OTESTUJTE SA: Prepravné služby z pohľadu DPH – základné princípy, vývoz a dovoz

Skúste si preveriť svoje vedomosti, ktoré sa týkajú problematiky prepravných služieb z pohľadu DPH a urobte si krátky test, ktorý sme si pre vás pripravili.

Dátum publikácie:10. 7. 2019
Autor:Ing. Nadežda Cígerová

tt_ano-nie.jpg

Prepravné služby sú častým fakturačným plnením, keďže v praxi predstavujú doplnkovú službu k transakciám s tovarom.

Cezhraničné obchody majú svoje pravidlá vo vzťahu k DPH. Služby súvisiace s vývozom a dovozom tovaru môžu byť od dane oslobodené. Preprava tvorí i základ dane dodávaného tovaru.

 

1. Ktorý vzťah nie je správny vo väzbe na miesto dodania služby prepravy?

  1. § 16 ods. 5 ZDPH: preprava fakturovaná pre nezdaniteľnú osobu medzi členskými štátmi.
  2. § 15 ods. 1 ZDPH: dodanie prepravy pre zdaniteľnú osobu.
  3. § 16 ods. 6 ZDPH: preprava tovaru pre nezdaniteľnú osobu pri inej preprave ako medzi členskými štátmi.
  4. § 15 ods. 2 ZDPH: preprava tovaru pre nezdaniteľnú osobu v rámci SR.
>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši)


2. Čo nevstupuje do základu dane pri dodaní tovaru (§ 22 ods. 2 zákona o DPH)?

  1. Náklady na reklamu.
  2. Poštovné, balné alebo preprava.
  3. Iné dane, clá a poplatky vzťa­hujúce sa na tovar.
  4. Provízia, náklady poistenia po­žadované dodávateľom od kupujúceho alebo zákazníka.
>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši)


3. Kedy vzniká daňová povinnosť pri fakturácii služby prepravy?

  1. Vždy dňom vyhotovenia faktúry.
  2. Dňom dodania služby podľa zmluvne dojednaných podmienok.
  3. Vždy odovzdaním tovaru prvému prepravcovi.
  4. Dňom potvrdeným v colnom vyhlásení (JCD).
>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši)


4. Prepravu priamo súvisiacu s vývozom tovaru je možné oslobodiť za predpokladu, že:

  1. Špedičná firma dostane podpísanú faktúru od prepravcu.
  2. Tovar odišiel do inej krajiny EÚ.
  3. Prepravná firma fakturuje priamo vývozcovi alebo príjemcovi tovaru (podľa toho, kto znáša náklady na prepravu).
  4. Služba prepravy je základom dane predávaného tovaru.
>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši)


5. Oslobodenie prepravných služieb pri dovoze možno uplatniť:

  1. Ak ide o prepravu tovaru z EÚ.
  2. Ak sa prepravuje tovar v postavení dočasne uskladneného tovaru.
  3. Ak hodnota týchto služieb je zahrnutá do základu dane dodávaného tovaru.
  4. Ak je na faktúre uvedená slovná poznámka, že ide o oslobodenie.
>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši)


6. Kde nie je miesto dodania tovaru (§ 18 zákona o DPH)?

  1. V členskom štáte, na ktorého území sa tovar nachádza v čase, keď vstupuje na územie Európskej únie.
  2. V členskom štáte, kde sa skončí colné opatrenie týkajúce sa tovaru v postavení dočasne uskladneného tovaru.
  3. V členskom štáte, kde sa skončí colné opatrenie týkajúce sa tovaru do colného režimu aktívny zušľachťovací styk.
  4. V členskom štáte, kde začína pre tovar colný režim tranzit.
>> pozri správnu odpoveď (podrž kurzor myši)

 

Ak ste v teste často váhali nad správnou odpoveďou a chcete si doplniť odborné znalosti z tejto problematiky, prečítajte si odborný článok:

Prepravné služby – základné princípy, vývoz a dovoz v koncepte oslobodenia od dane:

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner