Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty (2020)

Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 80 zákona o DPH platiteľ dane, zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH a daňový zástupca podľa § 69a alebo § 69aa zákona o DPH za zastúpené zahraničné osoby elektronickými prostriedkami najneskôr do 25 dní po skončení obdobia, v ktorom dodali do iného členského štátu Európskej únie tovar oslobodený od dane, dodali do iného členského štátu službu príjemcovi, ktorý je povinný platiť daň, zúčastnili sa na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ, odoslali alebo prepravili tovar v režime call-off stock, alebo pri transakciách v režime call-off stock došlo k nahradeniu pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru alebo k vráteniu tovaru do tuzemska.

Dátum publikácie:10. 1. 2020
Autor:Ministerstvo financií SR
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z pridanej hodnoty
Právny stav od:1. 1. 2019

Poučenie na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
(ustanoveného opatrením MF SR uverejneným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 405/2019 Z. z.)

I. Kto, kedy a ako podáva súhrnný výkaz

Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty (ďalej len „súhrnný výkaz“) podáva podľa § 80 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) platiteľ dane, zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH (ďalej len „zdaniteľná osoba registrovaná pre daň“) a daňový zástupca podľa § 69a alebo § 69aa zákona o DPH za zastúpené zahraničné osoby elektronickými prostriedkami najneskôr do 25 dní po skončení obdobia, v ktorom dodali do iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) tovar oslobodený od dane, dodali do iného členského štátu službu príjemcovi, ktorý je povinný platiť daň, zúčastnili sa na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ, odoslali alebo prepravili tovar v režime call-off stock, alebo pri transakciách v režime call-off stock došlo k nahradeniu pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru alebo k vráteniu tovaru do tuzemska.

Elektronickými prostriedkami podaný súhrnný výkaz musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Kvalifikovaný elektronický podpis sa nevyžaduje, ak osoba, ktorá podáva súhrnný výkaz, má s daňovým úradom uzavretú písomnú dohodu o elektronickom doručovaní (podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Platiteľ dane podáva súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac (do 25 dní po skončení príslušného obdobia), ak

a) dodal tovar oslobodený od dane (§ 43 ods. 1 zákona o DPH) z tuzemska do iného členského štátu osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte,

b) premiestnil tovar oslobodený od dane (§ 43 ods. 4 zákona o DPH) do iného členského štátu na účely svojho podnikania,

c) sa ako prvý odberateľ zúčastnil na trojstrannom obchode (§ 45 zákona o DPH),

d) dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte (§ 15 ods. 1 zákona o DPH) osobe, ktorá je povinná platiť daň,

e) odoslal alebo prepravil tovar v režime call-off stock,

f) odoslal alebo prepravil tovar v režime call-off stock a následne došlo k nahradeniu pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru alebo k vráteniu tovaru do tuzemska.

2. Platiteľ dane uvedený v bode 1 sa môže rozhodnúť, že súhrnný výkaz bude podávať za kalendárny štvrťrok, ak hodnota dodaného tovaru uvedeného v bode 1 písm. a) až c) nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v žiadnom z predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokov hodnotu 50 000 eur. Pri posudzovaní hodnoty pre možnosť podávania súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok nie je rozhodujúca hodnota dodaných služieb. Napr. ak platiteľ dane dodal v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v každom z predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokov tovar v hodnote cca 45 000 eur a súčasne dodal služby v hodnote cca 120 000 eur, môže sa rozhodnúť, že súhrnný výkaz bude podávať za kalendárny štvrťrok. Na hodnotu dodaných služieb sa neprihliada.

Možnosť podávať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok prestáva platiť od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom hodnota dodaného tovaru presiahne 50 000 eur, pričom súhrnný výkaz je platiteľ dane povinný podať osobitne za každý kalendárny mesiac príslušného štvrťroka. Napr. hodnota dodaných tovarov v druhom kalendárnom štvrťroku (apríl, máj, jún) v mesiaci máj dosiahla hodnotu 85 000 eur. Platiteľ dane je povinný podať súhrnný výkaz osobitne za mesiac apríl, máj a jún (t. j. za každý kalendárny mesiac príslušného štvrťroka). Súhrnné výkazy za apríl a máj podá do 25. júna. Súhrnný výkaz za jún podá do 25. júla.

3. Zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podáva súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok (do 25 dní po skončení príslušného obdobia), ak dodala službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH osobe, ktorá je povinná platiť daň.

Ak sa táto zdaniteľná osoba zúčastňuje na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa § 45 ods. 1 zákona o DPH, t. j. dodala tovar, ktorý bol priamo odoslaný alebo prepravený od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi do iného členského štátu, podáva súhrnný výkaz podľa bodu 2. Ak hodnota dodaného tovaru nepresiahne 50 000 eur, zdaniteľná osoba podáva súhrnný výkaz štvrťročne.

4. Daňový zástupca podľa § 69a alebo § 69aa zákona o DPH podáva za zastúpené zahraničné osoby jeden spoločný súhrnný výkaz za obdobie kalendárneho mesiaca (do 25 dní po skončení príslušného obdobia), ak zastúpené osoby dodali do iného členského štátu tovar oslobodený od dane (§ 43 zákona o DPH). Uvádza v ňom údaje za všetky zastúpené osoby.

UPOZORNENIE:

Ak platiteľ dane v príslušnom kalendárnom mesiaci, príp. kalendárnom štvrťroku nedodal tovar z tuzemska do iného členského štátu, nepremiestnil tovar do iného členského štátu, nedodal tovar v rámci trojstranného obchodu, ani nedodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte osobe, ktorá je povinná platiť daň, súhrnný výkaz nepodáva. Uvedené neplatí, ak

– platiteľ dane odoslal alebo prepravil tovar v režime call-off stock, ak došlo k nahradeniu budúceho nadobúdateľa tovaru inou zdaniteľnou osobou, alebo ak došlo k vráteniu tovaru v režime call- off stock späť do tuzemska,

– platiteľ dane v príslušnom kalendárnom mesiaci prípadne štvrťroku vykonal len opravu základu dane.

Ak zdaniteľná osoba registrovaná pre daň nedodala v príslušnom období na podanie súhrnného výkazu službu s miestom dodania v inom členskom štáte osobe, ktorá je povinná platiť daň, a nezúčastnila sa na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa § 45 ods. 1 zákona o DPH, súhrnný výkaz nepodáva.

Ak ani jedna zahraničná osoba zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a alebo § 69aa zákona o DPH v príslušnom kalendárnom mesiaci nedodala tovar z tuzemska do iného členského štátu a ani takýto tovar nepremiestnila do iného členského štátu, daňový zástupca podľa§ 69a alebo § 69aa zákona o DPH spoločný súhrnný výkaz nepodáva.

V súhrnnom výkaze sa uvádza:

a) dodanie tovaru s miestom dodania v tuzemsku podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o DPH oslobodené od dane podľa § 43 zákona o DPH,

b) dodanie tovaru v rámci trojstranného obchodu prvým odberateľom druhému odberateľovi,

c) dodanie služieb, pri ktorých je miesto dodania v inom členskom štáte určené podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH,

d) odoslanie alebo prepravenie tovaru v režime call-of stock,

e) odoslanie alebo prepravenie tovaru v režime call-of stock, ak následne došlo k nahradeniu pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru alebo k vráteniu tovaru do tuzemska.

V súhrnnom výkaze sa neuvádza:

a) dodanie tovaru s montážou alebo inštaláciou s miestom dodania v inom členskom štáte,

b) dodanie tovaru, ktorého miesto dodania je určené podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f) zákona o DPH,

c) dodanie služieb s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 16 zákona o DPH,

d) dodanie služieb oslobodené od dane podľa zákona platného v členskom štáte, kde je miesto dodania služby,

e) dodanie služieb s miestom dodania v treťom štáte.

II. Čo obsahuje súhrnný výkaz

Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty obsahuje:

a) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „IČ DPH“) osoby podávajúcej súhrnný výkaz,

b) pri dodaní tovaru IČ DPH nadobúdateľa tovaru z iného členského štátu a celkovú hodnotu dodaného tovaru pre každého nadobúdateľa tovaru osobitne za obdobie, za ktoré sa súhrnný výkaz podáva (dodávky tovaru sa v súhrnnom výkaze uvádzajú bez kódu),

c) pri premiestnení tovaru IČ DPH osoby, ktorá tovar premiestňuje, pridelené v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, a hodnotu premiestneného tovaru za obdobie, za ktoré sa súhrnný výkaz podáva (premiestnenie tovaru z tuzemska do iného členského štátu sa uvádza v súhrnnom výkaze takým istým spôsobom, ako pri dodávke tovaru z tuzemska do iného členského štátu),

d) pri trojstrannom obchode IČ DPH druhého odberateľa pridelené v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, a hodnotu tovaru dodaného druhému odberateľovi za obdobie, za ktoré sa súhrnný výkaz podáva (dodávky tovaru v rámci trojstranného obchodu sa v súhrnnom výkaze označujú kódom 1),

e) pri dodaní služby IČ DPH príjemcu služby pridelené v členskom štáte, kde je miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, a celkovú hodnotu dodaných služieb pre každého príjemcu služby za obdobie, za ktoré sa súhrnný výkaz podáva (dodávky služieb sa v súhrnnom výkaze označujú kódom 2),

f) pri uplatnení režimu call-off stock IČ DPH dohodnutého nadobúdateľa tovaru pridelené v členskom štáte, v ktorom skončí odoslanie alebo preprava tovaru,

g) pri uplatnení režimu call-off stock IČ DPH pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru, ktorý je nahradený inou zdaniteľnou osobou, pridelené v členkom štáte, v ktorom skončí odoslanie alebo preprava tovaru.

obr_01

Údaje sa v súhrnnom výkaze uvádzajú v eurách a zaokrúhľujú sa na celé eurá do 0,5 eura nadol a od 0,5 eura vrátane nahor.

III. Postup pri vypĺňaní súhrnného výkazu

K prvej strane súhrnného výkazu

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty

Uvádza sa IČ DPH osoby, ktorá súhrnný výkaz podáva. IČ DPH pozostáva z kódu štátu „SK“ a číselných znakov. Ak súhrnný výkaz podáva daňový zástupca podľa § 69a alebo § 69aa zákona o DPH, uvádza sa osobitné IČ DPH daňového zástupcu.

Druh súhrnného výkazu

Osoba podávajúca súhrnný výkaz vyznačí, aký druh súhrnného výkazu podáva.

Riadny – podáva platiteľ dane a zdaniteľná osoba registrovaná pre daň do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca alebo kalendárneho štvrťroka a daňový zástupca podľa § 69a alebo § 69aa zákona o DPH do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca.

Opravný – podáva osoba, ak pred uplynutím lehoty na podanie súhrnného výkazu zistí, že údaje uvedené v podanom súhrnnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne.

Dodatočný – podáva osoba, ak po uplynutí lehoty na podanie súhrnného výkazu zistí, že údaje uvedené v podanom súhrnnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne.

Obdobie

Osoba podávajúca súhrnný výkaz za kalendárny mesiac vyznačí obdobie uvedením príslušného mesiaca arabským číslom 01 – 12 a príslušným kalendárnym rokom (táto osoba nevyznačuje kalendárny štvrťrok).

Osoba podávajúca súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok vyznačí obdobie uvedením príslušného štvrťroka arabským číslom 1 – 4 a príslušným kalendárnym rokom (táto osoba nevyznačuje kalendárny mesiac).

To znamená, že v súhrnnom výkaze podanom za kalendárny mesiac november 2020 sa vyznačí toto obdobie uvedením číslic 11 2020 (štvrťrok sa nevyznačuje), v súhrnnom výkaze podanom za 4. kalendárny štvrťrok 2020 sa vyznačí toto obdobie uvedením číslic 4 2020 (mesiac sa nevyznačuje).

Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby

Každá osoba, ktorá podáva súhrnný výkaz, uvádza svoje identifikačné údaje. Údaje sú totožné s údajmi uvedenými v obchodnom registri, v živnostenskom liste, príp. v iných registroch (t. j. aj s použitím malých písmen).

Adresa sídla alebo trvalého pobytu

Fyzická osoba uvádza miesto podnikania, t. j. adresu, z ktorej sa riadi podnik fyzickej osoby. Ak je miestom podnikania bydlisko, uvádza sa adresa bydliska. Ak fyzická osoba nemá v tuzemsku bydlisko (trvalý pobyt), ale sa v tuzemsku obvykle zdržiava, uvádza adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava (napr. adresu prechodného bydliska).

Právnická osoba, ktorá má v tuzemsku sídlo alebo prevádzkareň, uvádza adresu svojho sídla v tuzemsku a ak nemá sídlo v tuzemsku, uvádza adresu prevádzkarne v tuzemsku.

Zahraničná osoba, ktorá je právnickou osobou a ktorá podniká v zahraničí a nemá v tuzemsku sídlo alebo prevádzkareň, uvádza svoje sídlo v zahraničí.

Zahraničná osoba, ktorá je fyzickou osobou a ktorá podniká v zahraničí a nemá v tuzemsku miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko a ani sa tu obvykle nezdržiava, uvádza adresu svojho trvalého pobytu v zahraničí.

Celková hodnota tovarov a služieb v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo štvrťroku (v eurách)

Uvádza sa celková hodnota dodaného tovaru, premiestneného tovaru, dodaného tovaru v rámci trojstranného obchodu do iných členských štátov a dodaných služieb s miestom dodania v iných členských štátoch v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo štvrťroku. Celková hodnota dodaného tovaru a služieb v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo štvrťroku sa uvádza na prvej strane.

V dodatočnom súhrnnom výkaze sa uvádza len hodnota doplnených alebo opravených údajov.

Hodnota dodaných tovarov a dodaných služieb sa uvádza v súhrnnom výkaze za obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Pri odoslaní alebo preprave tovaru do iného členského štátu v režime call-off stock sa hodnota tovaru v súhrnnom výkaze neuvádza.

Meno a priezvisko osoby, ktorá je oprávnená konať za osobu podávajúcu súhrnný výkaz

Uvádza sa v prípade, ak nie je táto osoba identická s osobou uvedenou v predchádzajúcej kolónke.

Podpis osoby podávajúcej súhrnný výkaz alebo osoby oprávnenej konať za osobu podávajúcu súhrnný výkaz

Elektronickými prostriedkami podaný súhrnný výkaz sa podpíše kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo sa označí v zmysle dohody o elektronickom doručovaní (podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

K druhej strane súhrnného výkazu

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty

Uvádza sa IČ DPH osoby podávajúcej súhrnný výkaz tak, ako na prvej strane súhrnného výkazu.

 

Poučenie na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty (MF/014649/2019-731) sa v časti III. Postup pri vypĺňaní súhrnného výkazu /I. časť/ Kód štátu dopĺňa o kód XI pre Severné Írsko a zároveň sa špecifikuje deň, od ktorého je možné použiť tento kód pri vypĺňaní súhrnného výkazu.

 

I. časť

Kód štátu

Uvádza sa kód členského štátu, do ktorého bol tovar alebo služba dodaná. Kód štátu je súčasťou IČ DPH nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby:

AT

Rakúsko

ES

Španielsko

LU

Luxembursko

BE

Belgicko

FI

Fínsko

LV

Lotyšsko

BG

Bulharsko

FR

Francúzsko

MT

Malta

CY

Cyprus

GB

Veľká Británia

NL

Holandsko

CZ

Česká republika

HR

Chorvátsko

PL

Poľsko

DE

Nemecko

HU

Maďarsko

PT

Portugalsko

DK

Dánsko

IE

Írsko

RO

Rumunsko

EE

Estónsko

IT

Taliansko

SE

Švédsko

EL

Grécko

LT

Litva

SI

Slovinsko

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte

Dodávateľ tovaru do iného členského štátu uvádza IČ DPH nadobúdateľa tovaru z iného členského štátu bez kódu štátu, ktorý sa uvádza v stĺpci kód štátu.

Prvý dodávateľ v rámci trojstranného obchodu uvádza IČ DPH prvého odberateľa z iného členského štátu bez kódu štátu, ktorý sa uvádza v stĺpci kód štátu.

Prvý odberateľ v rámci trojstranného obchodu uvádza IČ DPH druhého odberateľa z iného členského štátu bez kódu štátu, ktorý sa uvádza v stĺpci kód štátu.

Pri premiestnení tovaru do iného členského štátu sa uvádza IČ DPH pridelené platiteľovi dane v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, bez kódu štátu, ktorý sa uvádza v stĺpci kód štátu.

Dodávateľ služby uvádza IČ DPH príjemcu služby pridelené v členskom štáte, v ktorom je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, bez kódu štátu, ktorý sa uvádza v stĺpci kód štátu.

Hodnota tovarov a služieb (v eurách)

Hodnota dodaných tovarov a hodnota dodaných služieb sa uvádza vždy samostatne, aj keď v období, za ktoré sa podáva súhrnný výkaz, boli tej istej osobe v inom členskom štáte dodané tovary aj služby.

Uvádza sa:

a) celková hodnota tovaru dodaného samostatne každému nadobúdateľovi tovaru do iného členského štátu a hodnota premiestneného tovaru (§ 43 zákona o DPH) v jednom riadku (bez kódu v ďalšom stĺpci),

b) celková hodnota tovaru dodaného samostatne každému druhému odberateľovi v rámci trojstranného obchodu v jednom riadku (kód „1“ v ďalšom stĺpci),

c) celková hodnota dodaných služieb samostatne každému príjemcovi do iného členského štátu v jednom riadku (kód „2“ v ďalšom stĺpci).

Hodnota dodaných tovarov a služieb sa uvádza v súhrnnom výkaze za obdobie (kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok), v ktorom vznikla daňová povinnosť. Ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu a jeho dodanie spĺňa podmienky pre oslobodenie od dane, dňom vzniku daňovej povinnosti podľa § 19 ods. 8 zákona o DPH je

a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy bol tovar dodaný, alebo

b) deň vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pred 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy bol tovar dodaný.

Prvý odberateľ uvádza hodnotu dodaných tovarov pri trojstrannom obchode za obdobie, v ktorom tovar dodal druhému odberateľovi(kód„1“ v ďalšom stĺpci).

Ak je dodaná služba, daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby. Ak je pred dodaním služby prijatá platba, daňová povinnosť vzniká podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH v deň prijatia platby.

Kód 1 alebo 2

Platiteľ dane a zdaniteľná osoba registrovaná pre daň do príslušného políčka uvádzajú kód „1“, ak sú prvým odberateľom a uskutočnili dodanie tovaru v rámci trojstranného obchodu pre druhého odberateľa v inom členskom štáte v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo v príslušnom kalendárnom štvrťroku.

Platiteľ dane a zdaniteľná osoba registrovaná pre daň uvádzajú kód „2“, ak dodali príjemcovi službu s miestom dodania v inom členskom štáte.

Ostatné dodávky tovarov sa v súhrnnom výkaze uvádzajú bez kódu.

II. časť

V tejto časti sú vykazované údaje týkajúce sa osobitného režimu call-off stock. Kód štátu

Uvádza sa kód členského štátu, do ktorého bol tovar v režime call-off stock odoslaný alebo prepravený. Kódy štátov sú rovnaké ako pre I. časť súhrnného výkazu a sú súčasťou IČ DPH dohodnutého nadobúdateľa tovaru. IČ DPH sa uvádza bez kódu štátu, ktorý je uvedený v stĺpci kód štátu.

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty dohodnutého nadobúdateľa tovaru pridelené v inom členskom štáte

Uvádza sa IČ DPH zamýšľaného kupujúceho pridelené v členskom štáte, do ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený v režime call-of stock pre budúceho nadobúdateľa tovaru.

UPOZORNENIE:

Pri odoslaní alebo preprave tovaru do iného členského štátu dohodnutému nadobúdateľovi tovaru sa v II. časti súhrnného výkazu uvádza len kód štátu, do ktorého je tovar v režime call-off stock odoslaný alebo prepravený, a IČ DPH dohodnutého nadobúdateľa tovaru. Údaje o hodnote tovaru, ktorý má byť následne dodaný, sa pri odoslaní alebo preprave tovaru v režime call-off stock v súhrnnom výkaze neuvádzajú.

Predaj (dodanie) tovaru odoslaného alebo prepraveného do iného členského štátu v režime call-off stock zdaniteľnej osobe, ktorej sa mal tovar dodať, resp. zdaniteľnej osobe, ktorá nahradila pôvodného kupujúceho, uskutočnené v lehote do 12 mesiacov po skončení odoslania alebo prepravy tovaru, sa uvádza v I. časti súhrnného výkazu ako dodanie tovaru oslobodeného od dane (§ 43 ods. 1 zákona o DPH) z tuzemska do iného členského štátu.

V prípade, ak sa tovar v lehote 12 mesiacov od jeho odoslania alebo prepravy do iného členského štátu

– predá inej zdaniteľnej osobe ako tej, ktorej sa mal tovar dodať v režime call-off stock, pričom nedôjde k nahradeniu dohodnutého nadobúdateľa tovaru, alebo

– nepredá zdaniteľnej osobe, ktorej sa mal tovar dodať (nedôjde k jeho dodaniu), a nebude ani vrátený späť do tuzemska,

je platiteľ dane povinný registrovať sa v členskom štáte skončenia prepravy tovaru, v ktorom je tovar uskladnený v režime call-off stock a uviesť premiestnenie tovaru v I. časti súhrnného výkazu ako bežné premiestnenie. Premiestnenie tovaru sa v takomto prípade považuje za uskutočnené v deň nasledujúci po uplynutí 12 mesiacov od skončenia odoslania alebo prepravy tovaru.

Identifikačné číslo pred daň z pridanej hodnoty pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru, ktorý je nahradený inou zdaniteľnou osobou, pridelené v inom členskom štáte

Ak v lehote 12 mesiacov po skončení odoslania alebo prepravy tovaru dôjde k nahradeniu pôvodného dohodnutého nadobúdateľa tovaru inou zdaniteľnou osobou (novým dohodnutým nadobúdateľom tovaru), uvádza sa v II. časti súhrnného výkazu v jednom riadku IČ DPH nového dohodnutého nadobúdateľa tovaru (v 2. stĺpci) a IČ DPH pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru (v 3. stĺpci). V stĺpci kód štátu sa uvádza kód členského štátu, v ktorom je tovar uskladnený v režime call-off stock.

Ak dôjde k odoslaniu alebo k preprave tovaru v režime call-off stock a aj k nahradeniu dohodnutého nadobúdateľa tovaru v jednom období, a to aj opakovane, uvádza sa každá táto transakcia samostatne. Napríklad prepravenie tovaru do ČŠ2 pre platiteľa dane IČ DPH 123000000, nahradenie dohodnutého nadobúdateľa tovaru novým dohodnutým nadobúdateľom tovaru 456000000 a ďalšie nahradenie novým dohodnutým nadobúdateľom tovaru 789000000:

Kód štátu

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty dohodnutého nadobúdateľa tovaru pridelené v inom členskom štáte

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru, ktorý je nahradený inou zdaniteľnou osobou, pridelené v inom členskom štáte

Vrátenie tovaru

Oprava

ČŠ2

123000000

   

ČŠ2

456000000

123000000

  

ČŠ2

789000000

456000000

  

Ak dôjde k odoslaniu alebo k preprave tovaru v režime call-off stock a k nahradeniu dohodnutých nadobúdateľov tovaru v rôznych obdobiach, uvádzajú sa tieto transakcie v aktuálnom období tak, ako nastali.

Napríklad prepravenie tovaru v režime call-off stock do iného členského štátu pre dohodnutého nadobúdateľa tovaru IČ DPH 123000000 v januári, nahradenie dohodnutého nadobúdateľa tovaru novým dohodnutým nadobúdateľom tovaru 456000000 vo februári a ďalšie nahradenie dohodnutého nadobúdateľa tovaru v marci za nadobúdateľa tovaru s IČ DPH 789000000.

Január

Kód štátu

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty dohodnutého nadobúdateľa tovaru pridelené v inom členskom štáte

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru, ktorý je nahradený inou zdaniteľnou osobou, pridelené v inom členskom štáte

Vrátenie tovaru

Oprava

ČŠ2

123000000

   

Február

Kód štátu

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty dohodnutého nadobúdateľa tovaru pridelené v inom členskom štáte

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru, ktorý je nahradený inou zdaniteľnou osobou, pridelené v inom členskom štáte

Vrátenie tovaru

Oprava

ČŠ2

456000000

123000000

  

Marec

Kód štátu

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty dohodnutého nadobúdateľa tovaru pridelené v inom členskom štáte

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru, ktorý je nahradený inou zdaniteľnou osobou, pridelené v inom členskom štáte

Vrátenie tovaru

Oprava

ČŠ2

789000000

456000000

  

Vrátenie tovaru

V prípade, ak tovar odoslaný alebo prepravený v režime call-off stock do iného členského štátu je do 12 mesiacov po skončení odoslania alebo prepravy vrátený späť do tuzemska, uvádza platiteľ dane toto vrátenie tak, že v II. časti súhrnného výkazu uvedie kód štátu, v ktorom je tovar uskladnený v režime call-off stock, v 2. stĺpci uvedie IČ DPH pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru a vo 4. stĺpci vyznačí príznak „x“, ktorým sa označuje vrátenie tovaru.

Ak dôjde k odoslaniu alebo k preprave tovaru v režime call-off stock a k jeho vráteniu do tuzemska v jednom období, uvádza sa každá táto transakcia samostatne. Napríklad prepravenie tovaru do ČŠ2 pre platiteľa dane IČ DPH 123000000 v januári a vrátenie tohto tovaru do tuzemska tiež v januári:

Január

Kód štátu

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty dohodnutého nadobúdateľa tovaru pridelené v inom členskom štáte

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru, ktorý je nahradený inou zdaniteľnou osobou, pridelené v inom členskom štáte

Vrátenie

tovaru

Oprava

ČŠ2

123000000

   

ČŠ2

123000000

 

X

 

Ak dôjde k odoslaniu alebo k preprave tovaru v režime call-off stock a k jeho vráteniu v rôznych obdobiach, uvádzajú sa tieto transakcie v aktuálnom období tak, ako nastali. Napríklad prepravenie tovaru v režime call-off stock do iného členského štátu pre dohodnutého nadobúdateľa tovaru IČ DPH 123000000 v januári, vrátenie tovaru do tuzemska v októbri:

Január

Kód štátu

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty dohodnutého nadobúdateľa tovaru pridelené v inom členskom štáte

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru, ktorý je nahradený inou zdaniteľnou osobou, pridelené v inom členskom štáte

Vrátenie tovaru

Oprava

ČŠ2

123000000

   

Október

Kód štátu

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty dohodnutého nadobúdateľa tovaru pridelené v inom členskom štáte

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru, ktorý je nahradený inou zdaniteľnou osobou, pridelené v inom členskom štáte

Vrátenie tovaru

Oprava

ČŠ2

123000000

 

X

 

IV. Oprava údajov v súhrnnom výkaze

Opravný súhrnný výkaz

Ak platiteľ dane, zdaniteľná osoba registrovaná pre daň alebo daňový zástupca podľa § 69a alebo § 69aa zákona o DPH zistí, že údaje v podanom súhrnnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, pred uplynutím lehoty na podanie súhrnného výkazu podá opravný súhrnný výkaz. V opravnom súhrnnom výkaze uvádza všetky správne údaje. Podaný opravný súhrnný výkaz nahrádza riadny súhrnný výkaz. Ak platiteľ dane, zdaniteľná osoba registrovaná pre daň alebo daňový zástupca podľa § 69a alebo § 69aa zákona o DPH podáva opravný súhrnný výkaz, vyznačí na prvej strane tlačiva v kolónke druh súhrnného výkazu „x“ v políčku opravný súhrnný výkaz.

Dodatočný súhrnný výkaz

Ak platiteľ dane, zdaniteľná osoba registrovaná pre daň alebo daňový zástupca podľa § 69a alebo § 69aa zákona o DPH zistí po uplynutí lehoty na podanie súhrnného výkazu, že údaje v podanom súhrnnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, podá dodatočný súhrnný výkaz. V dodatočnom súhrnnom výkaze uvádza len doplnené alebo opravené údaje. Za každý opravovaný kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok podáva samostatný dodatočný súhrnný výkaz. Ak platiteľ dane, zdaniteľná osoba registrovaná pre daň alebo daňový zástupca podľa § 69a alebo § 69aa zákona o DPH podáva dodatočný súhrnný výkaz, vyznačí na prvej strane tlačiva v kolónke druh súhrnného výkazu „x“ v políčku dodatočný súhrnný výkaz.

Oprava nesprávne uvedených údajov týkajúcich sa I. časti súhrnného výkazu

Oprava hodnoty dodaného tovaru do iného členského štátu (aj pri premiestnení tovaru a aj pri dodaní tovaru v rámci trojstranného obchodu) a oprava hodnoty dodanej služby príjemcovi do iného členského štátu sa odlišuje od opravy nesprávne uvedeného IČ DPH, príp. od nesprávne priradeného kódu trojstranného obchodu alebo kódu služby.

Pri oprave hodnoty dodaného tovaru alebo dodanej služby, príp. pri stornovaní dodávky, sa uvádza v dodatočnom súhrnnom výkaze len celý údaj so správnou hodnotou, príp. „nulovou hodnotou“.

Pri oprave nesprávne uvedeného IČ DPH, príp. nesprávne priradeného kódu trojstranného obchodu alebo služby, sa uvádza v dodatočnom súhrnnom výkaze v jednom riadku údaj, ktorý sa má „stornovať“, a v druhom riadku sa uvádza správny údaj.

Ak sa opravuje len hodnota tovaru dodaného do iného členského štátu alebo hodnota tovaru pri premiestnení tovaru do iného členského štátu alebo hodnota tovaru dodaného v rámci trojstranného obchodu alebo hodnota dodanej služby s miestom dodania v inom členskom štáte a IČ DPH nadobúdateľa tovaru, druhého odberateľa alebo príjemcu služby a kód trojstranného obchodu alebo kód služby bol uvedený správne, uvádza sa v dodatočnom súhrnnom výkaze údaj so správnou hodnotou (príklad 11).

Ak sa opravuje nesprávne uvedené IČ DPH pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, pri premiestnení tovaru z tuzemska do iného členského štátu alebo dodaní služby s miestom dodania v inom členskom štáte, najskôr sa v dodatočnom súhrnnom výkaze v jednom riadku nesprávny údaj stornuje uvedením nesprávneho IČ DPH a uvedením „0“ v stĺpci hodnota dodaných tovarov a služieb a potom sa v druhom riadku uvedie správne IČ DPH a hodnota dodaného tovaru alebo služby uvedená v riadnom súhrnnom výkaze (príklad 10).

Ak sa opravuje nesprávne uvedené IČ DPH pri dodávke tovarov v rámci trojstranného obchodu (u prvého odberateľa), najskôr sa v dodatočnom súhrnnom výkaze v jednom riadku nesprávny údaj stornuje uvedením nesprávneho IČ DPH, uvedením „0“ v stĺpci hodnota dodaných tovarov a služieb a uvedením čísla „0“ v stĺpci kód pre trojstranné obchody a potom sa v druhom riadku uvedie správne IČ DPH, hodnota dodaného tovaru a kód pre trojstranné obchody, uvedené v riadnom súhrnnom výkaze.

Ak sa opravuje nesprávne priradený kód trojstranného obchodu alebo služby, stornuje sa v dodatočnom súhrnnom výkaze v jednom riadku nesprávny údaj uvedením IČ DPH, uvedením „0“ v stĺpci hodnota dodaných tovarov a služieb a uvedením čísla „0“ v stĺpci pre trojstranné obchody alebo služby a potom v druhom riadku sa uvedie IČ DPH a hodnota dodaného tovaru alebo hodnota služby uvedená v riadnom súhrnnom výkaze bez uvedenia kódu trojstranného obchodu alebo kódu služby (príklad 13).

Ak sa omylom uvedie dodávka tovaru do iného členského štátu a správne sa mala uviesť dodávka v rámci trojstranného obchodu (u prvého odberateľa), stornuje sa v dodatočnom súhrnnom výkaze v jednom riadku nesprávny údaj uvedením IČ DPH a uvedením „0“ v stĺpci hodnota tovarov a služieb a potom v druhom riadku sa uvedie IČ DPH a hodnota dodaného tovaru uvedená v riadnom súhrnnom výkaze a dodatočne sa uvedie aj kód pre trojstranné obchody.

Oprava nesprávne uvedených údajov týkajúcich sa II. časti súhrnného výkazu – režimu call-off stock

Ak sa opravuje kód štátu, IČ DPH dohodnutého nadobúdateľa tovaru, IČ DPH pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru, nesprávne nahradenie zdaniteľnej osoby alebo nesprávny údaj o vrátení tovaru do tuzemska, nesprávny údaj sa stornuje uvedením nesprávnych údajov a vyznačením príznaku „x“ v stĺpci Oprava. Následne sa v 2. riadku uvedú správne údaje.

Ak pri oprave nesprávne uvedeného vrátenia tovaru do tuzemska oprava znamená, že k vráteniu tovaru nedošlo, pri tejto oprave sa uvedie len storno riadku tak, že v stĺpci Vrátenie tovaru sa vyznačí príznak „x“ a rovnako v stĺpci Oprava sa vyznačí príznak „x“.

Oprava nesprávneho kódu štátu

Kód štátu

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty dohodnutého nadobúdateľa tovaru pridelené v inom členskom štáte

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru, ktorý je nahradený inou zdaniteľnou osobou, pridelené v inom členskom štáte

Vrátenie tovaru

Oprava

ČŠ2

123000000

  

X

ČŠ3

123000000

   

Oprava nesprávneho IČ DPH

Kód štátu

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty dohodnutého nadobúdateľa tovaru pridelené v inom členskom štáte

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru, ktorý je nahradený inou zdaniteľnou osobou, pridelené v inom členskom štáte

Vrátenie tovaru

Oprava

ČŠ2

123000000

  

X

ČŠ2

456000000

   

Oprava nesprávneho uvedenia nahradenia zdaniteľnej osoby

Kód štátu

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty dohodnutého nadobúdateľa tovaru pridelené v inom členskom štáte

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru, ktorý je nahradený inou zdaniteľnou osobou, pridelené v inom členskom štáte

Vrátenie tovaru

Oprava

ČŠ2456000000123000000 X
ČŠ2789000000123000000  

Oprava nesprávne uvedeného vrátenia tovaru

Kód štátu

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty dohodnutého nadobúdateľa tovaru pridelené v inom členskom štáte

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru, ktorý je nahradený inou zdaniteľnou osobou, pridelené v inom členskom štáte

Vrátenie tovaru

Oprava

ČŠ2

123000000

 

X

X

V. Postup pri podávaní súhrnného výkazu pri zmene registrácie

Zmena registrácie zdaniteľnej osoby registrovanej pre daň na registráciu za platiteľa dane

Platiteľ dane, ktorý bol pred registráciou za platiteľa dane registrovaný pre daň podľa § 7 alebo § 7a, môže za kalendárny štvrťrok, v ktorom došlo k zmene registrácie podať jeden súhrnný výkaz, do ktorého zahrnie všetky tovary a služby dodané v postavení zdaniteľnej osoby registrovanej pre daň a všetky tovary a služby dodané v postavení platiteľa dane

a) ak v priebehu kalendárneho štvrťroka dodával len služby s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH alebo

b) ak v priebehu kalendárneho štvrťroka dodával tovary a služby a hodnota tovarov nepresiahla v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur.

Zmena z registrácie platiteľa dane na registráciu zdaniteľnej osoby registrovanej pre daň

Zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a, ktorá bola pred touto registráciou platiteľom dane, môže podať za kalendárny štvrťrok, v ktorom došlo k zmene registrácie jeden súhrnný výkaz, do ktorého zahrnie všetky tovary a služby dodané v postavení platiteľa dane a všetky tovary a služby v postavení zdaniteľnej osoby registrovanej pre daň

a) ak v priebehu kalendárneho štvrťroka dodávala len služby s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH alebo

b) ak v priebehu kalendárneho štvrťroka dodávala tovary a služby a hodnota tovarov nepresiahla v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur.

VI. Príklady k I. časti súhrnného výkazu

Príklady na podanie riadneho súhrnného výkazu

Príklad 1 – dodávka tovaru a služby do iného členského štátu

Slovenský platiteľ dane v prvom štvrťroku 2020 dodal tovar pre nemeckého podnikateľa v hodnote 40 000 eur (v januári v hodnote 15 000 eur, vo februári v hodnote 10 000 eur a v marci v hodnote 15 000 eur). IČ DPH nemeckého podnikateľa je DE 999999999. Okrem toho slovenský platiteľ dane v prvom štvrťroku 2020 dodal službu českému príjemcovi, ktorý je registrovaný pre daň (miesto dodania v inom členskom štáte) v hodnote 80 000 eur. IČ DPH českého príjemcu je CZ 22222222.

Slovenský platiteľ dane v súhrnnom výkaze uvedie IČ DPH nemeckého podnikateľa DE 999999999 s hodnotou dodaného tovaru 40 000 eur a súčasne uvedie IČ DPH českého príjemcu

služby CZ 2222222, hodnotu dodanej služby 80 000 eur a kód pre služby „2“.

Nakoľko hodnota dodaného tovaru za prvý štvrťrok 2020 nepresiahla 50 000 eur a ani v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch dodávky tovarov nepresiahli túto hodnotu, môže podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok. Na hodnotu dodaných služieb sa neprihliada.

Riadny súhrnný výkaz za 1 2020 podaný slovenským platiteľom dane (za kalendárny štvrťrok)

Kód štátu

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte

Hodnota tovarov a služieb (v eurách)

Kód 1 alebo 2

DE

999999999

40000

 

CZ

222222222

80000

2

Príklad 2 – premiestnenie tovaru do iného členského štátu a dodávka tovaru v rámci trojstranného obchodu (slovenský platiteľ dane je prvý odberateľ)

Slovenský platiteľ dane v prvom štvrťroku 2020 premiestnil tovar v hodnote 25 000 eur zo svojho podniku v Martine do svojej prevádzky v Mníchove. Mníchovská prevádzka má v Nemecku pridelené IČ DPH DE 888888888.

Okrem toho slovenský platiteľ dane v prvom štvrťroku 2020 vystupoval aj ako prvý odberateľ v rámci trojstranného obchodu a dodal tovar rakúskemu podnikateľovi (druhému odberateľovi) v hodnote 19 000 eur. IČ DPH rakúskeho podnikateľa je AT U12345678.

Slovenský platiteľ dane v súhrnnom výkaze uvedie svoje IČ DPH pridelené v Nemecku DE 888888888 s hodnotou premiestneného tovaru 25 000 eur a súčasne uvedie IČ DPH rakúskeho podnikateľa AT U12345678, hodnotu dodaného tovaru 19 000 eur a kód pre trojstranný obchod „1“.

Riadny súhrnný výkaz za 1 2020 podaný slovenským platiteľom dane (za kalendárny štvrťrok)

Kód štátu

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte

Hodnota tovarov a služieb (v eurách)

Kód 1 alebo 2

DE

888888888

25000

 

AT

U12345678

19000

1

Príklad 3 – Ukončenie možnosti podávania súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok

Slovenský platiteľ dane v štvrtom štvrťroku 2020 dodal v októbri tovar do iného členského štátu v hodnote 43 000 eur nemeckému podnikateľovi, ktorého IČ DPH je DE 444444444. Keďže v žiadnom z predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokov nepresiahol hodnotu dodaných tovarov 50 000 eur a predpokladá, že ani v príslušnom kalendárnom štvrťroku túto hodnotu nepresiahne, rozhodol sa podávať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok. V novembri 2020 však dodal tovar do iného členského štátu v hodnote 40 000 eur maďarskému podnikateľovi, ktorého IČ DPH je HU 66666666. Hodnota dodaných tovarov za október a november 2020 dosiahla 83 000 eur, preto musí platiteľ dane podať osobitne súhrnný výkaz za kalendárny mesiac október 2020 a za kalendárny mesiac november 2020, a to v lehote na podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac november 2020, t. j. do 27. decembra 2020. Ďalej už podáva súhrnný výkaz za kalendárny mesiac.

Riadny súhrnný výkaz za 10 2020 podaný slovenským platiteľom dane (za kalendárny mesiac)

Kód štátu

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte

Hodnota tovarov a služieb (v eurách)

Kód 1 alebo 2

DE

444444444

43000

 

Riadny súhrnný výkaz za 11 2020 podaný slovenským platiteľom dane (za kalendárny mesiac)

Kód štátu

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte

Hodnota tovarov a služieb (v eurách)

Kód 1 alebo 2

HU

66666666

40000

 

Príklad 4 – dodanie služby do iného členského štátu

Zdaniteľná osoba registrovaná pre daň dodala v prvom štvrťroku 2020 v januári službu s miestom dodania v Maďarsku osobe povinnej platiť daň v hodnote 15 000 eur. IČ DPH maďarského príjemcu služby je HU 66666666. V mesiacoch február a marec už nedodala žiadnu službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH.

Zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podá súhrnný výkaz za prvý kalendárny štvrťrok 2020, v ktorom uvedie IČ DPH maďarského príjemcu služby HU 66666666, hodnotu dodanej služby 15 000 eur a kód pre služby „2“.

Zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podáva súhrnný výkaz za služby s miestom dodania v inom členskom štáte len za kalendárny štvrťrok, ak nedodáva tovar v rámci trojstranného obchodu, alebo ak dodáva tovar v rámci trojstranného obchodu, jeho hodnota nepresahuje v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur.

Riadny súhrnný výkaz za 1 2020 podaný zdaniteľnou osobou registrovanou pre daň (za kalendárny štvrťrok)

Kód štátu

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte

Hodnota tovarov a služieb (v eurách)

Kód 1 alebo 2

HU

66666666

15000

2

Príklad 5 – dodávka tovaru do iného členského štátu

Slovenský platiteľ dane v marci 2020 dodal tovar v hodnote 113 000 eur nemeckému podnikateľovi, ktorého IČ DPH je DE 444444444. V marci vyhotovil tiež faktúru za dodaný tovar.

Slovenský platiteľ dane podá súhrnný výkaz za marec 2020 (hodnota dodaného tovaru presiahla 50 000 eur a daňová povinnosti vznikla podľa § 19 ods. 8 zákona o DPH vyhotovením faktúry), v ktorom uvedie IČ DPH nemeckého podnikateľa DE 444444444 a hodnotu dodaného tovaru 113 000 eur.

Riadny súhrnný výkaz za 03 2020 podaný slovenským platiteľom dane (za kalendárny mesiac)

Kód štátu

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte

Hodnota tovarov a služieb (v eurách)

Kód 1 alebo 2

DE

444444444

113000

 

Príklad 6 – dodávka tovaru v rámci trojstranného obchodu (slovenský platiteľ dane je prvý odberateľ)

Slovenský platiteľ dane sa v marci 2020 zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ a dodal tovar v hodnote 150 000 eur fínskemu podnikateľovi (druhému odberateľovi), ktorého IČ DPH je FI 55555555.

Slovenský platiteľ dane v súhrnnom výkaze uvedie IČ DPH fínskeho podnikateľa FI 55555555, hodnotu dodaného tovaru 150 000 eur a kód pre trojstranný obchod „1“.

Riadny súhrnný výkaz za 03 2020 podaný slovenským platiteľom dane (za kalendárny mesiac)

Kód štátu

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte

Hodnota tovarov a služieb (v eurách)

Kód 1 alebo 2

FI

55555555

150000

1

Príklad 7 – dodanie služby z tuzemska do iného členského štátu a dodávka tovaru v rámci trojstranného obchodu (slovenský platiteľ dane je prvý odberateľ)

Slovenský platiteľ dane v marci 2020 dodal službu belgickému podnikateľovi v hodnote 120 000 eur. IČ DPH belgického podnikateľa je BE 111111111. Okrem toho slovenský platiteľ dane v marci 2020 dodal tovar v rámci trojstranného obchodu dánskemu podnikateľovi (druhému odberateľovi) v hodnote 180 000 eur. IČ DPH dánskeho podnikateľa je DK 33333333.

Slovenský platiteľ dane v súhrnnom výkaze uvedie IČ DPH belgického podnikateľa BE 1111111111 a hodnotu dodanej služby 120 000 eur a kód pre služby „2“.

Okrem toho slovenský platiteľ dane v súhrnnom výkaze uvedie IČ DPH dánskeho podnikateľa DK 33333333, hodnotu dodaného tovaru 180 000 eur a kód pre trojstranný obchod „1“.

Riadny súhrnný výkaz za 03 2020 podaný slovenským platiteľom dane (za kalendárny mesiac)

Kód štátu

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte

Hodnota tovarov a služieb (v eurách)

Kód 1 alebo 2

BE

1111111111

120000

2

DK

33333333

180000

1

Príklad 8 – dodanie služby do iného členského štátu a dodávka tovaru v rámci trojstranného obchodu (zdaniteľná osoba registrovaná pre daň je prvý odberateľ)

Zdaniteľná osoba registrovaná pre daň dodala v prvom štvrťroku 2020 v januári službu s miestom dodania v Maďarsku osobe povinnej platiť daň v hodnote 15 000 eur. IČ DPH maďarského príjemcu služby je HU 66666666. Vo februári sa zúčastnila na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ a dodala tovar v hodnote 40 000 eur poľskému podnikateľovi (druhému odberateľovi), ktorého IČ DPH je PL 1234543210.

Zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podá súhrnný výkaz za prvý kalendárny štvrťrok 2020, v ktorom uvedie IČ DPH maďarského príjemcu služby HU 66666666, hodnotu dodanej služby 15 000 eur a kód pre služby „2“. A zároveň uvedie IČ DPH poľského podnikateľa PL 1234543210, hodnotu dodaného tovaru 40 000 a kód pre trojstranný obchod „1“.

Riadny súhrnný výkaz za 1 2020 podaný zdaniteľnou osobou registrovanou pre daň (za kalendárny štvrťrok)

Kód štátu

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte

Hodnota tovarov a služieb (v eurách)

Kód 1 alebo 2

HU

66666666

15000

2

PL

1234543210

40000

1

Príklad 9 – dodanie služby do iného členského štátu a dodávka tovaru v rámci trojstranného obchodu (zdaniteľná osoba registrovaná pre daň je prvý odberateľ)

Zdaniteľná osoba registrovaná pre daň dodala v prvom štvrťroku 2020 v januári službu s miestom dodania v Maďarsku osobe povinnej platiť daň v hodnote 15 000 eur. IČ DPH maďarského príjemcu služby je HU 66666666. Vo februári sa zúčastnila na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ a dodala tovar v hodnote 60 000 eur poľskému podnikateľovi (druhému odberateľovi), ktorého IČ DPH je PL 1234543210.

Zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podá súhrnný výkaz za január 2020, v ktorom uvedie IČ DPH maďarského príjemcu služby HU 66666666, hodnotu dodanej služby 15 000 eur a kód pre služby „2“. Za február 2020 podá ďalší súhrnný výkaz (vo februári 2020 presiahla hodnotu 50 000 eur pri dodaní tovaru), v ktorom uvedie IČ DPH poľského podnikateľa PL 1234543210, hodnotu dodaného tovaru 60 000 a kód pre trojstranný obchod „1“. Obidva súhrnné výkazy podá do 25. marca 2020.

Riadny súhrnný výkaz za 01 2020 podaný zdaniteľnou osobou registrovanou pre daň (za kalendárny mesiac)

Kód štátu

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte

Hodnota tovarov a služieb (v eurách)

Kód 1 alebo 2

HU

66666666

15000

2

Riadny súhrnný výkaz za 02 2020 podaný zdaniteľnou osobou registrovanou pre daň (za kalendárny mesiac)

Kód štátu

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte

Hodnota tovarov a služieb (v eurách)

Kód 1 alebo 2

PL

1234543210

60000

1

Príklady na podanie dodatočného súhrnného výkazu

Príklad 10 – oprava nesprávne uvedeného IČ DPH

Slovenský platiteľ dane v mesiaci máj 2020 zistil, že v riadnom súhrnnom výkaze za prvý štvrťrok 2020 uviedol nesprávne IČ DPH príjemcu služby (českej osoby registrovanej pre daň).

Vychádzajúc z príkladu 1 je povinný podať dodatočný súhrnný výkaz za prvý štvrťrok 2020. Nesprávne IČ DPH českého príjemcu služby je CZ222222222, správne IČ DPH českého príjemcu služby je CZ 122222222.

Slovenský platiteľ dane v dodatočnom súhrnnom výkaze uvedie v jednom riadku nesprávne IČ DPH českého príjemcu služby CZ 222222222, hodnotu dodanej služby „0“ a kód pre služby „2“. Súčasne v druhom riadku uvedie správne IČ DPH českého príjemcu služby CZ 122222222, hodnotu dodanej služby 80 000 eur a kód pre služby „2“.

Dodatočný súhrnný výkaz za 1 2020 podaný slovenským platiteľom dane (za kalendárny štvrťrok)

Kód štátu

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte

Hodnota tovarov a služieb (v eurách)

Kód 1 alebo 2

CZ

222222222

0

2

CZ

122222222

80000

2

Príklad 11 – oprava nesprávne uvedenej hodnoty dodaného tovaru

Slovenský platiteľ dane v mesiaci máj 2020 zistil, že v riadnom súhrnnom výkaze za prvý štvrťrok 2020 uviedol nesprávnu hodnotu tovaru premiestneného z tuzemska do iného členského štátu ako aj nesprávnu hodnotu tovaru dodaného v rámci trojstranného obchodu.

Vychádzajúc z príkladu 2 je povinný podať dodatočný súhrnný výkaz za prvý štvrťrok 2020. Nesprávne uvedená hodnota premiestnených tovarov bola 25 000 eur, správna hodnota mala byť 28 000 eur, nesprávna hodnota dodaného tovaru v rámci trojstranného obchodu bola 19 000 eur, správna hodnota mala byť 21 000 eur.

Slovenský platiteľ dane v dodatočnom súhrnnom výkaze uvedie v jednom riadku svoje IČ DPH pridelené v Nemecku DE 888888888 a správnu hodnotu premiestneného tovaru 28 000 eur. Súčasne v druhom riadku uvedie IČ DPH rakúskeho podnikateľa AT U12345678 a správnu hodnotu dodaného tovaru v rámci trojstranného obchodu 21 000 eur a kód pre trojstranný obchod „1 “.

Dodatočný súhrnný výkaz za 1 2020 podaný slovenským platiteľom dane (za kalendárny štvrťrok)

Kód štátu

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte

Hodnota tovarov a služieb (v eurách)

Kód 1 alebo 2

DE

888888888

28000

 

AT

U12345678

21000

1

Príklad 12 – oprava omylom uvedenej dodávky tovaru

Slovenský platiteľ dane v júli 2020 zistil, že v riadnom súhrnnom výkaze za marec 2020 uviedol dodávku tovaru z tuzemska do iného členského štátu, hoci v skutočnosti faktúru vyhotovil začiatkom apríla 2020. Dodanie tovaru do iného členského štátu mal správne uviesť v súhrnnom výkaze za apríl 2020. Platiteľ dane je povinný podať dodatočný súhrnný výkaz za marec 2020 a apríl 2020 (ak za apríl 2020 podal riadny súhrnný výkaz).

Slovenský platiteľ dane v dodatočnom súhrnnom výkaze za marec 2020 uvedie IČ DPH nemeckého podnikateľa DE 444444444 s hodnotou dodaného tovaru „0“ a v dodatočnom súhrnnom výkaze za apríl 2020 uvedie IČ DPH nemeckého podnikateľa DE 444444444 s hodnotou dodaného tovaru 113 000 eur.

Dodatočný súhrnný výkaz za 03 2020 podaný slovenským platiteľom dane (za kalendárny mesiac)

Kód štátu

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte

Hodnota tovarov a služieb (v eurách)

Kód 1 alebo 2

DE

444444444

0

 

Dodatočný súhrnný výkaz za 04 2020 podaný slovenským platiteľom dane (za kalendárny mesiac)

Kód štátu

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte

Hodnota tovarov a služieb (v eurách)

Kód 1 alebo 2

DE

444444444

113000

 

Príklad 13 – oprava nesprávneho priradenia kódu trojstranného obchodu

Slovenský platiteľ dane v mesiaci máj 2020 zistil, že v súhrnnom výkaze za marec 2020 omylom uviedol dodávku tovaru pre dánskeho podnikateľa ako dodávku tovaru v rámci trojstranného obchodu ako prvý odberateľ. V skutočnosti sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý dodávateľ. Vychádzajúc z príkladu 7 je slovenský platiteľ dane povinný podať dodatočný súhrnný výkaz za marec 2020.

Slovenský platiteľ dane v dodatočnom súhrnnom výkaze uvedie v jednom riadku IČ DPH dánskeho podnikateľa DK 33333333, hodnotu dodaného tovaru „0“ a kód pre trojstranný obchod „0“. V druhom riadku uvedie IČ DPH dánskeho podnikateľa DK 33333333 a hodnotu dodaného tovaru 180 000 eur bez uvedenia kódu.

Dodatočný súhrnný výkaz za 03 2020 podaný slovenským platiteľom dane (za kalendárny mesiac)

Kód štátu

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte

Hodnota tovarov a služieb (v eurách)

Kód 1 alebo 2

DK

33333333

0

0

DK

33333333

180000

 

Príklad 14 – oprava nesprávne uvedenej hodnoty dodaného tovaru a zároveň doplnenie hodnoty dodania služby z tuzemska do iného členského štátu

Slovenský platiteľ dane v mesiaci máj 2020 zistil, že v riadnom súhrnnom výkaze za prvý štvrťrok 2020 uviedol nesprávnu hodnotu dodávky tovaru do iného členského štátu a zároveň neuviedol samostatne hodnotu dodania služby do iného členského štátu. Do hodnoty dodávky tovaru zahrnul aj hodnotu dodaných služieb.

V riadnom súhrnnom výkaze uviedol dodania tovarov a služieb pre českého podnikateľa s IČ DPH CZ 102030405 v hodnote 40 000 eur v jednom riadku bez uvedenia kódu a neuviedol samostatne hodnotu služieb v hodnote 10 000 eur.

Slovenský platiteľ dane v dodatočnom súhrnnom výkaze za prvý štvrťrok 2020 uvedie v jednom riadku IČ DPH českého podnikateľa CZ 102030405 a správnu hodnotu dodaného tovaru 30 000 eur. Súčasne v druhom riadku uvedie IČ DPH českého podnikateľa CZ 102030405 a správnu hodnotu dodanej služby 10 000 eur a kód pre služby „2“.

Dodatočný súhrnný výkaz za 1 2020 podaný slovenským platiteľom dane (za kalendárny štvrťrok)

Kód štátu

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte

Hodnota tovarov a služieb (v eurách)

Kód 1 alebo 2

CZ

102030405

30000

 

CZ

102030405

10000

2

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ministerstvo financií SR

Prílohy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.