Tvorba a použitie ostatných kapitálových fondov

Za akých podmienok sa môže s. r. o. (a. s.) rozhodnúť tvoriť ostatné kapitálové fondy? Aké sú pravidlá na použitie ostatných kapitálových fondov? Za akých podmienok môže byť následne spoločníkom (akcionárom) ich vklad vyplatený? Aké sú daňové dosahy, resp. povinnosti iných odvodov z vyplatených vkladov z účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy?

Dátum publikácie:10. 7. 2017
Autor:Ing. Marián Drozd
Právny stav od:1. 1. 2016
Právny stav do:31. 12. 2017

tt_penazenka-mince-bankovky

Obchodný zákonník tvorbu a čerpanie ostatných kapitálových fondov neupravuje. Podľa § 59 ods. 6 postupov účtovania pre podnikateľov na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy sa účtujú ostatné peňažné kapitálové vklady aj nepeňažné kapitálové vklady, ktoré pri ich vytvorení nezvyšujú základné imanie účtovnej jednotky a nie je pre ne v predchádzajúcich účtoch tejto účtovej skupiny samostatný syntetický účet.

V prospech účtu sa účtuje najmä bezodplatne prijatý majetok od spoločníkov, členské podiely v družstvách na družstevnú bytovú výstavbu.

Postupy účtovania teda upravujú iba tvorbu ostatných kapitálových fondov, nie ich použitie. Keďže Obchodný zákonník ostatné kapitálové fondy neupravuje vôbec a postupy účtovania iba ich tvorbu, vznikajú na túto problematiku protichodné názory.

V tejto súvislosti dávame do pozornosti odpoveď Finančného riaditeľstva SR (uverejnenú na jeho webovej stránke) na otázku týkajúcu sa výplaty ostatných kapitálových fondov obchodnej spoločnosti, ktorú uvádzame v plnom znení:

Výplata z ostatných kapitálových fondov obchodnej spoločnosti

Otázka

Je príjem vyplatený spoločníkovi spoločnosti s ručením obmedzeným z účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy zdaniteľným príjmom fyzickej osoby?

Odpoveď

Príjem z výplaty ostatných kapitálových fondov, ak plynie fyzickej osobe, je súčasťou ostatných príjmov podľa § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Tento príjem si môže daňovník znížiť podľa § 8 ods. 2 zákona o dani z príjmov o výdavok vo výške preukázateľne vloženého peňažného vkladu do ostatných kapitálových fondov. Z tohto postupu vyplýva, že u fyzickej osoby pri tomto postupe nepríde k zdaneniu príjmu plynúceho z výplaty ostatných kapitálových fondov.

Pri výplate prostriedkov z iných vlastných zdrojov však musia byť dodržané ustanovenia § 179 Obchodného zákonníka a nesmie dôjsť ku konaniu podľa § 67j Obchodného zákonníka, ktoré by malo za následok vznik takej situácie v spoločnosti, ktorá by viedla k úpadku, priblíženiu sa úpadku, likvidácii spoločnosti alebo činnosti, v dôsledku ktorej by sa spoločnosť dostala do krízy.

Záver:

V zmysle citovaného stanoviska vyplýva, že Finančná správa SR pripúšťa vklad spoločníka (akcionára) do ostatných kapitálových fondov a následné vrátenie tohto vkladu spoločníkovi (akcionárovi), pričom nepríde k zdaneniu príjmu plynúceho z tohto vrátenia.

 

Poznámka redakcie:

§ 59 ods. 6 postupov účtovania pre podnikateľov

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Marián Drozd

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.