákona o dani z príjmov.

Otázka

V lehote do 31. marca 2020 som si oznámením nepredĺžil lehotu na podanie daňového priznania a daňové priznanie podám v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. až v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po skončení obdobia pandémie. Z podaného daňového priznania za rok 2018 právnická osoba mala povinnosť platiť mesačné preddavky na daň, z podaného daňového priznania za rok 2019 má právnická osoba povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. Ako bude v roku 2020 postupovať pri platení preddavkov na daň?

Odpoveď

Od 1. januára 2020 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020

Z. z. – t. j. do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie právnická osoba pri platení preddavkov vychádza z daňového priznania za rok 2018. Za predpokladu, že daň na účely určenia výšky preddavkov (r. 500 daňového priznania za rok 2018 * 21%, zaokrúhlené matematicky na dve desatinné miesta, mínus absolútna hodnota na r. 610) presiahne 16600 eur, daňovník je povinný v období od 1. januára 2020 až do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie platiť mesačné preddavky na daň (zaokrúhlené matematicky na dve desatinné miesta). V súlade s § 42 ods. 10 zákona o dani z príjmov má daňovník v takomto prípade možnosť požiadať správcu dane o platenie preddavkov inak alebo ak daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40% využiť postup podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Otázka

Kedy môžem požiadať o vrátenie rozdielu na zaplatených preddavkov do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019, ak obdobie pandémie skončí v júli 2020 ?

Uvedená problematika je momentálne v riešení.

Otázka

V lehote do 31. marca 2020 som si oznámením nepredĺžil lehotu na podanie daňového priznania a daňové priznanie podám v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. až v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po skončení obdobia pandémie. Z podaného daňového priznania za rok 2018 právnická osoba nemala povinnosť platiť preddavky na daň, z podaného daňového priznania za rok 2019 má právnická osoba povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. Ako bude v roku 2020 postupovať pri platení preddavkov na daň?

Odpoveď

Právnická osoba v období od 1. januára 2020 do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie preddavky na daň neplatí. Po lehote na podanie daňového priznania daňovník platí štvrťročné preddavky na daň. Rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia je právnická osoba povinná zaplatiť do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Otázka

V lehote do 31. marca 2020 som si oznámením nepredĺžil lehotu na podanie daňového priznania a daňové priznanie podám v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Z podaného daňového priznania za rok 2018 právnická osoba mala povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň, z podaného daňového priznania za rok 2019 má právnická osoba povinnosť platiť mesačné preddavky na daň. Ako bude v roku 2020 postupovať pri platení preddavkov na daň?

Odpoveď

Od 1. januára 2020 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. – t. j. do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie právnická osoba pri platení preddavkov vychádza z daňového priznania za rok 2018. Za predpokladu, že daň na účely určenia výšky preddavkov (r. 500 daňového priznania za rok 2018 * 21%, zaokrúhlené matematicky na dve desatinné miesta, mínus absolútna hodnota na r. 610) presiahne 5000 eur, daňovník je povinný v období od 1. januára 2020 až do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie platiť štvrťročné preddavky na daň (zaokrúhlené matematicky na dve desatinné miesta). Po lehote na podanie daňového priznania za rok 2019 daňovník platí mesačné preddavky na daň. Rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia je právnická osoba povinná zaplatiť do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

 

Otázka

Ako postupuje pri platení preddavkov právnická osoba, ktorej zdaňovacím obdobím je hospodársky rok od 1.4.2019 do 31.3.2020 za predpokladu, že obdobie pandémie skončí v júli 2020? Doteraz platila štvrťročné preddavky, z podaného daňového priznania za hospodársky rok od 1.4.2019 do 31.3.2020 je povinná platiť mesačné preddavky.

Odpoveď

Od 1. apríla 2020 do lehoty na podanie daňového priznania – t. j. do 31. augusta 2020 právnická osoba pri platení preddavkov vychádza z daňového priznania za hospodársky rok od 1.4.2018 do 31.3.2019. Za predpokladu, že daň na účely určenia výšky preddavkov (r. 500 daňového priznania za HR 2018/19 * 21%, zaokrúhlené matematicky na dve desatinné miesta, mínus absolútna hodnota na r. 610) presiahne 5000 eur, daňovník je povinný v období od 1. apríla 2020 až do 31. augusta 2020 platiť štvrťročné preddavky na daň (zaokrúhlené matematicky na dve desatinné miesta) – t. j. zaplatí štvrťročný preddavok splatný k 30. júna 2020. Po lehote na podanie daňového priznania – t. j. od 1. septembra 2020 vychádza právnická osoba pri platení preddavkov už z daňového priznania za hospodársky rok od 1.4.2019 do 31.3.2020. Za predpokladu, že daň na účely určenia výšky preddavkov (r. 500 daňového priznania za HR 2019/20 * 21%, zaokrúhlené matematicky na dve desatinné miesta, mínus absolútna hodnota na r. 610) presiahne 16600 eur, prvý mesačný preddavok vo výške 1/12 z takto vypočítanej dane, zaokrúhlený matematicky na dve desatinné miesta daňovník zaplatí v lehote do 30. septembra 2020. Zároveň v rovnakej lehote je povinný zaplatiť aj rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň za obdobie od 1. apríla 2020 do 31. augusta 2020.

Otázka

V zmysle zákona o dani z príjmov sme povinní platiť mesačné preddavky na daň z príjmov. V dôsledku rapídneho poklesu našich tržieb však nemáme finančné prostriedky na ich zaplatenie. Ako máme postupovať?

Odpoveď

Daňovník môže v tomto prípade postupovať podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov, pričom takýto spôsob platenia preddavkov na daň z príjmov sa prvýkrát uplatní na preddavky na daň z príjmov splatné v mesiaci máj 2020. V zmysle uvedeného ustanovenia, preddavky na daň z príjmov za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov vypočítané podľa § 34 a § 42 zákona o dani z príjmov a splatné počas obdobia pandémie sa neplatia za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40% v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka – napr. na skutočnosť, či bude daňovník povinný zaplatiť mesačný preddavok za máj do 01. júna 2020 bude rozhodujúce, či tržby za apríl 2020 budú najmenej o 40% nižšie ako tržby dosahované v apríli 2019. Daňovník je zároveň povinný predložiť správcovi dane vyhlásenie o tom, že spĺňa podmienku poklesu tržieb najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti príslušného preddavku na daň z príjmov (pri preddavku na daň za mesiac máj 2020 splatný

1. júna 2020 je potrebné vyhlásenie o poklese tržieb podať najneskôr 18. mája 2020, pri preddavku na daň za mesiac jún 2020 alebo II. Q 2020 splatný 30. júna 2020 najneskôr 16. júna 2020, pri preddavku na daň za mesiac júl 2020 splatný 31. júla 2020 najneskôr 17. júla 2020).

Otázka

V zmysle zákona o dani z príjmov sme povinní platiť štvrťročné preddavky na daň z príjmov. V dôsledku rapídneho poklesu našich tržieb však nemáme finančné prostriedky na ich zaplatenie. Ako máme postupovať?

Odpoveď

Daňovník môže v tomto prípade postupovať podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedeného ustanovenia, preddavky na daň z príjmov za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov vypočítané podľa § 34 a § 42 zákona o dani z príjmov a splatné počas obdobia pandémie sa neplatia za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40% v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka – napr. na skutočnosť, či bude daňovník povinný zaplatiť štvrťročný preddavok za II. Q 2020 bude rozhodujúce, či tržby za I. Q 2020 budú najmenej o 40% nižšie ako tržby dosahované v I. Q 2019. Daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, ktorý platí štvrťročné preddavky napr. za mesiace máj, jún a júl 2020 splatné 31. júla 2020, bude pre uplatnenie neplatenia preddavkov porovnávať výšku tržieb dosiahnutých za mesiace február, marec, apríl 2020 oproti tržbám dosahovaným v mesiacoch február až apríl 2019. Daňovník je zároveň povinný predložiť správcovi dane vyhlásenie o tom, že spĺňa podmienku poklesu tržieb najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti príslušného preddavku na daň z príjmov.

Otázka

Správca dane nám v nadväznosti na § 42 ods. 10 zákona o dani z príjmov určil platenie preddavkov inak na obdobie apríl, máj a jún 2020. Zároveň sme ale v apríli 2020 zaznamenali pokles tržieb najmenej o 40% v porovnaní s aprílom 2019. Môžeme pri platení preddavku za máj 2020 postupovať podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov?

Odpoveď

Áno, v nadväznosti na § 24a ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov môže postup podľa § 24a ods. 1 tohto zákona uplatniť aj daňovník, ktorý má určené platenie preddavkov na daň z príjmov rozhodnutím správcu dane o platení preddavkov inak.

Otázka

Čo sa rozumie tržbou na účely § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov?

Odpoveď

Tržbou sa rozumejú:

- Výnosy podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva a u daňovníka, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo,

- Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, u daňovníka, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov a u daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov.

V § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je definovaný od 1.1.2015 čistý obrat, pričom na účely tohto zákona sa do čistého obratu zahŕňajú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb. Predmetná úprava sa odvíja od článku 2 ods. 5 a článku 3 ods. 12 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ. Stanovenie čistého obratu sa odvíja od skutočného predmetu podnikania účtovnej jednotky a čistý obrat predstavujú výnosy, ktoré účtovná jednotka dosiahla z činnosti, ktoré sú predmetom jej podnikania. Do čistého obratu nepatria výnosy, ktoré nie sú opakujúce sa výnosy spojené s podnikaním účtovnej jednotky, napríklad výnosy z predaja prebytočného majetku. Podľa definície čistým obratom je súčet výnosov, ktoré sa v účtovnej závierke vykazujú ako tržby z predaja tovaru (účty 604 a 607), tržby z predaja vlastných výrobkov (účet 601) a tržby z predaja služieb (účty 602 a 606).

Ak ide o účtovné jednotky, ktoré dosahujú v rámci predmetu svojej činnosti výnosy účtované na iných účtoch ako sú 601, 604, 602 (napríklad lízingové spoločnosti účtujú výnosy v súlade s § 30a ods. 3 postupov účtovania na účte 662, stavebné firmy 606, 607), do čistého obratu zahrnú aj tieto svoje výnosy (napr. účet 641 poľnohospodársky podnik).

Otázka

Kde nájdem tlačivo vyhlásenia na účely § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov?

Odpoveď

Odporúčaný vzor tlačiva Vyhlásenia daňovníka v súlade so znením § 24a zákona č. 67/2020 Z .z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov o splnení podmienky poklesu tržieb na účely neplatenia preddavkov na daň z príjmov vypočítaných podľa § 34 a § 42 zákona o dani z príjmov je zverejnený na portáli FS, v časti Elektronické služby – Verejne dostupné elektronické služby – Daňové a colné formuláre – Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ – Iné vzory tlačív.

 

Otázka

Akým spôsobom mám vyhlásenie podať?

Odpoveď

Daňovník, ktorý má povinnosť doručovať podania finančnej správe elektronickými prostriedkami, vyhlásenie podáva príslušnému správcovi dane elektronicky ako prílohu všeobecného podania v časti správa daní.

Daňovník, ktorý nemá povinnosť elektronicky komunikovať s finančnou správou, uvedené vyhlásenie môže poslať poštou, osobne doručiť na daňový úrad alebo v období pandémie môže postupovať podľa § 3 zákona č. 67/2020 Z. z., t. j. môže vyhlásenie príslušnému správcovi dane zaslať prostredníctvom elektronických prostriedkov, napr. emailom, pričom nie je potrebné doručiť ho aj v listinnej podobe.

Otázka

Budem musieť preddavky, pri ktorých som postupoval podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov doplatiť po skončení pandémie?

Odpoveď

Nie, preddavky na daň z príjmov, ktoré daňovník v období pandémie neplatil v súlade s § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. nebude doplácať po skončení pandémie. Tieto preddavky na daň nepodliehajú vyrovnaniu podľa § 42 ods. 9 ZDP, daňovník si daňovú povinnosť vyrovná až pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020, resp. príslušný hospodársky rok alebo iné zdaňovacie obdobie.

5.2. Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby

Otázka

Som fyzická osoba a z podaného daňového priznania za rok 2018 som platil mesačné preddavky na daň  z príjmov vo výške 1 500 eur. Som povinný preddavok v tejto výške zaplatiť aj za máj 2020, ak do konca mája 2020 nepodám daňové priznanie k DPFO za rok 2019?

Odpoveď

V takomto prípade máte povinnosť platiť preddavok splatný do konca mája 2020 vo výške vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2018, t .j. vo výške 1 500 eur. Tento preddavok splatný do konca mája 2020 nie ste povinný zaplatiť iba v prípade, ak najneskôr do 18. mája 2020 predložíte príslušnému správcovi dane vyhlásenie o tom, že Vaše tržby za mesiac apríl 2020 poklesli v porovnaní z tržbami za apríl 2019 najmenej o 40 %. Zmeškanie lehoty na podanie tohto vyhlásenia nie je možné odpustiť.

Otázka

Som fyzická osoba a z podaného daňového priznania za rok 2018 som platil štvrťročné preddavky na daň z príjmov vo výške 1 600 eur. Som povinný platiť preddavok v tejto výške aj za II. štvrťrok 2020 splatný

30.júna 2020, ak do konca júna 2020 nepodám daňové priznanie k DPFO za rok 2019?

Odpoveď

V takomto prípade máte povinnosť platiť štvrťročný preddavok splatný   30. júna 2020 vo výške vyplývajúcej        z daňového priznania za rok 2018, t .j. vo výške 1 600 eur. Tento štvrťročný preddavok splatný 30. júna 2020 nie ste povinný platiť len v prípade, ak najneskôr do 16. júna 2020 predložíte príslušnému správcovi dane vyhlásenie o tom, že Vaše tržby za I. štvrťrok 2020 poklesli v porovnaní s tržbami za I. štvrťrok 2019 najmenej o 40 %. Zmeškanie lehoty na podanie tohto vyhlásenia nie je možné odpustiť.

Otázka

Som fyzická osoba a správca dane mi na základe žiadosti rozhodnutím o platení preddavkov inak stanovil platenie preddavkov na daň na mesiace apríl, máj a jún 2020 v sume 200 eur mesačne (z daňovej povinnosti za rok 2018 mi vznikla povinnosť platiť mesačné preddavky vo výške 900 eur). Do konca mája 2020 nepodám daňové priznanie k DPFO za rok 2019. Počas obdobia pandémie moje tržby za mesiac apríl 2020 poklesli oproti aprílu 2019 o viac ako 50 %. Vzťahuje sa aj na mňa možnosť neplatiť preddavok na daň za mesiac máj 2020?

Odpoveď

Mesačný preddavok na daň z príjmov fyzickej osoby za máj 2020 nie ste povinný zaplatiť, ak v lehote do 18. mája 2020 predložíte   správcovi dane vyhlásenie o tom, že   Vaše  tržby za   apríl 2020 poklesli   najmenej o 40 %      v porovnaní s tržbami za apríl 2019.

Ak by správca dane dodatočne zistil, že neboli splnené podmienky na neplatenie preddavkov na daň z príjmov za mesiac máj 2020, t. j. nedošlo k poklesu tržieb najmenej o 40 %, vzťahovala by sa na Vás povinnosť platenia preddavkov na mesiac máj 2020 vo výške vyčíslenej na základe podaného daňového priznania za rok 2018, t. j. vo výške 900 eur.

Otázka

Som fyzická osoba podnikateľ, čo mám považovať za tržby pre účely splnenia podmienky pre neplatenie preddavkov na daň z príjmov FO splatných v období pandémie?

Odpoveď

Tržbami sa na účely splnenia podmienky pre neplatenie preddavkov na daň z príjmov u daňovníka fyzickej osoby, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, resp. evidenciu podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, rozumejú príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav dosiahnuté v posudzovanom období.

Otázka

Som živnostník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva, od začiatku roku 2019 dosahujem aj príjmy z prenájmu časti výrobnej haly, ktorú mám zahrnutú v obchodnom majetku (nejde o prenájom na základe živnostenského oprávnenia). Je možné príjem z prenájmu haly považovať za tržbu pre účely posúdenia poklesu tržieb pre neplatenie preddavkov na daň z príjmov FO (§ 24a ods. 3 písm. b) zákona č. 67/2020)? Odpoveď

Áno. Príjem z prenájmu časti haly sa ako príjem z nakladania s obchodným majetkom živnostníka považuje za príjem zo živnosti podľa § 6 ods. 1b) zákona o dani z príjmov, ktorý je možné považovať za príjem z pravidelnej činnosti daňovníka, a z tohto dôvodu sa považuje za tržbu z predaja služby pre účely splnenia podmienky pre neplatenie preddavkov na daň z príjmov FO splatných v období pandémie.

Otázka

Som živnostník (stolár) a v apríli 2020 som predal osobný automobil, ktorý som mal zaradený v obchodnom majetku. Započítava sa tento príjem z predaja osobného automobilu do úhrnu tržieb pre účely splnenia podmienky pre neplatenie preddavkov na daň z príjmov FO splatných v období pandémie?

Odpoveď

Nie. Tento príjem sa do úhrnu tržieb pre účely posúdenia poklesu tržieb na účely neplatenia preddavkov na daň  z príjmov nezapočítava, aj napriek tomu, že ide o zdaniteľný príjem z podnikania.

Otázka

Na základe živnostenského oprávnenia poskytujem ubytovanie služby. Považuje sa príjem za poskytnuté ubytovacie služby za tržbu pre účely splnenia podmienky pre neplatenie preddavkov na daň z príjmov FO splatných v období pandémie?

Odpoveď

Áno. Príjem za  poskytnuté  ubytovacie služby  poskytované  na  základe  živnostenského oprávnenia  je  tržbou z predaja služieb pre účely splnenia podmienky pre neplatenie preddavkov na daň z príjmov FO splatných v období pandémie.

Otázka

Prenajímam nehnuteľnosť a dosahujem   iba príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona     o dani z príjmov. Z daňového priznania za rok 2018 mi vznikla povinnosť platiť mesačné preddavky na daň, pričom daňové priznanie k DPFO za rok 2019 som ešte nepodal. Vzťahuje sa aj na mňa možnosť neplatiť preddavok   za máj 2020,  ak moje príjmy z prenájmu za apríl 2020  poklesli o viac  ako 40 % v porovnaní   z príjmami z prenájmu dosiahnutými za apríl 2019?

Odpoveď

Áno, vzťahuje. Ak v lehote do 18. mája 2020 predložíte príslušnému správcovi dane vyhlásenie o tom, že Vaše tržby za mesiac apríl 2020 poklesli v porovnaní z tržbami za apríl 2019, nemusíte preddavok za mesiac máj 2020 zaplatiť. Príjem z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov sa považuje za tržbu pre účely splnenia podmienky pre neplatenie preddavkov na daň z príjmov FO splatných v období pandémie.

Otázka

Bude fyzická osoba, ktorá nebude platiť preddavky splatné počas obdobia pandémie z dôvodu poklesu tržieb, povinná doplatiť tieto preddavky po skončení pandémie?

Odpoveď

Nie, preddavky na daň z príjmov, ktoré mali byť v tomto období zaplatené sa nebudú doplácať po skončení pandémie. Daňovník si daňovú povinnosť vysporiada až pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020.

Otázka

Som fyzická osoba a z podaného daňového priznania za rok 2018 mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. Z daňového priznania k DPFO za rok 2019 podaného v marci 2020 mi už nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň (výpočet podľa § 34 v znení účinnom od 1.1.2020). Som povinný zaplatiť

II. štvrťročný preddavok splatný 30. júna 2020?

Odpoveď

Nie, II. štvrťročný preddavok splatný 30. júna 2020 nie ste povinný zaplatiť, nakoľko z podaného daňového priznania za rok 2019 Vám nevznikla povinnosť platiť preddavky.

Otázka

Som fyzická osoba a z podaného daňového priznania za rok 2018 mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky vo výške 2 500 eur. Z daňového priznania k DPFO za rok 2019 podaného v marci 2020 mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1 950 eur (výpočet podľa § 34 v znení účinnom od 1.1.2020). V akej výške mám platiť preddavky, ak pandémia skončí napríklad v júli 2020?

Odpoveď

Do konca marca 2020 ste mali zaplatiť preddavok na daň vo výške vypočítanej z daňového priznania za rok 2018,

t. j. vo výške 2 500 eur.

Od 1.4.2020 platíte preddavky na daň vo výške vypočítanej z daňového priznania za rok 2019 (výpočet podľa

§ 34 v znení účinnom od 1.1.2020) nasledovne:

- do konca júna 2020 štvrťročný preddavok na daň vo výške 1 950 eur,

- do konca septembra 2020 štvrťročný preddavok na daň vo výške 1 950 eur,

- do konca decembra 2020 štvrťročný preddavok na daň vo výške  1 950 eur.

- do konca marca 2021 štvrťročný preddavok na daň vo výške 1 950 eur.

Ak však Vaše tržby za I. štvrťrok 2020 poklesli v porovnaní s tržbami za I. štvrťrok 2019 najmenej o 40 %, preddavok za II. štvrťrok splatný do konca júna 2020 nemusíte zaplatiť, ak podáte do 16. júna 2020 príslušnému správcovi dane vyhlásenie o poklese tržieb.

Otázka

Som fyzická osoba a z podaného daňového priznania za rok 2018 mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky vo výške 2 000 eur. Z daňového priznania za rok 2019 podaného v apríli 2020 mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1 600 eur (výpočet podľa § 34 v znení účinnom od 1.1.2020). V akej výške som povinný zaplatiť II. štvrťročný preddavok splatný 30. júna 2020?

Odpoveď

Nakoľko Vám z podaného daňového priznania za rok 2019 vznikla povinnosť platiť preddavky na daň v nižšej sume ako boli preddavky z daňovej  povinnosti  roku  2018,  máte  povinnosť  zaplatiť  II.  štvrťročný  preddavok  splatný 30. júna 2020 v tejto nižšej sume, teda vo výške 1 600 eur. Ak však Vaše tržby za I. štvrťrok 2020 poklesli v porovnaní s tržbami za I. štvrťrok  2019  najmenej  o 40  %,  nemusíte  tento  preddavok  zaplatiť,  ak  podáte do 16. júna 2020 príslušnému správcovi dane vyhlásenie o poklese tržieb.

Otázka

Som fyzická osoba a z podaného daňového priznania za rok 2018 mi nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň. Z daňového priznania za rok 2019 podaného v marci 2020 mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1 850 eur (výpočet podľa § 34 v znení účinnom od 1.1.2020). Som povinný tento štvrťročný preddavok zaplatiť už k 30. júnu 2020?

Odpoveď

Nie, nie ste povinný tento štvrťročný preddavok splatný 30. júna 2020 zaplatiť, nakoľko do konca preddavkového obdobia, ktoré začalo v roku 2019, nie ste povinný platiť preddavky na daň (preddavky na daň z daňového priznania za rok 2019 sú vyššie ako preddavky na daň z podaného daňového priznania za rok 2018). Preddavkové obdobie začaté v roku 2019 bude trvať až do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019, t. j. do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak koniec pandémie vyhlási vláda SR napr. v júli 2020, do konca augusta 2020 nemáte povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov, nakoľko do tejto lehoty pri platení preddavkov na daň vychádzate z   daňového priznania za rok 2018. Štvrťročné preddavky vypočítané      z daňového priznania za rok 2019 vo výške 1 850 eur začnete platiť v novom preddavkovom období, ktoré začína od 1.septembra 2019, t. j. počnúc platbou III. štvrťročného preddavku za rok 2020, t .j. do konca septembra 2020.

Otázka

Som fyzická osoba a z podaného daňového priznania za rok 2018 mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky vo výške 2 500 eur. Z daňového priznania za rok 2019 podaného v apríli 2020 mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1 750 eur. V máji 2020 som podal opravné daňové priznanie za rok 2019, z ktorého mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky vo výške 2 000 eur. V akej výške som povinný zaplatiť II. štvrťročný preddavok splatný 30. júna 2020?

Odpoveď

Nakoľko Vám z podaného opravného daňového priznania za rok 2019 vznikla povinnosť platiť preddavky na daň v nižšej sume ak boli preddavky z daňovej povinnosti roku 2018, máte povinnosť zaplatiť štvrťročný preddavok splatný k 30. júnu 2020 v tejto nižšej sume, teda vo výške 2 000 eur. Ak však Vaše tržby za I. štvrťrok 2020 poklesli v porovnaní s tržbami za I. štvrťrok 2019 najmenej o 40 %, nemusíte tento preddavok zaplatiť, ak podáte do 16. júna 2020 príslušnému správcovi dane vyhlásenie o poklese tržieb.

Otázka

Prenajímam nehnuteľnosť a dosahujem   iba príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona     o dani z príjmov. Z daňového priznania za rok 2018 mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. Z daňového priznania za rok 2019 podaného v marci 2020 mi už nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň (výpočet podľa § 34 v znení účinnom od 1.1.2020). Som povinný zaplatiť II. štvrťročný preddavok splatný 30. júna 2020?

Odpoveď

Nie, preddavok splatný k 30. júnu 2020 nie ste povinný zaplatiť, nakoľko z podaného daňového priznania za rok 2019 Vám nevznikla povinnosť platiť preddavky.

6. Oznámenia o zrazení a odvedení dane

Otázka

Dokedy je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný podať Oznámenie o zrazení a odvedení dane z prijatých peňažných a nepeňažných plnení a zaplatiť vypočítanú daň?

Odpoveď

V súlade so znením § 23 zákona č. 67/2020 Z. z. lehota na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP za rok 2019 sa považuje za dodržanú, ak sa takéto oznámenie podá do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v rovnakej lehote sa daň z príjmov aj odvedie.


Otázka

Dokedy je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je fyzickou osobou a ktorý je platiteľom dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona o dani z príjmov a nemá pridelené číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka povinný podať oznámenie podľa § 43 ods. 18 zákona o dani z príjmov o začatí poberania nepeňažných plnení podľa § 8 ods. 1 písm. l) zákona o dani z príjmov, ak lehota na podanie oznámenia uplynie 15. apríla 2020?

Odpoveď

Ak lehota na podanie oznámenia podľa § 43 ods. 18 zákona o dani z príjmov uplynie počas pandémie a platiteľ dane toto oznámenie v ustanovenej lehote nepodá, potom v súlade s § 4 zákona č. 67/2020 Z. z. sa mu odpustí zmeškanie lehoty na podanie tohto oznámenia za podmienky, že takéto oznámenie podá najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.


Otázka

Ako mám postupovať v prípade, že som povinný podať oznámenie o odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov počas obdobia pandémie napr. za mesiac apríl?

Odpoveď

Ak lehota na podanie oznámenia podľa § 43 ods. 11 uplynie počas pandémie a daňovník, ktorý je platiteľom tejto dane v tejto lehote oznámenie nepodá, správca dane mu odpustí zmeškanie tejto lehoty za podmienky, že takéto oznámenie podá najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie napr. ak pandémia skončí v júli a daňovník (platiteľ dane) oznámenie za mesiac apríl, ktorého lehota uplynie 15. mája 2020, podá do 31. augusta 2020, správca dane mu odpustí zmeškanie tejto lehoty. V tomto prípade nie je potrebné žiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Rovnako v nadväznosti na § 12 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. daňový subjekt nebude sankcionovaný úrokom z omeškania, pokiaľ daň vyberanú zrážkou, ktorá sa stala splatnou počas obdobia pandémie odvedie v ustanovenej výške do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

7. Daň z príjmov zo závislej činnosti

7.1. Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

Otázka

V akej lehote je zamestnávateľ povinný podať hlásenie za zdaňovacie obdobie 2019 a zaplatiť daň

z príjmov?

Odpoveď

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný podať hlásenie v lehote do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, hlásenie možno podať v lehote do 30. septembra 2020 a v tejto lehote je daň z príjmov aj splatná.


Otázka

Zamestnávateľ podá hlásenie po 30. septembra 2020 a daň z príjmov zaplatí 30. septembra 2020. Budeme mu uložená sankcia, ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020?

Odpoveď

Hlásenie je zamestnávateľ povinný podať v lehote do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, hlásenie možno podať v lehote do 30. septembra 2020 a v tejto lehote je daň z príjmov aj splatná. V danom prípade zamestnávateľ hlásenie podá po zákonom stanovenej lehote a správca dane uplatní postup podľa daňového poriadku. Daň z príjmov je zaplatená v ustanovenej lehote a správca dane sankciu za oneskorené zaplatenie dane nevyrubí.


Otázka

Zamestnávateľ podá hlásenie 24. apríla 2020 a dňa 30. júna 2020 zistí, že podané hlásenie je nesprávne. Ak podá ďalšie hlásenie, v ktorom chybu opraví, dňa 30. augusta 2020, označí ho ako opravné alebo dodatočné hlásenie?

Odpoveď

Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, hlásenie možno podať v lehote do 30. septembra 2020 a v tejto lehote je daň z príjmov aj splatná. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, hlásenie podané pred uplynutím lehoty na podanie hlásenia, t. j. hlásenie podané 30. augusta 2020 označí ako opravné hlásenie.


Otázka

Daňovník, ktorý bol zároveň zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane, zomrie 5. mája 2020. V akej lehote je dedič povinný podať za zomrelého daňovníka Hlásenie za zdaňovacie obdobie 2019 a zaplatiť vypočítanú daň z príjmov?

Odpoveď

Hlásenie za zdaňovacie obdobie 2019 za zomrelého daňovníka je povinný podať dedič v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, hlásenie možno podať v lehote do 31. augusta 2020 a v tejto lehote je daň z príjmov aj splatná.


Otázka

Daňovník, ktorý bol zároveň zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane, zomrie 7. mája 2020. Môže správca dane predĺžiť lehotu na podanie hlásenia dedičovi, ak dedič podá žiadosť o predĺženie lehoty na podanie hlásenia za zomrelého daňovníka napríklad 1. júla 2020?

Odpoveď

Hlásenie za zdaňovacie obdobie 2019 za zomrelého daňovníka je povinný podať dedič v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, hlásenie možno podať v lehote do 31. augusta 2020 a v tejto lehote je daň z príjmov aj splatná. Dedič môže v súlade s § 21 ods. 5 zákona č. 67/2020 Z. z. najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie hlásenia podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 podať žiadosť o predĺženie lehoty na podanie hlásenia. Z uvedeného vyplýva, ak dedič podá žiadosť o predĺženie lehoty na podanie hlásenia 1. júla 2020 (najneskôr 15 dní pred 31. augusta 2020), žiadosť podá v zákonom stanovenej lehote a správca dane môže predĺžiť dedičovi lehotu na podanie hlásenia za zomrelého daňovníka.


Otázka

Predlžuje sa v súlade so zákonom č. 67/2020 Z. z. aj lehota na podanie prehľadu, ak deň lehoty na podanie prehľadu uplynie počas obdobia pandémie?

Odpoveď

Nie, lehota na podanie prehľadu sa nepredlžuje. Ak deň lehoty na podanie prehľadu podľa zákona o dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, v tejto lehote prehľad nepodá, v súlade s § 4 zákona č. 67/2020 Z. z. sa mu odpustí zmeškanie tejto lehoty za podmienky, že takýto prehľad podá najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.


Otázka

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, prehľad za mesiac marec 2020 (lehota na podanie prehľadu uplynie 30. apríla 2020) podá do 31. augusta 2020. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020 (lehota na podanie prehľadu je do 31. augusta 2020), je potrebné aby zamestnávateľ požiadal správcu dane o odpustenie zmeškania lehoty, alebo sa mu automaticky zmeškanie lehoty odpustí?

Odpoveď

Zamestnávateľ nie je povinný podať žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty, ale zo zákona č. 67/2020 Z .z. sa mu automaticky odpustí zmeškanie tejto lehoty, nakoľko bude prehľad podaný v ustanovenej lehote, t.j. do 31. augusta 2020.


Otázka

V akej lehote je zamestnávateľ povinný odviesť vybrané preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré sa stali splatnými počas obdobia pandémie?

Odpoveď (do 24. 4. 2020)

Zamestnávateľ je povinný vybrané preddavky daň z príjmov zo závislej činnosti (§ 35 ods. 6 zákona o dani z príjmov), ktoré sa stali splatnými počas obdobia pandémie, odviesť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie v ustanovenej výške, potom správca dane v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. nevyrubí úrok z omeškania podľa § 156 daňového poriadku. Ak vláda vyhlási skončenie obdobia pandémie v júli 2020, zamestnávateľ je povinný odviesť vybrané preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti do 31. augusta 2020.

Odpoveď (od 25. 4. 2020 - upravené zákonom č. 96/2020 Z. z.)

Zamestnávateľ je povinný vybrané preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti znížené o úhrn daňového bonusu odviesť najneskôr do piatich dní po dni výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru, ak správca dane na žiadosť zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, neurčí inak (§ 35 ods.6 zákona o dani z príjmov).

7.2. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Otázka

V akej lehote je zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, povinný vykonať ročné zúčtovanie dane z príjmov podľa § 38 zákona o dani z príjmov za rok 2019?

Odpoveď

Nakoľko lehota na vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2019 uplynula počas obdobia pandémie 31. marca 2020, v súlade s ustanovením § 24 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie obdobia pandémie v júli 2020, ročné zúčtovanie zamestnávateľ vykoná najneskôr do 31. augusta 2020.


Otázka

Ročné zúčtovanie za rok 2019 vykonal zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, dňa 16. marca 2020. Dokedy je povinný doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní a dokedy je povinný vrátiť mu preplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania dane za rok 2019?

Odpoveď

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t. j. ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, ročné zúčtovanie doručí zamestnancovi do 30. septembra 2020.

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vráti rozdiel medzi vypočítanou daňou z príjmov a úhrnom zrazených preddavkov na daň z príjmov v prospech zamestnanca, najneskôr pri zúčtovaní mzdy za druhý kalendárny mesiac po skončení obdobia pandémie, t. j. ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, najneskôr za mesiac september 2020 do 31. októbra 2020.

8. Poukázanie podielu zaplatenej dane

Otázka

Ak podám daňové priznanie v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, môžem v uvedenom daňovom priznaní poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi? Dokedy správca dane v takomto prípade prevedie prijímateľovi podiel zaplatenej dane?

Odpoveď

Aj v tomto prípade môže daňovník v daňovom priznaní poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi. Otázka lehoty na poukázanie finančných prostriedkov na účet prijímateľa je momentálne v riešení.

Otázka

Ak daňovník podal daňové priznanie v termíne do 31. marca 2020 resp. podá pred uplynutím lehoty podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., dokedy správca dane prevedie prijímateľovi podiel zaplatenej dane?

Odpoveď

Otázka lehoty na poukázanie finančných prostriedkov na účet prijímateľa je momentálne v riešení.

Otázka

V riadnom daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019 som uviedol prijímateľa podielu zaplatenej dane, ktorý sa nenachádza v zozname prijímateľov na uvedené zdaňovacie obdobie, je možné zmeniť prijímateľa podielu zaplatenej dane?

Odpoveď

Áno, v uvedenom prípade môže daňovník do konca kalendárneho mesiaca po ukončení pandémie podať opravné daňové priznanie, v ktorom uvedie nového prijímateľa podielu zaplatenej dane.

Otázka

Zamestnávateľ mi vykonal ročné zúčtovanie dane za rok 2019, v akej lehote som povinný podať správcovi dane vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov ( § 50 ods. 1 a 3 zákona o dani z príjmov), aby bol podiel zaplatenej dane poukázaný vybranému občianskemu združeniu?

Odpoveď

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov ste povinný podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, vyhlásenie spolu s potvrdením od zamestnávateľa ste povinný podať do 30. septembra 2020.


Otázka

Požiadal som zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2019 a v žiadosti som uviedol, že mám záujem o vydanie potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane. V akej lehote je zamestnávateľ povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov?

Odpoveď

Zamestnávateľ, ktorý platiteľom dane, je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 najneskôr do15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2019, zamestnávateľ je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 najneskôr do 15. septembra 2020 a vy ste povinný vyhlásenie spolu s týmto potvrdením podať správcovi dane najneskôr do 30. septembra 2020.


Otázka

Občianske združenie má v predmete činnosti uvedené podpora a rozvoj športu. V máji 2019 získalo podiel zaplatenej dane, ktorý je podľa § 50 ods. 11 ZDP povinné použiť do konca roka 2020. Môže uvedený podiel zaplatenej dane použiť aj na zmiernenie negatívnych následkov pandémie?

Odpoveď

Ak občianske združenie nepoužilo všetky finančné prostriedky na podporu a rozvoj športu, v období od 12.03.2020 do skončenia pandémie môže tieto prostriedky použiť aj na zmiernenie negatívnych následkov pandémie.

Otázka

Nadácii, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie sociálnej pomoci, správca dane poukázal podiel zaplatenej dane v roku 2019 v celkovej výške 5 000 eur. Dokedy je nadácia povinná uvedený podiel zaplatenej dane použiť a dokedy musí zverejniť presnú špecifikáciu použitia tohto podielu zaplatenej dane?

Odpoveď

V súlade s § 22 ods. 4 zákona č. 67/2020 Z .z. v znení neskorších predpisov podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2019 možno v súvislosti s pandémiou použiť na účely podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov do konca roka 2021, pričom tento prijímateľ je povinný zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2019 podľa § 50 ods. 13 zákona   o dani z príjmov do konca mája 2022.

8. Odvod v regulovaných odvetviach

Otázka

Dokedy je regulovaná osoba povinná správcovi odvodu, ktorým je daňový úrad predložiť písomné oznámenie na zúčtovanie odvodov podľa § 9 ods. 1 zákona o osobitnom odvode?

Odpoveď

V zmysle § 9 ods. 1 zákona o osobitnom odvode odvody zaplatené podľa § 8 citovaného zákona alebo odvody, ktoré mali byť zaplatené za odvodové obdobia patriace do príslušného účtovného obdobia, za ktoré regulovaná osoba má povinnosť zostaviť účtovnú závierku a predložiť ju spolu s daňovým priznaním, podliehajú zúčtovaniu, ktoré vykonáva správca odvodu. Regulovaná osoba je povinná v lehote na predloženie účtovnej závierky podľa prvej vety predložiť správcovi odvodu písomné oznámenie na zúčtovanie odvodov.

V zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. počas obdobia pandémie sa lehoty podľa zákona o účtovníctve považujú za dodržané, ak účtovná jednotka zmeškané povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, alebo do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr. To znamená, že lehota na zostavenie a predloženie účtovnej závierky a lehota na predloženie písomného oznámenia na zúčtovanie odvodov sa považuje za dodržanú, ak regulovaná osoba zmeškané povinnosti splní do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

 

Vypracovalo Finančné riaditeľstvo SR

Centrum podpory pre dane

Máj 2020

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner