Vyšiel nový vzor daňového priznania k DPH platný od 1. 1. 2020

Vo Finančnom spravodajcovi vyšlo opatrenie, ktorým Ministerstvo financií Slovenskej republiky ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty platný od 1. 1. 2020.

Dátum publikácie:5. 11. 2019
Autor:Ministerstvo financií SR

tt_dph

Vo Finančnom spravodajcovi vyšlo opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 č. MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

Vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je uvedený v prílohe.

§ 2

Vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty podľa predpisu účinného do 31. decembra 2019 sa použije pri podávaní daňových priznaní za obdobia, ktoré končia najneskôr 31. decembra 2019, a pri podávaní daňových priznaní podľa § 78 ods. 4 zákona v znení zákona č. 246/2012 Z. z., ak daňová povinnosť vznikla najneskôr 31. decembra 2019.

§ 3

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2017 č. MF/016923/2017-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (oznámenie č. 343/2017 Z. z.).

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

 

Vzor daňového priznania je uvedený v prílohe.

V daňovom priznaní platnom od 1. 1. 2020 pribudol nový riadok č. 18 – "Daň podľa § 48ca ods. 2, § 48d ods. 15a§48eods. 3 a 8 zákona" v súvislosti s novými ustanoveniami zákona o DPH účinnými od 1. 1. 2020 – oslobodenie od dane v colnom sklade, oslobodenie od dane v osobitnom sklade a oslobodenie od dane v daňovom sklade.

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ministerstvo financií SR

Prílohy

Súvisiace aktuality

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner