Nariadenie vlády o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie

Vláda SR schválila odpustenie vyrubenia úroku z omeškania za nezaplatenie dane a odpustenie uloženia pokuty za nepodanie daňového priznania. Podmienkou je, že daňový subjekt si svoje povinnosti splní najneskôr do 30. júna 2021.

Dátum publikácie:24. 2. 2021
Autor:Ministerstvo financií SR

tt_penazenka-minca-bankovka

Vláda SR schválila návrh ministra financií Eduarda Hegera vo veci odpustenia vyrubenia úroku z omeškania za nezaplatenie dane a od uloženia pokuty za nepodanie daňového priznania.

Nadväzne na stále pretrvávajúcu pandemickú situáciu a zmiernenie ekonomických dopadov podnikateľov, vláda SR schválila návrh ministra financií Eduarda Hegera o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie.

Schválený návrh upustí od vyrubenia úroku z omeškania za porušenie povinnosti zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej lehote alebo výške daň alebo rozdiel dane, preddavok na daň, splátku dane alebo preddavok na daň, ktoré sa stali splatnými v období od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020. 

Podmienkou je, že daňový subjekt si svoje povinnosti splní najneskôr do 30. júna 2021. Nevzťahuje sa to však na miestne dane a poplatky za odpady.

Upustí sa aj od uloženia pokuty za nepodanie daňového priznania, a to za splnenia rovnakých podmienok - ak daňový subjekt tak urobí do 30. júna 2021. Aj v tomto prípade táto podmienka neplatí pri miestnych daniach a poplatkoch za odpady.

Zákon č. 67/2020 Z. z. „lex korona“ stanovil, že ak si daňový subjekt uplatnil v daňovom priznaní k dani z príjmov vyšší daňový preplatok, než na ktorý mal skutočne nárok, dostane za takéto konanie pokutu vo výške 100 % zo sumy, o ktorú si takto neoprávnene navýšil svoj preplatok. Predmetnú pokutu daňový subjekt však vďaka prijatému návrhu nedostane, ak sumu, ktorá mu neprislúchala, vráti správcovi dane.

 

Pozn. redakcie: Nariadenie vlády bolo zverejnené v Zbierke zákonov SR dňa 26. 2. 2021 pod číslom 88/2021 Z. z.

88

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 24. februára 2021

o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie

Vláda Slovenskej republiky podľa § 160 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Od vyrubenia úroku z omeškania za porušenie povinnosti zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške daň alebo rozdiel dane, preddavok na daň, splátku dane alebo vybraný preddavok na daň, ktoré sa stali splatnými v období od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020, sa upustí, ak daňový subjekt túto povinnosť splní najneskôr do 30. júna 2021 alebo ak mu je do tohto dátumu povolený odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach; to sa nevzťahuje na miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 2

Od uloženia pokuty za porušenie povinnosti podať daňové priznanie, prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti v ustanovenej lehote, ktorej posledný deň uplynul v období od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020, sa upustí, ak daňový subjekt túto povinnosť splní najneskôr do 30. júna 2021; to sa nevzťahuje na miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 3

Od uloženia pokuty za uvedenie daňového preplatku na dani z príjmov v daňovom priznaní k dani z príjmov podanom od 1. januára 2020 do 30. septembra 2020, ktorý je vyšší ako daňový preplatok, ktorý mal daňový subjekt v tomto daňovom priznaní uviesť, ak daňovému subjektu bol uplatnený daňový preplatok vrátený, sa upustí, ak daňový subjekt vráti rozdiel, o ktorý bol uplatnený daňový preplatok znížený.


§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 88/2009 Z. z. Vyhláška o odbornom vzdelávaní v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín
  • 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
  • 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.