Zahrňovanie výdavkov uhradených z oslobodených príspevkov Prvej pomoci do základu dane z príjmov fyzickej osoby

Príspevky "Prvej pomoci" sú od dane z príjmov oslobodené. Oslobodenie je možné uplatniť už pri podaní daňového priznania k dani z príjmov po 31. 12. 2020, teda aj za zdaňovacie obdobie 2020. Výdavky vynaložené na tieto príjmy nezahŕňané do základu dane je potrebné vylúčiť z daňových výdavkov. Finančné riaditeľstvo SR vydalo k tejto problematike informáciu.

Dátum publikácie:16. 2. 2021
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

tt_pomoc-od-statu (1)

8/FO/2021/IM

Informácia o zahrňovaní výdavkov uhradených z oslobodených príspevkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu fyzickým osobám vykonávajúcim podnikateľskú a inú samostatnú zárobkovú činnosť do základu dane z príjmov

Podľa § 9 ods. 2 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (zákon o dani z príjmov) účinného od 1. 1. 2021 sú od dane z príjmov oslobodené aj

  • plnenia poskytované podnikateľom v rámci aktívnej politiky trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov; ide o plnenia na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov poskytované v rámci projektu „PRVÁ POMOC“, a to príspevok:
    • na náhradu mzdy zamestnanca pre zamestnávateľov, ktorí museli zatvoriť svoju prevádzku alebo obmedziť svoju činnosť (opatrenie č. 1)
    • na náhradu straty príjmu SZČO, ktorým poklesli tržby alebo museli svoje prevádzky zatvoriť (opatrenie č. 2)
    • zamestnávateľom, ktorí udržia pracovné miesta (opatrenie č. 3A a 3B)
    • na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti SZČO a jednoosobové s.r.o., ktoré nemajú žiadny iný príjem (opatrenie č. 4A a 4B)
  • podpory a príspevky poskytované umelcom podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR na účely odstraňovania následkov mimoriadnych udalostí alebo znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu.

Oslobodenie predmetných príspevkov je možné uplatniť už pri podaní daňového priznania k dani z príjmov po 31. 12. 2020, teda aj za zdaňovacie obdobie 2020.

Príjmy oslobodené od dane z príjmov sa nezapočítavajú do zdaniteľných príjmov fyzickej osoby a v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2020 sa neuvádzajú.

Vzhľadom na definíciu pojmu daňový výdavok uvedenú v ustanovení § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov je potrebné vylúčiť z daňových výdavkov podnikateľa výdavky vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane, t. j. vylúčiť z daňových výdavkov výdavky hradené z prijatého plnenia, ktoré je oslobodené od dane z príjmov.

Ide o zachovanie princípu neutrálneho vplyvu uvedených platieb (plnení) na základ dane.

Daňovník je teda povinný sledovať, ktoré výdavky z oslobodeného plnenia uhradil. Nadväzne na definíciu daňového výdavku vymedzenú v § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov výdavky hradené z prijatého oslobodeného plnenia daňovník nezahrnie do daňových výdavkov.

Vedenie JÚ

To znamená, že daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva výdavky hradené z prijatého oslobodeného plnenia zaúčtuje ako výdavky podľa § 4 ods. 6 písm. g) postupov účtovania v JÚ, t. j. ako výdavky neovplyvňujúce základ dane z príjmov.

Evidencia

Daňovník, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, výdavky hradené z prijatého oslobodeného plnenia nezaeviduje v evidencii daňových výdavkov.

Paušálne výdavky

Daňovník, ktorý uplatňuje výdavky percentom zo sumy zdaniteľných príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov (tzv. paušálne výdavky), v sumách výdavkov má zahrnuté už všetky daňové výdavky, okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške.

To znamená, že aj daňovník, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov, je povinný sledovať, ktoré výdavky z oslobodeného plnenia uhradil. Ak uhradil z oslobodeného plnenia výdavky, ktoré sú zahrnuté v paušálnych výdavkoch (napr. energie, nájomné a pod.), krátenie výdavkov je zohľadnené v tom, že z oslobodeného plnenia nie sú uplatňované výdavky percentom z príjmov.

Ak daňovník z oslobodeného plnenia uhradil poistné a príspevky, potom toto poistné a príspevky uhradené z oslobodeného plnenia nemôže uplatniť ako daňové výdavky pri vyčíslení základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.

 

Vypracovalo:

Finančné riaditeľstvo SR

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.