Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania dane pre digitálne služby - Mini One Stop Shop (MOSS)

Predmetom metodického pokynu je najmä osobitná úprava uplatňovania dane pre digitálne služby určená pre zdaniteľné osoby usadené na území Európskej únie, ale neusadené v členskom štáte spotreby. Najväčšou výhodou využívania osobitných úprav MOSS je zbavenie sa administratívnej záťaže v podobe povinnosti zdaniteľnej osoby – poskytovateľa digitálnych služieb – registrovať sa v každom členskom štáte spotreby.

Dátum publikácie:7. 8. 2019
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

tt_dph

Zákonom č. 369/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o DPH“) bol s účinnosťou od 1. 1. 2019 transponovaný článok 1 smernice Rady (EÚ) 2017/2455 z 5. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES a smernica 2009/132/ES, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku.

Transpozíciou predmetnej smernice došlo k zmene v určovaní miesta dodania pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby (ďalej „digitálne služby“), ktoré poskytujú zdaniteľné osoby usadené v jednom členskom štáte nezdaniteľným osobám v iných členských štátoch a zmeny v používaní osobitných úprav uplatňovania dane pre digitálne služby.

Keďže problematika osobitných úprav uplatňovania dane pre digitálne služby, pre ktoré sa používa spoločný názov „Mini One Stop Shop“ (ďalej „MOSS“), je v celku rozsiahla a je upravená nielen v zákone o DPH, ale aj v iných európskych legislatívnych aj nelegislatívnych aktoch, ktoré sú v celistvosti záväzné a priamo uplatniteľné, cieľom tohto metodického pokynu je poskytnutie potrebných informácií pre správne uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS v zmysle § 68, § 68b a § 68c zákona o DPH zdaniteľnými osobami, ktoré majú na území Slovenskej republiky sídlo alebo zdaniteľnými osobami, ktoré nemajú sídlo na území EÚ, ale majú na území Slovenskej republiky prevádzkareň.

Osobitné úpravy uplatňovania dane pre digitálne služby /tzv. úprava pre Úniu a úprava mimo Únie/ boli zavedené v súvislosti so zmenou miesta dodania digitálnych služieb poskytnutých nezdaniteľným osobám. Od 1. januára 2015 je miestom ich dodania miesto, kde má nezdaniteľná osoba, ktorej sú digitálne služby poskytnuté, sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Výnimka z tohto pravidla bola zavedená s účinnosťou od 1. januára 2019, v zmysle ktorej sa miesto dodania digitálnych služieb určí podľa miesta, kde má dodávateľ služby sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, a ak nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jeho bydlisko alebo miesto kde sa obvykle zdržiava, ak je dodávateľ usadený len v jednom členskom štáte a celková hodnota dodaných digitálnych služieb bez dane poskytnutých nezdaniteľným osobám usadeným v iných členských štátoch nepresiahne v kalendárnom roku a súčasne v predchádzajúcom kalendárnom roku 10 000 eur (pozri 3. oddiel, bod 3.1 tohto metodického pokynu).

S účinnosťou od 1. 1. 2019 došlo v súvislosti s uplatňovaním osobitných úprav uplatňovania dane pre digitálne služby aj k zmene v pravidlách fakturácie. Zdaniteľná osoba, ktorá uplatňuje jednu z osobitných úprav uplatňovania dane pre digitálne služby, musí od tohto termínu dodržiavať pravidlá fakturácie členského štátu, v ktorom je táto osoba pre osobitnú úpravu registrovaná, bez ohľadu na členský štát zákazníka.

Platiteľ dane, ktorý je registrovaný v Slovenskej republike pre jednu z osobitných úprav uplatňovania dane podľa § 68a alebo § 68b zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o DPH“), je povinný vyhotoviť faktúru o dodaní digitálnych služieb s miestom dodania v inom členskom štáte právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a nie je identifikovaná pre DPH v inom členskom štáte, v súlade s § 72 až 76 zákona o DPH.

Osobitné úpravy uplatňovania dane pre digitálne služby boli zavedené s cieľom uľahčiť plnenie daňových povinností v prípadoch, keď sa tieto služby poskytujú nezdaniteľným osobám v rôznych členských štátoch. Najväčšou výhodou využívania osobitných úprav je zbavenie sa administratívnej záťaže v podobe povinnosti zdaniteľnej osoby – poskytovateľa digitálnych služieb registrovať sa v každom členskom štáte spotreby.

To znamená, že zdaniteľné osoby – poskytovatelia usadení na území Európskej únie, ktorí poskytujú digitálne služby zákazníkom usadeným v Európskej únii, sa od 1. januára 2015 nemusia komplikovane registrovať pre daň z pridanej hodnoty vo všetkých členských štátoch EÚ, ak je miesto dodania týchto služieb v členskom štáte, kde sú usadení ich zákazníci. Svoju povinnosť priznať a uhradiť DPH, ktorá prislúcha členskému štátu spotreby, si plnia poskytovatelia využívajúci túto úpravu prostredníctvom osobitného jednotného daňového priznania podaného cez elektronický portál (ďalej len „daňové priznanie k DPH MOSS“) v členskom štáte, v ktorom sú identifikované pre využívanie tejto úpravy (tzv. členský štát identifikácie). Zároveň v členskom štáte identifikácie uhradia príslušnú DPH.

Zodpovednosťou členského štátu identifikácie je následne rozposlať príslušné časti daňových priznaní spolu s príslušnou výškou sumy dane do všetkých členských štátov spotreby v rámci Európskej únie. Obdobne môžu osobitnú úpravu uplatňovania dane pre digitálne služby používať aj zdaniteľné osoby neusadené na území EÚ, pričom členským štátom identifikácie môže byť ľubovoľný členský štát, v ktorom sa zdaniteľná osoba z tretieho štátu rozhodne registrovať pre jej uplatňovanie. Pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre neusadené zdaniteľné osoby na území EÚ sa môže rozhodnúť každá zdaniteľná osoba, ktorá poskytuje na území EÚ digitálne služby nezdaniteľným osobám, ak nemá na území EÚ sídlo ani prevádzkareň. Podmienka, že táto zdaniteľná osoba z tretieho štátu nemôže byť identifikovaná pre daň na území EÚ, bola s účinnosťou od 1. 1. 2019 zrušená.

Predmetom tohto metodického pokynu je najmä osobitná úprava uplatňovania dane pre digitálne služby určená pre zdaniteľné osoby usadené na území Európskej únie, ale neusadené v členskom štáte spotreby (v ďalšej časti tohto metodického pokynu sa skratka „osobitná úprava MOSS“ používa len v súvislosti s osobitnou úpravou pre zdaniteľné osoby usadené na území EÚ, označovaná aj ako osobitná úprava pre Úniu, resp. EÚ schéma).

 

Metodický pokyn je uvedený v skrátenom znení, celé znenie:

Metodický pokyn k osobitnej úprave Mini One Stop Shop – úprava pre Úniu – § 68, § 68b a § 68c zákona o DPH

Obsah:

1. oddiel: Zoznam právne záväzných aktov týkajúcich sa osobitnej úpravy MOSS

2. oddiel: Definície základných pojmov

3. oddiel: Mechanizmus uplatňovania osobitnej úpravy MOSS

3.1 Vplyv zmeny v posudzovaní miesta dodania digitálnych služieb od 1.1.2019 na uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS

4. oddiel: Registrácia pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS

5. oddiel:  Podanie daňového priznania k DPH MOSS a platba dane

5.1. Podanie daňového priznania k DPH MOSS

5.2 Vykázanie opráv v daňovom priznaní k DPH MOSS

5.3. Platba dane v osobitnej úprave MOSS

6. oddiel: Zrušenie registrácie a vylúčenie z osobitnej úpravy

6.1. Zmena členského štátu identifikácie a ukončenie uplatňovania osobitnej úpravy

6.2 Zrušenie povolenia uplatňovať osobitnú úpravu MOSS – vylúčenie

7. oddiel: Záznamové a oznamovacie povinnosti zdaniteľnej osoby

Poznámky

 

Súvisiace odborné články:

5. Zmena miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb a súvisiace zmeny s osobitnou úpravou MOSS od 1. . 2019

6. Zmena miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných nezdaniteľným osobám

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner