Usmernenie k postupu pri posudzovaní kontrolovaných transakcií

Ministerstvo financií SR vydalo usmernenie na zabezpečenie jednotného výkladu pri posudzovaní kontrolovaných transakcií podľa zákona o dani z príjmov. Usmernenie objasňuje, čo sa rozumie kontrolovanou transakciou a čo sa za kontrolovanú transakciu nepovažuje.

Dátum publikácie:12. 1. 2022
Autor:Ministerstvo financií SR

Popis skupiny závislých osôb

Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/017160/2021-721 k postupu pri posudzovaní kontrolovaných transakcií

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 160 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“) vydáva usmernenie na zabezpečenie jednotného výkladu pri posudzovaní kontrolovaných transakcií podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

1. Úvod

Pojem kontrolovaná transakcia je ustálený, medzinárodne používaný pojem v terminológii transferového oceňovania, ktorý sa v zákone o dani z príjmov používa len pre účely ustanovení týkajúcich sa transferového oceňovania.

2. Právny základ

Podľa § 2 písm. ab) zákona o dani z príjmov sa kontrolovanou transakciou rozumie právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami podľa § 2 písm. n) a r) zákona o dani z príjmov, pričom:

  • aspoň jedna z osôb je daňovník s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov (príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu) alebo
  • právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom.

Za kontrolovanú transakciu sa nepovažuje prenájom, z ktorého plynú príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov (príjmy z prenájmu nehnuteľností), ak ide o nehnuteľnosť:

  • nezaradenú do obchodného majetku a
  • nájomcom je fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva na osobné účely.

Pri posudzovaní kontrolovanej transakcie sa podľa § 3 ods. 6 daňového poriadku berie do úvahy vždy skutočný obsah právneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu, a nie jeho forma.

3. Posudzovanie kontrolovaných transakcií

Transferové oceňovanie predstavuje proces určovania cien medzi závislými osobami v kontrolovaných transakciách s potenciálnou možnosťou presunu (transferu) ziskov za účelom vyhýbania sa plateniu daní.

Medzi kontrolované transakcie patria predovšetkým rôzne druhy transakcií s hmotným majetkom a nehmotným majetkom, finančné transakcie, vnútroskupinové služby, dohody o príspevkoch na náklady alebo transakcie spojené s podnikovými reštrukturalizáciami.

Podľa uvedeného kritéria sa za kontrolovanú transakciu všeobecne nepovažuje závislá činnosť, z ktorej príjmy sú príjmami podľa § 5 zákona o dani z príjmov, a to bez ohľadu na to, či je vykonávaná zamestnancom závislej osoby, spoločníkom alebo konateľom.

Rovnaký výklad k posudzovaniu kontrolovaných transakcií sa uplatňuje aj u mikrodaňovníka podľa § 2 písm. w) zákona o dani z príjmov.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.