Najdôležitejšie úrady a inštitúcie

Webové stránky najdôležitejších úradov a inštitúcií

Dátum publikácie:1. 1. 2000
 Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy

 

Kancelária prezidenta SR
Národná rada SR
Úrad vlády SR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo životného prostredia SR

Národný bezpečnostný úrad
Protimonopolný úrad SR
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Štatistický úrad SR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Katastrálny portál
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 Iné inštitúcie štátnej správy

 

Kancelária verejného ochrancu práv
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Fond národného majetku SR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Najvyšší kontrolný úrad SR
Národný inšpektorát práce
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Slovenská obchodná inšpekcia
Slovenský metrologický ústav
Slovenský ústav technickej normalizácie
Úrad na ochranu osobných údajov SR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad priemyselného vlastníctva SR

 Úrady samosprávnych krajov

 

Banskobystrický samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj

 Magistráty a miestne úrady

 

Magistrát mesta Banská Bystrica
Magistrát mesta Bratislava
Magistrát mesta Košíc
Magistrát mesta Nitra
Magistrát mesta Prešov
Magistrát mesta Trenčín
Magistrát mesta Trnava
Magistrát mesta Žilina

 Súdy

 

Najvyšší súd
Ústavný súd
Združenie sudcov Slovenska
Zoznam súdov
Súdna rada SR
Generálna prokuratúra SR

 Profesijné združenia a komory

 

Slovenská advokátska komora
Slovenská komora audítorov
Slovenská komora certifikovaných účtovníkov
Slovenská komora daňových poradcov
Súdni exekútori SR
Slovenská komora exekútorov
Slovenská kancelária poisťovateľov
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Slovenská živnostenská komora
Slovenský zväz bytových družstiev
Združenie miest a obcí Slovenska

 Vzdelávacie inštitúcie

 

Justičná akadémia
Bratislavská vysoká škola práva
Slovenská knižnica
Slovenská akadémia vied
Ústav informácií a prognóz školstva

  Daňové úrady

 

Finančná správa SR
Územné členenie daňových orgánov SR – daňové úrady, pobočky alebo kontaktné miesta DÚ
Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, PrešovKošice

 Ostatné

 

Živnostenský register Slovenskej republiky
Obchodný register Slovenskej republiky
Sekcia informatizácie spoločnosti na Ministerstve financií SR
Sociálna poisťovňa
Štrukturálne fondy EÚ (NSRR SR 2014 – 2020)
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže - CIPC
Centrum právnej pomoci
Iniciatíva Spoločenstva EQUAL
Národná banka Slovenska
Tlačová agentúra SR
Ústav pamäti národa
Ústredný portál verejnej správy

 Medzinárodné inštitúcie

 

Organizácia spojených národov
Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
Medzinárodný súd v Haagu

 Európska únia a európske organizácie

 

Portál Európskej únie
Európska komisia
Európsky parlament
Európský súdny dvor
Európsky súd pre ľudské práva
Rada Európy
Informačná kancelária Rady Európy
Právo Európskej únie (EUR-Lex)
EUROIURIS – Európske právne centrum
Úradný vestník Európskej únie
Colná politika EÚ
Európske služby zamestnanosti (EURES)
Portál Európskeho sociálneho fondu (European Social Fund)
Slovensko v Európskej únii

Poznámky pod čiarou:

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.