Zaradenie murovanej garáže do odpisovej skupiny

Do ktorej odpisovej skupiny patrí samostatne stojaca murovaná garáž (pre jedno auto)?

Dátum publikácie:10. 5. 2019
Autor:Ing. Simona Jurišová

tt_auto-mercedes

Postup pri odpisovaní hmotného majetku upravuje § 26 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej „ZDP“).

Podľa tohto ustanovenia si daňovník v prvom roku odpisovania zaradí hmotný majetok v triedení podľa Klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb do odpisových skupín v prílohe č. 1.

Daňovník si zaradí hnuteľný majetok sám, pričom rozhodujúcou skutočnosťou pre zaradenie majetku do príslušnej odpisovej skupiny je zatriedenie do kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činností vydanej Nariadením komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014 a Opatrením Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb.

Na účely ZDP sú podľa § 22 ods. 2 tohto zákona hmotným majetkom odpisovaným:

  • samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí,
  • budovy a iné stavby,
  • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,
  • zvieratá uvedení v prílohe č. 1 zákona,
  • iný majetok.

Garáže spadajú pod klasifikáciu 1242 - garážové budovy. Vychádza sa z vyššie uvedeného predpisu č. 323/2010 Z. z.- vyhlášky Štatistického úradu SR, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb.

Záver:

Samostatne stojaca murovaná garáž bude zaradená do 5. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 20 rokov.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Simona Jurišová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner