Informácia k podávaniu daňového priznania v rámci osobitnej úpravy uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov podľa § 68c zákona o DPH – Import One Stop Shop (IOSS)

Zdaniteľné osoby, ktoré už v zdaňovacom období júl 2021 uplatňovali osobitnú úpravu uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov (IOSS schéma), musia prvýkrát podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príslušných dodávok tovaru do 31. 8. 2021. Finančné riaditeľstvo vydalo k tejto problematike informáciu.

Dátum publikácie:23. 8. 2021
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

tt_balik-s-listom-DPH

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

13/DPH/2021/IM

Informácia k podávaniu daňového priznania v rámci osobitnej úpravy uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov podľa § 68c zákona o DPH – Import One Stop Shop (IOSS)

Táto informácia je určená pre dodávateľov, zdaniteľné osoby uľahčujúce predaj tovaru na diaľku a sprostredkovateľov zastupujúcich dodávateľov a zdaniteľné osoby uľahčujúce predaj tovaru na diaľku, ktorí na základe príslušného povolenia uplatňovali už v zdaňovacom období júl 2021 osobitnú úpravu uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov (ďalej len „osobitná úprava pre dovoz“) – Import One Stop Shop (IOSS).

Vyššie uvedeným subjektom vzniká prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príslušných dodávok tovaru do 31. 8. 2021. Uvedené vyplýva z § 68c ods. 20 zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), podľa ktorého:

  • zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac,
  • daňové priznanie v rámci osobitnej úpravy pre dovoz sa podáva do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daňové priznanie podáva.

Daňové priznanie v rámci osobitnej úpravy pre dovoz sa podáva elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy po prihlásení sa do OIZ vyplnením elektronického formulára DPOSS_IM.

Po podaní tohto daňového priznania bude zaslaná subjektu správa do schránky správ na portáli finančnej správy, ako aj na e-mail, ktorý je uvedený vo formulári žiadosti o registráciu do osobitnej úpravy pre dovoz, ktorá obsahuje informáciu o prijatí daňového priznania v rámci osobitnej úpravy pre dovoz, resp. o jeho zamietnutí. V tejto správe bude k podanému daňovému priznaniu uvedené vygenerované a pridelené jedinečné referenčné číslo, ako jedinečný identifikátor podaného daňového priznania, a informácie týkajúce sa spôsobu úhrady daňovej povinnosti a spôsobu označenia platby dane.

Daň sa platí v eurách na príslušný účet daňového úradu najneskôr do konca lehoty na podanie daňového priznania s uvedením odkazu na príslušné daňové priznanie a z tohto dôvodu je nevyhnutné platbu označiť jedinečným referenčným číslom daňového priznania vo formáte, v akom bolo oznámené po podaní daňového priznania, a to v časti Správa pre prijímateľa, a variabilným symbolom, napr. variabilný symbol za júl 2021 je 1100072021.

Upozornenie:

Ak koniec lehoty na podanie daňového priznania pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je tento deň, t. j. lehota sa neposúva na najbližší pracovný deň. Obdobne, ak koniec lehoty na zaplatenie dane pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je tento deň, t. j. splatnosť sa neposúva na najbližší pracovný deň, pričom za deň platby sa považuje deň, keď platba bola pripísaná na účet daňového úradu, a preto pri úhrade je potrebné zohľadniť dobu trvania medzibankového prevodu. Zároveň upozorňujeme na to, že daňové priznanie sa musí podať aj za zdaňovacie obdobie - kalendárny mesiac, v ktorom sa neuskutočnil predaj tovaru, resp. nevznikla daňová povinnosť.

 

Vypracovalo:
Finančné riaditeľstvo SR
Centrum podpory pre dane
August 2021

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.