Novela zákona o ERP - zavedenie eKasy sa nepriamo posúva na január 2020

Novela zákona neposúva termín zavedenia eKasy, termín zostáva pôvodný 1. 7. 2019. Novela však podnikateľov chráni pred uložením sankcie za nedodržanie tohto termínu, čím nepriamo posúva termín napojenia eKasy na systém finančnej správy bez rizika pokutovania až do konca roka 2019. Schválená novela zákona tak vytvára väčší priestor, aby si podnikatelia mohli svoju povinnosť splniť bez zbytočných stresov.

Dátum publikácie:3. 7. 2019

tt_platba-kartou

Zákon č. 188/2019 Z. z.

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.

Platnosť od 01.07.2019
Účinnosť od 01.07.2019

188

ZÁKON

z 19. júna 2019,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 494/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 361/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 180/2017 Z. z., zákona č. 270/2017 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z. a zákona č. 9/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 18ce sa vkladá § 18cf, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 18cf

Prechodné ustanovenia účinné dňom vyhlásenia

(1) Daňový úrad alebo colný úrad neuloží do 31. decembra 2019 pokutu za nepoužívanie on-line registračnej pokladnice podnikateľovi, ktorý používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu, ak požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient najneskôr do dňa účinnosti tohto zákona. Ak daňový úrad alebo colný úrad takémuto podnikateľovi pokutu už uložil, rozhodnutie o uložení takejto pokuty sa zrušuje dňom účinnosti tohto zákona v časti týkajúcej sa nepoužívania on-line registračnej pokladnice, alebo ak sa začalo konanie o uložení takejto pokuty, toto konanie sa zastavuje dňom účinnosti tohto zákona.

(2) Daňový úrad alebo colný úrad neuloží do 31. decembra 2019 pokutu za nepoužívanie on-line registračnej pokladnice podnikateľovi, ktorému vznikla povinnosť evidovať tržby podľa tohto zákona prvýkrát od 1. apríla 2019, ak požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient a pri evidencii tržieb postupuje primerane podľa § 10 ods. 6; podmienka primeraného postupu podľa § 10 ods. 6 sa pre takýchto podnikateľov na obdobie do dňa účinnosti tohto zákona neuplatní. Ak daňový úrad alebo colný úrad takémuto podnikateľovi pokutu už uložil, rozhodnutie o uložení takejto pokuty sa zrušuje dňom účinnosti tohto zákona v časti týkajúcej sa nepoužívania on-line registračnej pokladnice, alebo ak sa začalo konanie o uložení takejto pokuty, toto konanie sa zastavuje dňom účinnosti tohto zákona.

(3) Ak bol podnikateľovi zrušený daňový kód elektronickej registračnej pokladnice a podnikateľ k dátumu zrušenia daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice neuviedol do prevádzky pokladnicu e-kasa klient, môže na účely splnenia podmienok podľa odseku 1 používať elektronickú registračnú pokladnicu so zrušeným daňovým kódom elektronickej registračnej pokladnice.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  • 188/2019 Z. z. Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Funkcie

Partner