Vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí

Ak ste v roku 2017 zaplatili v inom členskom štáte EÚ pri kúpe tovarov alebo služieb DPH, už len do 30. septembra 2018 môžete podať žiadosť o vrátenie tejto dane.

Dátum publikácie:25. 9. 2018
Autor:Ing. Jaroslava Betáková

tt_tax-refund

Vrátenie DPH zaplatenej pri kúpe tovarov a služieb slovenskými platiteľmi v iných štátoch (refundácia DPH) je náhradou odpočítania DPH, ktoré platitelia vykonávajú prostredníctvom daňového priznania podaného v SR. V daňovom priznaní podanom v SR si môžu odpočítať len DPH súvisiacu s prijatými zdaniteľnými plneniami, a to prijatými od slovenských platiteľov, nie DPH od platiteľov z iných štátov.

Úvod

Slovenskí platitelia, ktorí sú okrem SR registrovaní pre DPH a majú štatút platiteľa aj v inom členskom štáte, nepodávajú žiadosť o refundáciu DPH tam zaplatenej z nákupov tovarov a služieb, ale DPH si priamo uplatnia prostredníctvom daňového priznania podaného v členskom štáte registrácie.

Pravidlá refundácie DPH sú v rámci EÚ jednotne upravené Smernicou Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008.

Pravidlá, ktoré sa vzťahujú na platiteľov dane podávajúcich žiadosť o vrátenie dane v inom členskom štáte, sú obdobné pravidlám ustanoveným pre zahraničné osoby z iných členských štátov podávajúcich žiadosť o vrátenie dane v SR, ktoré sú upravené v ustanoveniach § 55a až § 55e zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

Všeobecný termín pre vrátenie dane podľa smernice 2008/9/ES je do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa má daň vrátiť (t. j. za rok 2017 do 30. 9. 2018).

Uvedená smernica bola transponovaná do zákonov o DPH všetkých členských štátov, čo zabezpečuje rovnaký postup a podmienky pri refundácii DPH v rámci EÚ, s výnimkou niektorých obmedzení v súvislosti so zákazom odpočítania dane v jednotlivých členských štátoch.

Právna úprava refundácie dane slovenským platiteľom

V slovenskom zákone o DPH je upravený podrobný postup vrátenia dane zahraničným osobám z iných členských štátov v ustanoveniach § 55a až § 55e. Vrátenie DPH slovenským platiteľom z iných členských štátov je upravené len rámcovo v ustanoveniach § 55f a § 55g (upravujú postup podania žiadosti, jej akceptáciu), pokiaľ ide o obsah žiadosti a ďalšie podmienky, primerane sa uplatnia postupy, ktoré uplatňuje náš štát voči zahraničným platiteľom, postupuje sa podľa pravidiel stanovených vyššie uvedenou smernicou 2008/9/ES.

Základné predpoklady pre vrátenie dane žiadateľovi zo SR

Podmienkou pre vrátenie dane je, že žiadateľ musí byť zdaniteľná osoba, ktorá nie je usadená v členskom štáte vrátenia dane a ktorá spĺňa tieto podmienky:

 1. počas obdobia vrátenia dane nemala v členskom štáte vrátenia dane sídlo svojej ekonomickej činnosti ani stálu prevádzkareň, odkiaľ vykonávala podnikateľskú činnosť, resp. nemala na tomto území svoje bydlisko alebo obvyklé miesto pobytu;
 2. počas obdobia vrátenia dane nedodávala žiaden tovar ani neposkytovala žiadne služby, ktoré sa považujú za dodané alebo poskytnuté v členskom štáte vrátenia dane, s výnimkou týchto transakcií:
  • poskytovanie prepravných služieb a doplnkové služby pri preprave, kto­ré sú oslobodené od dane (§ 48 ods. 8, § 47 odstavce 6, 8,10 zákona o DPH),
  • dodanie tovaru a poskytnutie služieb osobe, ktorá je povinná platiť DPH – t. j. keď dochádza k prenosu daňovej povinnosti na príjemcu (§ 69 odstavce 2, 3, 12 zákona o DPH),
  • dodanie tovaru do iného členského štátu, ktorý bol dovezený z tretieho štátu žiadateľom zastúpeným daňovým zástupcom alebo bol nadobudnutý zahraničnou osobou v tuzemsku z iného členského štátu a za­hraničná osoba bola zastúpená daňovým zástupcom,
  • dodania tovaru v rámci trojstranného obchodu, na ktorom sa zúčastnil ako prvý odberateľ.

Smernica sa nevzťahuje na:

 1. sumy DPH, ktoré boli podľa právnych predpisov členského štátu vrátenia dane nesprávne vyfakturované (prípady, kedy dodávateľ – platiteľ DPH z iného členského štátu pri dodávke tovaru slovenskému platiteľovi, pri splnení podmienok oslobodenia od dane v štáte dodania nevyhotovil faktúru bez DPH, ale uplatnil na nej daň),
 2. sumy DPH fakturované z dodania tovaru, ktorého dodanie je alebo môže byť oslobodené (intrakomunitárne dodanie tovaru, dodanie nového dopravného prostriedku, výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani, premiestnenie tovaru do iného členského štátu alebo vývoz tovaru prepraveného nadobúdateľom do miesta určenia mimo EÚ),
 3. ak žiadateľ uplatňuje osobitnú úpravu, nemá nárok na vrátenie dane pri tovaroch a službách obstaraných na účel uskutočnenia cesty.

Upozornenie!

Aby slovenský žiadateľ, ktorý nie je usadený v členskom štáte vrátenia dane, bol oprávnený na vrátenie dane z tohto členského štátu, musí uskutočňovať transakcie, pri ktorých vzniká právo na odpočítanie dane v členskom štáte usadenia, t. j. v SR.

Ak žiadateľ uskutočňuje v SR transakcie, pri ktorých vzniká právo na odpočítanie dane, ako aj transakcie, pri ktorých právo na odpočítanie dane nevzniká, členský štát vrátenia dane môže vrátiť len takú časť DPH, ktorá je pomerná k sume transakcií, pri ktorých právo na odpočítanie dane vzniká podľa slovenského zákona o DPH (pomerné odpočítanie dane podľa § 50).

Príklad č. 1: Žiadosť o vrátenie dane – poskytovanie poisťovacích služieb

Platiteľ dane v SR, ktorý poskytuje poisťovacie služby oslobodené od dane podľa § 37 zákona o DPH, nakúpil v Nemecku tovar. V danom prípade nestačí, že spĺňa podmienku, že v Nemecku nie je usadený a za obdobie, za ktoré by žiadal vrátenie dane, bol platiteľom dane v SR. Nemá nárok na vrátenie dane, pretože v SR vykonával výlučne činnosti oslobodené od dane bez nároku na odpočítanie dane.

Podanie žiadosti

Vyplnenie a podanie žiadosti o vrátenie dane platiteľ dane realizuje cez internetovú stránku portálu Finančnej správy SR.

Po prihlásení sa cez overené prístupové práva na portál daňovej správy môže platiteľ dane (resp. jeho zástupca) vyplniť „globálnu žiadosť“ o vrátenie dane. Globálna žiadosť znamená, že platiteľ dane v rámci jednej žiadosti môže vyplniť jednotlivé žiadosti do príslušných členských krajín, v ktorých žiada o vrátenie dane.

Okrem „globálnej žiadosti“ môže platiteľ dane podať aj „národné žiadosti“, čo znamená, že platiteľ dane môže na elektronickom portáli samostatne vyplniť žiadosti do jednotlivých členských štátov EÚ.

Je na rozhodnutí platiteľa dane, či uprednostní formu „globálnej žiadosti“ o vrátenie dane alebo podá samostatné „národné žiadosti“ do jednotlivých členských štátov EÚ.

Ukončením procesu podpísania žiadosti o vrátenie dane zaručeným elektronickým podpisom je dokument automaticky odoslaný na elektronickú podateľňu, z ktorej dostane platiteľ dane potvrdenie o prijatí žiadosti. Ak žiadosť o vrátenie dane nebude podpísaná ZEP, platiteľovi dane nebude zaslané potvrdenie o prijatí žiadosti na elektronickú podateľňu, ale mu bude oznámené, že jeho žiadosť bola elektronickou podateľňou zamietnutá.

Upozornenie!

Podľa § 55f ods. 1 zákona o DPH žiadosť o vrátenie dane sa podáva najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane.

Predkladanie kópií faktúr

Členský štát vrátenia dane môže požadovať od žiadateľa, aby spolu so žiadosťou o vrátenie dane elektronicky predložil kópiu faktúry alebo dovozného dokladu, ak je základ dane vo faktúre alebo dovoznom doklade alebo jeho ekvivalent v národnej mene 1 000 EUR alebo viac.

Ak sa faktúra týka pohonnej látky, stanovený prah je 250 EUR alebo jeho ekvivalent v národnej mene. Prístup jednotlivých členských štátov je rôzny, napríklad Rakúsko v zásade nevyžaduje predloženie kópií faktúr, až v prípade vykonávania ďalšieho šetrenia môže požiadať o predloženie originálu niektorej faktúry. Česká republika vyžaduje predloženie kópií faktúr, ak základ dane predstavuje 1 000 EUR alebo viac, alebo ide o pohonnú látku so základom dane 250 EUR.

Veľkosť príloh nemá prekročiť hodnotu 5 MB. Prílohy majú byť v súbore vo formáte pdf, a to v čiernobielej kópii a rozlíšení 200 dpi. Ak je k žiadosti priložených viac faktúr so stanovenou hodnotou základu dane a tieto spolu presiahnu kapacitu 5 MB, ktorá je stanovená na posielanie faktúr elektronicky, v takom prípade žiadateľ priloží k žiadosti faktúry s najvyššou hodnotou.

Členský štát vrátenia dane môže požadovať, aby žiadateľ poskytol opis jeho podnikateľskej činnosti prostredníctvom harmonizovaných kódov. Štatistická klasifikácia ekonomických činností v EÚ (NACE Revision 1) sa zaviedla Nariadením Rady č. 3037/90. S cieľom zohľadniť štrukturálne zmeny ekonomiky bola zavedená aktuálna klasifikácia s názvom NACE Revison 2 na základe Nariadenia Rady č. 1893/2006.

Obdobie vrátenia, minimálna suma dane

Obdobie vrátenia dane nie je dlhšie ako jeden kalendárny rok ani kratšie ako tri kalendárne mesiace. Žiadosti o vrátenie dane sa však môžu vzťahovať na obdobie kratšie ako tri mesiace, ak toto obdobie predstavuje zvyšok kalendárneho roka.

Ak sa žiadosť o vrátenie dane vzťahuje na obdobie vrátenia dane, ktoré je kratšie ako jeden kalendárny rok, ale nie kratšie ako tri mesiace, suma DPH, ktorej vrátenie sa požaduje, nesmie byť nižšia ako 400 EUR alebo jej ekvivalent v národnej mene.

Ak sa žiadosť o vrátenie dane vzťahuje na obdobie vrátenia dane, ktorým je kalendárny rok alebo zvyšok kalendárneho roka, suma DPH musí byť najmenej 50 EUR alebo jej ekvivalent v národnej mene.

Uvedené limity platia pre všetky členské štáty.

Príklad č. 2

Slovenský platiteľ DPH sa v súvislosti so svojou činnosťou vykonávanou v SR, pri ktorej má plný nárok na odpočítanie DPH, zúčastnil veľtrhu v Českej republike (v ČR nie je registrovaný pre DPH).

V súvislosti s tým mal výdavky na nákup PHL, ubytovanie, reštauračné služby, vstupné na veľtrh. V rámci toho istého kalendárneho roka uskutočnil pracovnú cestu s cieľom podpísania obchodného kontraktu s českým odberateľom. V súvislosti s tým mal tiež výdavky na nákup PHL, diaľničné poplatky, ubytovanie. Celková suma DPH uvedených výdavkov presiahla sumu 50 € za príslušný kalendárny rok. Platiteľ môže podať žiadosť o vrátenie uvedenej DPH.

Príklad č. 3

Slovenský platiteľ DPH uskutočňuje v SR činnosť, pri ktorej má právo na pomernú časť odpočítania dane. V rámci kalendárneho roka v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou v SR vykonal pracovné cesty v Rakúsku.

V súvislosti s tým mu vznikli výdavky, súčasťou ktorých bola DPH, v celkovej výške za kalendárny rok 500 €. Za uvedený kalendárny rok bol jeho ročný koeficient z titulu pomerne odpočítanej DPH v SR vo výške 0,96.

Slovenský platiteľ si môže podať žiadosť o vrátenie DPH zaplatenej v Rakúsku, žiadať však môže len sumu 480 € (500 x 0,96).

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok vrátane príkladov z praxe: Vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Jaroslava Betáková

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.