Nezdaniteľné časti základu dane platné od 1. januára 2019

Rozoberáme problematiku nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka, ktoré si môže uplatniť v roku 2019. Na praktických príkladoch je uvedený spôsob ich uplatnenia alebo výpočtu. V roku 2019 má daňovník možnosť uplatniť si štyri nezdaniteľné časti základu dane: na daňovníka, na manželku/manžela, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou.

Dátum publikácie:15. 5. 2019
Autor:Ing. Martina Paliderová, PhD.

tt_zena-so-vstupenkou

Tento príspevok rozoberá problematiku nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka, ktoré si môže uplatniť v roku 2019. Na praktických príkladoch je uvedený spôsob ich uplatnenia alebo výpočtu.

Daňovník si môže znížiť svoj zdaniteľný príjem o nezdaniteľné časti základu dane, ktoré upravuje zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v § 11 ZDP. Nezdaniteľná časť základu dane je odpočítateľná položka, o ktorú si daňovník môže znížiť základ dane.

Základ dane si môže znížiť daňovník, ktorý mal príjem:

 • zo závislej činnosti (zo zamestnania),
 • z podnikania (živnosť),
 • z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. vytvorenia diela).

Nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 ZDP

Základ dane (čiastkový základ dane) zistený z príjmov podľa § 5 ZDP alebo § 6 ods. 1 a 2 ZDP alebo súčet čiastkových základov dane sa znižuje o nezdaniteľné časti základu dane. Nezdaniteľná časť základu dane sa vypočíta ako 19,2-ná­sobok sumy platného životného minima (ŽM). Životné minimum na výpočet nezdaniteľných častí základu dane pre rok 2019 sa berie vo výške 205,07 €.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na rok 2019 je vo výške 3 937,35 €. Mesačná nezdaniteľná časť je 328,12 €.

 

Druhy nezdaniteľných častí základu dane, ktoré si bude môcť uplatniť daňovník za zdaňovacie obdobie roku 2019:

 • nezdaniteľná časť na daňovníka,
 • nezdaniteľná časť dane na manželku/manžela,
 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (III. pilier),
 • nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľníctvo.

1. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na rok 2019

Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane:

 1. ako 100-násobok sumy platného ŽM (100 x 205,07 = 20 507 €), nezdaniteľná časť ZD ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 19,2-násobku sumy platného ŽM (19,2 x 205,07 € = 3 937,35 €);
 2. > ako 100-násobok ŽM (20 507 €), nezdaniteľná časť ZD ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného ŽM a jednej štvrtiny ZD (9 064,094 – 1/4 ZD); ak táto suma je < 0, nezdaniteľná časť ZD ročne na daňovníka sa rovná nule.

 

Tab. č. 1: Nezdaniteľné časti na daňovníka platné od 1. 1. 2019

Základ dane daňovníka v €

Výška nezdaniteľnej časti základu dane v eurách

≤ 20 507

3 937,35

> 20 507

9 064,094 – 1/4 ZD

36 256,37 a viac

0

 

POZNÁMKA:

Nezdaniteľné časti na daňovníka sa podľa § 47 ods. 1 ZDP zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

 

Zamestnanec si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka už pri výpočte mesačných preddavkov na daň zo závislej činnosti, ktorá zodpovedá 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane, t. j. 328,12 €.

V prípade, že má zamestnanec viacero zamestnávateľov, nezdaniteľnú časť ZD si môže uplatniť len u jedného a sám si môže vybrať, u ktorého a podpíše u neho Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti.

Nárok na túto nezdaniteľnú čiastku majú evidovaní nezamestnaní, študenti, osoby pracujúce na dohodu, osoby na materskej dovolenke, ale aj dôchodcovia, ktorým bol priznaný dôchodok po 1. januári 2019.

Príklad č. 1:

Daňovník – pán Alex – je študent VŠ a počas roka 2019 bude popri štúdiu pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov. Jeho zdaniteľný príjem bude 2 800 €.

Zamestnávateľ mu zníži príjem o preddavky na daň z príjmov FO.

Po skončení zdaňovacieho obdobia roku 2019 bude zamestnávateľ vykonávať ročné zúčtovanie dane z príjmov FO. Študent Alex si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 3 937,35 € a preddavková daň z príjmov FO mu bude vrátená.

Príklad č. 2:

Daňovník – pán Ernest – bude počas roka 2019 pracovať na dohodu o vykonaní práce na polovičný úväzok.

Jeho brutto mesačný príjem bude 260 €, brutto ročný príjem bude 3 120 €. Zamestnávateľ mu zníži príjem o preddavky na daň z príjmov FO.

Po skončení zdaňovacieho obdobia roku 2019 bude zamestnávateľ vykonávať ročné zúčtovanie dane z príjmov FO. Ak pán Ernest požiada o ročné zúčtovanie svojho zamestnávateľa, zamestnávateľ mu uplatní nezdaniteľnú časť vo výške 3 937,35 € a preddavková daň z príjmov FO mu bude v plnej výške vrátená.

 

Daňovník si nemôže znížiť základ dane o nezdaniteľné časti, ak bol na začiatku zdaňovacieho obdobia, čiže od 1. januára 2019, poberateľom:

 • starobného dôchodku zo sociálneho poistenia (I. pilier),
 • vyrovnávacieho príplatku,
 • predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia (I. pilier),
 • starobného dôchodkového sporenia (II. pilier),
 • dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu ako v SR,
 • výsluhového dôchodku,
 • obdobného dôchodku zo zahraničia

alebo ak mu bol dôchodok spätne priznaný k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období, a ak je suma dôchodku v úhrne vyššia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane stanovená pre zdaňovacie obdobie, o ktorú si znižuje základ dane. Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, o ktorú sa znižuje základ dane, tak základ dane sa zníži len vo výške rozdielu medzi sumou, o ktorú sa znižuje základ dane, a vyplatenou sumou dôchodku (§ 11 ods. 6 ZDP).

Daňovník si môže znížiť základ dane o nezdaniteľné časti, ak je poberateľom:

 • vdovského alebo vdoveckého dôchodku,
 • sirotského dôchodku,
 • invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku bez ohľadu na vek,
 • starobného, predčasného starobného a výsluhového dôchodku priznaného po 1. januári 2019.

Ak výška dôchodku daňovníka nepresiahne sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. 3 937,35 €, základ dane sa zníži o sumu, ktorá sa vypočíta ako: rozdiel 3 937,35 € – suma vyplatených dôchodkov.

V prípade, ak bol daňovníkovi spätne priznaný dôchodok (starobný, predčasný starobný, výsluhový) k 1. januáru 2019 a uplatňoval si nezdaniteľnú časť na daňovníka podľa § 32 ods. 11, musí podať dodatočné daňové priznanie, v ktorom si upraví nezdaniteľnú časť základu dane.

Príklad č. 3:

Daňovník – pán Mikuláš – je zamestnanec s trvalým pracovným pomerom a zároveň poberateľom výsluhového dôchodku.

Za zdaňovacie obdobie roku 2019 bude mať príjem znížený o odvody do SP a ZP vo výške 25 600 €. Na akú výšku nezdaniteľnej časti základu dane bude mať nárok pri ročnom zúčtovaní dane z príjmov za rok 2019?

Pán Mikuláš bez ohľadu na akýkoľvek príjem, ktorý bude mať, si nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť ZD na daňovníka, lebo je poberateľom výsluhového dôchodku.

Príklad č. 4:

Daňovník – pán Andrej – je študent VŠ. Za zdaňovacie obdobie roku 2019 bude mať čistý zdaniteľný príjem zo závislej činnosti vo výške 1 500 €.

Na akú výšku nezdaniteľnej časti základu dane bude mať pán Andrej nárok pri ročnom zúčtovaní v roku 2019?

Študent má nárok na nezdaniteľnú časť ZD v plnej výške, t. j. 3 937,35 €.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: 

Nezdaniteľné časti základu dane platné od 1. januára 2019

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner