Vysporiadanie výsledku hospodárenia v účtovnej jednotke (rozdelenie zisku, úhrada straty)

Účtovný postup pri vysporiadaní výsledku hospodárenia v jednotlivých obchodných spoločnostiach a v družstve, účtovné vysporiadanie straty.

Obsah

Dátum publikácie:17. 8. 2010
Autor:Ing. Anton Kolembus
Oblasti práva: Správne právo / Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo
Právny stav od:1. 1. 2010
Právny stav do:31. 12. 2010

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia je výsledkom transformačného procesu vstupov podniku na podnikové výstupy za účtovné obdobie, je komplexným ukazovateľom hospodárenia spoločnosti, na základe ktorého posudzujú hospodárenie firmy externí užívatelia informácií, zamestnanci, ale aj vlastníci firmy.

Zisťovanie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie patrí k základným zásadám podvojného účtovníctva. Výsledok hospodárenia bežného roku je na začiatku obdobia vždy rovný nule. V priebehu účtovného obdobia sa kumulujú výnosy a náklady a ich rozdiel za účtovné obdobie tvorí zisk alebo stratu bežného účtovného obdobia.

Výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5, okrem účtov, na ktorých sa účtuje o dani z príjmu (účty 591, 592, 593, 594 a 595) a účtov vnútroorganizačných výnosov a vnútroorganizačných nákladov.

Výsledok hospodárenia po zdanení daňou z príjmov – účtovný výsledok hospodárenia, ktorým môže byť účtovný zisk alebo účtovná strata, sa zistí ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5.

O jeho výške a štruktúre tvorby informuje výkaz ziskov a strát za účtovné obdobie. Hodnota výsledku hospodárenia zistená vo výkaze ziskov a strát musí byť premietnutá aj v súvahe v rámci vlastného imania.

Medzi účtovnými obdobiami platí bilančná kontinuita, to je zásada nadväznosti súvahových účtov, len výsledok hospodárenia bežného obdobia sa k prvému dňu nasledujúceho obdobia pretransformuje na výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Suma vedená na tomto účte je určená k rozdeleniu, v prípade straty k vysporiadaniu podľa pravidiel stanovených Obchodným zákonníkom, spoločenskou zmluvou, stanovami firmy, rozhodnutím valného zhromaždenia, prípadne iným záväzným predpisom.

O rozdelení zisku v kapitálových spoločnostiach rozhoduje valné zhromaždenie, v osobných spoločnostiach spoločníci na základe spoločenskej zmluvy.

Predmetom rozdelenia je výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní, ktorý predstavuje hospodársky výsledok zistený v účtovníctve za minulé účtovné obdobie. Z toho vyplýva, že predmetom rozdelenia je zisk účtovný a nie zisk daňový. Hospodársky výsledok môže mať aj podobu straty. Rozdelenie zisku a vysporiadanie straty pripadá podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka do právomoci valného zhromaždenia. Návrh na rozdelenie predkladá podľa Obchodného zákonníka štatutárny orgán spoločnosti (v akciovej spoločnosti predstavenstvo, v s. r. o. konateľ). V prípade existencie dozornej rady táto predkladá akcionárom (spoločníkom) na valnom zhromaždení svoje stanovisko k rozdeleniu zisku. K prijatiu uznesenia o tomto bode valného zhromaždenia postačuje väčšina prítomných hlasov, ak nie je v stanovách uvedené inak.

Príklad č. 1:
Spoločnosť dosiahla v roku 2009 zisk. Ktorý zisk je predmetom rozdelenia na valnom zhromaždení? Účtovný alebo daňový zisk?
Riešenie:
Výsledok hospodárenia spoločnosti ako účtovnej jednotky je zistený ako rozdiel medzi celkovými výnosmi a celkovými nákladmi. Tento sa mimo účtovníctva systémom pripočítateľných a odpočítateľných položiek podľa zákona o dani z príjmov upraví na základ dane, z ktorého sa vypočíta daň. Daň sa účtovala v rámci uzávierkových operácií v roku 2009. Po vypracovaní účtovnej závierky sa v sústave účtovníctva zistí výsledok hospodárenia, a to účtovný zisk po zdanení alebo účtovná strata. Dosiahnutý účtovný zisk bude predmetom rozdelenia zisku v nasledujúcom účtovnom roku 2010.

Príklad č. 2:
V ktorom účtovnom období sa účtuje o rozdelení vytvoreného zisku v akciovej spoločnosti? Musí byť rozdelenie zisku za príslušný rok zaúčtované ako súčasť účtovnej závierky a účtovnej uzávierky alebo to môže byť aj neskôr, napr. v januári nasledujúceho roku?
Riešenie:
V akciovej spoločnosti (ale aj v spoločnosti s ručením obmedzeným, družstve) platí pre účtovanie rozdelenia zisku pravidlo: Výsledok hospodárenia sa v jednom roku zistí a zdaní v prípade zisku a v nasledujúcom roku sa rozdelí. Výsledkom hospodárenia bežného roka sa rozumie účtovný zisk alebo účtovná strata. Rozdelenie zisku alebo úhrada straty sa v spoločnosti s ručením obmedzeným účtuje v nasledujúcom účtovnom období po ich vytvorení. Operácie súvisiace s rozdelením zisku alebo úhradou straty nepatria medzi uzávierkové operácie, ale medzi operácie nasledovného účtovného obdobia.

Položky rozdelenia zisku môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín:

 1. Povinný prídel do zákonného rezervného fondu, ktorý vyplýva z Obchodného zákonníka.
 2. Položky uvedené v stanovách spoločnosti, predovšetkým prioritné dividendy, prídely do štatutárnych fondov a štatutárny prídel do rezervného fondu, podiely zamestnancov na zisku a iné položky vyplývajúce zo stanov alebo rozhodnutia valného zhromaždenia.
 3. Ostatné použitie zisku ako:
  • úhrada straty minulých rokov,
  • výplata kmeňových dividend (v a. s.),
  • výplata podielov na zisku akcionárom (dividend), spoločníkom, podielov členov predstavenstva a členov dozornej rady na zisku,
  • ďalšie prídely do zákonného rezervného fondu a štatutárnych a ostatných fondov,
  • zvýšenie základného imania spoločnosti.

Časť zisku, ktorá nebola použitá na rozdelenie, ostane vo forme nerozdeleného zisku minulých rokov. O jej použití môže rozhodnúť valné zhromaždenie v rámci rozdelenia hospodárskeho výsledku.

Tvorba a použitie rezervného fondu

Povinnosť tvoriť rezervný fond majú kapitálové obchodné spoločnosti (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditná spoločnosť).

Tvorbu rezervného fondu v akciovej spoločnosti upravuje Obchodný zákonník v § 67, § 161d § 217. Spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku vo výške najmenej 10 % základného imania.

Tento fond je akciová spoločnosť povinná každoročne dopĺňať o sumu určenú v stanovách, najmenej však vo výške 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v stanovách, najmenej však do výšky 20 % základného imania.

Spoločnosť môže vytvárať rezervný fond i nad rámec povinného prídelu zo zisku na základe stanov, prípadne na základe valného zhromaždenia, a to:

 • ďalším prídelom zo zisku,
 • prevodom zo štatutárnych fondov, prípadne z ostatných fondov.

Podľa § 161d, ak má spoločnosť v majetku vlastné akcie, o ktorých účtuje na strane aktív súvahy, musí vytvoriť osobitný rezervný fond v rovnakej výške, ktorý môže znížiť alebo zrušiť len v prípade, ak časť vlastných akcií alebo všetky vlastné akcie prevedie na inú osobu alebo ak zníži základné imanie, alebo ak zníži základné imanie vzatím časti vlastných akcií alebo všetkých vlastných akcií z obehu.

O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo spoločnosti, ak nie je v stanovách spoločnosti určené inak. Rezervný fond vo výške, ktorý bol tvorený na základe povinného prídelu, sa môže použiť iba na krytie strát spoločnosti.

Účtovanie prídelu zo zisku do rezervného fondu:

421 – Zákonný rezervný
fond

 

431 – Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní

 

 

povinný prídel do rezervného fondu

 

povinný prídel do rezervného fondu

začiatočný stav

 • Štatutárne a ostatné fondy zo zisku

Štatutárne fondy predstavujú účelovo viazané fondy, ktoré sú tvorené prídelmi zo zisku minimálne v rozsahu, ktorý je uvedený v stanovách spoločnosti (spoločenskej zmluve). Stanovy taktiež určujú, na aké účely môžu byť

prostriedky v týchto fondoch použité. Spravidla ide o fond rozvoja, fond odmien používaný na výplatu odmien zamestnancom.

Účtovanie prídelov zo zisku do štatutárnych fondov:


423 – Štatutárne fondy

 

431 – Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní

 

prídely do štatutárnych fondov

 

prídely do štatutárnych fondov

začiatočný stav

Spoločnosť môže vytvárať i ostatné fondy zo zisku, ktoré sa od štatutárnych fondov odlišujú skutočnosťou, že ku schváleniu prídelov do týchto fondov stačí uznesenie valného zhromaždenia a o ich použití rozhoduje vedenie spoločnosti samostatne. Tvorba týchto fondov nevyplýva na rozdiel od štatutárnych fondov zo štatútu organizácie, ale z rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti. Ide taktiež o účelovo viazané fondy.

Účtovanie prídelov zo zisku do ostatných fondov:


427 – Ostatné fondy

 

431 – Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní

 

prídely do ostatných fondov

 

prídely do ostatných fondov

začiatočný stav

Analytická evidencia u štatutárnych a ostatných fondov sa vedie podľa jednotlivých fondov. Prídely do týchto fondov je možné realizovať až po schválení účtovnej závierky a schválení rozdelenia zisku spoločnosti valným zhromaždením akciovej spoločnosti.

 • Prídel do sociálneho fondu

Podľa ustanovenia § 4 ods. 3 zákona o sociálnom fonde môže zamestnávateľ, ktorý vytvára zisk, prispievať k tvorbe sociálneho fondu prídelom z použiteľného zisku. Prídel zo zisku je možný až po schválení ročnej účtovnej závierky a schválení rozdelenia zisku. Z hľadiska tvorby sociálneho fondu však ide o nepovinný prídel. Je potrebné si uvedomiť, že súbežne s tvorbou sociálneho fondu zo zisku spoločnosť vytvára povinne sociálny fond na ťarchu daňových nákladov.

Účtovanie prídelu do sociálneho fondu:


472 – Záväzky zo sociálneho fondu

 

431 – Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní

 

prídel do sociálneho fondu

 

prídely do sociálneho fondu

začiatočný stav

 

Podiely na zisku v akciovej spoločnosti

 • Výplata tantiém

Tantiémy predstavujú podiely členov predstavenstva a členov dozornej rady na zisku spoločnosti.

Tantiémami sa zaoberá Obchodný zákonník len v ustanoveniach o akciovej spoločnosti. Z toho môžeme usudzovať, že tantiémy nie sú v žiadnej inej obchodnej spoločnosti alebo družstve. V § 178 ods. 3 Obchodného zákonníka sa hovorí, že podiel členov predstavenstva a členov dozornej rady na zisku (tantiémy) môže určiť valné zhromaždenie. V Obchodnom zákonníku nie je ustanovené, či má člen predstavenstva alebo člen dozornej rady právo na určitý podiel na zisku. Obchodný zákonník v § 261 ods. 3 stanovuje, aby vzťahy medzi členom štatutárneho alebo dozorného orgánu a obchodnou spoločnosťou pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti mali povahu ob­chod­no-záväzkových vzťahov. V § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka je uvádzané, že tieto vzťahy sa spravujú ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak zo zmluvy o výkone funkcie nevyplýva niečo iné. Táto zmluva musí mať písomnú formu a musí ju schváliť valné zhromaždenie. Z uvedeného nepriamo vy­plýva, že by malo ísť o vzťah úplatný a členovia štatutárnych orgánov majú nárok na tantiémy.

Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o výplate týchto podielov na zisku v zmysle § 187 ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka.Tantiémy môžu byť vyplatené bez ohľadu na to, či budú vyplatené dividendy. Odmeny členom štatutárnych orgánov je možné vyplatiť až po schválení ročnej účtovnej závierky a schválení rozdelenia zisku.

Z praktického hľadiska sú tantiémy odmeny za dosiahnuté výsledky akciovej spoločnosti. V prípade, ak spoločnosť dosiahla stratu, tantiémy nie je možné vyplatiť, pretože chýba zdroj ich výplaty.

Splatnosť tantiém, ak neurčujú stanovy alebo valné zhromaždenie inak, je tri mesiace odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku.

 • Účtovanie nároku na tantiémy

Záväzok vyplývajúci z rozhodnutia o výplate tantiém členom štatutárnych orgánov sa účtuje v závislosti od postavenia člena štatutárneho orgánu k akciovej spoločnosti.

Účtovanie nároku na tantiémy v prípade, že príjemcom tantiémy je akcionár a. s.:

364 – Záväzky voči spoločníkom
a členom pri rozdeľovaní zisku

431 – Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní

nárok na výplatu tantiém

nárok na výplatu tantiém

začiatočný stav

Účtovanie nároku na tantiémy v prípade, že člen štatutárneho orgánu nie je akcionár, ale je zamestnanec a. s. (napr. zástupca zamestnancov v dozornej rade):

333 – Ostatné záväzky
voči zamestnancom

431 – Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní

nárok na výplatu tantiém

nárok na výplatu tantiém

začiatočný stav

Účtovanie nároku na tantiémy v prípade, že člen štatutárneho orgánu nie je akcionárom a. s. a nie je ani zamestnancom a. s. (napr. zástupca rozhodujúcej financujúcej banky v dozornej rade):


379 – Iné záväzky

431 – Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní

nárok na výplatu tantiém

nárok na výplatu tantiém

začiatočný stav

Uvedené schémy platia aj v prípade účtovania nároku na podiel na zisku členom štatutárnych orgánov iných obchodných spoločností.

 • Zdaňovanie tantiém – odmien členov štatutárnych orgánov a. s.

V zmysle § 3 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmovpredmetom dane z príjmov nie sú podiely na zisku vyplácané zo zisku obchodnej spoločnosti členom štatutárneho orgánu a dozorného orgánu obchodnej spoločnosti, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti.

Uvedené príjmy nepodliehajú odvodovej povinnosti z hľadiska odvodov na dôchodkové, nemocenské a zdravotné poistenie a príspevku na poistenie v nezamestnanosti.

Príjmy členov štatutárnych orgánov sú vyplácané z rozdelenia zisku po zdanení a nie sú pre akciovú spoločnosť daňovým výdavkom v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov.

 • Podiely zamestnancov na zisku

Valné zhromaždenie spoločnosti sa môže rozhodnúť vyplatiť zo zisku i podiely na zisku zamestnancom, prípadne takéto rozhodnutie vyplýva priamo zo stanov spoločnosti alebo z kolektívnej zmluvy. Možnosť zamestnancov podieľať sa na zisku vyplýva aj z ustanovenia § 178 ods. 4 Obchodného zákonníka.

Vyplácané podiely na zisku obchodnou spoločnosťou zamestnancom sú v zmysle § 5 ods. 7 písm. i) zákona o dani z príjmovod dane oslobodené. Motivačný efekt z tohto nástroja zainteresovanosti zamestnancov je však negovaný daňovými nevýhodami, pretože táto výplata nie je podľa § 21 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom spoločnosti.

Vyplatené podiely na zisku zamestnancovi, ktorý nemá podiel na základnom imaní, sú súčasťou základu pre výpočet odvodu do Sociálnej poisťovne [§ 138 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení] a aj do zdravotnej poisťovne [§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení].

Účtovanie podielov na zisku spoločnosti je závislé od spôsobu rozdelenia zisku. V prípade, ak sa v organizácii tvorí fond odmien alebo iný motivačný fond zamestnancov, podiel zamestnancov sa realizuje prostredníctvom tohto fondu (štatutárneho alebo ostatného).

Výplatu odmien z tohto fondu zaúčtujeme nasledovne:


331 – Zamestnanci

423 – Štatutárny fond
427 – Ostatný fond (Fond odmien)

priznanie výplaty podielov na zisku

priznanie výplaty podielov na zisku

začiatočný stav

V prípade, že organizácia netvorí v rámci štatutárnych a ani ostatných fondov fond odmien alebo iný motivačný fond zamestnancov, schválený podiel na zisku zamestnancov zaúčtuje nasledovne:


331 – Zamestnanci

431 – Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní

priznanie podielov na zisku

priznanie podielov
na zisku

začiatočný stav

 • Podiely na zisku akcionárov – dividendy

Podiel na zisku spoločnosti – dividenda, je základným právom akcionára. Právo na zisk spoločnosti – dividendu, ktorú valné zhromaždenie určilo podľa dosiahnutého výsledku hospodárenia na rozdelenie, patrí podľa § 178 ods. 1 Obchodného zákonníka k základným právam akcionára. Pokiaľ z ustanovení stanov týkajúcich sa akcií s odlišným nárokom na podiel zo zisku nevyplýva niečo iné, určuje sa tento podiel pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len pri splnení podmienok ustanovených v § 179 ods. 3 až 5, t. j. do zrušenia spoločnosti môže byť medzi akcionárov rozdelený vždy len čistý zisk:
a) znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona a o neuhradenú stratu minulých období,
b) zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené (napr. štatutárne a ostatné fondy).

Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa účtovnej uzávierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona alebo stanov nesmie spoločnosť použiť na plnenie akcionárom.

Spoločnosť nesmie taktiež vyplácať akcionárom úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na dividendu.

 • Druhy dividend v závislosti od druhu akcií

Dividenda predstavuje tú časť zisku, ktorá sa rozdeľuje v určitej podobe medzi akcionárov. Predstavuje výšku vyplateného podielu na zisku na jednu akciu. Právne je dividenda vymedzená v Obchodnom zákonníku v § 178.

Podľa formy, v akej je dividenda vyplatená, rozlišujeme dividendy vyplatené:

 • v peňažnej forme, toto je najobvyklejší spôsob vyplácania dividendy,
 • v podobe novej kmeňovej akcie – v prípade zvýšenia nominálnej hodnoty pôvodnej akcie,
 • v podobe nepeňažného plnenia, tzv. majetková dividenda (napr. cukrovar vyplatí dividendy svojím výrobkom – cukrom).

Záväzky voči akcionárom pri rozdeľovaní zisku vo výške ich podielov na zisku sa účtujú až po schválení účtovnej uzávierky a rozdelení zisku valným zhromaždením až v roku nasledujúcom po roku, v ktorom bol zisk vytvorený.

Účtovanie priznania dividendy akcionárom:

364 – Záväzky voči spoločníkom
pri rozdeľovaní zisku

431 – Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní

priznanie podielu akcionárom na zisku (dividendy)

priznanie podielu akcionárom na zisku (dividendy)

začiatočný stav

 • Zdaňovanie dividend – podielov na zisku akcionárov akciových spoločností

V zmysle § 3 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov predmetom dane z príjmov nie sú podiely na zisku vyplácané zo zisku obchodnej spoločnosti osobám, ktoré sa podieľajú na základnom imaní, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti.

Uvedené príjmy nepodliehajú odvodovej povinnosti z hľadiska odvodov na sociálne poistenia a zdravotné poistenie.

Pre akciovú spoločnosť nie sú vyplácané podiely na zisku – dividendy, daňovým nákladom. Vyplýva to z § 21 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov.

 • Zvýšenie základného imania

Zvýšením základného imania z vlastných zdrojov sa rozumie vyplatenie podielov na zisku v podobe nových kmeňových akcií spoločnosti. Zvýšenie hodnoty základného imania zo zisku zvýšením hodnoty akcií alebo rozdelením nových akcií medzi doterajších akcionárov nie je považované za dividendu a nepodlieha zdaneniu daňou z príjmov. Právna úprava zvýšenia základného imania akciovej spoločnosti z vlastných zdrojov je stanovená v § 208 až § 209a Obchodného zákonníka.

Zvýšenie základného imania z rozdeleného zisku možno realizovať:

a) Bezplatným rozdelením akcií medzi akcionárov podľa pomeru menovitých hodnôt ich akcií. Pri zaknihovaných akciách Stredisko cenných papierov po prijatí príslušných príkazov od predstavenstva spoločnosti zapíše na účet jednotlivých akcionárov novo vydané akcie. Pri listinných akciách vyzve predstavenstvo akcionárov k prevzatiu akcií spoločnosti.

b) Zvýšením menovitej hodnoty doterajších akcií. Po zápise do obchodného registra pri zaknihovaných akciách SCP na základe príkazu predstavenstva spoločnosti uskutoční zmenu zápisu o výške menovitej hodnoty akcie na účtoch jednotlivých akcionárov. Pri listinných akciách sa zvýšenie menovitej hodnoty akcie môže uskutočniť buď výmenou starých akcií za nové s vyššou menovitou hodnotou, alebo vyznačením vyššej menovitej hodnoty akcie na doterajších akciách. Predstavenstvo spoločnosti vyzve akcionárov, aby sa dostavili k výmene alebo k vyznačeniu vyššej menovitej hodnoty akcie.

Pri zvýšení základného imania z vlastných zdrojov spoločnosti majú právo na podiel všetky akcie podľa svojej menovitej hodnoty.

Účtovanie zvýšenia základného imania prídelom zo zisku:


419 – Zmeny základného imania

431 – Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní

zvýšenie základného imania

zvýšenie základného imania

začiatočný stav

Uskutočnenie zápisu o zvýšení základného imania v obchodnom registri:

411 – Základné imanie

419 – Zmeny základného imania

zápis zvýšenia ZI v OR

zápis zvýšenia ZI v OR

začiatočný stav


Podiel na zisku v spoločnosti s ručením obmedzeným

Spoločníci majú nárok na podiel na zisku až po rozhodnutí valného zhromaždenia spoločnosti o pridelení časti dosiahnutého hospodárskeho výsledku na podiely na zisku spoločníkom.

Rozdelenie zisku patrí do právomoci valného zhromaždenia. Táto právomoc nemôže byť delegovaná na iný orgán, a to ani prostredníctvom spoločenskej zmluvy. Valné zhromaždenie rozhoduje o rozdelení účtovného zisku vykázaného v účtovnej závierke. Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti musí rozhodnúť o rozdelení celej hodnoty výsledku hospodárenia. V prípade, že nestanoví účelové určenie celej hodnoty hospodárskeho výsledku v schvaľovaní, musí valné zhromaždenie rozhodnúť o prevedení zostávajúcej časti výsledku hospodárenia na účet nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov.

Príklad č. 3:
Spoločnosť s ručením obmedzeným dosiahla v účtovnom období 2009 výsledok hospodárenia pred zdanením – stratu vo výške 1 660 €. Pri úprave účtovného výsledku hospodárenia na daňový základ však dosiahla daňový zisk vo výške 2 656 €. Zo základu dane odviedla daň z príjmu vo výške 504,64 €. Hospodársky výsledok po zdanení bol strata 2 164,64 €. Z akej sumy má s. r. o. vytvoriť rezervný fond? Má vôbec povinnosť v tomto účtovnom období uskutočniť prídel do rezervného fondu?
Riešenie:
Spoločnosť s ručením obmedzeným v súlade s § 124 Obchodného zákonníka vytvára rezervný fond z vytvoreného čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke, a to vo výške najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určeného v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, najmenej však do výšky 10 % základného imania.
Ak spoločnosť v konkrétnom účtovnom období vykázala v účtovníctve stratu, rezervný fond v tomto roku nedopĺňa. Rezervný fond je účtovná kategória, ktorý je tvorený z čistého zisku vykázaného v účtovnej závierke, jeho tvorba nesúvisí so základom dane.

Príklad č. 4:
Valné zhromaždenie s. r. o. v roku 2009 nerozhodlo o rozdelení zisku za rok 2008 a nebol vykonaný prídel do zákonného rezervného fondu spoločnosti. Doteraz je celý zisk za rok 2008 vedený ako nerozdelený zisk minulých období. Účtovníčka spoločnosti taktiež nezúčtovala povinný prídel do rezervného fondu zo zisku za rok 2008. Spoločnosť má rezervný fond vytvorený do výšky 5 % základného imania, a to zo zisku z predchádzajúcich rokov. Zisk za rok 2009 bol už celý rozdelený v máji 2010. Valné zhromaždenie však nerozhodlo o prídele do rezervného fondu. Akým spôsobom situáciu riešiť, aký je správny účtovný postup?
Riešenie:
O rozdelení zisku v s. r. o. je oprávnené rozhodovať len valné zhromaždenie spoločníkov (pozri § 125 Obch. zákonníka). Podľa § 128 Obch. zákonníka sa valné zhromaždenie musí uskutočniť najmenej jedenkrát za rok. Pracovník zodpovedný za účtovanie môže účtovať o rozdelení zisku len na základe uznesenia (zápisnice) z valného zhromaždenia.
Podľa § 124 Obchod. zákonníka spoločnosť tvorí rezervný fond v čase a vo výške podľa spoločenskej zmluvy alebo rozhodnutia valného zhromaždenia. Spoločnosť je povinná tvoriť rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej uzávierke za rok najmenej vo výške 5 %, nie však viac ako 10 % základného imania.
Tento je povinná dopĺňať každoročne o sumu určenú v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, najmenej vo výške 5 % z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, najmenej však do výšky 10 % základného imania.
Keďže valné zhromaždenie nerozhodlo o pridelení časti zisku vo výške 5 % do rezervného fondu za roky 2008 a 2009, je potrebné oznámiť túto skutočnosť konateľovi spoločnosti a požiadať ho, aby zvolal mimoriadne valné zhromaždenie za účelom opravy rozdelenia zisku a povinného prídelu do rezervného fondu.
Na základe nového uznesenia valného zhromaždenia sa preúčtuje časť nerozdeleného zisku na účet rezervného fondu účtovným zápisom MD 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov / Dal 421 – Zákonný rezervný fond.
Zostatok zisku po povinnom prídele do rezervného fondu je možné rozdeliť podľa rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti, a to:

 • na výplatu podielov na zisku spoločníkom s. r. o.,
 • odmeny členom štatutárnych orgánov,
 • prídel do sociálneho fondu, do štatutárnych a ostatných fondov,
 • krytie straty z minulých rokov,
 • zvýšenie základného imania,
 • preúčtovanie na účet nerozdeleného zisku.
 • Podiel spoločníkov na zisku z účasti v spoločnosti s r. o.

Podiel spoločníkov na zisku spoločnosti je možné určiť až po doplnení rezervného fondu. Právo na podiel na zisku vzniká každému spoločníkovi len za predpokladu, že valné zhromaždenie vyčlenilo časť zisku na rozdelenie medzi spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným. Podiel na zisku sa určuje, ak sa spoločníci nedohodli inak, pomerom splatených vkladov. Iným kritériom na rozdelenie zisku môže byť miera účasti spoločníka na podnikaní, prípadne kombinácia viacerých kritérií.

Spoločnosť môže v zmysle § 123 Obchodného zákonníka vyplácať podiely na zisku iba pri splnení podmienok ustanovených v § 179 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka, t. j. do zrušenia spoločnosti môže byť medzi spoločníkov rozdelený vždy len čistý zisk:

 • znížený o prídel do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona,
 • znížený o neuhradenú stratu z minulých rokov,
 • zvýšený o nerozdelený zisk z minulých rokov, prípadne o fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.

Spoločnosť tiež nemôže rozdeliť medzi spoločníkov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona alebo stanov nesmie spoločnosť použiť na plnenie spoločníkom.

Príklad č. 5:
Môže o rozdelení zisku rozhodnúť konateľ spoločnosti, ktorý podľa mandátnej zmluvy koná vo všetkých záležitostiach v mene spoločnosti? Môže konateľ rozhodnúť, že spoločníkom nebudú vyplatené podiely na zisku z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov?
Riešenie:
Rozdelenie zisku patrí do právomoci valného zhromaždenia spoločnosti. Táto právomoc nemôže byť delegovaná na iný orgán, a to ani prostredníctvom spoločenskej zmluvy, ani iného právneho úkonu. Valné zhromaždenie rozhoduje o rozdelení účtovného zisku vykázaného v účtovnej závierke.
Právo na podiel na zisku patrí medzi základné práva spoločníka. Právo na podiel na zisku vzniká spoločníkovi len za predpokladu, že valné zhromaždenie vyčlenilo časť zisku na rozdelenie medzi spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným. Podiel na zisku sa určuje, ak sa spoločníci nedohodli inak, pomerom splatených vkladov.
Valné zhromaždenie sa pri rozdeľovaní zisku musí riadiť spoločenskou zmluvou, stanovami spoločnosti, prípadne kolektívnou zmluvou, prípadne inými právnymi predpismi. Jedinou zo zákona povinnou položkou rozdelenia zisku je v spoločnosti s ručením obmedzeným tvorba zákonného rezervného fondu.

Príklad č. 6:
Podmienky výplaty podielov na zisku spoločníkovi
Spoločnosť s r. o. vykázala za rok 2009 zisk, ktorý si chce spoločník vyplatiť. Vzniká povinnosť najprv uhradiť z vykázaného zisku v účtovníctve predchádzajúcu stratu z roku 2008 alebo si spoločník vykázaný zisk v roku 2009 vyplatí celý bez uhradenia predchádzajúcej straty z roku 2008?
Riešenie:
Vyplácanie podielov na zisku spoločníkov s. r. o. upravuje § 123 a § 179 ods. 3 a ods. 4 Obchodného zákonníka. Spoločníci majú nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Medzi spoločníkov môže byť rozdelený vždy len čistý zisk:

 • znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne do ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu minulých rokov,
 • zvýšený o nerozdelený zisk minulých rokov a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.

Vykázaný čistý zisk v účtovnej závierke za rok 2009 musí spoločnosť najprv použiť:

 • na doplnenie rezervného fondu, ak tento nie je vo výške najmenej 10 % základného imania alebo podľa spoločenskej zmluvy,
 • na úhradu straty z minulých rokov, to je v konkrétnom prípade za rok 2008.

Zostávajúcu sumu čistého zisku zvýšenú o prípadný nerozdelený zisk minulých rokov si spoločník môže vyplatiť na základe uznesenia valného zhromaždenia.
Valné zhromaždenie nemôže rozdeliť medzi spoločníkov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky by bolo v dôsledku rozdelenia nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona alebo stanov nesmie spoločnosť použiť na plnenie spoločníkom.

 • Zdaňovanie podielov na zisku spoločníkov s. r. o.

Vzhľadom na zásadu jediného zdanenia príjmu nie sú podľa súčasne platného zákona o dani z príjmovpodiely na zisku vyplácané obchodnou spoločnosťou po zdanení spoločníkom predmetom dane z príjmu, bez ohľadu na to, či je spoločníkom fyzická osoba [§ 3 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov], alebo právnická osoba [§ 12 ods. 7 písm. c) zákona o dani z príjmov]. Táto úprava sa podľa § 52 ods. 24 zákona o dani z príjmov vzťahuje až na zisk vytvorený v roku 2004 a nasledujúcich rokoch.

V prípade, že sa bude rozdeľovať zisk vyprodukovaný pred 1. 1. 2004, príjem z podielu na zisku je predmetom dane z príjmu. Jeho zdaňovanie nie je upravené zrážkovou daňou pri zdroji vyplácania, ako to bolo v zákone o daniach z príjmov platnom do 31. 12. 2003. Podľa zákona č. 366/1999 Z. z.o daniach z príjmov platného do 31. 12. 2003 bol príjem z podielov na zisku z účastí v spoločnostiach s r. o. predmetom dane z príjmov a tieto príjmy podliehali osobitnej sadzbe dane vo výške 15 % v súlade s § 36 ods. 2 písm. c) uvedeného zákona.

Podiel na zisku vyplatený po 1. 1. 2004, vytvorený v účtovných obdobiach do 31. 12. 2003, si spoločník zdaní ako súčasť základu dane z príjmu č. 595/2003 Z. z. ako ostatný príjem podľa § 8 zákona v podanom daňovom priznaní. Pri zdanení prijatých podielov na zisku sa uplatní sadzba dane 19 %.

Z dôvodu rozdielneho zdaňovania zisku vytvoreného do konca roku 2003 a zisku vytvoreného od 1. 1. 2004 by mala spoločnosť zabezpečiť v analytickej evidencii alebo operatívnej evidencii osobitné sledovanie vytvoreného zisku v spoločnosti podľa vzťahu k daňovej povinnosti.

Príklad č. 7:
Spoločnosť chce svojim spoločníkom vyplatiť podiely na zisku, ktoré boli vykazované od roku 1999 a doteraz neboli vyplácané. Akým spôsobom sa tieto podiely na zisku budú spoločníkom zdaňovať? Má ich zdaniť spoločnosť pri vyplatení?
Riešenie:
Spoločnosť podiely na zisku nezdaňuje a vyplatí ich v brutto výške (hrubá výška pred zdanením). Povinnosť zdaňovania podielov na zisku je od 1. 1. 2004 prenesená na spoločníkov, spoločnosť podiely na zisku vyplatí nezdanené, a to bez ohľadu na to, za aké zdaňovacie obdobie je podiel na zisku vyplácaný.
Podľa § 3 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov platného od 1. 1. 2004 podiel na zisku vyplácaný po zdanení obchodnou spoločnosťou nie je predmetom dane. Uvedené platí v prípade, ak osobou, ktorej sa zisk vypláca, je osoba, ktorá sa podieľa na základnom imaní (napr. aj spoločník s. r. o.) alebo je členom štatutárneho a dozorného orgánu obchodnej spoločnosti, a to aj keď by boli zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti. V zmysle prechodného ustanovenia § 52 ods. 24 zákona o dani z príjmov sa ustanovenie § 3 o nezdaňovaní podielov na zisku použije len na podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie po nadobudnutí účinnosti zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, t. j. najskôr za zdaňovacie obdobie roka 2004.
Z uvedeného vyplýva, že pri zdaňovaní vyplácaných podielov na zisku je potrebné rozlišovať, či ide o podiel na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia do roku 2003 vrátane, alebo zisk vykázaný za zdaňovacie obdobia počnúc rokom 2004. Podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia pred rokom 2004 vyplatené slovenskou spoločnosťou slovenským spoločníkom budú v súlade s § 52 ods. 24 ZDP predmetom dane. Tento príjem sa však už nebude zdaňovať zrážkovou daňou, ale spoločnosť podiel na zisku vyplatí spoločníkom v brutto výške a spoločníci si tento príjem zdania sami po ukončení zdaňovacieho obdobia podaním daňového priznania k dani z príjmov ako súčasť ich základu dane z príjmov fyzických osôb. Príjem sa zaradí medzi ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov a zdaní sa sadzbou dane vo výške 19 %. Podiely na zisku za zdaňovacie obdobia roka 2004 až 2008 nebudú predmetom dane; spoločnosť ich spoločníkom vyplatí v brutto výške a spoločníci si ich nezdaňujú ani neuvádzajú do daňového priznania.

Príklad č. 8:
Daňové povinnosti pri výplate podielov spoločníkom, tuzemskému občanovi a občanovi Nemecka
S. r. o. chce rozdeliť zisk po zdanení za rok 2009 dvom spoločníkom, ktorí majú rovnaký podiel vo firme. Jeden zo spoločníkov je Slovák, druhým spoločníkom je občan Nemecka. Čo všetko má spoločnosť pri vyplácaní podielu na zisku nemeckému spoločníkovi urobiť:
a) Je potrebné hlásiť vyplatenie podielu na daňový úrad?
b) Je potrebné platiť zabezpečenie dane?
c) Vydá daňový úrad k zaplatenej dani nejaký doklad?
d) Ako a kedy vyúčtovať vyplatenie podielu na zisku?
Riešenie:
Podľa § 3 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov predmetom dane nie je podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na základnom imaní spoločnosti. Vyplácaný podiel nie je predmetom dane bez ohľadu na bydlisko a štátnu príslušnosť spoločníka s. r. o. Platný zákon o dani z príjmov nerozlišuje v uvedenom ustanovení, komu je vyplácaný zisk podľa štátnej príslušnosti alebo iných kritérií.

Príklad č. 9:
Daňové a odvodové povinnosti pri výplate podielov na zisku spoločníkovi z ČR a zamestnancovi
Akú povinnosť mal pri rozdeľovaní zisku za rok 2009 vyplateného v apríli 2010:

 • občan Českej republiky s trvalým pobytom na území ČR, ktorý má 100 % podiel na základnom imaní slovenskej s. r. o.,
 • zamestnanec spoločnosti, ktorý nemá podiel na základnom imaní?

Riešenie:
Podľa súčasného znenia zákona o dani z príjmov vyplatené podiely na zisku nie sú predmetom dane u spoločníka a u zamestnanca sú oslobodené od dane.
Vyplatený podiel na zisku českému spoločníkovi nie je predmetom odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne. Vyplatené podiely na zisku zamestnancovi, ktorý nemá podiel na základnom imaní, sú súčasťou základu pre výpočet odvodu do Sociálnej poisťovne [§ 138 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení] a aj do zdravotnej poisťovne [§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení].

 • Účtovanie nároku na podiel na zisku spoločníka

364 – Záväzky voči spoločníkom
pri rozdeľovaní zisku

431 – Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní

priznanie podielu na zisku spoločníka

priznanie podielu na zisku spoločníka

začiatočný stav

Príklad č. 10:
Spoločnosť s r. o. vykazuje dlhodobo priaznivé hospodárske výsledky. Spoločníci si chceli vyplácať preddavky na podiely na očakávanom zisku spoločnosti za rok 2010 už v priebehu roku 2010. Ako o týchto preddavkoch účtovať v sústave podvojného účtovníctva?
Riešenie:
V zmysle § 123 ods. 2 Obchodného zákonníka spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže vyplácať preddavky na podiely na zisku spoločníkom.

Príklad č. 11:
Výplata podielov na zisku z účasti v spoločnosti s r. o. tovarom
Predmetom podnikateľskej činnosti spoločnosti s ručením obmedzeným je predaj nových a ojazdených osobných motorových vozidiel. Na základe dosiahnutých hospodárskych výsledkov v predchádzajúcom roku valné zhromaždenie rozhodlo vyplatiť trom spoločníkom podiely na zisku z účasti v spoločnosti. Priznaný podiel na jedného spoločníka predstavuje hodnotu 11 600 €.
Spoločnosť však v súčasnom období nemá dostatok voľných finančných zdrojov, pretože nakúpila osobné automobily z dôvodu začatia motoristickej sezóny. Spoločníci sa dohodli vyplatiť si podiely v tovarovej forme – v automobiloch. Predajná cena jedného automobilu je 11 850 € s DPH, kúpna cena bez DPH je 9 000 €. Automobily budú odovzdané spoločníkom v mesiaci apríl – v tomto mesiaci bude vykonaný zápis o zmene majiteľa v technickom preukaze.

Hodnota vyplácaných podielov

3 x 11 600 € =

34 800 €

Hodnota automobilov

3 x 11 850 € =

35 550 €

Rozdiel (35 550 – 34 800)

=

750 €

Spoločníci budú musieť doplatiť spoločnosti 750 € (po 250 € každý) z dôvodu vyššej hodnoty automobilov.

Účtovanie:

Text účtovnej operácie

Má dať

Dal

Suma v €

1. Podiel na zisku spoločníkov

431

364

34 800

2. Prevod nerozdeleného zisku

431

428

31 500

3. Výplata podielov autami

3a. základ

364

604

29 874

3b. DPH k predajnej cene

364

343

5 676

4. Vrátenie preplatku spoločníkmi

221

364

750

5. Zúčtovanie kúpnej ceny automobilov

504

132

27 000

431 – Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní

364 – Záväzky voči spoločníkom
pri rozdeľovaní zisku

1.

34 800

Zs

66 300

3a.

29 874

1.

34 800

2.

31 500

3b.

5 676

4.

750

604 – Tržby za tovar

221 – Bankové účty

3a.

29 874

Zs

16 597

4.

750

343 – Daň z pridanej hodnoty

428 – Nerozdelený zisk minulých rokov

3b.

5 676

2.

31 500

504 – Predaný tovar

132 – Tovar na sklade a v predajniach

5.

27 000

Zs

108 000

5.

27 000

Príklad č. 12:
Výplata podielov na zisku z účasti v spoločnosti s r. o. službami
Predmetom podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným je podnikanie v stavebnej výrobe, a to výstavba a údržba rodinných domov. Na základe dosiahnutých hospodárskych výsledkov v predchádzajúcom roku valné zhromaždenie rozhodlo vyplatiť trom spoločníkom podiely na zisku z účasti v spoločnosti. Priznaný podiel na jedného spoločníka predstavuje hodnotu 6 600 €.
Jeden zo spoločníkov stavia rodinný dom. Z tohto dôvodu požiadal ostatných dvoch spoločníkov o vykonanie stavebných prác spoločnosťou na jeho stavbe. Vykonané práce požaduje ako výplatu podielu na zisku. Spoločníci na valnom zhromaždení schválili jeho požiadavku za podmienky ocenenia prác za bežných trhových podmienok.
Stavebné práce boli vykonané spoločníkovi v nasledovných termínoch:

 • v mesiaci apríl 3 000 €
 • v mesiaci máj 2 000 €
 • v mesiaci jún 1 600 €

Spoločnosť nie je platiteľom DPH.

Ostatným dvom spoločníkom boli vyplatené podiely na zisku v mesiaci apríl v peňažnej forme.

Účtovanie:

Text účtovnej operácie

Má dať

Dal

Suma v €

A. Apríl

1. Podiel na zisku spoločníkov

431

364

19 800

2. Výplata podielu 2 spoločníkom v peniazoch

364

221

13 200

3. Vyplatený podiel na zisku stavebnými prácami

364

602

3 000

B. Máj

4. Vyplatený podiel na zisku stavebnými prácami

364

602

2 000

C. Jún

5. Vyplatený podiel na zisku stavebnými prácami

364

602

1 600


431 – Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní


221 – Bankové účty

1.

19 800

Zs.

19 800

Zs.

49 800

2.

13 200

364 – Záväzky voči spoločníkom
pri rozdeľovaní zisku


602 – Tržby z predaja služieb

2.

13 200

1.

19 800

3.

3 000

3.

3 000

4.

2 000

4.

2 000

5.

1 600

5.

1 600

Príklad č. 13:
Výplata podielov na zisku z minulých rokov, posúdenie ich zdaňovania
Spoločnosť s r. o. vykázala v rokoch 2001 až 2007 zisk, ktorý bol ponechaný na účte 428 – Nerozdelený zisk. V roku 2009 vyplatila spoločníkom len časť zo zisku za rok 2008. Ostatná časť bola preúčtovaná z účtu 431 na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.
Môže spoločnosť ešte disponovať s prostriedkami vedenými na účte 428 (nerozdelený zisk)? Môže nevyplatené podiely vyplatiť v tomto roku a ak áno, zdaňovali by sa tieto podiely 19 % alebo sú celé oslobodené od dane z príjmu?
Riešenie:
Predmetom dane z príjmov nie sú podľa § 3 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov podiely na zisku vyplácané obchodnou spoločnosťou zo zisku vytvoreného po nadobudnutí účinnosti zákona č. 595/2003 Z. z., t. j. zo zisku vytvoreného najskôr za účtovné obdobie (zdaňovacie obdobie) roku 2004.
Uvedené ustanovenie zákona sa podľa § 52 ods. 24 nevzťahuje na vyplácané podiely zo zisku vytvoreného pred 1. 1. 2004, aj keď budú vyplatené v neskoršom období, ale sú predmetom dane. Tento príjem sa však už nebude zdaňovať zrážkovou daňou, ale spoločnosť podiel na zisku vyplatí spoločníkom v brutto výške a spoločníci si tento príjem zdania sami po ukončení zdaňovacieho obdobia podaním daňového priznania k dani z príjmov ako súčasť ich základu dane z príjmov fyzických osôb. Tento príjem si zaradia medzi ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov a zdaní sa sadzbou dane vo výške 19 %.


Podiel na zisku v družstve

Predmetom rozdelenia je hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní, ktorý predstavuje hospodársky výsledok zistený v účtovníctve za minulé účtovné obdobie. Rozdelenie zisku a vysporiadanie straty pripadá podľa § 239 ods. 4 písm. d) Obchodného zákonníkado právomoci členskej schôdze. Návrh na rozdelenie predkladá predstavenstvo družstva. Kontrolná komisia predkladá na členskej schôdzi svoje stanovisko k rozdeleniu zisku. K prijatiu uznesenia o tomto bode členskej schôdze postačuje väčšina prítomných hlasov, ak nie je v stanovách uvedené inak. Položky rozdelenia zisku môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín:

 1. Povinný prídel do zákonného nedeliteľného fondu, ktorý vyplýva z Obchodného zákonníka.
 2. Položky uvedené v stanovách družstva, predovšetkým prídely do štatutárnych fondov.
 3. Ostatné použitie zisku ako:
  • úhrada straty minulých rokov,
  • výplata odmien členom predstavenstva a členom kontrolnej komisie zo zisku.
 4. Podiely členov na zisku a iné položky vyplývajúce zo stanov alebo rozhodnutia valného zhromaždenia.

Ak zo stanov nevyplýva niečo iné, určí sa podiel člena na zisku určenom na rozdelenie medzi členov pomerom výšky jeho splateného vkladu k splateným vkladom všetkých členov. U členov, ktorých členstvo v rozhodnom roku trvá len časť roka, sa tento podiel pomerne kráti. Stanovy družstva alebo uznesenie členskej schôdze môžu určiť iný spôsob vymedzenia podielu člena na zisku, ktorý sa má rozdeliť medzi členov.

Časť zisku, ktorá nebola použitá na rozdelenie, ostane vo forme nerozdeleného zisku minulých rokov. O jej použití môže rozhodnúť členská schôdza v rámci rozdelenia hospodárskeho výsledku v nasledujúcich obdobiach.

Zákon ukladá družstvu z hľadiska rozdelenia zisku len jednu povinnosť, a to povinný prídel do nedeliteľného fondu vo výške 10 % z čistého zisku až do doby, kým výška nedeliteľného fondu dosiahne sumu polovice zapisovaného základného imania. Zostávajúcu časť zisku môže členská schôdza rozdeliť v súlade so stanovami družstva alebo na základe vlastného rozhodnutia.

Rozdelenie zisku v družstve sa účtuje na základe uznesenia členskej schôdze. Rozdelenie zisku musí byť uvedené v zápisnici z členskej schôdze. Účtovné operácie súvisiace s rozdelením zisku sa účtujú v účtovej triede 4 v účtových skupinách 42 a 43, prípadne na účte 472 – Záväzky zo sociálneho fondu.

 • Účtovanie nároku člena družstva na podiel na zisku

364 – Záväzky voči spoločníkom
pri rozdeľovaní zisku

431 – Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní

zúčtovanie podielu
na zisku

zúčtovanie podielu
na zisku

začiatočný stav

Príklad č. 14:
Rozdelenie zisku
Družstvo, ktoré je malým družstvom v zmysle § 245 Obchodného zákonníka, dosiahlo za rok 2009 účtovný výsledok hospodárenia zisk vo výške 106 220 €.
Po uzatvorení hospodárskych výsledkov a vypracovaní účtovnej závierky predseda družstva zvolal členskú schôdzu. Predmetom rokovania bolo okrem iného schváliť účtovnú závierku družstva za predchádzajúci rok a rozhodnúť o rozdelení zisku. Pri rozdelení zisku sa družstvo riadi všeobecnými záväznými predpismi a stanovami družstva.
Družstvu vyplýva povinnosť prideliť do nedeliteľného fondu v zmysle § 235 Obch. zákonníka najmenej 10 % z čistého zisku vykázaného v účtovnej závierke. Členská schôdza rozhodla prideliť do rezervného fondu zisk vo výške 10 % základného imania, t. j. 10 622 €.
Na základe rozhodnutia členskej schôdze dostane predseda družstva odmenu z dosiahnutého zisku vo výške 3 320 €. Za výkon funkcie dostanú členovia kontrolnej komisie podľa spoločenskej zmluvy odmeny zo zisku v celkovej výške spolu 1 980 €.
Zostávajúcu časť zisku rozhodla členská schôdza rozdeliť nasledovne:

 • výplaty podielov na zisku členom družstva podľa podielov ich splatených vkladov na celkových vkladoch družstva v celkovej výške 39 830 €,
 • do fondu rozvoja podľa stanov družstva 33 194 €,
 • zostatok zisku ponechať na účte nerozdeleného zisku na krytie prevádzkových potrieb družstva v budúcom období.

Riešenie:

Účtovanie rozdelenia zisku

Má dať

Dal

Suma v €

1. Prídel do nedeliteľného fondu

431

422

10 622

2. Podiel členov kontrolnej komisie zo zisku

431

364

1 980

3. Podiel predsedu družstva na zisku

431

364

3 320

4. Podiel členov družstva na zisku

431

364

39 830

5. Prídel do fondu rozvoja

431

423

33 194

6. Preúčtovanie zisku na účet nerozdeleného
zisku minulých rokov

431

428

17 274

7. Výplata podielov na zisku bankovým prevodom

364

221

45 130

364 – Záväzky voči členom
pri rozdeľovaní zisku

431 – Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní

7.

45 130

2.
3.
4.

1 980
3 320
39 830

1.
2.
3.
4.
5.
6.

10 622
1 980
3 320
39 830
33 194
17 274

Zs

106 220

422 – Nedeliteľný fond

428 – Nerozdelený zisk minulých rokov

1.

10 622

6.

17 274

423/1 – Fond rozvoja

221 – Bankové účty

5.

33 194

7.

45 130

 • Zdaňovanie príjmov z rozdelenia zisku

Príjmy z účasti v správnych orgánoch družstva vyplácané zo zisku

Člen družstva môže získať z družstva príjem aj za funkciu štatutárneho orgánu, prípadne člena kontrolnej komisie vyplatený zo zisku. Členom orgánov družstva môže byť len jeho člen, z čoho vyplýva, že tento má vždy podiel na základnom imaní družstva.

Tieto príjmy člena družstva nepodliehajú zdaneniu z titulu účasti štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu na základnom imaní, podľa § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov nie sú predmetom dane z príjmu.

Príjmy člena družstva vyplácané zo zisku nepodliehajú odvodom do Sociálnej poisťovne, čo vyplýva z § 138 zákona o Sociálnej poisťovni, a do zdravotnej poisťovne, čo vyplýva z § 13 zákona o zdravotnom poistení.

Príjmy z majetkovej účasti člena družstva vyplácané zo zisku

Ďalším druhom príjmov člena družstva sú príjmy z majetkovej účasti člena družstva. Ide o podiely na zisku družstva z titulu podielu na základnom imaní družstva. Tieto príjmy nepodliehajú zdaneniu, podľa § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov nie sú predmetom dane z príjmu.

Príjmy z majetkovej účasti člena družstva vyplácané zo zisku súčasne nepodliehajú odvodom do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.


Podiel na zisku vo verejnej obchodnej spoločnosti

Každý zo spoločníkov v. o. s. má právo na podiel zo zisku. Zisk sa delí medzi spoločníkov rovným dielom, pokiaľ v spoločenskej zmluve nie je uvedený iný postup rozdelenia zisku. Podiel na zisku určený na základe ročnej účtovnej závierky je splatný do troch mesiacov od jej schválenia.

Vo verejnej obchodnej spoločnosti sa výsledok hospodárenia prevádza spoločníkom v účtovnom období, v ktorom bol vytvorený ako súčasť uzávierkových operácií. Zisk sa zdaňuje až u spoločníka, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak je spoločníkom fyzická osoba, ktorá v spoločnosti pracuje, nemá postavenie zamestnanca a nepoberá príjem zo závislej činnosti (mzdu), ale má nárok na podiel na zisku. V priebehu roku môže z existenčných dôvodov na podiel na zisku čerpať zálohu, ktorá predstavuje pohľadávku spoločnosti voči spoločníkovi. Vyúčtovanie záloh sa uskutoční v rámci účtovnej závierky. Pre spoločníka – právnickú osobu, je prevedený hospodársky výsledok výnosom z finančnej investície.

Zákon v prípade verejnej obchodnej spoločnosti neuvádza žiadne povinné prídely do fondov, napr. tvorby rezervného fondu alebo iných povinných prídelov. Ak spoločenská zmluva neustanovuje inú úpravu, potom sa ešte pred delením zisku pripisujú spoločníkom najskôr úroky z hodnoty splatených vkladov v zmluvnej výške.

 • Účtovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku vo v. o. s.

V účtovníctve verejnej obchodnej spoločnosti sa hospodársky výsledok zistený ako rozdiel nákladov a výnosov na účte 710 – Účet ziskov a strát prevádza spoločníkom prostredníctvom účtu 596 – Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom so súvzťažným zápisom na účte 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku alebo účte 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty. Po tomto prevode nemá účet 710 zostatok.

364 – Záväzky voči spoločníkom
pri rozdeľovaní zisku

596 – Prevod podielov na výsledku
hospodárenia spoločníkom

prevod podielu na zisku


prevod podielu na zisku

 • Zdaňovanie podielov na zisku spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti

Verejná obchodná spoločnosť nie je daňovníkom dane z príjmov právnických osôb. Zisk v. o. s. sa ako celok nezdaňuje, ale sa delí medzi jednotlivých spoločníkov v takom pomere, v akom sa medzi nich rozdeľuje zisk podľa spoločenskej zmluvy. Daňovníkmi dane z príjmov sú jednotliví spoločníci v. o. s. V súvislosti s ich účasťou na podnikaní v. o. s. môžu mať spoločníci nasledovné druhy príjmov:

 • príjem vo forme podielov na zisku v. o. s.,
 • príjem z kapitálového majetku (úroky z vkladu do v. o. s.).

 • Podiel spoločníka na výsledku hospodárenia v. o. s.

Hlavným druhom príjmov spoločníka z v. o. s. je podiel na zisku. Pretože verejná obchodná spoločnosť nie je daňovníkom dane z príjmov právnických osôb a daňovníkmi sú jednotliví spoločníci, musí sa zistiť základ dane za spoločnosť ako celok. Daňové príjmy, daňové výdavky a daňový základ za v. o. s. sa potom rozdelí podľa podielov stanovených v spoločenskej zmluve alebo rovnakým dielom.

Pre spoločníkov fyzické osoby predstavuje podiel na základe dane v. o. s. čiastkový základ dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) a ods. 7 zákona o dani z príjmov. Svoje podiely základu dane môže fyzická osoba znížiť o poistné do fondov za predpokladu, že tieto nie sú zahrnuté v nákladoch verejnej obchodnej spoločnosti.

Spoločník v. o. s. zahŕňa podiel na zisku do svojich príjmov v zdaňovacom období, v ktorom bol podiel na zisku vykázaný v účtovnej závierke v. o. s., a nie až po vyplatení podielu. V § 6 ods. 7 zákona o dani z príjmov sa uvádza ako súčasť základu dane fyzickej osoby časť základu dane verejnej obchodnej spoločnosti zisteného podľa § 7 až § 29 zákona o dani z príjmov.Zákon o dani z príjmov nehovorí o príjme z podielu na zisku, ale priamo o podiele na zisku bez ohľadu na čas jeho výplaty spoločníkovi.

Ak je spoločníkom v. o. s. právnická osoba, zahrnie si svoj podiel na zisku do svojich finančných výnosov, ktoré sú súčasťou základu dane.

Pre účely zdanenia podielov na zisku v. o. s. daňových nerezidentov sa tento príjem považuje za príjem dosahovaný prostredníctvom stálej prevádzkarne podľa § 16 ods. 3 zákona o dani z príjmov, a preto podlieha zdaneniu v tuzemsku.


Vysporiadanie straty

Nie vždy dosiahne akciová spoločnosť hospodársky výsledok zisk, môže dosiahnuť aj stratu. Príčiny tohto stavu môžu byť rôzne – subjektívne a tiež objektívne. Valné zhromaždenie musí zaujať stanovisko aj k takýmto nepriaznivým hospodárskym výsledkom. Aj v tomto prípade musí valné zhromaždenie schváliť účtovnú závierku a rozhodnúť o vysporiadaní straty.

Spôsob vysporiadania straty v obchodných spoločnostiach je určovaný viacerými legislatívnymi normami. V prvom rade je to Obchodný zákonník, ktorý definuje základné pravidlá hospodárenia jednotlivých typov obchodných spoločností, práva a povinnosti spoločníkov obchodných spoločností. Spôsob rozdeľovania hospodárskeho výsledku medzi spoločníkov obchodných spoločností, resp. akcionárov má byť taktiež súčasťou normatívnych listín spoločností – spoločenskej zmluvy, stanov akciovej spoločnosti a pod.

Vysporiadanie straty bežného účtovného obdobia môžeme uskutočniť viacerými spôsobmi:

1. Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov

428 – Nerozdelený zisk
minulých rokov

 

431 – Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní

úhrada zo zisku minulých období

začiatočný stav

 

začiatočný stav

úhrada zo zisku minulých období

2. Úhrada z rezervného fondu


421 – Zákonný rezervný fond

 

431 – Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní

úhrada z rezervného fondu

začiatočný stav

 

začiatočný stav

úhrada z rezervného fondu

3. Úhrada zo štatutárnych alebo ostatných fondov vytvorených zo zisku

423 – Štatutárne fondy
427 – Ostatné fondy

 

431 – Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní

úhrada z fondov zo zisku

začiatočný stav

 

začiatočný stav

úhrada z fondov zo zisku

4. Prevod z kapitálových fondov


413 – Ostatné kapitálové fondy

 

431 – Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní

úhrada z kapitálových fondov

začiatočný stav

 

začiatočný stav

úhrada z kapitálových fondov

5. Zníženie základného imania spoločnosti v súlade s § 211 až § 216 Obchodného zákonníka


419 – Zmeny základného imania

 

431 – Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní

rozhodnutím o znížení
základného imania

 

 

začiatočný stav

rozhodnutím o znížení
základného imania

6. Zvýšenie straty minulých rokov

429 – Neuhradená strata
 minulých rokov

 

431 – Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní

prevod na účet nerozdelenej straty

 

 

začiatočný stav

prevod na účet nerozdelenej straty

 

 • Úhrada straty v akciovej spoločnosti

Právomoc rozhodovať o úhrade straty patrí podľa § 187 ods. 1 do pôsobnosti valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o úhrade straty viacerými spôsobmi:

 • použitím rezervného fondu,
 • použitím nerozdeleného zisku z minulých rokov,
 • znížením základného imania.

Valné zhromaždenie môže prijať uznesenie, že účtovnú stratu ponechá na nerozdelenej strate s tým, že bude uhradená z predpokladaných budúcich ziskov. V akciovej spoločnosti nemožno požadovať úhradu straty od akcionárov.

Príklad č. 15:
Akciová spoločnosť dosiahla v roku 2009 účtovnú stratu 50 tis. €. Valné zhromaždenie rozhodlo stratu uhradiť z nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 35 tis. €. Zostávajúcu časť straty rozhodlo ponechať na účte nerozdelenej straty.

Účtovanie:

Má dať

Dal

Suma v tis. €

1. Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov

428

431

35

2. Preúčtovanie zostatku neuhradenej straty na účet     nerozdelenej straty

429

431

15

 

428 Nerozdelený zisk
minulých rokov

 

431 – Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní

1.

35 

 Zs.

35

 

Zs.

50 

 1.
 2.

35
15

 

 

429 – Neuhradená strata
minulých rokov

 

2.

15 

 

 

 

 

 • Úhrada straty v spoločnosti s ručením obmedzeným

Právomoc rozhodnúť o spôsobe vysporiadania účtovnej straty v s. r. o. patrí podľa § 125 Obchodného zákonníka do právomoci valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o úhrade straty viacerými spôsobmi:

 • použitím rezervného fondu,
 • použitím nerozdeleného zisku z minulých rokov,
 • znížením základného imania,
 • uložením povinnosti uhradiť stratu spoločníkmi, ak túto možnosť obsahuje spoločenská zmluva. V prípade, že spoločenská zmluva neobsahuje povinnosť úhrady straty spoločníkom, tento nie je povinný ju uhradiť.

Valné zhromaždenie môže prijať uznesenie, že účtovnú stratu ponechá na nerozdelenej strate s tým, že bude uhradená z predpokladaných budúcich ziskov.

Príklad č. 16:
Spoločnosť dosiahla v roku 2009 účtovnú stratu 30 tis. €. Valné zhromaždenie spoločníkov rozhodlo o vysporiadaní straty nasledovne:

 • sumou 20 tis. € z celej sumy nerozdeleného zisku minulých rokov,
 • použitím rezervného fondu, t. j. sumou 2 tis. €,
 • zostatok straty uhradia spoločníci.

Účtovanie:

Má dať

Dal

Suma v tis. €

1. Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov

428

431

20 

2. Úhrada zisku z rezervného fondu

421

431

3. Zaúčtovanie nároku na čiastočnú úhradu straty     spoločníkmi

354

431

  8  

 

428 – Nerozdelený zisk
minulých rokov

 

431 – Výsledok hospodárenia
v schvaľovaní

1.

20 

 Zs.

20

 

Zs.

30 

 1.
 2.
 3.

20
2
8

 

354 – Pohľadávka voči spoločníkom
a členom pri úhrade straty

 


421 – Zákonný rezervný fond

3.

 

 

 

2.

 Zs.

5

 

 • Úhrada straty v komanditnej spoločnosti

Komanditná spoločnosť je zmiešaným typom spoločnosti. Jeden alebo viac spoločníkov (komanditisti) ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri a jeden alebo viac spoločníkov (komplementári) ručí za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom.

Obchodný zákonník neupravuje postup komanditnej spoločnosti pri úhrade straty. Obchodný zákonník odporúča použiť pre postavenie komplementárov v komanditnej spoločnosti primerane ustanovenia pre verejnú obchodnú spoločnosť a pre postavenie komanditistov ustanovenia o spoločnosti s ručením obmedzeným. Spôsob rozdelenia výsledku hospodárenia by mal byť stanovený v spoločenskej zmluve. Pri rozdelení zisku v komanditnej spoločnosti Obchodný zákonník odporúča rozdelenie zisku medzi komanditistov a komplementárov rovným dielom, ak spoločenská zmluva neustanovuje inak. Rovnako je možné použiť odporúčaný postup aj pre úhradu účtovnej straty. Rozdelenie straty medzi komplementárov je možné vykonať predovšetkým podľa ustanovení spoločenskej zmluvy, ak to zmluva neobsahuje, tak rovným dielom. Rozdelenie straty medzi komanditistov je možné deliť podľa výšky splatených vkladov.

 • Úhrada straty vo verejnej obchodnej spoločnosti

Podľa § 82 Obchodného zákonníka stratu zistenú ročnou účtovnou závierkou znášajú spoločníci rovným dielom, ak spoločenská zmluva neustanovuje inak (napr. delenie podľa vkladov jednotlivých spoločníkov). Vysporiadanie straty spoločníkmi je možné realizovať znížením vkladov spoločníkov alebo jej úhradou spoločníkmi.

Podľa postupov účtovania sa povinnosť úhrady účtovnej straty voči spoločníkom v. o. s. účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií na účet 596 – Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom so súvzťažným zápisom na účte 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty.

Príklad č. 17:
Verejná obchodná spoločnosť, ktorá má dvoch spoločníkov, dosiahla v účtovnom období 2009 podľa účtovnej závierky účtovnú stratu vo výške 40 tis. €. Podľa spoločenskej zmluvy sa strata delí na spoločníkov rovným dielom. Spoločníci sa rozhodli uhradiť účtovnú stratu vkladom finančných prostriedkov do pokladnice.

Účtovanie:

Má dať

Dal

Suma v tis. €

1. Prevod výsledku spoločníkom

354

596

40  

2. Úhrada straty spoločníkmi

211

354

40  

 

354 – Pohľadávky voči spoločníkom
a členom pri úhrade straty

 

596 – Prevod podielov na výsledku
hospodárenia spoločníkom

1.

40 

 2.

40

 

 

 

 1.

40

 

 

211 – Pokladnica

 

2.

40 

 

 

 

Termín, do ktorého by sa malo rozhodnúť o rozdelení zisku alebo vysporiadaní straty a jeho zaúčtovaní, je najneskôr do konca nasledujúceho účtovného obdobia po roku, v ktorom sa výsledok hospodárenia dosiahol, pretože podľa postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva nemá mať účet 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní ku dňu uzatvorenia účtovných kníh zostatok.

Účet 431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní musí byť ku koncu účtovného obdobia nulový.


Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Anton Kolembus

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.